filebank
  Тема на дипломната работа
  Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
  1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
  Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
  Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
  Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
  Упражнение №1
  О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
  Техническа механика
  Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”
  Поздравителен адрес по повод 1-ви ноември – денят на народните будители
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството извадка от наредба №2
  Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank/acadstaff/userfiles
  Формати и стандарти
filebank
  Поздравявам
  Познанието и ренесансът в културната парадигма на кенет кларк доц д-р Тодор Тодоров Summary
  S=a+b (int) – обяснения, библиотека iostream h, оператори cin, cout
  Литература: Лешек Колаковски. Основни направления в марксизма, София, 2006, с. 317-335, 340-343
  Конспект за изпит по Теория на социалните отношения за студентите от Строителен факултет
filebank/acadstaff/userfiles
  Комасация на земеделските земи. За понятието „комасация”
filebank
  Финален доклад съдържание въведение 4
  На проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
  University of architecture, civil engineering and geodesy
filebank/acadstaff/userfiles
  Конспект за изпита по история на архитектурата за специалност урбанизъм архитектурата на древен Египет
filebank
  Задание за курсов проект по картография
  Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност ссс, I курс, 10 група, ф. №11222
filebank/acadstaff/userfiles
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
filebank
  Упражнение Редактор на vba. Прозорци Properties, Code, Immediate. Програми с линейна структура
  Катедра „Геотехника Лабораторни упражнения по Земна механика
  Закон на Моор-Кулон Почти всички задачи, свързани с устойчивост и равновесие на почвите, се свеждат до прилагане на критерия за разрушение на Моор-Кулон
  Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност Геодезия, I курс, задочно обучение, ф. №5555
  Програма за работа със структури и функции // Дадени са n точки в равнината, зададени с техните координати, като те образуват изпъкнал n-ъгълник
  К о н с п е к т по дисциплината Основи на картографирането
  Технически изисквания за закупуване на геодезическа апаратура
filebank/acadstaff/userfiles
  Изчисляване на конструкции на сеизмични въздействия
filebank
  Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност ссс, I курс, задочно обучение, ф. №11223
filebank/acadstaff/userfiles
  Използване на функции в c++
filebank
  Дадени са n на брой точки в равнината, зададени чрез техните X и y координати, и записани във файл
  Option Explicit
  ' Процедура за работа с матрица Sub Matrix
  Конспект за изпита по "съвременна европа"
  Първи резултати от измервания с гравиметър
  София: Наука и изкуство. Кокстер, Харолд. (1979)
  Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност Геодезия, I курс, 3 група, ф. №5555
  Функция за получаване на интерполирани стойности с кубичен сплайн
  Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност Геодезия, I курс, 3 група, ф. №5555
  Определяне на Геоида Упражнение №1. Разлика между ортометрични и нормални
filebank/acadstaff/userfiles
  Examination topic list river morphology and river training works
filebank
  Катедра "автоматизация на инженерния труд"
  Научна продукция на доц. Д-р инж. Милена мотева за участие в конкурса за Доцент към катедра „Земеустройство и аграрно развитие
  Светлана Велкова Лилкова-Маркова. Полуитерационни методи за решение
filebank/acadstaff/userfiles
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
  Конспект въведение в управлението на проекти определение за проект. Видове проекти. Характеристика на проекта
  Съвременни архитектурни явления лектори Вихрен Бакърджиев и Милена Металкова-Маркова теми
filebank
  Катедра "автоматизация на инженерния труд"
filebank/acadstaff/userfiles
  Тодор Тодоров Гносеологически механизъм във формирането на митологията
  Наименование: въведение в архитектурата избираем
filebank
  ' Процедурата чертае графика по данни в Sheet1, намиращи се в област A1: F2
filebank/acadstaff/userfiles
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
  Списък на публикациите
filebank
  Academic curriculum
filebank/acadstaff/userfiles
  Арх. Никола Лазаров
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
filebank
  Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank/acadstaff/userfiles
  За упражненията по Геодезия, част 1 (зимен семестър)
filebank
  Организация и икономика на строителството
filebank/acadstaff/userfiles
  Въпросник по картография карта. Термин и определение, елементи и свойства на картата
filebank
  Програма за зимния семестър на 2013/14 всеки четвъртък, 18: 15-20: 00 ч., Зала 230, уасг
  Утвърдил: проф. Д-р инж. Красимир петров
filebank/acadstaff/userfiles
  Закон за запазване на механичната енергия Закон за запазване на импулса и закон за запазване момента на импул-са
filebank
  Утвърждавам, ректор на уасг: /проф д-р инж. И. Марков
filebank/acadstaff/userfiles
  За предмета на картографията1 Станислав Василев
  Тест за упражненията по Геодезия, част 2
filebank
  Чист опън и чист натиск напрежения и деформации при чист опън и чист натиск
  Програма по физика за студентите от Строителния факултет на уасг специалност ссс анотация
  Лекция Киркегор Човекът е екзистенция вместо мислене (схващане)
  Реферат по естетика Посочвайте в края на текста използваната литература или източници от Интернет!
filebank/acadstaff/userfiles
  Световни тенденции в развитието на големите градове • Факултативен лекционен курс, основан през 1992 г и отворен за външна публика
filebank
  Примерни въпроси за тест по Теория на ценностите
  Специалност: ссс преподавател
filebank/acadstaff/userfiles
  Програма по дисциплината: Приложна електротехника за специалност
  Конспект по дисциплината "Използване и опазване на земята" Понятията "почва" и "земя". Почвата като екосистема и компонент на биосферата. Полифункционалност на почвата. Класификация и географско разпространение на почвите в България
  Чист опън и чист натиск 1 Определение
  Разрезни усилия Метод на сечението
filebank
  Скъпи приятели на Софийската опера и балет
  Професионална автобиография Проф д-р Боян Александров Алексиев Дата и място на раждане
  Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
  Арх. Любомира Лилова, редовен докторант към катедра „Градоустройство” на аф, уасг- софия
  Лекция Хераклит и Парменид Хераклит Биографска бележка
  К о н с п е к т по Дескриптивна геометрия
  К о н с п е к т по Дескриптивна геометрия
  Лекция Кант Априорността и крайността на човешкото познание. Наглед и мислене
  Конспект по "Философия на културата и религията"
filebank/acadstaff/userfiles
  Теоретични концепции в картографията1 Станислав Василев
filebank
  Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
  Възгледи за съвременното градско развитие
  Лекция Декарт Представящото отношение към биващото. Човекът като субект. Истината като сигурност
filebank/acadstaff/userfiles
  Литература пенков М., Почвознание, Агропрес, София, 1996
filebank
  Литература: Лесли Уайт. Науката за културата, с. 60-82
filebank/acadstaff/userfiles
  Световни тенденции в развитието на големите градове • факултативен курс на доц. Арх. Димитър л. Андрейчин, отворен за външна публика
filebank
  Програма / 10 октомври, Sofia Event Center / Организатор: градът медиа Груп
  Енергетични методи 11 увод
  University of architecture, civil engineering and geodesy sofia jubilee scientific conference
filebank/acadstaff/userfiles
  По съпротивление на материалите за студентите по специалност ссс II курс, II поток
filebank
  Катедра „Пътища” агенция „пътна инфраструктура”
  Поздравителен адрес
  Творческа автобиография ст пр. Десислава Петкова Петкова
  Нации и национализъм I. Две полярни схващания за нация (важно)
  Резултати от изпит по “Екология” – 15. 06. 2017 Спец. “Геодезия” и спец.”Уузи”, редовно обучение
  Осъществено от групата „Психоанализа и кино
  Конспект за изпит по история на философията Увод
  Теми към изпита по теория на социалните отношения
  Програма по дисциплината " Теория на социалните отношения" за специалност
  Конспект по "Философия на културата и религията"
  Утвърждавам, ректор на уасг: /проф д-р инж. И. Марков
  Програма по дисциплината " философия на културата и религията" за специалност
filebank/acadstaff/userfiles
  Тодор Тодоров Колизиите на битието
  Лекции и 45 часа упражнения, I семестър
filebank
  Лекция Аристотел Битието като „усия. Форма и материя. Движение, ентелехия, енергия
  Дисциплина „Архитектурни конструкции” катедра „Сградостроителство” Архитектурен факултет, уасг софия
  Отчет за дейността на бнк на икомос за 2010 г.; Годишен финансов отчет на бнк на икомос за 2010 г.; Доклад на Контролния съвет; програма на бнк на икомос за 2010 г.; бюджет на бнк на икомос за 2011 г
  П о з д р а в и т е л е н а д р е с
  Лекции по Физика-250 зала, cad системи 407 зала
  1. Предмет на естетиката
  IЦели на проучването
filebank/acadstaff/userfiles
  Конспект по Приложна електротехника Анотация
  Програма за решаване на равнинната задача на консолидацията на непълно водонаситена глинеста почва
filebank
  Упражнение №2 Създаване на орографска схема
  Резултати от контролно по Геодезическа астрономия проведено на 21. 12. 2016г
  Резултати от контролно по Геодезия I курс, 1 група, специалност ВиК
  Програма за обучени е, в която в продължение на 2 седмици ще се разработи урбанистичен проект от студенти от 8 страни, членки на ес за територия, разположена в град Торино
filebank/acadstaff/userfiles
  Конспект по физика за студентите от хтф
filebank
  К о н с п е к т по Дескриптивна геометрия
filebank/acadstaff/userfiles
  Конспект по дисциплината "Устойчиво земеползване" Същност и цели на устойчивото земеползване
filebank
  Програма за зимния семестър на 2014/15 всеки четвъртък, 18: 15-20: 00 ч., Зала 230, уасг
  Становище Относно
  Конспект по геодезия за студентите от Хидротехнически факултет I курс Предмет, задачи и значение на геодезията. Форми и размери на Земята. Мерни единици за дължини и ъгли. Мащаби
  Подробно описание на Проекта „Магиите на Странджа, култура и история-история и култура” Цел на проекта
  Проект по Визуализация на Геоданни Задание
  Конспект за изпит по история на философията началата на философията
  Диплома за висше образование 1 02/16. 09. 2016 инж. Йордан Илиянов Илиев ссс, уасг 2
  Конспект по хидромеханика за студентите от специалности хтс и хмс II курс хидротехнически факултет
  Тема №1 Предмет на естетиката. Естетика и философия на изкуството. Отношението между обща естетика и специални естетики. Философски теории за изкуството: формалистки, теории на израза
  Описание на релефни форми по топографска карта Задание
filebank/acadstaff/userfiles
  Оператори за вход / изход. Работа с файлове Основни понятия. Стандартни потоци за вход и изход
filebank
  Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" в катедра „Математика" на Факултета по транспортно строителство на Университета по архитектура, строителство и геодезия
  Конспект по приложна математика
filebank/acadstaff/userfiles
  К о н с п е к т по учебната дисциплина Ерозия и защита от нея
filebank
  Лекция Платон, част I ще бъдат предложени две интерпретации на Платоновото учение за идеите „модернизираща" и „традиционна". Битието като идея. Идеята като констелация
  Утвърдил: проф. Греди Асса Изпълнителен директор на
  Тема 11 естетиката на шелинг
  Програма / 10 октомври, Sofia Event Center / Организатор: градът медиа Груп
filebank/acadstaff/userfiles
  Теоретични концепции в картографията1 Станислав Василев
filebank
  2 тема Капиталистическият характер на модерното общество
  Катедра „Геотехника Лабораторни упражнения по Земна механика
  Поздравителен адрес по повод 1-ви ноември – денят на народните будители
  Творческа автобиография ст пр. Десислава Петкова Петкова
  Република българия агенция по заетостта
  Press release
  Тема 8 Естетика на Просвещението
  Конспект за изпит по история на философията началата на философията
  Конспект по "Философия на културата и религията"
filebank/acadstaff/userfiles
  Програма по дисциплината: Приложна електротехника за специалност
  Лекции и 45 часа упражнения, I семестър
filebank
  Тема Хегеловата философия на класическото антично изкуство
  Нехомогеността на държавните координатни системи не е проблем, срещан само в Република Македония, а в почти всички страни в света
  К о н с п е к т по дисциплината Основи на картографирането
  Програма за зимния семестър на 2014/15 всеки четвъртък, 18: 15-20: 00 ч., Зала 230, уасг
  Дадени са n на брой точки в равнината, зададени чрез техните X и y координати и записани във файл
  S=a+b (int) – обяснения, библиотека iostream h, оператори cin, cout
  Честит 1 ноември, ден
  Енергетични методи 11 увод
  Понятието “публичност” I. Категориите “публично” и “частно” и техните исторически трансформации (важно)
  Уасг к о н с п е к т по „вещно право”
filebank/acadstaff/userfiles
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
  Задание за курсов проект по картография
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
filebank
  Тема 5 Средновековна естетика
  Реферат по естетика Посочвайте в края на текста използваната литература или източници от Интернет!
filebank/acadstaff/userfiles
  Ново определение за карта1 Станислав Василев
filebank
  Специалност: ссс преподавател
  Свободата на ценностите и трудната комуникация Необходими уточнения относно спецификата на ценностите
  Становище Относно
  Програма "еразъм" Архитектурен факултет
  3. Аристотел 384 322 пр. Хр
  Тема 9 Естетиката на Кант
  Програма по дисциплината " философия на културата и религията" за специалност
  Утвърждавам, ректор на уасг: /проф д-р инж. И. Марков
  Диплома за висше образование 1 Пламен Маринов Ангелов ссс, уасг 2
  Катедра „Геотехника Лабораторни упражнения по Земна механика
  Решение за бъдещото развитие на квартал 398,местност центъра Местонахождение
  Упражнение №2 Създаване на орографска схема
  Програма по дисциплината „фонтани и водни ефекти в интериора и екстриора
filebank/acadstaff/userfiles
  Иванчев, Стоманобетонни мостове (лекции)
filebank
  У ч е б н а п р о г р а м а по дисциплината „философия на културата и религията“ за 2018/2019 учебна година
  Лекция Ницше (основни акценти)
  Наредба за изграждане на общодостъпна среда в град София
  Програма по дисциплината "теория на социалните отношения" 2018/2019 учебна година лекции Лек-ция № Заглавие на темата Съдържание
  Описание на релефни форми по топографска карта Задание
  Упражнение №1
filebank/acadstaff/userfiles
  Иванчев, Стоманобетонни мостове (лекции)
  Иванчев, Стоманобетонни мостове (лекции)
filebank
  Програма за втори етап списък на колектива и финансово разпределение с обосновка. Необходими документи за участие в конкурса
filebank/acadstaff/userfiles
  I. основни сведения за обследванията и изпитванията на строителните конструкции и мостовете 5
filebank
  Конспект по Помпи и помпени станции за специалност „Водоснабдяване и канализация, III курс
  Задача 1: Правоъгълна плоча със страни m и m се върти по закона [-rad,-s]. В същото време точка се движи по страната по закона [-m,-s]
  Олимпиада по теоретична механика I 02 юни 2016г
filebank/acadstaff/userfiles
  Конспект ( въпросник ) за изпит по "морска хидродинамика" за студентите от III курс, специалност "
filebank
  Лекция Хегел Превъзмогване на противопоставянето „вътрешно-външно", „субект-обект". Понятието „припомняне"
  Технически изисквания за закупуване на геодезическа апаратура
  Тема 13 Феноменологична естетика
  Тема 7 Естетика на барока и класицизма
  Научна продукция на доц. Д-р инж. Милена мотева за участие в конкурса за Доцент към катедра „Земеустройство и аграрно развитие
  Програма по дисциплината " Теория на социалните отношения" за специалност
  Тема 10 Естетиката на Гьоте и Шилер
filebank/acadstaff/userfiles
  Примерни въпроси за отворен тест по инженерна геология
filebank
  Стипендии на киип регионална колегия София-град
  Стипендии на киип регионална колегия София-град
filebank/acadstaff/userfiles
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
filebank
  Утвърждавам, ректор на уасг: /проф д-р инж. И. Марков
filebank/acadstaff/userfiles
  Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
filebank
  Конспект за изпит по дисциплината " Топографска картография I" за учебна година
  Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" в катедра „Математика" на Факултета по транспортно строителство на Университета по архитектура, строителство и геодезия
filebank/acadstaff/userfiles
  Оценки от изпита по „Инженерна геология и хидрогеология” на хмс – 3 група, II курс
  За предмета на картографията1 Станислав Василев
filebank
  Арх. Румен Грънчаров се представя на конкурса с материали, групирани в 3 раздела, както следва: Научно-изследователска дейност; Учебно-методическа дейност. Творческа дейност Научно-изследователска дейност
  Познанието и ренесансът в културната парадигма на кенет кларк доц д-р Тодор Тодоров Summary
filebank/acadstaff/userfiles
  Покой на системи от тела
filebank
  Седма книга: „Сянката и пещерата
  Теми към изпита по история на философията
  Пореден голям успех на нашите студенти-олимпийци по математика на Националната студентска олимпиада по математика нашите състезатели отново постигнаха „голям шлем”
  Лекция Платон, II част Доброто като идея на идеите
  Жената, която правеше торти
  Тема 2 Ранна класическа естетика. Платон
  Планове за Устойчива Градска Мобилност
  Техническа механика
  Конспект по "Философия на културата и религията"
  Конспект по геодезия за студентите от Хидротехнически факултет I курс Предмет, задачи и значение на геодезията. Форми и размери на Земята. Мерни единици за дължини и ъгли. Мащаби
directory filebank  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница