Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofiaДата21.04.2017
Размер155.35 Kb.
#19661

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ

2002-2003

ANNUAIRE DE L’UNIVERSITE D’ARCHITECTURE, DE GENIE CIVIL ET DE GEODESIE – SOFIA


СТРУКТУРА НА КАРТОГРАФСКИЯ ЗНАК1

С. Василев2

Ключови думи: картография, картосемиотика, знак

Научна специалност: 021603 Картография

Резюме:

Описана е структура на картографския знак от четири нива. На най-ниското ниво се намират графичните примитиви - най-малките графични елементи, които могат да бъдат носители на част от значението на знака. Те образуват графичните знаци, които са завършени във визуално отношение елементи, чието значение се пояснява е легендата. Поставени върху картата на точно определено местоположение, един или повече графични знаци обозначават конкретен обект, като по този начин образуват един картографски знак. Група от няколко картографски знаци, обединени от читателя на картата по определен признак, с цел извличане на информация за обозначените от знаците обекти образуват един мета-знак. Тази структура на знака позволява да се избегнат проблемите при неговата класификация и да се проследят източниците на значението му.


abstract:

There is a description of the cartographic sign of four levels. On the lowest level, there are graphic primitives – the smallest graphic elements that are able to be carriers of a part depending on the digit(s). They form/establish graphic signs, that are completed as visual attitude elements which meaning appear as a legend. Placed over the map at an accurate defined position one or more graphic signs mark a specific object and as by this means they structure one cartographic sign. Group of several cartographic signs which are merged by the reader of the map at a determine symptoms on purpose of extracting information for designation by the signs objects which figure one meta-sign. This structure of the sign allows some problems to be avoided in its classification and to be able to traced the source of it meaning.


1. Същност на картографския знак


Знакът е основно средство за изразяване на картите. И тъй като картографията е една от най-древните науки, би следвало той да бъде обстойно разгледан и описан в литературата. Затова е много учудващо, че за картографският знак е писано съвсем малко. Още по-малко внимание се отделя на структурата на картографския знак. Затова по-долу ще разгледаме какво представлява картографския знак и какво са неговите съставни части. Нека да започнем с въпроса: кога имаме основание да говорим за картографски знак? Възможни са няколко отговора, всеки от които има свое основание:

 • когато имаме графично средство, което може да се използва като знак върху картата;

 • когато на това графично средство е придадено определено значение в легендата;

 • когато графичното средство изобразява определен обект върху картата;

 • когато то функционира върху картата и бива възприето като знак от читателя.

Преди да разгледаме тези хипотези нека да дефинираме какво разбираме под картографски знак. Знакът се възприема твърде различно от семиотиците, но повечето са съгласни, че за да бъде знак един материален обект, той трябва да притежава способност да насочва вниманието към нещо извън себе си, да изобразява друг обект. Затова ще приемем, че знакът е свързан поне с две неща: обект и значение. Значението на знака се състои в информацията за обекта, която знакът може да представи на картата. Макар отделните читатели да възприемат различно тази информация, те трябва да са в състояние да схванат ролята на графичното средство да обозначава на картата нещо друго, извън себе си.

1.1 Картографски знак ли е графичното средство?

Фиг. 1
Традиционно, в картографията знак се нарича самото графично средство, дори то да не е свързано с определен обект. Това обаче не е оправдано, защото нямаме нито обект, към който графичното средство да насочва мисълта, нито процес на означаване, а още по-малко имаме процес на възприемане на знак. Например, На фиг. 1 е показан един квадрат. Той не е картографски знак, защото няма никакъв картографски смисъл, т.е нищо не означава и може да се използва за различни цели извън картографията.

1.2 Картографски знаци ли се описват в легендата?


Когато графичните средства се опишат в легендата, те получават някакво картографско значение. С нашия квадрат от фиг. 1 ще обозначаваме например, находища за въглища. Така графичното средство получава значение – обозначава мина за въглища и става знак. Но този знак не е картографски, защото не обозначава конкретен обект, а събирателно понятие. Аналогичен е на израза ‘мина за въглища’. Не дава най-важната информация, която е характерна за картографския обект – неговото местоположение. Поради това конструираната, но не приложена върху карта знакова система все още не съдържа картографски знаци.

1.3 Поставения на картата знак става ли картографски?


Когато графичното средство е поставено на определено място върху картата и му е придадено определено значение в легендата, то обозначава конкретен обект от реалността - с квадратчето сме обозначили върху картата конкретно находище на въглища. В този случай са изпълнени повечето от изискванията към знака: чрез своето значение, описано в легендата, графичното средство изобразява на картата конкретен обект. Според теорията на Чарлз Пърс и според Сергей Герджиков това не е достатъчно. Ако дадем картата на дете, на сляп човек или на абориген те няма да възприемат заложеното от нея съдържание. Дори когато невнимателно работим с картата можем да не обърнем внимание на знака.

1.4 Възприемането като знак ли превръща графичното средство в картографски знак?


Графичното средство изпълнява ролята си на знак, когато то бъде възприето и неговото значение бъде правилно интерпретирано от човека. Необходимо е освен значение и обект, знакът да има и субект, които да го възприеме като знак. В противен случай, според Русен Русенов (1998) той е “мъртъв семиотичен факт.

Като работна, ние възприемаме третата от изложението по-горе тези, а именно, че функциониращото в полето на картата графично средство, на което е придадено определено значение и обозначава конкретен обект от реалността се нарича картографски знак. Лесно е да се покаже, че самото графично средство не е знак, защото няма обект и значение. Също така може да се покаже, че графичното средство, описано в легендата има общо значение, но не изобразява конкретен обект. По-сложно е да се докаже, че за да говорим за картографски знак не е необходимо да имаме субект, който да го възприема като такъв. Този спор не е решен и в съвременната семиотика – едни подобно на Пърс смятат, че ако не се възприема знакът не е знак, а други, последователи на Сосюр, считат, че е достатъчно знакът да има обект, за да бъде знак. Ние ще илюстрираме нашата тези с един пример: Нека да си представим един камион. Той е създаден за да носи товари и в това се изразява неговата същност. Но дали ако в определен момент той е спрял и не вози нищо ще престане да бъде камион? Наричаме го така заради способността му да вози товари. Аналогично, картографски знак ще наричаме графичното средство, на което му е придадено значение и има определено местоположение върху картата, чрез което то изобразява конкретен обект от реалността.


2. Структура на знака


От горните разсъждения стана ясно, че на картата освен картографския знак функционират и други графични средства, които не могат да се нарекат картографски знаци.

В картографията се е наложила двустепенната структура на знака. Според Ramirez (2001) и Foote и Crum (1995), картографските знаци се изграждат от примитиви; Васмут (1983) ги разглежда като съставени от конструктивни елементи , а Лютий – от графоелементи (Лютий и колектив 1986).

Ние предлагаме схема с четири нива на структурата на картографския знак. В нея знакът е разгледан като холон (виж Кен Уилбър 1996), т.е. едновременно като завършена цялост, като съставен от елементи на по-ниско ниво и като елемент на структура от по-високо ниво. Съгласно теорията на Кен Уилбър, можем да разглеждаме безкрайно много нива в дълбочина, но според нас има смисъл да се опишат само четири от тях (фиг. 2):

графичен примитив – графичен знак – картографски знак – мета-знак

Като си спомняме предупреждението на Джон Лок: “Не умножавай същностите без нужда” (1960), по-долу ще обосновем необходимостта от тези четири нива на знака за обяснение на неговото функциониране.

Фиг. 2 Схема на строежа на картографския знак

2.1 Графични примитиви


Ние дефинираме графичните примитиви като най-малките графични елементи, на които се придава или които могат да носят определено значение. Според вида си, ние ги разглеждане като общи и конкретни. Това е едно основополагащо разделяне между примитивите, основано на връзката им с конкретен обект от реалността:

 • Общите графични примитиви не съдържат индивидуална информация за обекта. Те могат да се използват за конструиране на множество графични знаци. Пример за такива примитиви са геометричните фигури. Например, графичният знак се състои от четири графични примитива - три точки и окръжност. Значението на общите графични примитиви в рамките на графичния знак може да бъде: интегриращо - да причислят графичният знак към определена група знаци; диференциращо - да обособят графичния знак сред останалите; естетическо - да придадат завършеност или естетическа стойност на знака.

 • Конкретните графични примитиви се конструират така, че да представят определена информация за конкретен обект от реалността. Такива са контурите на линейните и площните обекти, части от изображения, които показват определени особености на обекта и др. Основната им функция е именно предаването на индивидуална информация за обекта. Те могат да бъдат натоварени и с функциите на общите графични примитиви. Например, примитивът, който показва извивките на един път може да изобразява и неговия клас (интегрираща функция).

За да изпълняват тези си функции, всеки графичен примитив притежава две системи от променливи: пространствена система и визуална система.

 • Пространствената система посочва мястото на примитива в рамките на знака, т.е състои се от две или повече пространствени променливи. Те указват мястото на графичния примитив вътре в знака. Такива променливи имат само графични знаци, които се състоят от повече от един графичен примитив. В зависимост от реализацията на конкретната система, това могат да бъдат координати от всякакъв вид (абсолютни или относителни, правоъгълни или полярни). Графичните примитиви, които изобразяват линия или площ имат набор от няколко пространствени променливи (координати).

 • Визуалната система от променливи служи за да се установи начина по който зрително ще се възприема графичния примитив, т.е. ще описва неговите визуални свойства. Като основа за развитие може да се приеме системата от шестте зрителни променливи, дефинирани от Jacques Bertin в неговата книга ‘The Semiology of Graphics’ (1967): форма, цвят, ориентация, светлота, големина, и текстура. Френският картограф описва визуалните променливи като компоненти на знака, но това е вярно само за най-простите знаци. Повечето знаци се състоят от няколко графични примитива, всеки от които може да имат различни размери, цвят, структура и т.н. Затова по-долу ще разглеждаме шестте визуални променливи на Bertin като свойства на графичните примитиви.

2.2 Графични знаци

Фиг. 3
Графичният знак е завършено графично изображение, съставено от графични примитиви. Благодарение на придаденото му в легендата значение, графичният знак може да означава събирателни понятия

3. Например, графичният знак на фиг. 2 в знаковата система на топографските карти в средни мащаби означава иглолистна дървесна растителност. Той е съставен от няколко общи графични примитива. Всеки от тях притежава система от пространствени и визуални променливи, съвкупността от които дава външния вид на графичния знак. Поради това, графичният знак не притежава собствени графични променливи (пространствени и визуални): той ги наследява от съставящите го графични примитиви. Единственото свойство на графичния знак е неговото значение, което може да бъде указано в легендата или да се подразбира от контекста на картата, както и от вида на графичните му примитиви.

В предлаганата теория за строежа на знака разглеждаме 12 вида графични знаци: • геометрични фигури – кръг, квадрат, пентаграма и др.;

 • пиктограми – стилизирани рисунки, на които са показани предмети, насочващи вниманието към обекта;

 • диаграми, които се използват при метода на картодиаграмата;

 • надписи за наименования, количествени и качествени характеристики;

 • изображения – рисунки или снимки, представящи външния вид на обекта;

 • линии за изобразяване на линейни обекти, като реки, шосета и др.;

 • стрелки, указващи посока на преместване;

 • надписи по крива, които са комбинация от надпис и крива линия;

 • оцветяване – запълване на площта на обекта с определен цветови тон;

 • защриховане - запълване на площта на обекта с различни фигури;

 • растерни изображения, които се поставят в площта на обекта;

 • тримерни графични знаци: повърхнини, тримерни модели или изображения.

2.3 Картографски знаци


Знаковата система на картите се състои не от картографски, а от графични знаци. Когато те се поставят на картата и получат определено местоположение, те се превръщат в картографски знаци. При това те не само получават способност да изобразяват конкретен обект от реалността, но благодарение на пространственото подобие във взаимното им разположение и това на техните обекти, картографските знаци могат да предават съотношения между обектите от реалността. Следователно, под картографски знак ще разбираме зрително възприеман графичен знак (или група от графични знаци), който, благодарение на придаденото му значение, и конкретното си местоположение върху картата има способността изобразява определен обект от реалността.
Фиг. 3 Прост картографски знак

Следователно, картографският знак има три елемента (фиг. 3) :

 • графичен знак, като материална основа на картографския знак,

 • значение на графичния знак, което го свързва с определена представа или мислен модел;

 • местоположение върху картата на графичния знак, което свързва картографския знак с определен обект от реалността.
Фиг. 4
Основната разлика между картографския и графичния знак се състои в това, че първият има конкретно местоположение върху картата, поради което изобразява обект от местността, а чрез един графичен знак могат да се обозначават различни обекти върху картата (фиг. 4).
Фиг. 6Фиг. 5 Съставен картографски знак

Картографският знак може да се състои от два или повече графични знаци. В горната част на фиг. 4 е показан картографски знак, състоящ се от един графичен знак, докато в долната част изворът е изобразен с два графични знака: поансон за показване на вида и местоположението и надпис за указване на името на извора. Всеки от графичните знаци има собствено значение и местоположение (фиг. 4). Но значението на картографския знак в този случай излиза извън рамките на всеки от съставящите го графични знаци, защото пояснява конкретен обект.

Например, картографският знак, с който са изобразени храстите на фиг. 6 е изграден от разнообразни графични знаци: две линии за изобразяване на контура на гората, запълване на площта със светло зелен фон, 6 пояснителни знаци за вида на растителността и пояснителен надпис. В случая един картографски знак е съставен от един площен, два линейни и 7 немащабни знаци. При такава постановка става ясно защо при класификацията на картографските знаци се явяват сериозни проблеми: площен на картата обект може да се изобрази само с контур, т.е. чрез линеен обект; знаци могат да имат общи части, макар в реалността те да нямат общи елементи; знаците да изобразяват различни характеристики.

В две много сходни класификации Салищев (1990, стр. 54) и Foote и Crum (1999) поотделно правят опит да класифицират картографските знаци от една страна според вида на обектите (немащабни, линейни и площни) и от друга – според вида на характеристиките, които знаците изобразяват. Представения по-горе пример показва, че картографските знаци могат да бъдат много сложни и към тях не могат да се прилагат подобни критерии за класификация.


а б в


Фиг. 7 Функции на един графичен знак в състава на различни картографски знаци

Графичните знаци могат да бъдат класифицирани, но те пък не изобразяват конкретен обект, преди да бъдат поставени на картата в състава на картографски знак. Те могат да изпълняват различни функции. Например, графичният знак на фиг. 3 може на картата да изобразяват отделно дърво имащо значение за ориентир (фиг. 7б). Но комбинирането на два графични знака в един картографски (фиг. 7в) вече обозначава малка горичка. Чрез същия графичен знак не е обозначен конкретен обект, с който той има външно сходство. Връзката от иконична става индексна, защото графичният знак не прилича на гора, а на съществена част от нея. На фиг. 7а графичният знак е указателен и само показва вида на гората, но местоположението му не носи информация за гората и може да се променя.

2.4 Мета-знаци


С разгледаната по-горе идея за структурата на картографския знак се обясняват различни въпроси от строежа на знака. Но не може да се обясни произхода на информацията, която се извлича от картата, без да е явно заложена там от картографа. Ако картата е просто съвкупност от знаци, то значението им ще произлиза предимно от легендата. Тогава не може да се изясни и защо отделните читатели на картата я възприемат различно: легендата е еднаква за всички и разположението на знаците е еднакво, а различните ползватели на картата могат да извлекат различна информация.

За да обясним тези въпроси, въвеждаме още едно структурно ниво на знака – мета-знак, който представлява организирана група от картографски знаци.

Групирането работи на същия принцип по който се групират цифрите в числата: цифрите 1 и 2 поставени една до друга образуват 12, а същите цифри разположени в друга последователност образуват 21. Цифрите не губят своята идентичност, но при комбинирането им в число те получават различно значение (единици, десетици, стотици и т.н.). По подобен начин, ако до знака за населено място е поставен знак за летище, двата знака не губят своето значение, а създават ново. Но както и при цифрите (12 не означава нищо конкретно, преди да се определи дали става въпрос за 12 ябълки или за 12 тона ябълки), при комбинирането на знаците в мета-знаци значението не се получава автоматично, а в определен контекст. Групата от двата знака: град и летище може да се интерпретира по различни начини: до града може да се достигне със самолет; летището е близко до града; летището се намира западно от града; западните квартали на града са много шумни, заради прелитащите самолети и т.н.

Докато картографският знак се създава от картографа, то мета-знака се формира в съзнанието на читателя на картата в резултат на негов волеви акт. Създаването на мета-знак зависи от три фактора: а) целите на използване на картата; б) способностите на читателя да работи с карта и в) предварителните му познания за предмета на картата. Поради това можем да твърдим, че новата информация на картата, която не е заложена от нейния създател се извлича от читателя благодарение на мислено създадените от него връзки между знаците и предварителните знания за обектите на картографиране. На базата на последните две той създава мислен модел, изследването на който позволява да се извличат данни. Чрез помощта ма ГИС тези мисловни операции могат да се обективизират и да се изследват много по-сложни комплекси от знаци, но принципът остава същия.Ще разгледаме няколко различни основания за групиране4 на картографските знаци в мета-знаци:

 • Тематично групиране, когато групираните обекти имат някаква физическа или логическа връзка помежду си. Ще разгледаме два вида тематично групиране:

 • Група еднотипни обекти или група обекти от един клас, например, обединяването на всички реки в определен регион в речна мрежа и изследване на нейната дължина, гъстота и структура. Мета-знакът речна мрежа е обект от по-висок порядък – той включва в себе си знаците, чрез които са изобразени всички реки, но в допълнение позволява да се определят редица нови значения както за самите реки, така и за тяхната съвкупност. Обхвата (пространствен и тематичен) на мета-знака се определя от ползвателя.

 • Група разнородни обекти, които образуват един обект от по-висок клас, например, групиране на улици, квартали, сгради, залени площи и т.н. в населено място. В този случай ползвателят на картата не може да определя обхвата на мета-знака, защото той представлява обособен обект от реалността, изобразен на картата чрез знаците на съставящите го обекти. Този тип групиране на знаците ще означим с термина хипер-знак (от гр. ‘υπερ’ - ‘над’). В много случаи хипер-знаците имат отделни поясняващи ги графични знаци например, надпис за наименованието на населеното място.

 • Пространствено групиране, при което знаците се групират заради тяхната пространствена близост, която поражда нови или допълнителни значения. Ще разгледаме четири вида пространствено групиране:

 • Пространствено включване съвпадение на обекти по местоположение - в едно и също пространство функционират на картата два обекта. Например, ако една могила се намира в гората, тя се включва в нея. Обектите нямат логическа връзка помежду си, поради което ако единият от двата обекта бъде унищожен, това не засяга другия, нито неговото изобразяване на картата.

 • Прилежание - два обекта включват общ графичен знак. На фиг. 6 границите на храстите от юг се определя от полския път, изобразен с пунктир. Аналогична е връзката между пътя и моста на него. Пътят минава по моста, поради което двата обекта са прилежащи.

 • Пресичане - линейните обекти в реалността могат да се пресичат, което се отразява чрез знаците им на картата. Пресичането поражда нови връзки между обектите. Това има особено значение при пътищата, защото определя възможните посоки на движение по тях.

 • Съседство или близост. Обектите често се групират по този принцип, когато се търси най-близкият обект от определен тип. В географските информационни системи има специални функции за географски анализи, чрез които могат да се извлекат обектите от определен вид, които се намират в определена околност на даден обект.

 • Условно групиране. Знаците на два или повече обекта могат да бъдат групирани по някакъв критерий или за целите на определено изследване по картата. Например, можем да обособим като отделен мета-знак пътните отсечки от София до Пловдив, за да измерим разстоянието между двата града, а след това знаците на същите пътни отсечки да използваме като част от мета-знака на пътя от София до Бургас.

3. Заключение


Така разгледана, структурата на знака е много по-гъвкава и позволява да се разрешат някои от незадоволително обяснените в картографията въпроси. Някои от тях се отнасят до класификацията на знаците, а други до произхода на значението им. Тези проблеми са разгледани в следващите две статии.

Цитирана литература:

 1. Васмут, А. С. 1983. Моделирование в картографии с применением ЭВМ. Изд. Недра, Москва, 1983 г.

 2. Герджиков, Сергей 2000. Научното обяснение на света. Университетско издателство Св. Климент Охридски, София, 2000 г.

 3. Лок, Джон 1690. Опит върху човешкия разум. Антология ‘Европейска философия XVII – XVIII в., Университетско издателство Св. Климент Охридски’, София, 1994 г.

 4. Лютий, А. А. и колектив 1986. Проектирование систем знаков тематических карт. Изд. на географския институт на АН СССР, Москва, 1986 г.

 5. Пърс, Чарлз Спенсър 1897. Grammatica Speculativa (Логические основания теории знаков). Издателство Алетейя, Санкт-Петербург, 2000 г.

 6. Русенов, Русен 1998. Семиотичната идея. Изд. Лик, София, 1998 г.

 7. Салищев, К. А. 1990. Картоведение. Издателство МГУ, 1990 г.

 8. Уилбър, Кен 1996. Кратка история на всичко. Изд. Лик, София, 2000.

 9. Bertin J. 1967. Semiology of Graphics: Diagrams, Networks, Maps. Madison: University of Wisconsin Press, 1981.

 10. Foote, Kenneth и Shannon Crum 1995. Cartographic Communication. University of Texas at Austin. http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/cartocom/cartocom_f.html

 11. Ramirez, Raul 2001. New Geographic Visualization Tool: A Multiple Source, Quality, and Media (MSQM) Maps. Proceedings of the 20th ICA Conference, Beijing, 2001.

Постъпила: ............... 2005 г.


Доц. д-р инж. Станислав Василев Василев

Катедра ‘Фотограметрия и картография’

Ректорат каб. 228; тел. 317

GSM 0888 0014241Статията представя част от дисертационния труд на автора ‘Основи на картосемиотиката’.

2 доц. д-р инж. Станислав Василев, Ректорат, каб. 228

3 Събирателното понятие е артефакт, продукт на определена класификационна схема. В реалността няма събирателни понятия, а само конкретни обекти: няма понятие за река, има само конкретни реки.

4 Под групиране тук разбираме процеса на свързване на картографски знаци в мета-знак.
Каталог: filebank -> acadstaff -> userfiles
userfiles -> Формати и стандарти
userfiles -> Комасация на земеделските земи. За понятието „комасация”
userfiles -> Конспект за изпита по история на архитектурата за специалност урбанизъм архитектурата на древен Египет
userfiles -> Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
userfiles -> Изчисляване на конструкции на сеизмични въздействия
userfiles -> Използване на функции в c++
userfiles -> Examination topic list river morphology and river training works
userfiles -> Конспект въведение в управлението на проекти определение за проект. Видове проекти. Характеристика на проекта
userfiles -> Съвременни архитектурни явления лектори Вихрен Бакърджиев и Милена Металкова-Маркова теми


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница