Документация за участие в процедура публично състезание по реда на зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за детска ясла, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията настраница1/5
Дата28.10.2018
Размер0.68 Mb.
  1   2   3   4   5ОБЩИНА ВИДИНправо съединение 95

Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416, факс 094/601 132,

web site:http://www.vidin.bg/ , e-mail: kmet@vidin.bg
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за

участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за детска ясла, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията наОбщина Видин“ по пет обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти”;

Обособена позиция № 2 – „Доставка на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”;

Обособена позиция № 3 – „Доставка на хляб и тестени изделия”;

Обособена позиция № 4 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”;

Обособена позиция № 5 – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”

ВИДИН 2018 г.  • Раздел I. ОБЩИ УСЛОВИЯ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА.


Възложител: Възложител на настоящата процедура „публично състезание“ за избор на изпълнител за обществена поръчка, възлагана по реда на Глава двадесет и пета, Раздел II от Закона за обществените поръчки, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП е Кмета на Община Видин.

Място на изпълнение: Обектите, до които ще се извършва доставката на хранителни продукти за детска ясла, детска млечната кухня и заведенията за социални услуги, намиращи се територията на Община Видин са със следните адреси:


1

2

3


Вид /Обект

Населено място и адрес

Доставки по обособени позиции

ост

Диетично-социална кухня

гр.Видин, ул. Горазд № 23

По Обособени позиции № 1, №2, №3, №4 и №5

2

Дом за стари хора

с. Кутово, ул. Първа № 1

По Обособени позиции № 1, №2, №3, №4 и №5

3

Домашен социален патронаж

гр.Видин, ул. Горазд № 23

По Обособени позиции № 1, №2, №3, №4 и №5

4

ЗЖ Надежда

с. Гомотарци, ул. Втора № 1

По Обособена позиция № 3

6

ЗЖ Сбъдната мечта

с. Гомотарци, ул. Втора № 1

По Обособена позиция № 3

6

Детска ясла „Слънчев кът“

гр. Видин, ул. Цар Симеон № 64

По Обособени позиции № 1, №2, №3, №4 и №5

7

Детска млечна кухня

гр. Видин, ул. Дунавска № 23

По Обособени позиции № 1, №2, №3, №4 и №5Начин на изпълнение на обществената поръчка – чрез периодични доставки в съответствие с предварително подадени заявки във франко складовете на детска ясла, детска млечната кухня и заведенията за социални услуги, намиращи се територията на Община Видин.


Предмет на обществената поръчка:
доставки на хранителни продукти за детска ясла, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на Община Видин по пет обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти”;

Обособена позиция № 2 – „Доставка на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”;

Обособена позиция № 3 – „Доставка на хляб и тестени изделия”;

Обособена позиция № 4 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”;

Обособена позиция № 5 – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”
Срок на действие на договорите. Влизане в сила. Изпълнение.
Срокът на действие на договорите за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 1 /една/ година, считано от датата на влизането им в сила или до изчерпване на определените средства, в размер до стойността на договора за изпълнение, което обстоятелство настъпи по-рано.

Заявките на хранителни продукти за детска ясла, детска млечната кухня и заведенията за социални услуги ще бъдат предавани от упълномощено от Възложителя длъжностно лице на избрания Изпълнител за съответната обособена позиция.

Доставките ще бъдат извършвани до франко складовете на заведенията, съгласно техните предварителни заявки и съобразно работното им време, но не по-късно от 14:00 часа.

Доставките на хранителни продукти до заведенията, ще се извършват в работния им ден, както следва: • За Детска млечна кухня доставки всеки понеделник по обособени позиции № 1, № 2, № 4, а доставки по обособени позиции № 3 и № 5-два пъти месечно.

 • За Детска ясла доставки всеки понеделник само по обособени позиции № 1, № 2, № 4, доставки по обособена позиция № 3 ежедневно, а доставки по обособена позиция и № 5-един път месечно.

 • За Защитените жилища доставки ежедневно само по обособена позиция № 3.

 • За Домашен социален патронаж доставки по обособени позиции № 1 и № 2 всеки понеделник и четвъртък, доставки по обособени позиции № 3 и № 4 ежедневно, а доставки по обособена позиция № 5 всеки понеделник.

 • За Диетично-социална кухня доставки по обособени позиции № 1 и № 2 всеки понеделник и четвъртък, доставки по обособени позиции № 3 и № 4 ежедневно, а доставки по обособена позиция № 5 всеки понеделник.

 • За Дом за стари хора доставки по обособени позиции № 1, № 2, № 4 и № 5 всеки понеделник, по обособена позиция № 3 ежедневно.

Заявките за всички обособени позиции ще бъдат предавани на избрания за изпълнител по съответната обособена позиция по телефон, факс или по електронна поща от упълномощено от Възложителя длъжностно лице до 17:00 часа на деня, предхождащ доставката. Ако този ден е неработен, заявките ще бъдат подавани в последния работен ден, предхождащ доставката.

Заявките по обособени позиции № 2 и № 5 ще бъдат изпращани на избрания за изпълнител по съответната обособена позиция веднъж седмично, в седмицата, предхождаща доставките.

За всички обособени позиции не са изключени извънредни заявки.

При доставяне на заявените от заведенията количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.

Посочените количества в техническите спецификации и количествените сметки за обособените позиции са приблизителни и необвързващи за Възложителя - могат да се завишават или намаляват в зависимост от посещаемостта на заведенията.

Общите стойности за обособените позиции, които ще се получат при остойностяване на количествено-стойностните сметки съобразно оферираните от избрания за изпълнител участник, единични цени, са максимални и не са обвързващи за страните по договора, като възложителят има право в зависимост от нуждите на заведенията и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялата стойност.

Срокът на действие на договорите, които ще бъдат сключени с определените за изпълнители участници е 1 /една/ година, считано от датата на влизането им в сила.

Договорите могат да бъдат прекратени предсрочно, в случай на изчерпване на общата стойност, за която е сключен съответният договор, както и на други основания, определени в договора.

На заведенията ще се доставят хранителните продукти, подробно описани като артикули и изисквания в техническите спецификации и в Количествените сметки по образец, за съответната позиция, приложени към документацията за участие. Доставяните хранителни продукти следва да отговарят на нормативните изисквания на наредбите по чл. 4 от Закона за храните.

При доставка на продуктите, същите следва да бъдат придружени със съответните търговски документи/сертификати за качество и произход/експертен лист и други съотносими документи – протокол за доставка/приемо-предавателен протокол/стокова разписка.


Обща стойност на поръчката.
Общата стойност на обществената поръчка за всички позиции хранителни продукти е в размер до 177 394,56 лв. /сто седемдесет и седем хиляди и триста деветдесет и четири лева и 56 ст./ без включен ДДС или 212 873,47 лв. /двеста и дванадесет хиляди и осемстотин седемдесет и три лева и 47 ст./ с включен ДДС, като за съответните позиции се определят, както следва:
За Позиция 1 – до 34 950,28 лв. без ДДС съответно 41 940,33 лв. с ДДС;

За Позиция 2 – до 60 828,73 лв. без ДДС съответно 72 994,47 лв. с ДДС;

За Позиция 3 – до 24 366,50 лв. без ДДС съответно 29 239,80 лв. с ДДС;

За Позиция 4 – до 13 859,98 лв. без ДДС съответно 16 631,98 лв. с ДДС;

За Позиция 5 – до 43 389,07 лв. без ДДС съответно 52 066,89 лв. с ДДС.

Стойностите са максимални и не са обвързващи за страните по договора, като възложителят има право в зависимост от нуждите на заведенията и финансовия ресурс, с който разполага да не възлага доставки за цялата стойност.


Начин на образуване на предлаганата цена
Методът на определяемите цени позволява фиксирането на крайните доставни цени на хранителните продукти към момента на доставката, посредством предварително зададен механизъм. В настоящия случай механизмът се изразява в използването на база /статистически представителна и променяща се във времето цена на съответен продукт от Информационния месечен фиш на Държавната комисия по стокови борси и тържища за осреднени цени на хранителните продукти за обособени позиции №1, №2, №4, №5 и от месечнния бюлетин на „САПИ” ЕООД за обособена позиция №3 за средните цени на хранителните продукти на едро за област Видин/ и отстъпка или надценка от същата, с постоянен размер, определен в абсолютна стойност.

В резултат от прилагането на метода възложителят ще заплаща всяка доставка на изпълнителя, като формира цената на съответния хранителен продукт чрез изчисляване на разликата от актуалната стойност на базата за този продукт и предложената отстъпка/надценка. Изпълнителят фактурира ежемесечно действително доставените и приети количества на хранителни продукти през предходния месец, на цените от съответния месечен бюлетин за същия предходен месец, през който е извършена доставката.


Предложената отстъпка или надценка от цената в абсолютна стойност остава постоянна за целия срок на договора.
Посоченият Метод на определяемите цени се прилага спрямо всички хранителни продукти в количествената таблица за обособена позиция №3.

Посоченият Метод на определяемите цени се прилага спрямо всички хранителни продукти в количествените таблици за обособена позиция №3.За останалите хранителни продукти без горепосоченото обозначение, изпълнителят доставя и фактурира на посочените цени в ценовото си предложение, които остават постоянни за целия срок на договора.


Избраният изпълнител по договора доставя и фактурира за посочените продукти в количествената таблица с обозначение „продукти - бюлетин“, по цените получени при пресметна предложена от изпълнителя отстъпка от осреднените цени на хранителни продукти на седмичните бюлетини на Държавната комисия по стокови борси и тържища, публикувани от Комисията ежеседмично на следния интернет адрес: http://dksbt.bg/index.php?a=%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%B8%20%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%98&p=176 .

През време на действието на договора/-ите за изпълнение на обществената поръчка базовите цени ще се актуализират, за да позволят обективно определяне на сумите за плащане.

Актуализация в единичните цени на хранителните продукти ще се извършва по следния начин:


 • за обособена позиция №3 единичните цени на хранителните продукти ще се актуализират веднъж на всеки два месеца от Възложителя и Изпълнителя на база представено от Изпълнителя копие или оригинал на бюлетин на САПИ, за средните цени на хранителните продукти за област Видин;

 • за обособените позиции №2, №3 и №5 и №6 единичните цени на хранителните продукти ще се актуализират от всеки първи работен ден на месеца на база информация за средната цена от Държавната комисия по стоковите борси и тържища за предходния месец;

 • за обособената позиция №4 единичните цени на хранителните продукти ще се актуализират всяка седмица на база информация за средната цена от Държавната комисия по стоковите борси и тържища за предходната седмица.

Възложителят се задължава да представя чрез свой представител по електронен път на посочения от изпълнителя/-ите адрес информация за средната цена на хранителните продукти от Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

Хранителни продукти, които към момента на подаване на офертата и до края на договора за изпълнение на поръчката не са обект на наблюдение от ДКСБТ, не променят своята доставна цена за целия срок на договора.

При изготвяне на ценовото си предложение участниците използват приложената към настоящата документация справка за цените на хранителните продукти от САПИ и Държавната комисия по стоковите борси и тържища Приложение №1 и Приложение № 2.

За формирането на крайните предлагани цени на хранителните продукти участниците трябва да използват метода на определяемите цени, включващ два елемента: • БЦ - базова цена;

 • О - отстъпка с постоянен размер, определен в абсолютна стойност /ако е предложена от изпълнителя/върху базовата цена на продукта. Участниците оферират отстъпка за всеки хранителен продукт, като предлаганата отстъпка е от базовата цена.

Крайната предлагана цена на всеки продукт се определя по следния начин:

 • при предлагана отстъпка - ДЦ(доставна цена) = БЦ - БЦ*О/100.


За обособена позиция №3:

Единичните цени в ценовото предложение се формират от: • базова цена (официално обявена средна цена в бюлетина на САПИ, приложен в документацията за участие в процедурата – Приложение №1 в лева с включен ДДС ;

 • отстъпка с постоянен размер, определен в абсолютна стойност /ако е предложена от изпълнителя/върху базовата цена на всеки хранителен продукт от позицията.

Участникът предлага единична цена за абсолютно всички хранителни продукти, включени в позицията.
За обособени позиции №1, №2, №4, №5 и №6:

Единичните цени в ценовото предложение се формират от: • базова цена (официално обявена средна цена в Информационен бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, приложен в документацията за участие в процедурата – Приложение №2 ;

 • отстъпка с постоянен размер, определен в абсолютна стойност /ако е предложена от изпълнителя/върху базовата цена на всеки хранителен продукт от позицията.

Участникът предлага единична цена за абсолютно всички хранителни продукти, включени в позицията.

За базова цена на плодовете и зеленчуците, които фигурират във внос и местно производство от Информационния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържища се приема по-ниската посочена цена.

За хранителните продукти, които не фигурират в Информационния бюлетин на ДКСБТ към момента на представяне на офертата, участникът предлага базова цена. В момента, в който продуктът влезе в Информационния бюлетин на ДКСБТ за базова цена ще се взима посочената там средна цена.

Към документацията за участие в процедурата е приложен Информационен фиш на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (Приложение № 2) за вида на хранителните продукти, чиито цени са обект на наблюдение към настоящия момент.

Предлаганите цени са за брой, литър и килограм, в лева с включен ДДС, изчислени до втория десетичен знак, франко мястото за изпълнение на поръчката.

Стъкленият амбалаж е включен в цената на продуктите.

Процентът надценка или отстъпка, предложен от участника, не може да се променя за целия срок на договора.

При несъответствие в изчисленията за намиране на предлагана цена на даден хранителен продукт от обособената позиция и общата стойност за обособената позиция, ще се вземат в предвид предлагана цена на даден хранителен продукт.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, ще се взема в предвид изписаната с думи.
Начин на плащане
Заплащането на доставените хранителни продукти ще става по банков път в български лева с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя след представяне на фактури.

Авансово заплащане не се предвижда.Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Прогнозните стойности по всяка една от обособените позиции са максимално допустими и участник, чието ценово предложение и Количествено-стойностна сметка не са съобразени с финансовия ресурс на Възложителя и го надвишават, ще бъде отстранен от участие.

Цените не подлежат на промяна за срока на валидност на офертата, който срок не може да бъде по-малък от 120 /сто и двадесет/ календарни дни или 4 /четири/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Заплащането на всяка доставка се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, от представяне от страна на Изпълнителя на съответния документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ - приемо-предавателен протокол /стокова разписка), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащ видовете, количеството, партидните номера на доставените Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, по кой договор е доставката и в кое заведение е извършена доставката, както и всички необходими законови реквизити.

Фактурите се предават на съответните заведения не по-късно от пет работни дни, считано от датата на тяхното издаване.Срокът на действие на договорите по съответните обособени позиции, които ще бъдат сключени с определените за изпълнители, участници е 1 /една/ година и започва да тече, считано от датата на влизането им в сила или до изчерпване на определените в договора, средства, в размер до стойността на договора за изпълнение, което обстоятелство настъпи по-рано.
Договорите могат да бъдат прекратени предсрочно, в случай на изчерпване на стойността, за която са сключени и на други основания, определени в договора.

  • Раздел II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.

При изпълнение на доставка на хранителни продукти, предмет на настоящата обществена поръчка следва да се спазват следните общи и специфични изисквания, определени в техническите спецификации, предмет на настоящия раздел.


А) Общи изисквания.
1. При изпълнение на доставка на хранителни продукти, предмет на настоящата обществена поръчка следва да се спазват изискванията на действащото законодателство.

2. В склада на даденото заведение - краен получател трябва да се доставя и приема само продукция съответстваща на следните технически спецификации по съответните обособени позиции:

2.1. Доставяните хранителни продукти да отговарят на браншови стандарти, български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или Европейско техическо одобрение (с или без ръководство), или признати национални техически спецификации (национални стандарти).

2.2. Да са спазени изискаванията на Закона за храните; Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г; Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 22.01.2008 г.; Наредба 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г; Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.; Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от 26.06.2007 г., ДВ, бр. 30 от28.03.2001 г.; Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.; Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.; Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 г.; Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, ДВ. бр.23 от 29.02.2008 г.; Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г.; Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г.; Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г.; Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.; Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 г., Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г., Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни, ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 г., Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици, ДВ. бр.29 от 7.04. 2006 г.; Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца, ДВ бр. 55 от 25.06.2004 г.; Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните;Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти; Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни; Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции; Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне на максималното съдържание на някои замърсители в храните; Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер; Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби; Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло; Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година относно състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост към глутен; Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година относно стандартите за търговия с маслиново масло; Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо; Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни; Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните; Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход; Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 година относно определянето на специфични правила за организирането на официалния контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация; Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни; Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца или по-малко; Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца; Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните; Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г относно микробиологичните критерии за храните; Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне на подробни правила за прилагането на регламент ( EO) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница