Хаосът, предизвикан от вулканичната пепел — каква е готовността за действие при кризи една година по-късноДата15.10.2018
Размер74 Kb.
#88333


MEMO/11/235

Брюксел, 12 април 2011 г.Хаосът, предизвикан от вулканичната пепел — каква е готовността за действие при кризи една година по-късно

Днес, една година след изригването на исландския вулкан Ейяфятлайокутл през април 2010 година, са взети широк кръг последващи мерки – както се договориха министрите по време на Съвета по транспорт на 4 май 2010 г., въз основа на предложенията на Комисията – на международно равнище, на равнището на ЕС и на национално равнище, с цел да бъде подобрена готовността за действие при кризи в областта на въздухоплаването, по-специално във връзка с вулканичната пепел. Постигнатите досега резултати са изброени по-долу, но работата продължава. Европейската комисия, Евроконтрол и Европейската агенция за авиационна безопасност ще участват в симулационно учение, организирано от ИКАО (Международната организация за гражданско въздухоплаване) на 13 и 14 април с цел изпитване на ефективността на промените, които са направени в изготвения от ИКАО план за действие в извънредни ситуации, свързани с вулканична пепел, за Европа и в процедурите на ИКАО за действие при такива ситуации. Въз основа на резултатите от симулацията и на своята оценка на досегашния напредък Комисията ще докладва на министрите на транспорта през юни.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: „Eнергичните усилия през последните дванадесет месеца дадоха резултат, изразяващ се в подобряването на планирането и системите за действие при криза. Работата обаче продължава. Вулканите и другите кризи в областта на въздухоплаването са по своята същност непредвидими и всяка от тях е различна. Никога не можем да постигнем нулев риск, но можем да положим максимални усилия, за да подготвим мощни системи за справяне с бедствията. Направени са съществени подобрения в международните насоки във връзка с вулканичната пепел, постигнат е значителен напредък за ускорено осъществяване на инициативата за единно европейско небе и е извършена интензивна работа за изготвяне на прозрачна информация за ползване от авиокомпаниите по отношение на праговите нива за съдържанието на пепел във въздушното пространство. Симулационното учение във връзка с вулканичната пепел, което ще се проведе този месец, ще осигури допълнителна обратна информация за работата, която трябва да се извърши. На тази основа и на основата на подробен анализ на постигнатия напредък Комисията ще докладва на министрите на транспорта през юни и при необходимост ще препоръча по-нататъшни действия.“По-значимите постижения след април 2010 г. са:

Преработеният план за действие в извънредни ситуации, свързани с вулканична пепел, за Европа (ИКАО)

След кризата, предизвикана от вулканичната пепел, бяха спешно необходими координирани действия на европейско равнище, за да бъдат преработени съществуващите международни процедури при вулканична дейност (насоките на ИКАО за Европа). Съществуващите насоки на ИКАО се оказаха неподходящи по време на кризата, тъй като се основаваха на много строг принцип за предпазни мерки.

През декември 2010 г. ИКАО финализира преработката на своя „План за действие в извънредни ситуации, свързани с вулканична пепел“ за Европа, включително стандартизирани насоки за подаване на предупредителни сигнали към въздухоплавателните средства в случай на изригвания, както и на процедурите, които трябва да бъдат следвани, включително в случаите на евентуално затваряне на въздушното пространство.

В тези инструктивни материали, които отразяват подхода, постигнат с посредничеството на Европейската комисия през уикенда на 17 и 18 април 2010 г. въз основа на опита с Ейяфятлайокутл, сега са разграничени три степени на замърсяване с пепел, предназначени за оперативно използване в Европа в случай на бъдещи изригвания.

На 13/14 април 2011 г. под егидата на ИКАО ще се проведе учение със симулиране на вулканично изригване с цел изпитване и проверка на ефективността на новия план за действие в извънредни ситуации.

Едновременно с това през юни 2010 г. ИКАО създаде своя Международна група за вулканичната пепел, за да бъдат преразгледани всички елементи, свързани с инструктивните материали във връзка с вулканичните изригвания, включително разработване на глобална рамка за управление на риска по отношение на безопасността, както и за да се даде възможност за рутинно определяне на безопасните нива на експлоатация в замърсено с пепел въздушно пространство. В момента ИКАО разработва инструктивни материали за управление на летателната експлоатация и процедурите за държавните въздухоплавателни администрации. Очаква се резултатите да бъдат представени през юни 2011 г.Ускоряване на интегрирането на европейското управление на въздушното движение чрез инициативата „Единно европейско небе“

Кризата показа необходимостта от много по-голяма координация на европейската система за управление на въздушното движение. Съществуващата национална разпокъсаност на контрола на въздушното движение изостри и засили ефекта от кризата. Ускореното осъществяване на инициативата „Единно европейско небе“ получи най-висок политически приоритет от Европейския съвет на 4 май 2010 г.През последната година беше осъществен значителен напредък в работата по тази инициатива. Най-важните резултати, постигнати през 2010 г., са следните:

  • Цели за изпълнение: През февруари 2011 г., въз основа на направени от Комисията предложения, държавите-членки приеха цели за изпълнение по инициативата за единното европейско небе. Това са ключови цели, определени на равнището на ЕС и на национално равнище, за управлението на въздушното движение, например по отношение на стандартите за ефективност за управление на движението, за нивата на закъсненията на полети, стандартите за безопасност и въздействието върху околната среда. Тези стандарти засягат самата същност на структурата на единното европейско небе и затова постигането на общо съгласие с държавите-членки беше значителна крачка напред към създаването на единно европейско небе.

  • Функционални блокове въздушно пространство: Системата за управление на въздушното движение в рамките на единното европейско небе ще бъде изградена от девет различни групи държави-членки, организирани във функционални блокове въздушно пространство (ФБВП). Държавите-членки сами се споразумяват и създават отделните функционални блокове въздушно пространство, но за тази цел Комисията трябваше да приеме правило за прилагане на ФБВП и инструктивни материали, в които се посочват основните положения за начина, по който трябва да стане това. Тези правила бяха приети от държавите-членки, въз основа на предложенията на Комисията, на 3 декември 2010 г. в рамките на Комитета за единно небе. Досега са създадени три ФБВП въз основа на междуправителствени споразумения: ФБВП Обединеното кралство/Ирландия, ФБВП Дания/Швеция и централноевропейски ФБВП (който включва Франция, Германия, Люксембург, Нидерландия, Белгия и Швейцария). Крайният срок за въвеждане на деветте ФБВП е 4 декември 2012 г. Като се има предвид настоящото планиране, графикът за ФБВП се изпълнява и целите до голяма степен ще бъдат постигнати.

  • По отношение на общите стандарти за безопасност за единното европейско небе Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) трябва да играе по-голяма роля. През 2010 г. имаше значително ускоряване на плановете за разширяване на правомощията на Европейската агенция за авиационна безопасност, така че да се включи регламентирането на безопасността в областта на управлението на въздушното движение, като по този начин се засили още повече хармонизираният европейски подход по отношение на общата цел за поддържане на безопасността като първостепенен приоритет във въздухоплаването. Официалното решение от страна на държавите-членки се очаква през април 2011 г.

  • Определяне на управител на мрежата: Централно място в единното европейско небе заема управителят на мрежата, чрез който ще бъде осигурен централен орган за ежедневна координация на европейския контрол на въздушното движение и ще бъде поета водеща роля за координиране на реакцията при бъдещи кризисни ситуации, които засягат въздухоплаването. През 2010 г. работата по определянето на Евроконтрол като управител на мрежата беше ускорена с приемането на правилото за прилагане на „мрежовите функции“ и определянето на Евроконтрол от държавите-членки, за да се даде възможност за оптимизирано и координирано използване на европейското въздушно пространство.

  • Създаване на звено за реагиране при кризи: През 2010 г. беше създадено Европейското звено за координация при кризисни ситуации (EACCC). Когато се задейства, EACCC се председателства от Комисията и Евроконтрол, като включва участници от председателството на ЕС, от доставчиците на аеронавигационно обслужване, от ползвателите на въздушното пространство и летищата, както и други съответни заинтересовани страни според необходимостта, в зависимост от характера на кризата. Звеното за реагиране при кризи е предназначено да бъде допълнителна помощна структура за управителя на мрежата при кризисна ситуация.

  • Авиационната платформа: След кризата Комисията реши да създаде авиационна платформа, свикана по инициатива на заместник-председателя Калас, с участието на ключови заинтересовани страни на европейско равнище с цел да се улесни дългосрочната координация със сектора на въздушния транспорт, както и за да се даде възможност за ефективен краткосрочен последващ контрол на тези кризисни мерки. Авиационната платформа беше създадена като група на високо равнище от сектора на въздухоплаването с цел да предоставя стратегически съвети за устойчиво бъдеще на въздушния транспорт и за конкурентоспособно бъдеще на европейската авиационна промишленост. Членовете ѝ призоваха за пълното осъществяване на инициативата за единното европейско небе, за разширяване обхвата на принципите на единното европейско небе отвъд границите на Европейския съюз и за определянето на ефективна структура на управление за бъдещото внедряване на SESAR.

  • Технология за единното европейско небе (внедряване на SESAR). SESAR е технологичното средство за единното европейско небе. През 2010 г. работата по подробното определяне на стратегията за внедряване на SESAR се засили, което ще даде възможност на Комисията през 2011 г. да представи на Съвета съобщение относно механизмите за управление и финансиране за фазата на внедряване на SESAR.

Оценка и управление на риска

По време на кризата през април 2010 г. липсваше необходимата информация, за да могат националните и европейските органи, както и авиокомпаниите, да направят точна оценка на риска, свързан с изпълнението на полети в условия на замърсяване с вулканична пепел.

Беше извършен голям обем работа, по-специално в две направления: i) прагови стойности на пепелта; ii) метеорологично моделиране

i) прагови стойности на пепелта:

Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) работи по въпроса за определяне на прагова стойност за вулканичната пепел, откакто това ѝ беше възложено със заключенията на Съвета по транспорт през май 2010 г. Работата по определяне на една единствена прагова стойност се оказва изключително трудна.

С течение на времето се изясни, че в действителност всяка криза, предизвикана от вулканична пепел, може да е различна и характеристиките на пепелта също ще са различни. Затова определянето на „универсална“ прагова стойност е неосъществимо в краткосрочен план. EASA ще продължи да работи по този въпрос, но той със сигурност няма да бъде решен в краткосрочен план. Трябва да се отбележи, че този вид прагова стойност не съществува никъде по света — даже в райони като Америка или Югоизточна Азия, които имат по-дълъг опит в решаването на тези въпроси — и затова не е възможно тя да бъде приспособена от другаде.

Въпросът обаче е много важен. Сега EASA се насочва към решаване на проблема чрез друго решение — не чрез „универсална“ прагова стойност, а чрез правно обвързващи мерки, съгласно които производителите на двигатели ще трябва да предоставят подробна информация за риска, свързан с излагане на въздействието на вулканична пепел, и за допустимите нива за различните двигатели, които те произвеждат.

През есента на 2011 г. EASA ще публикува предложение за правно обвързващи мерки (т.е. промени в съществуващите кодове на EASA за летателна годност), за да се задължат производителите на двигатели да предоставят на авиокомпаниите подробна информация за риска, свързан с различните степени на излагане на въздействието на вулканична пепел, и допустимите нива. В момента производителите на двигатели не са длъжни да предоставят тези данни. След периода на консултация се очаква EASA да приеме официално такива мерки в началото на 2012 г. С предложението на EASA за „Бележка за предложение за поправка“ ще се отговори на необходимостта от определяне и стандартизиране на представяните от производителите на двигатели данни за летателната годност, които са необходими като входящи данни за оперативна оценка на риска.)

Това ще бъде голяма крачка напред по отношение на основния проблем да се осигурява на авиокомпаниите необходимата им ключова информация относно риска и допустимите нива на пепел, за да могат да извършат необходимите оценки във връзка с полетите в условия на замърсяване с вулканична пепел. Това трябва по-специално да даде възможност за много по-точна оценка на риска за авиокомпаниите, изпълняващи полети в „сивите зони” при всякакви кризи, предизвикани от вулканична пепел.ii) метеорологични продукти:

Другата област, в която бяха съсредоточени усилията, е прецизиране на метеорологичните продукти, използвани при кризисна ситуация. Безспорна е необходимостта от по-голяма точност и усъвършенствано моделиране. Това включваше работа както върху информационните източници, които подават входяща информация за моделите, така и върху самите системи за моделиране.

По отношение на повишаване на качеството на подаваните входящи данни за моделите, в Исландия бяха инсталирани нови радарни системи. Освен това Консултативният център за вулканична пепел в Лондон се сдоби с нова възможност за въздушни измервания — с нов самолет и измервателни уреди за увеличаване на качеството и количеството на входящите данни от пробните полети в облак от вулканична пепел.

Това е от решаващо значение, за да може въздухоплавателната общност да получава точна, навременна и съгласувана информация за местоположението, количеството, състава, височината, прогнозираната траектория и посоката на движение на облака от вулканична пепел. На свой ред това дава възможност за подобрения и точност при вземането на оперативни решения.

На европейско равнище ЕВРОКОНТРОЛ създаде нов инструмент — „Европейски интерактивен инструмент за визуализиране при кризи, предназначен за УПКВД (управление на потоците и капацитета на въздушното движение)“ (EVITA). Решенията за отваряне и затваряне на съответното въздушно пространство продължават да се вземат от държавите-членки, но този инструмент осигурява много по-ефективна възможност за визуализиране на тази информация в реално време и ще помогне на авиокомпаниите при вземането на оперативни решения, а също така ще улесни достигането на по-високо ниво на управление на въздушното движение в засегнатото въздушно пространство.

Единна координация на правата на пътниците след предизвиканата от вулканичната пепел криза

Едно от основните искания на министрите след кризата, предизвикана от вулканичната пепел, беше Комисията да осигури еднакво прилагане на законодателството във връзка с правата на пътниците след предизвиканата от вулканичната пепел криза. Важно беше пътниците в цяла Европа да могат да ползват правата си, а отрасълът да може да разчита на общо тълкуване на закона навсякъде в Европа.

През седмиците след кризата с вулканичната пепел Европейската комисия координира мрежата от национални органи с цел съгласуването на общи тълкувателни насоки за националните правоприлагащи органи (НПО) при разглеждането на искове, свързани с правата на пътниците и възникнали във връзка с кризата с вулканичната пепел. Комисията също така извърши широкообхватна съвместна работа с националните органи и отделните авиокомпании, за да гарантира последователен подход на територията на целия ЕС.

По приблизителни оценки след кризата, предизвикана от вулканичната пепел, националните правоприлагащи органи са получили около 10 000 жалби от пътници. Като се има предвид, че от отмяната на полетите са засегнати милиони пътници, това число е сравнително малко — през април 2010 г. по време на кризата с вулканичната пепел са отменени повече от 100 000 полета и са засегнати над 10 млн. души.

Една година по-късно оценката на Комисията е, че по-голямата част от авиокомпаниите са се отнесли сериозно към задълженията си по време на кризата, причинена от пепелта. Исканията за възстановяване на суми поради отменени полети, както и много искания за премаршрутиране и предоставяне на краткосрочни грижи са разглеждани в разумни срокове. По-голямата част от исканията, които не са удовлетворени от превозвачите и по тази причина е трябвало да бъдат насочени към националните органи, са по-проблемните случаи, при които пътниците са останали блокирани (често пъти в чужбина) по-продължително време и в резултат на това исканите от тях суми са твърде значителни. Тези искания трябва да бъдат оценени от националните органи и при необходимост ще бъдат решени по съдебен ред.

През този месец (април 2011 г.) Комисията ще публикува две съобщения, в които се прави оценка на действието на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно правата на пътниците във въздушния транспорт и Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на лицата с намалена подвижност (регламента за ЛНП) и се определят следващите стъпки. В съобщенията се вземат предвид поуките, извлечени по-специално от кризата с вулканичната пепел и снеговалежите през 2010 г., като се отчита необходимостта от засилване на сътрудничеството между компетентните органи и от преразглеждане на някои от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 261/2004.Европейски планове за действие за мобилност

Продължителното затваряне на европейското въздушно пространство след изригването на вулкана в Исландия остави блокирани на летищата пътници, намиращи се в изключителна безизходност.

След кризата, предизвикана от вулканичната пепел, на срещата си на 4 май 2010 г. министрите на транспорта дадоха силна подкрепа за предложенията на Комисията за ускоряване на работата по общоевропейските планове за мобилност. Както при кризата с вулканичната пепел, така и при кризата със снеговалежите през декември 2010 г. стана ясно, че когато един от видовете транспорт е сериозно засегнат, другите видове транспорт не могат лесно да го заместят и да компенсират липсата му. По време на проведения на 2—3 декември 2010 г. Съвет по транспорт Комисията представи на министрите подробна информация относно своята инициатива за повишаване на устойчивостта на европейската транспортна система чрез осигуряване на непрекъснатото движение на пътници и товари в случай на внезапна транспортна криза.

Комисията поиска от националните правителства обратна информация по различните аспекти на тези предложения, за да може да осъществи по-нататъшен напредък.Следващи стъпки

Април 2011 г.: Учение на ИКАО със симулиране на кризисна ситуация, предизвикана от вулканична пепел

Европейската комисия, ЕВРОКОНТРОЛ и EASA ще участват в голямо учение на ИКАО със симулиране на кризисна ситуация с цел да бъде изпитана ефективността на промените и подобренията, направени в изготвените от ИКАО план и процедури за действие при извънредни ситуации, предизвикани от вулканична пепел. Учението ще се проведе на 13 и 14 април и в него ще участват над 70 авиокомпании, 14 доставчици на аеронавигационно обслужване, 10 национални регулаторни органи, Консултативният център за вулканична пепел в Лондон (КЦВП), както и Европейската комисия, EASA и ЕВРОКОНТРОЛ.

Учението ще даде възможност за пълна оценка на въздействието от прилагането на актуализираните процедури в рамките на процедурите на ИКАО за действие в извънредни ситуации, свързани с вулканична пепел, за Европа. Като част от учението ще бъде задействано новосъздаденото Европейско звено за координация при кризисни ситуации (EACCC) и ще бъде изпитан новият инструмент, създаден от ЕВРОКОНТРОЛ — „Европейският интерактивен инструмент за визуализиране при кризи, предназначен за УПКВД (управление на потоците и капацитета на въздушното движение)“ (EVITA). Учението ще бъде само симулация и няма да има въздействие върху реалните полети.

При учението ще бъде симулирано изригване на исландския вулкан Гримсвьотн, в резултат на което облак от вулканична пепел се разпростира на юг над Северния Атлантически океан и над европейското въздушно пространство. През първия ден на учението държавите ще поискат ЕВРОКОНТРОЛ да отвори, затвори или ограничи въздушното им пространство за въздухоплавателни средства въз основа на националните процедури, приложими към момента в съответните държави. През втория ден на учението ще бъде изпробван нов хармонизиран европейски подход. Този подход е в съответствие с инструктивните проектоматериали на ИКАО „Управление на летателната експлоатация при известно или прогнозирано замърсяване от вулканичен облак“ („Management of Flight Operations with Known or Forecast Volcanic Cloud Contamination“), които се разработват от април 2010 г. насам, и дава възможност на авиокомпаниите да решат, въз основа на приета от съответния национален надзорен орган оценка на риска за безопасността, дали ще летят в райони, замърсени от пепел.

След това учение, в началото на юни ще се проведе общоевропейска сесия за оценка, за да бъде представена информация за извлечените поуки и да бъдат съгласувани последващите действия.

Юни 2011 г.: Доклад на Европейската комисия до министрите на транспорта относно вулканичната пепел и готовността за действие при кризи. През юни Комисията ще представи на министрите на транспорта оценка на напредъка по отношение на вулканичната пепел и готовността за действие при кризи и, ако е необходимо, ще препоръча по-нататъшни действия.

Комисията ще продължи да наблюдава постоянно ситуацията и си запазва правото да предприеме всякакви инициативи, когато е необходимо.
Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница