Дв бр. 89 от 12 Октомври 2004г., изм и доп дв бр. 32 от 2 Април 2013гДата23.07.2016
Размер157 Kb.
#1577
НАРЕДБА № 14 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОБОРУДВАНЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РАДИОТЕЛЕФОННАТА СЛУЖБА В КОРАБОПЛАВАНЕТО ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

Обн. ДВ. бр.89 от 12 Октомври 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013г.
Раздел I.

Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за оборудването на корабите и на бреговите пунктове с радиотелефонни устройства, участието в радиообмена, както и организирането и използването на радиотелефонната служба при осъществяване на търговско корабоплаване по вътрешните водни пътища на Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) За неуредените в тази наредба въпроси се прилагат разпоредбите на Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (ДВ, бр. 44 от 2012 г.), Ръководството за радиотелефонната служба (обща и регионална част) на Дунавската и на Централната комисия за корабоплаване по Рейн и Правилника за плаване в българския участък на р. Дунав, приет с Постановление № 7 на Министерския съвет от 14.I.1992 г. (необн.).Чл. 2. (1) За осъществяване на радиотелефонни връзки и за пробни излъчвания се прилага общата процедура съгласно изискванията за морската подвижна служба в Радиоправилата на Международния съюз по далекосъобщения (МСД).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) Радиотелефонните връзки в корабоплаването по вътрешните водни пътища се осъществяват при спазване на изискванията на Закона за електронните съобщения и Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.; доп., бр. 69 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г., бр. 16 от 2006 г., бр. 76 от 2011 г. и бр. 73 от 2012 г.).Чл. 3. (1) Чрез радиотелефонната служба се осъществява връзка за установяване на контакти и обмен на информация между две радиостанции при използване на международно съгласувани честоти и канали и прилагане на общоприета процедура.

(2) Общоприетата процедура за осъществяване на радиовръзка в радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища съдържа всички действия при използването на радиостанции за установяване на радиовръзка между два кораба или между кораб и брегова радиостанция с цел размяна на информация, свързана с безопасността на корабоплаването, опазването и защитата на човешкия живот и имуществото, опазването на водите на реката от замърсяване и за носене на радиодежурство, както и за предаване и приемане на съобщения за спешност в случаи на бедствие и при провеждане на спасителни операции.Чл. 4. В радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища се използват корабни, брегови и преносими радиостанции.
Раздел II.

Разрешение за корабна радиостанция (Загл. изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.)
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) (1) Радиотелефонните връзки в корабоплаването по вътрешните водни пътища се осъществяват след издаване на разрешение за корабна радиостанция в съответствие с чл. 60б, т. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

(2) Разрешението за корабна радиостанция се издава от Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА").

(3) При смяна на корабни излъчващи радиосредства се издава ново разрешение за корабна радиостанция.

(4) Разрешението за корабна радиостанция удостоверява правото да се използват на кораба излъчващи радиосредства на съответните честоти с указана максимална мощност и модулация.

(5) Разрешението за корабните радиостанции се издава преди пускането им в експлоатация.

(6) Разрешението за корабна радиостанция е безсрочно. Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да отнеме разрешението за корабна радиостанция, когато не са изпълнени условията, посочени в него.Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) За издаване на разрешение по чл. 5, ал. 2 корабопритежателят подава писмено заявление до ИА "МА" с приложен към него списък на излъчващите средства, изготвен в съответствие с приложението към наредбата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено разрешението по чл. 5, ал. 2, корабопритежателят подава писмено заявление до ИА "МА" за издаване на ново разрешение.Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) Разрешението по чл. 5, ал. 2 се съхранява на борда на кораба и при поискване се представя на контролните органи за проверка.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) След прегледа на съответното радиооборудване списъкът на излъчващите средства по чл. 6, ал. 1 се заверява от ИА "МА" за удостоверяване съответствието с изискванията на Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) Корабопритежателят представя пред ИА "МА" сертификат за правилността на монтажа на радиооборудването, който се издава от лицата, извършили монтажа му. Сертификатът удостоверява, че в радиооборудването са кодирани съответните MMSI и/или ATIS номера, съответстващи на определените по чл. 12, ал. 3.
Раздел III.

Работа с корабна радиостанция
Чл. 10. (1) Всеки самоходен кораб, с изключение на малките кораби и фериботите, се оборудва най-малко с две корабни радиостанции, монтирани неподвижно на мостика.

(2) Фериботите, несамоходните плаващи средства, малките кораби в задгранично плаване или плаващи с помощта на радиолокатор в условия на намалена видимост се оборудват най-малко с една радиостанция.

(3) По време на експлоатация на кораба радиостанциите на борда се поддържат в изправност, в добро експлоатационно състояние и в непрекъсната готовност за излъчване и приемане на информация.

(4) На борда на всеки самоходен кораб от международното плаване се осигурява актуално издание на Ръководството за радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (обща и регионална част) и на Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища.Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) Корабопритежателят е длъжен да осигури правилен монтаж на корабните радиотелефонни устройства, поддържане в изправно състояние и експлоатиране в съответствие с техническите и експлоатационните изисквания на Радиоправилата на МСД, Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища и Задължителните правила за българските пристанища на река Дунав (обн., ДВ, бр. 66 от 2008 г.; изм., бр. 38 от 2009 г.).

Чл. 12. (1) Всяка корабна радиостанция, участваща в радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища, трябва да има наименование и специфичен повиквателен сигнал, чрез който да бъде повикана и разпозната при установяване на радиотелефонна връзка.

(2) Сигналът за повикване отговаря на разпоредбите на чл. S19 от Радиоправилата на МСД.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) За всеки кораб по чл. 10 преди първоначалното вписване в регистъра на корабите и след подадено заявление от корабопритежателя за издаване на разрешение за корабна радиостанция ИА "МА" определя наименованието на корабната радиостанция, сигнала за повикване, MMSI и ATIS номерата.

(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) Наименованието на корабната радиостанция, сигналът за повикване, MMSI и ATIS номерата се вписват в регистъра на корабите и в досието на кораба.Чл. 13. Когато морски търговски кораби плават в българския участък на р. Дунав, те използват морските сигнали за повикване при осъществяване на връзка.

Чл. 14. Всяка радиостанция, намираща се на борда на кораба и участваща в радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища, се оборудва с идентифициращо (разпознаващо) устройство за предаване на кодови сигнали от Автоматичната система за разпознаване на предавателя (ATIS).

Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) На корабите се използват ултракъси вълни (УКВ) радиостанции с изходна мощност до 25 W.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) За категориите радиотелефонна служба "кораб - кораб", "кораб - пристанищни власти" и "радиотелефонни връзки на борда на кораба" се използват УКВ канали с изходна мощност, която може да бъде снижавана автоматично до стойности от 0,5 до 1 W.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) При осъществяване на обмен по УКВ каналите за категорията "навигационна информация" обслужващият брегова радиостанция персонал може да изисква снижаване до стойности от 0,5 до 1 W на изходната мощност на корабните радиостанции на борда на намиращи се в непосредствена близост до бреговата радиостанция кораби.

Чл. 16. (1) Когато участва при размяна на информация едновременно в няколко различни категории радиотелефонна служба и в съответствие с изискванията за носене на непрекъснато радиодежурство, се използва корабна радиостанция, която е в състояние да приема и предава по всички действително използвани канали.

(2) Забранява се носенето на паралелно радиодежурство от една и съща корабна радиостанция.Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) Предаваните съобщения по УКВ каналите за отделните категории радиотелефонна служба трябва да бъдат кратки, максимално ясни за разбиране и да съдържат само конкретна информация, свързана с навигационната обстановка по вътрешните водни пътища, безопасността на корабоплаването и с предписваното поведение на кораба по време на плаване или при влизане и излизане от акваторията на пристанище или шлюз, котвена стоянка или зимовник.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) До работа с корабна радиостанция се допуска лице, което притежава свидетелство на оператор на корабна радиостанция, работеща в режим на УКВ радиотелефония, издадено по реда на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България (ДВ, бр. 31 от 2012 г.).

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) Операторът на корабна радиостанция е длъжен постоянно да носи свидетелството по чл. 18 за представяне на контролните органи при проверка.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) При осъществяване на радиотелефонна връзка между две корабни радиостанции или между корабна и брегова радиостанция, намиращи се на кораби, плаващи под българско знаме или на българския бряг на р. Дунав, се ползва български език, а при всички други случаи - езикът, който и двамата оператори ползват.

(2) При възникнали езикови затруднения се използва Стандартен речник за радиотелефонните връзки, приет от Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) с Резолюция № 35 от 10 октомври 1996 г.


Раздел IV.

Брегови радиостанции
Чл. 21. Бреговите радиостанции, използвани за размяна на информация с корабни и други брегови радиостанции, разположени по българския бряг на р. Дунав, трябва да отговарят на изискванията на приложение № 3 към Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) Всяка брегова радиостанция се пуска в експлоатация след издаване на разрешение от ИА "МА".

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) Контролът по експлоатацията на брегови радиостанции, разположени по българския бряг на р. Дунав, се осъществява от "ИА "МА".

Чл. 24. (1) Бреговите радиостанции се оборудват, експлоатират и поддържат, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) за УКВ каналите за категорията радиотелефонна служба "навигационна информация" - от дирекция "Морска администрация - Лом" или дирекция "Морска администрация - Русе" - в районите от българския участък на река Дунав, за които отговарят;

2. (доп. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) за УКВ каналите за категория радиотелефонна служба "кораб - пристанищни власти" - от пристанищните власти и операторите на дунавските пристанища на Република България.

(2) Бреговите радиостанции поддържат радиодежурство в рамките на обявеното работно време.Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) За осъществяване на радиотелефонна връзка на българска брегова радиостанция с чуждестранна корабна радиостанция независимо от знамето, под което плава корабът, на който е разположена, се използва български език или език, който и двамата оператори разбират.

(2) В случай на неотложна необходимост, свързана с безопасността на корабоплаването, защитата на човешкия живот и имущество или опазване на водите от замърсяване, когато поради езикови затруднения е невъзможно да се осъществи двустранно разбираема размяна на информация, се използва един от официалните езици на Дунавската комисия или Стандартния речник на ИКЕ на ООН.Чл. 26. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) Бреговите радиостанции се разполагат по българския бряг на р. Дунав и работят на УКВ канали за радиотелефонна връзка в съответствие с Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) Операторите на корабни или брегови радиостанции са длъжни да спазват правилата за работа с тях и изискванията за опазване на служебната тайна и радиодисциплината съгласно Радиоправилата на МСД и изискванията на ИА "МА".

Чл. 28. На бреговите радиостанции допълнително се монтират устройства за автоматично записване на осъществената размяна на информация.
Допълнителни разпоредби
§ 1. Осигуряването и използването на категорията радиотелефонна връзка "обществена кореспонденция" не е задължително и в българския участък на р. Дунав това се осъществява по преценка на българските компетентни органи и корабопритежателите.

§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.)

§ 3. По смисъла на тази наредба:

1. (доп. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) "Кораб - кораб" е категория радиотелефонна връзка по определени УКВ честотни канали между две радиостанции, намиращи се на борда на два кораба, с цел размяна на информация.

2. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) "Навигационна информация" е категория радиотелефонна връзка между радиостанция, монтирана на борда на кораб, и радиостанция на компетентните органи, намираща се на брега, с цел да бъде разменена информация във връзка с навигационната обстановка, условията за плаване на отделни участъци от плавателния път и предписанията на компетентните органи по отношение на движението на корабите с оглед на безопасността на корабоплаването.

3. "Кораб - пристанищни власти" е категория радиотелефонна връзка, установена между корабна радиостанция и радиостанция на пристанищните власти, отговорни за работата на дадено речно пристанище, с цел размяна на информация във връзка с функционирането на пристанището, обработката на товари и плавателни съдове в него и поведението на корабите в акваторията на пристанището.

4. "Радиотелефонни връзки на борда на кораба" е вътрешна радиовръзка с цел размяна на информация между две корабни радиостанции, установени на борда на два различни кораба от бордово свързана група или на група плавателни съдове, влачени или тласкани. При големи пътнически или товарни единични кораби тази категория служи за размяна на информация между командния мостик и отделните обособени помещения в кораба.

5. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) "Обществена кореспонденция" е категория радиотелефонна връзка, установена между радиостанция, намираща се на борда на кораб от вътрешното корабоплаване и обществена (национална или локална) радиомрежа с цел размяна на разнообразна по своя характер и предназначение информация, различна от посочената в т. 1 - 3 и 7.

6. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) "Корабна радиостанция" е един или повече УКВ радиопредаватели със съответните радиоприемници, установена неподвижно на борда на кораба и използвана за установяване на радиотелефонни връзки и размяна на информация между корабите и между кораба и брега, която включва и AIS транспондера.

7. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) "Брегова радиостанция" е един или повече УКВ радиопредаватели със съответните радиоприемници, установени неподвижно на брега или на постоянно свързано с брега плаващо съоръжение и използвани за установяване на радиотелефонни връзки и размяна на информация между бреговите служби и корабите.

8. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) "Изходна мощност" е действителната мощност на радиочестотната енергия, измерена на изхода на предавателя във ватове [W] (в система SI).

9. "Паралелно радиодежурство" е налице, когато корабна радиостанция работи в режим приемане на 16 канал (за бедствие и безопасност) и на друг канал едновременно.

10. (нова - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) "ATIS номер" е номер от системата за автоматична идентификация на корабни радиотелефонни предаватели в съответствие с приложение Б на европейския стандарт ETSI EN 300 698-1.

11. (нова - ДВ, бр. 32 от 2013 г.) "MMSI номер" е идентификационен номер от Морската подвижна служба, определен в съответствие с Препоръка Rec. ITU - R M.585-6 на Международния съюз по далекосъобщения.


Преходни и Заключителни разпоредби
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 72, ал. 6 от Кодекса на търговското корабоплаване.

§ 5. Изпълнителната агенция "Морска администрация" признава на взаимна основа удостоверенията, издадени от чуждестранни компетентни органи, в съответствие с Радиоправилата на МСД и Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2004 Г. ЗА ОБОРУДВАНЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РАДИОТЕЛЕФОННАТА СЛУЖБА В КОРАБОПЛАВАНЕТО ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА

(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2013 Г.)


§ 24. Навсякъде в наредбата думите "разрешително" и "разрешителното" се заменят съответно с "разрешение" и "разрешението".
Приложение към чл. 6, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 32 от 2013 г.)Списък на излъчващите средства

Име на кораба
Name of ship

Повиквателен сигнал
Call Sign

MMSI

Друга идентификация
Other identification

Радиокомпания
AAIC

GMDSS
Район на плаване
Sea area

 

Апаратура
Equipment

Марка и модел
Type and model

Типово
одобрение
Type approval

Модулация
Modulation

Мощност
Power

Честотен диапазон
Frequency band. MHz

1.

MF Transceiver
2.

MF/HF Transceiver
3.

MF/HF DSC Transceiver
4.

VHF Transceiver
5.

VHF DSC Transceiver
6.

VHF Handheld Transceiver
7.

VHF GMDSS Handheld Transceiver
8.

AIS Transponder
9.

406 MHz Cospas-Sarsat EPIRB
10.

Inmarsat Fleet 77
11.

Inmarsat Fleet 55
12.

Inmarsat Fleet 33
13.

Inmarsat B
14.

Inmarsat C
15.

Inmarsat mini-C
16.

Inmarsat M
17.

Inmarsat mini-M
18.

Inmarsat D+
19.

Inmarsat BGAN
20.

SART
21.

Radar
22.

RadarКорабособственик: .......................................

Радиосървейър: ....................................
(                )
(                )

Дата: .....................

Забележка. Ненужните редове се изтриват.Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница