Доклад за резултатите от учебно-възпитателния процес в общинските училища за учебната 2016/2017 годинаДата23.11.2017
Размер251.75 Kb.
#35237
ТипДоклад


ОБЩИНА

ГАБРОВО
ДОКЛАД

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

През учебната 2016/2017 година в община Габрово са функционирали 11 общински училища - едно начално училище, шест основни, две средни общообразователни, една профилирана гимназия и едно помощно училище. Демографският фактор, които се наблюдава в последните години не се е оразил на броя ученици, обучавани в училищата на територията на община Габрово. В сравнение с броя ученици в края на учебната 2015/2016 година - 3867, в начало на 2016/2017 година, броят им е с 20 ученици повече – 3887, а в края на учебната 2016/2017 година са 3882 ученици. Според предварителни прогнозни данни се очаква броя на учениците за 2017/2018 година да бъде 3995. Сформираните полуинтернатни групи от начален и прогимназиален етап на училищното образование са увеличени с две групи, в сравнение с предходната 2015/2016 година, т.е. те са 86, което се дължи на въвеждането на целодневното обучение и за учениците от седми клас. В резултат на това броят на учениците, посещаващи полуинтернатните групи е повече с 83, в сравнение с учебната 2015/2016 година - от 1909 на 1992 ученици.

В учебните заведения са осигурени условия за ресурсно подпомагане на 113 ученици със специални образователни потребности, в съответствие с техните потребности, от екип от специалисти – ресурсен учител, логопед и психолог и провеждане на групова и индивидуална работа.

Маломерните паралелки, с брой ученици под установения минимум, за учебната 2016/2017 година, които са одобрени с Решение № 175 от 25.08.2016 година на Общински съвет Габрово са осемнадесет и една слята, както следва: • ОУ „Цанко Дюстабанов”- шест паралелки и една слята паралелка в съответствие с разпоредбите на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г., III - IV клас с 16 (шестнадесет) ученици

 • ОУ „Христо Ботев” - две паралелки;

 • ОУ „Иван Вазов“ – четири паралелки;

 • СОУ „Райчо Каролев“ – три паралелки;

 • СОУ „Отец Паисий“ – две паралелки;

 • ПУ „Николай Палаузов“ – една паралелка.

В Списъка на средищните училища, приет от Министерски съвет, за учебната 2016/2017 г. са включени 4 общински училища: ОУ „Цанко Дюстабанов”, ОУ „Христо Ботев”, СОУ „Райчо Каролев” и СОУ „Отец Паисий“, в които са обучавани, подлежащи на задължително обучение – 174 ученици, живеещи в населени места, в които няма училище.

В общинските училища през учебната 2016/2017 година са работили общо 458 души от които педагогически специалисти са 361. За повишаване на професионалната квалификация на учителите са планирани по делегираните бюджети на училищата средства, в размер на 37 816 лева, като са отчетени 34 810 лева. Учителите са участвали в две и повече квалификационни форми - на училищно равнище - 594, на регионално равнище - 98 и 105 – на национално равнище. Няма назначени неправоспособни учители. Педагогическите специалисти, притежаващи професионално-квалификационна степен са 178. Първа професионално-квалификационна степен, притежават 34, втора – 67, трета – 6, четвърта – 14 и пета – 57.

През учебната година общо 23 дни са били неучебни по повод отбелязване на патронните празници на училищата, провеждането на спортни празници и екскурзии. Поради преустановено топлоподаване от ТЕЦ – Габрово не са провеждани учебни занятия от два до пет дни в учебните заведения, които са на ТЕЦ.

Създадена е добра организация за своевременно осигуряване на заместник на отсъстващ учител, като общо за 3 897 часа не е осигурен заместник само за 43 часа в помощното училище.


1. Движение на учениците - преместване или отпадане на учениците от учебното заведение. Анализиране на причините, проблемите и предприетите превантивни мерки
В началото на учебната 2016/2017 година в учебните заведения, от други общини или завърнали се от чужбина, са придошли 20 ученици. През годината са придошли още 40, а през същото време са напуснали 45 ученици.

Основни причини за напускане на училище:Икономически причини - ниските доходи, пониженият жизнен стандарт

Социални причини - свързват се с родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, напрежение и кризи в семейството, отрицателно въздействие на домашната среда, функционална неграмотност или ниско образование на родителите, непълни семейства

Образователни причини- трудности в усвояването на учебното съдържание, слабости в методиката на преподаване и в организацията на обучението

Етнокултурни причини - специфичните етнически, религиозни и езикови измерения и действащите вътрешногрупови норми и натискът на етнокултурните традиции сред уязвими етнически общности и групи

Институционални причини - недостатъчно координираният подход между различните служби и специалисти на национално, регионално, местно и училищно ниво, недостатъчно ефективният контрол върху управлението и функционирането на политиките за обхващане, задържане и реинтегриране на децата и учениците в образователната система

Причини, свързани със здравния статус – възможност за интегриране на децата със специални образователни потребности в общообразователните училища.

Политики за превенция на преждевременно напускане на училищеОсигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на взаимоотношения, управление, ясно дефиниране на задълженията, отговорностите и правата на участниците в образователния процес за осигуряване на условия за образование, благоприятстващо развитието на личността на всяко дете, както и с подобряване взаимодействието в образователните институции.

Повишаване качеството на образованието - предпоставка за развитие на личността на всяко дете, постигането на по-добри резултати, придобиване на ключовите компетентности и осигурява възможности за личностна и професионална реализация

Привличане на родителите като помощник на училището и училищното ръководство по проблемите на учебно-възпитателния процес - ангажиране на родителите, при решаване на социални проблеми на учениците и недисциплинирани прояви, включване им при организиране на свободното време на учениците във формите на избираеми учебни часове (ИУЧ), задължително избираема подготовка (ЗИП) и свободно избираема подготовка (СИП), екскурзии, походи – модул туризъм, зелени училища, състезания, конкурси, извънкласни и извънучилищни мероприятия.

Добрите практики, успехите на ученици и учители се популяризират за изграждане привлекателния образ на учебното заведение. Разширява се общуването и сътрудничеството в неформална среда.

Педагогическите специалисти от училищата прилагат различни методи за комуникация с родителите по разнообразието от образователни теми, правила, методите за възпитание, основните насоки за възпитание и развитие в училищна възраст, постижения и социална адаптация в обществото. Помощ и подкрепа в тази посока училищата получават от училищни настоятелство и от създадените Обществени съвети.

Броят на слабите оценки е 117, с две по-малко от учебната 2015/2016 година. Учениците, допуснали слаби оценки са от от прогимназиален и гимназиален етап. Няма допуснати слаби оценки в ОУ „Ран Босилек“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СОУ „Райчо Каролев“ и ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“.От диаграмата е видно, че средният успех е повишен в шест училища - ОУ „Ран Босилек“, ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Райчо Каролев“, СУ „Отец Паисий“, и ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, в две е намален - ОУ „Цанко Дюстабанов“ и ОУ „Христо Ботев“, а в три - НУ „ Васил Левски“, VІ ОУ „Иван Вазов“ и ПУ „Николай Палаузов“ е без промяна в сравнение с предходната година: • от начален етап - най-висок среден успех са постигнали учениците от ОУ „Ран Босилек“ – Отличен 5,74;

 • от прогимназиален етап - най-висок среден успех са постигнали учениците от ОУ „Ран Босилек“ – Отличен 5,55. Базата за сравнение е спрямо всички основни училища;

 • от гимназиален етап - най-висок среден успех са постигнали учениците от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Мн. добър 5,31

 • ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ е с най-висок среден успех – 5,77 на учениците от прогимназиален етап и на учениците от гимназиален етап – 5,45

Причини, за неуспеваемостта на учениците и допуснатите от тях слаби оценки са:

- отрицателно отношение към ученето

- съществени пропуски в знанията

- липса на амбиция, воля и стремеж за по-добри резултати

- отрицателно влияние на семейнота среда и околните

- слабо развити навици за учебен труд ( неорганизираност, липса на системност в учебната работа, липса на самоконтрол)

- безпричинни отсъствия от училище

За преодоляване на неуспеваемостта на учениците, работата на педагогическите специалисти е подчинена на навременно отстраняване на затрудненията, възникнали в учебната дейност, помощ в часовете, индивидуална и самостоятелна работа, съобразно с установените пропуски и провеждането на консултации.


2. Резултати от Национално външно оценяване (НВО) – IVклас и VII клас и от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ).

Национално външно оценяване – IV клас

1. Български език и литература

Най-добри резултати са получили учениците от ОУ "Неофит Рилски". В сравнение с предходната година по-добри резултати са постигнати от учениците от VI ОУ "Иван Вазов", СУ " Отец Паисий" и СУ "Райчо Каролев".

2. Математика

Най-добри резултати са получили учениците от ОУ "Св.Св. Кирил и Методий". В сравнение с предходната година по-добри резултати са постигнати от учениците от СУ "Райчо Каролев" Габрово.

3. Човекът и природата

Най-добри резултати са получили учениците от ОУ "Св.Св. Кирил и Методий". Резултатите, постигнати от учениците от почити всички училища са по-добри в сравнение с тези от предходната година.

4. Човекът и обществото

Най-добри резултати са получили учениците от ОУ "Неофит Рилски". Учениците от всички училища са показали значителни по-ниски резултати в сравнение с предходната година.
Национално външно оценяване –VII клас

1. Български език и литература

Най-високи резултати са постигнали учениците от ПМГ "Акад. Иван Гюзелев", като след тях, с малка разлика са ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ОУ "Ран Босилек".

2. Математика

Най-високи резултати са постигнали учениците от ПМГ "Акад. Иван Гюзелев", следвани от ОУ "Ран Босилек", а всички останали училища имат почти равен резултат, като всички без изключение са по-стигнали по-ниски резултати в сравнение с предходната 2015/2016 година.
Държавните зрелостни изпити

Зрелостниците в училищата в община Габрово показват среден успех от държавните зрелостни изпити, майски сесии, от среден до много добър. По училища резултатите варират в различна степен предвид различната мотивация за успеваемост на съответните випуски зрелостници, като за учебната 2016/2017 г. се наблюдава повишаване на резултатите им.


1. Български език и литература

Най-високи резултати са постигнали учениците от ПМГ "Акад. Иван Гюзелев", значително по-ниски, но почти еднакви са резултатите на СУ "Отец Паисий", СУ "Райчо Каролев".

2. Математика

Най-високи резултати са постигнали учениците от ПМГ "Акад. Иван Гюзелев".


В обобщение на изнесената информация може да се изведе следното:

Резултатите, постигнати на национално външно оценяване и държавните зрелостни изпити, се определят от входното ниво на учениците в началото на етапа на образование, мотивацията им за учене, ефективността на учебния процес от една страна и същевременно от моментното емоционално състояние на кандидат-гимназистите и на зрелостниците в дните на изпитите от друга страна.3. Постижения на учениците (индивидуални и отборни) в конкурси и състезания – области на изява и резултати
Учениците от габровските училища изявяват своите заложби и талант на местно, областно, национално и международно равнище, като участват в олимпиади по различни предмети, фестивали и конкурси в областта на музиката и изобразителното изкуство и състезания по различни спортни дисциплини (баскетбол, волейбол, лека атлетика, колоездене, акробатика, шахмат и други) в резултат, на което са удостоени с грамоти и награди.

Общо 169 ученици и 52 учители, ръководители и треньори бяха вписани в Почетната книга на Габрово „Дарования и постижения“ по повод Деня на българската просвета и култура – 24 май. За постигнатите успехи, през учебната 2016/2017 година, тържествено в зала „Възраждане“, им беше връчена Грамота от Кмета на община Габрово. Бяха отличени 53 ученици за индивидуалните им постижения и 116 за колективните им постижения в областта на изкуствата, природните и хуманитарните науки и спорта.

Специална закрила на деца с изявени дарби, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби е предоставено финансово подпомагане чрез едногодишни стипендии, в размер на 1620 лева, на пет ученици от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и на един ученик от СУ „Отец Паисий“ за постигнати резултати в областта на науката и спорта.

Еднократно финансово подпомагане в размер на 1500 лева е предоставено от бюджета на Община Габрово на двама ученици от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и на един ученик от ОУ „Неофит Рилски“ за участието им във Финала на International Mathematics Olympiad (SIMOC) в Сингапур.


4. Дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд. Инциденти и проява на агресия и други. Средства за превантивна работа по проблемите на агресията в училище
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд е рзработен във всички училища, който се актуализира при промяна на нормативни и поднормативни документи и актове, както и при промяна на кабинети, работилници, спортни съоръжения в началото на учебната година.

В учебните заведения е създаден Училищен координационен съвет за справяне с насилието. Изготвена е „Стратегия за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред учениците ”, „Правила за действие в случаите на тормоз и насилие сред учениците” и План за противодействие на училищния тормоз. Определени са местата, заведенията в района около всяко училище, които могат да бъдат потенциална заплаха за здравето и живота на учениците или предразполагат към извършване на противообществени прояви (обиди, уронване на личното достойнство на учениците или тормоз).

В учебните заведения за преодоляване на агресията и тормоза сред учениците е сформиран екип и разработем план за действие. В часовете на класа периодично се провеждат беседи на тема: толерантност, взаимоотношения, преодоляване и справяне с агресивното поведение. Въведено е регистриране на ситуации на тормоз и насилие, като се описва случая, дата, име и подпис на служителя, регистрирал ситуацията, предприети действия, уведомени страни, приключване на случая.

Проведени са в училищата тренинги и дискусии на теми свързани с толерантността и взаимоотношенията между учениците, с цел възпитание на ценности, като емпатия и уважение към различията: Дискриминация на база увреждания; Нужди, желания и емоции; Стереотипи и предразсъдъци; Толерантност и лично достойнство; Стратегии за разрешаване на конфликти; Безконфликтно общуване; Вълшебните думички и приятелството; Лични граници и себеутвърждаващо поведение; Работа в екип; Думи, които нараняват и Митове и реалност за тормоза в училище.

След проведена анкета сред учениците от габровските училища е установено, че вербалния тормоз и тормоза във виртуалното пространство е най-разпространен сред учениците.

Експерти от Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център по зависимости са осъществили програма от тренинги за превенция на рисковото поведение и усвояване на умения за оценка на личното поведение.В часовете на класа учениците се запознават с правилата за предпазване от заболявания и ролята на профилактиката, здравословния начин на живот и спазване на дневния режим за здравето на човека. Редица са беседите, свързани с първостепенната грижа на училището, учителите, родителите по опазване живота и здравето на децата. Личната отговорност за собственото здраве, здравословният начин на живот, вредата от наркотиците, цигарите и алкохола, рисковете от ниската сексуална култура са проблеми, дискутирани с учениците.
5. Резултатите от обучението по БДП в училището
В обучението по БДП се изхожда от първостепенното значение на опазване на живота и здравето на учениците, на адекватно взетата реакция, способността за правилно решение в конкретна обстановка, и като пешеходец, и като движещ се, и като пътник в личния, училищния и друг обществен транспорт и като бъдещ водач на МПС. Основна цел на обучението е да се запознаят участниците с всички правила, привилегии, задължения, както и със ситуации, случващи се на пътя.

 1. Всички ученици са снабдени с Учебни помагала.

 2. Учебният материал е преподаван, съгласно утвърдените учебните и глобални теми за всеки клас и е проведен в задължителните часове по БДП.

 3. В началото на учебната година, са проведени от класните ръководители беседи, като е насочиха вниманието на децата и родителите - за поведението на учениците, като участници в пътното движение и за рисковите ситуации на пътя, когато учениците отиват и се връщат от училище.

 4. В хода на обучението учениците са оцветявали, решавали творчески задачи, моделирали ситуации, използвайки термините от предметната област по Безопасност на движението. Проведени са анкети, свързана с познанията им като участници в движението - пешеходци, велосипедисти и пътници.

 5. На учениците ежедневно в края на часовете, в „5-минутка”, е провеждан инструктаж и припомняне на правилата и изискванията, които трябва да спазват за безопасно поведение на улицата.

 6. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда – екскурзии, походи, зелени училища, наблюдения и др., са провеждани разговори и инструктажи с учениците за припомняне правилата по БД.

 7. В края на всеки учебен срок са проведени тестови проверки за оценяване знанията и уменията на учениците по БДП.

 8. Проведени са тематични родителски срещи, свързани с БДП от класните ръководители.

 9. Проведени са срещи и беседи със служители на КАТ за запозна с правилата за безопасно поведение, движение по улиците и управление на велосипед, на които са анализирани различни пътни ситуации с цел предприемане на адекватни действия.

Ученици от всички учебни заведения са участвали в общинския и областния кръг на Националния конкурс за детска рисунка “С очите си видях бедата“, свързан с обучението на учениците по правилата за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Номинирани за участие в националния кръг, който ще се проведе през месец октомври в гр. София са три творби на ученици в различните възрастови групи от габровските училища. В практическото състезание по „Бедствия, аварии и извънредни ситуации“, отборът на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ беше класиран на първо място на областното и номиниран за участие в националното състезание.
6. Участие и реализиране на проекти и национални програми
В ОУ „Христо Ботев“ екип от учители, със съдействието на директора са разработили в началото на учебната 2026/2017 година проект „Ранно чуждо-езиково обучение чрез прилагането на иновативни подходи. Приложимост и ефективност”, които е одобрен от министерството на образованието и науката.

Проектите и националните програми, по които са работили и реализирали в ОУ „Иван Вазов“ са:

Проект „Грамотност чрез четене” - Четенето – ключът за повишаване грамотността на нацията

Училище и здраве - Европейска мрежа „Училища, утвърждаващи здраве”;

Национална програма за профилактика на оралните заболявания на МЗ - Силанизация на детските зъби до 9 години.

Проект „Народните будители и Аз” - Запознаване с носителите на българския дух и българщината

Програма „Спорт за децата в свободното време” -- Предоставяне спортната база на училището. Осигуряват се деца за включване в заниманията – тенис клуб „Българов“

ЦОП към Община Габрово - Превантивна кампания «Училище за добрини» - Превенция на неприемливото поведение на учениците и стимулиране за извършване на добри дела

ИМКА – Габрово - За повече детски усмивки – участник е IV клас

Проект Спортен клуб по ски и биатлон „Узана 2007” – Габрово - Осигуряване деца за занимания по ски-бягане, като партньор в програмата

Джуниър Ачийвмънт България и Самсунг - Smart classroom

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки”.

Програма „1000 стипендии” - Участие на ученици от V-VIII клас

ПМС № 129 от 2000г. за подпомагане на ФВС - „Хармония в спорта“

В НУ „Васил Левски“ продължават работата по проекта „Детско полицейско управление“, в който участниците са бъдещите четвъртокласници.

Идеята по партньорски проект „Изкуството – докосване до божественото”, финансиран по програма „Култура“ на Община Габрово за 2016 година, между НУ "Васил Левски" и професионалните актьори от ДТ „Рачо Стоянов” – Петко Петков, Надежда Петкова и Димо Димов е 3/5/7/ Cats’ House е деца от всички възрасти да преминат през различните творчески етапи на театралната постановка – драматургия, създаване на костюми и сценография, подбиране на подходяща музика, хореография. Учениците от училището се справиха с всички етапи, като на финала създадоха и представиха в зала Възраждане и в НМО една прекрасна постановка.

По проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ е проведена междуучилищна среща с училище СУ “Максим Райкович“ – Дряново и ОУ “Христо Ботев“ - с.Добромирка, където учители и ученици са обмениха добри практики.

На проект BG05M2OP001-3.003-0001 "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”, по който работят ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ „Отец Паисий“, срокът е удължен до 31.12.2017 г. Обща цел на проекта е осигуряване подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.

ПМГ „Академик Иван Гюзелев" е пилотно училище по Проект BG05M2OP001-2.001-0001"Система за кариерно ориентиране в училищното образование"..

Национални програми, по които е работила ПМГ „Академик Иван Гюзелев": • По НП “Ученически олимпиади и състезания“, модул - „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ беше организирано обучение в 15 групи по 8 учебни предмет

 • НП „Без свободен час“, мярка „Без свободен час в училище“

 • НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки"

 • НП "Информационни и комуникационни технологии"

 • НП "Оптизация на училищната мрежа", модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития"

СУ „Райчо Каролев“ през учебната 2016/2017 година работи по Национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ с ученици от четвърти клас по бългаски език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата. Целта на дейносттите е подготовката им за участия в състезания и олимпиади, чрез решаване на допълнителни задачи и тестове.

По Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „ Оптимизиране вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“. Модулът цели повишаване ефективността на разходите на училището, чрез оптимизиране на вътрешната структура. Чрез него се предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала при прекратяване на трудовите взаимоотношения с лицата и при пенсиониране.

По Национална програма „Училище и здраве“ – Европейска мрежа „Училища, утвърждаващи здраве“ в VІ ОУ „Иван Вазов е застъпено реализиране на здравното образование на учениците. В училището е реализирана Национална програма за профилактика на оралните заболявания на МЗ „Силанизация на детските зъби до 9 години“

В резултат на реализираните проекти и национални програми с участието на 4720 ученици и 148 учители, общинските училища са получили през учебната 2016/2017 година допълнителни средства в размер на 199 065, 38 лева.
7. Реализирани дейности през учебната 2016/2017 година по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“. Участие в дейностите на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебна 2016/2017 година и Национален спортен календар на МОН.
В учебните заведения през учебната 2016/2017 година са създадени условия учениците да се включат различни и разнообразни изяви по интереси: школи по математика, народни танци, спортни танци, изобразително изкуство, клубове по футбол, баскетбол, хандбал,тенис, шах, ориентиране, плуване, йога, карате, таекуондо.

Учениците и учителите се включиха в дейностите по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“ 2014 – 2020. Бенифициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне е МОН. Разкритите 52 групи са в училищата са в направления за преодоляване на обучителните затруднения и в зависимост от изразените желания на учениците по интереси. Създадени са групи: „Английски език за деца”, „Аз изучавам немски език“, Аз чета и общувам“, „ Дигитални и компютърни умения в начален етап“, за подпомагане и преодоляване на обучителни трудности по Български език и литература и математика, „Математиката - то било лесно! „Детски приказен театър”,„Празници и обичаи“, „Светът около мен “, „Журналистика и култура“, „Интерактивен свят“, „Забавно краезнание“, „Химия и хранене“ от VII и VIII клас, Вокална група „Хармония“, „Арт група палитра“ – занимания с изобразително изкуство /I – VI клас, „Бадминтон“ V-VIII клас и други.

Работещите по проекта отчитат ефективност и качество на изпълнените дейности и считат, че включването в тези дейности спомага за изпълнение на обучаващата и възпитаваща роля на училището.

Участие в дейностите на Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 г. На учениците от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“: • Театрална формация „Движение“- Габрово, ученици 8-12 клас – Ръководители: Марияна Митева и Ценка Илиева.Участие в рускоезичния театрален фестивал в Малта, май 2017 година и Театрален фестивал “Сцена край морето“, гр.Поморие.

 • Вокална формация -участие във всички планирани събития. Целият състав се изяви на празника на училището – 16 май 2017 г.

 • За втора учебна година в гимназията се изучава китайски език и култура в сътрудничество с Институт „Конфуций“-гр.София, с доброволец командирован от Китай. За втора година ученици от гимназията ще вземат участие в летен лагер в Китай.

През 2016/2017 учебна година ученици за пореден път бяха много активни в участието си в ученическите игри, в състезаниятя по: футбол, волейбол, баскетбол, хандбал и шахмат, както момичетата така и при момчетата. Най-голям успех постигна отборът по хандбал девойки VIII-X клас на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, с поредната републиканска титла и придоби право за участие в световните ученически игри в Катар.
8. Инициативи и дейности, проведени в учебното заведение през учебната 2016/2017 г. (празници, екскурзии, състезания, съвместни дейности с родители, настоятелство или други организации, подпомагащи училището)
През учебната 2016/2017 година в учебните заведения бяха организирани разнообразни инициативи и мероприятия, осмислящи свободното време на учениците и спомагащи за възпитаване в екипност и инициативност. Организирани и изпълнени бяха много и разнообразни дейности.

 • Спортни празници– проведени м.септември 2016г. и м.май 2017 г.

 • Коледна благотворителна кампания, организирана от ученическия съвет, в помощ на ученик в затруднено социално положение

 • Коледни тържества по класове, възстановка на Бъдни вечер

 • Участие на 24 ученици от 10-12 клас по програмата ЕВРОСКОЛА в Страстбург

 • Ден на християнското семейство

 • Ден на прегръдката

 • Ден за борба против тормоза в училище, февруари 2017г.

 • Международен ден за борба със СПИН

 • Ден на отворените врати

 • Международен ден на майчиния език

 • Концерти, посветен на патронния празник на училището

 • Ден на таланта в зала „Възраждане“, където учениците от ОУ „Неофит Рилски“ демонстрираха своите заложби

 • На организираното състезание със съдействието на РД „Пожарна безопасност и защита на населението", „Защита при бедствия, аварии и катастрофи" отборите от всички общински училища демонстрираха теоретичната и практическа си подготовка за действия в кризисни ситуации.

 • Организирани са походи и екскурзии за учениците

В живота на учебното заведение активно са участвали Училищните настоятелства, родителските активи и създадените Обществени съвети, подкрепяйки и включвайки се във всички инициативи, проявявайки ангажираност към стимулиране на ученическите изяви и високите постижения в учебните и извънучебни дейности. Обединените усилия между ученици, учители и родители гарантират ефективното разрешаване на въпросите, свързани с развитието на образователната институция.

През учебната година в учебните заведения са проведени родителски срещи, консултации на родителите с учителите, с цел решаване на възникнали проблеми и ситуации в поведението на децата. Във всяко училище е изготвен график за приемните дни и часове на учителите.9. Интеркултурно образование и интеграция на учениците от етническите малцинства

Децата от етническите малцинства са приобщени към различни инициативи и дейности с цел постигане на успешна социална адаптация и интеграция. Активно през учебната година са участвали в работата на ученическите съвети: раздаване на информационни материали, направата на коледната украса в полуинтернатните групи, участие в провеждането на Деня на ученическото самоуправление, както и във всички спортни събития и изяви през учебната година.

За превръщане на училището в модел за толерантност и в решаващ фактор за мултикултурно възпитание на младите хора, като бъдещи граждани на Обединена Европа, са извършени редица дейности: Провеждане на консултации по учебни предмети, съгласно утвърден график, с изоставащите ученици от малцинствата за по-ефективен учебен процес; организиране на срещи с представители на училищното настоятелство и обществения съвет, ученици и родители за приобщаване към живота в училище; изграждане на връзки за сътрудничество и диалог. Основна цел е интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и равнопоставено включване в образователния процес, чрез мотивирано, адаптирано и интеркултурно обучение. Подобряване на условията за гарантиране на равен достъп до образование за децата и учениците от всички етнически групи, посредством разнопосочна обучителна работа. По този начин у учениците от мнозинството се формират положителни нагласи, толерантност и уважение към по- различните от тях. А при децата от малцинствата се формира увереност и укрепва тяхното самосъзнание.

10. Резултати от работата на училищната комисия и взаимодействие с местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
Дейността на комисията е свързана с превенция в училище, планиране и осмисляне свободното време на децата, идентифициране на деца в риск, работа с деца с девиантно поведение, анализ и оценка на факторите, водещи до противообществени прояви.Комисията активно подпомагаше дейността на Координационния съвет за противодействие на училищния тормоз.

През учебната 2016/2017 година, по заявки на класните ръководители УК за борба с противообществените прояви е разгледала на свои заседания поведението на ученици с прояви на физическо и психическо насилие, агресивно училищно поведение, бягства от час, рисково поведение, саморазправа и други нарушения на училищния правилник и ЗПУО. Основните проблеми са свързани с нарушения на Правилника за вътрешния ред на училището - възпрепятстване работата на преподавателите, арогантно поведение в час и уронване авторитета на учителя и съучениците. В хода на работа на комисията са проследявани успеха на учениците, дисциплината, мотивацията за учебен труд, както и взаимоотношенията със съучениците им в класовете.

Мерките, които комисията прилага към учениците - наблюдение на поведението, контрол на проявите, подкрепа, техники за самоконтрол и справяне с гнева, умения за общуване, за решаване на конфликти са обсъждани и прилагани съвместно с родителите.

Взаимодействия с МК за борба с противообществените прояви са осъществявани и във връзка с превенция и интервенция на рисково поведение и на други ученици, застрашени от отпадане от училище и мерките за задържането им в училище. Проведени са групови работи в часовете на класа и консултации с ученици и родители при възникнали междуличностните отношения от УКБППМН и педагогичекия съветник в учебното заведение за търсене на алтернативни решения.Дейността на Училищната комисия беше координирана съвместно с училищното ръководство, класните ръководители, родители, ученици, МКБППМН, Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, РПУ, ДПС, ЦОП.
11. Награди, отличия и наказания на персонала
За постигнати резултати през учебната 2016/2017 година са отличени и наградени:

Нина Динева Митева - Конкурс за детска рисунка "Рицарят в мен" - 2017г. - Национално ниво

Гриша Ангелов Гатев - Конкурс за детска рисунка "Рицарят в мен" - 2017г. - Национално ниво, Конкурс за детска рисунка "с очите си видях бедата" - 2017г. - Национално ниво

Даниела Иванова Казанджиева - Национален конкурс "Аз обичам Черно море" – диплом, Национален конкурс "Присмехулници" – диплом, Национален конкурс "Казанлъшка роза" - диплом

Стефка Пенчева Чернокожева –главен учител в ОУ,,Христо Ботев“ е удостоена с наградата,,Учител-будител на бъдещето“ в категория,,Начално образование“ от Първия регионален конкурс,,Учители-будители на бъдещето“, организиран от Община Габрово, Синдикат на българските учители и Общински координационен съвет на СБУ-Габрово-26 октомври 2016 г. град Габрово

Иванка Симеонова Люцканова-старши учител ЦДО в ОУ,,Христо Ботев“ е номинирана в 20-ия Общински конкурс,,Учител на годината 2017“ за постигнати успехи и значими резултати като учител и инициатор на иновативни технологии в педагогическата си дейност от Синдиката на българските учители-Координационен съвет –Габрово-май 2017г.

Диана Дончева е наградена с грамота за участие в регионална кръгла маса на тема „Съвременни практики за нравствено и патриотично възпитание“, организирана от Общинския координационен съвет на СБУ- Габрово-21.06.2017г., с презентация,,155 години ОУ,,Христо Ботев“- традиции и бъдеще“.

Надка Недева е наградена с грамота за участие в регионална кръгла маса на тема „Съвременни практики за нравствено и патриотично възпитание“, организирана от Общинския координационен съвет на СБУ- Габрово-21.06.2017г., с презентация ,,155 години ОУ,,Христо Ботев“- традиции и бъдеще“.

Десислава Антонова Минкова - Начален учител - Грамота за подготовката на ученици за състезанията на Сдружение на българските начални учители

Мариета Стефанова Янева - Начален учител - Учител на годината в ХХ юбилеен общински конкурсКристина Мирославова Бочевска- Учител по БЕЛ- Почетно отличие „Неофит Рилски“; носител на специална награда на председателя на СБУ „Учител на годината“-2017г.; Похвален лист за посготвка на ученици в екологичния форум „Сребърна 2017“; Грамота за принос за ученици, вписани в Почетната книга "Дарования и постижения"; Поздравителен адрес от ПП „Българка“; Награда за подготовка на ученици в конкурса „Зелена планета - 2017“

Стелиана Стоянова Постомпирова – Директор- Похвален лист за подготовка на ученици в IV Национален фестивал на руската поезия, песен и танци "Пусть всегда будет солнце"

Бистра Данкова Кисьова - Ст. учител по история и цивилизация и по география и икиномика - Похвален лист за подготовка на ученици в XXIV Национален конкурс " Априлско въстание"

Роберта Стефанова Славчева - Ст. учител по музика - Похвален лист за подготовката на ученици в IV Национален фестивал на руската поезия, песни и танци "Пусть всегда будет солнце"

Светлана Минчева номинирана в ХХ общински конкурс „Учител на годината - 2017”.

Лилия Петкова, номинирана в ХХ общински конкурс „Учител на годината - 2017”.

Вероника Атанасова - грамоти и награди от СБУ за участието си в конкурса „Учители – будители на бъдещето”

Йовка Александрова - грамоти и награди от СБУ за участието си в конкурса „Учители – будители на бъдещето”

Пепа Николова бе избрана от МОН, като тя е един от тримата български учители, които са избрани да участват в конкурса за глобалната учителска награда The Global Teacher Prize 2017. Наградата се присъжда от фондация "Варки" под патронажа на вицепрезидента на Обединените арабски емирства, министър-председател и емир на Дубай Н. Пр. шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум. Победителят в глобалната учителска награда получава 1 милион щатски долара.

В навечерието на 24 май, като признание към труда и качествата на Директора на училището госпожа Снежана Сидерова, същата бе избрана в 20-тия национален конкурс на СБУ „Учител на годината“, в категория „Директори и заместник-директори“ за директор на 2017 г.

За втора поредна година г-жа Севда Йовкова – учител от СУ „Отец Паисий“ е номинирана с приза „Читател на годината“ на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов”. За най много прочетени книги тя бе отличена с грамота и екскурзия до Европейския парламент и Кралската библиотека в Брюксел,.

През учебната 2016/2017 година с почетното отличие „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката са удостоени учителите от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев: Таня Георгиева Стоянова - учител по математика и Иван Пенчев Гъдев - учител по история и цивилизация.

През годината няма наложени дисциплинарни наказания на персонала.
12. Дейности по подготовка на материалната база за новата учебна 2017/2018 година
През летния период във всички учебните заведения ще бъдат извършени текущи строително-ремонтни дейности в класни стаи, коридори и фоайета, изкърпване, боядисване ремонт на улуци и водосточни тръби “, частично изграждане на пожароизвестителна система и ремонт и профилактика на басейна в ПМГ„Акад. Иван Гюзелев“, подмяна на плочки на стълбището на главния вход на ОУ „Иван Вазов“, газификация на СУ „Отец Паисий“, както и закупуване в някои училища на училищно обзавеждане.

Средствата, необходими за изпълнението на ремонтните дейности са от делегирания бюджет на училището, с изключение на газификация на СУ „Отец Паисий“, чиито средства са по Национална програма „Оптимизация на училишната мрежа“.

Габрово, 5300, пл.Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bgКаталог: files -> Obrazovanie
Obrazovanie -> Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 година
Obrazovanie -> Работа по европейски, национални и регионални програми през 2006 г бе реализиран първият европейски проект „Коменски – училищни партньорства”
Obrazovanie -> Доклад за резултатите от образователно -възпитателния процес в детски градини за учебната 2016/2017 година
Obrazovanie -> Граждани, бъдете бдителни при използването на отоплителните и нагревателни уреди!!!
Obrazovanie -> Община габрово декларация за информирано съгласие
Obrazovanie -> Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби община благовеград 2016 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница