Курсова работа по математика Комбинаторика ИзготвилДата26.09.2018
Размер60 Kb.
#83278
Курсова работа по математика

Комбинаторика
Изготвил: **************

Комбинаториката е раздел от елементарната математика, предметът на който е пресмятането на броя на елементите на дадено крайно множество.


1.Основни правила на комбинаториката:

  1. Правило за събиране.

Ако елементът “а,, може да бъде избран по “m,, начина, a елементът “б,, по “n,, различни начина, изборът на “а,, или “б,, може да се извърши по “m + n,, начина. Правилото за сабиране може да се обобщи за повече от две множества .Трябва броят на всички обекти да е равен на сбора от броя им в отделните групи.

б) Правило за умножение.

Ако елементът “а,, може да бъде избран по “m,, начина и при всеки избор на “а,, елементът “б,, може да бъде избран по “n,, начина, то изборът на наредената двойка (а,б) може да стане по “m . n,, начинa. Правилото за умножение може да се обобщи за намиране броя на наредени тройки обекти, наредени четворки обекти.


2.Пермутации на N–елемента

а) Определение и примери.

Пермутации от N–елемента се наричат такива съединения, във всяко от които влизат всички дадени елементи и се различават само по реда на елементите. Броят на всички възможни начини на подреждане на

N–елементи т.е. броя на пермутациите от N–елемента се означава с “Pn,

б)Формула за броя на пермутациите...P n =1.2.3.4….. (n - 1) n

Произведението 1.2.3....(n - 1). n е прието да се означава с „n!” и се чете ен факториел

Рn = n! 0! =1

Пример: По колко различни начина могат на се подредят 7 души в кръг за хоро?

Решение: Р7 = 7! = 1.2.3.4.5.6.7 = 5040


3.Вариации от N–елемента к-ти клас.

а)Определение и примери.

Вариациите без повторение на “n,, елемента от к-ти клас (кПример: В дисциплината троен скок на световното първенство по лека атлетика участват 8 съзтезателки. По колко различни начина могат да се разпределят златният, сребърният и бронзовият метал, ако се знае, че представителката на България със сигурност ще вземе златният медал?
Решение : V72 = 7.6 = 42
б) Формула за броя на вариациите .

Броя на различните вариации от “n,, елемента от к - ти клас се означава с V n k .

V n k = n. (n - 1). (n - 2)…. n - (k - 1) т-е броя на вариациите без повторение от “n ,, елемента от к-ти клас е :
V n k =n. (n - 1). (n - 2)…(n – k + 1)

От определенията на пермутациите и вариациите следва че пермутациите на “n,, елемента могат да се разглеждат като вариации от “n,, елемента от

“n,, - ти клас.

n. (n-1) … (n-k+1) = V n k=n! / (n-k)! ; к < = n


4. Комбинации от n-елемента к-ти клас.

а) Определение и примери

Комбинации без повторение от n-елемента от к-ти се наричат такива съединения всяко от които съдържа по “к,, различни елемента от дадените

“n,, и се различават едно от друго с поне 1 елемент.


Премер: В един клас има 20 ученика и 15 ученички. За изпълнение на дадена задача на класа трябва да изберат 5 ученика, от които 3 момчета и 2 момичета. Намерете по колко различни начина може да стане този избор
Решение: C n k= V n k/P k=n. ( n – 1 ). ( n – 2 )… (n -k+1)/к ( к – 1 ) ….3.2.1

С203 = 20.19.18/1.2.3 = 1140

С152 = 15.14/1.2 = 105

С203. С152 = 105.1140 = 119700 начина


б)Формула за броя на комбинациите

Броят на различните комбинации без повторение от n-елемента от к-ти клас се означава с C n k .

Броя на комбинациите от n-елемента от к-ти клас е :
C n k= V n k/P k=n. ( n – 1 ). ( n – 2 )… (n -k+1)/к ( к – 1 ) ….3.2.1

5. Вероятности .

а)Определение и примери.

При провеждане на някакъв експеримент ( опит ), който може да бъде както реален, така и абстрактен, се случват събития, който могат да бъдат множества от възможните изходи или събития.

Съвкупността от всички възможни изходи се нарича пространство. Подмножествата на пространството се наричат събития.

Ако се знае, че след даде опит събитието ще настъпи, то се нарича сигурно ( достоверно ) събитие .

Ако след един опит се разбере, че събитието няма да настъпи то се нарича невъзможно събитие.

Ако събитията не могат даа се предвидят се наричат случайни.

В заобикалащият ни свят има много явления и събития, които са взаимно свързани и могат да се предвидят. Изучаването на закономерностите на случайните събития е предмет на математическата наука „Теорията на вероятоностите”.

В теорията на вероятоностите събитие ще наричаме резултатът от произведен опит или наблюдение след осъществяване на някакви условия. *Ако две събития настъпват едновременно, то те се наричат съвместими.

*Ако две събития не могат да настъпят едновременно, то те се наричат несъвместими.

*Ако при един опит непременно настъпва едно от събитията Е1, Е2,….Е n, които са две по две несъвместими, и друго събитие не може да се появи, каззваме, че тези събития са всичките възможни случеи ( елементарни събития ) – т.е. това е пълна система от несъвместими събития.

*Ако едно събитие А има n несъвместими събития и а подразделя на m частни събития (m < n ), казваме, че тези m събития са благоприятни случаи на събитието.

Вероятност за настъпването на едно събитие А наричаме отношението на броя m на благоприятните случаи на А към броя n на всички възможни случаи.

Следва че:

Р (А) = m / n = брой на благоприятните случаи / общ брой случаи

0 < = p(A) < = 1

При p(А)=0 събирането А е невъзможно.

При p(А)=1 събирането А е сигурно.

При 0

Пример: В едно училище учат 400 ученици. От тях 48 са отличници по всички предмети, а 160 са отличници, но не по всичко. Намерете каква е вероятността първия срещнат ученик от това училище

Да се окаже пълен отличник (събитие А) и да се окаже отличник но не по всичко ( събитие Б).

р(А) = 48/400 = 0,12, р(Б) = 160/400 = 0,40


б)Събиране на вероятностти.

Ако имаме събития А и B то тяхното обединение (сбор) на събитията

А и B и се бележи с А u B. Ако събитията А и B немогат да настъпят едновременно то те се състоят от различни екементарни събития.Такива събития се наричат несъвместими.От тук следва ако събитията А и B са несъвместими. n (A u B) = n (A) + n (B)


*Ако събитията А и B са несъвместими, то р (A u B) = р (A) + р (B)

Задачи:
1.Колко са четирицифрените числа ,в които се срещат само цифрите 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 и 7 и никоя цифра не се повтаря?

Решение.Първата цифра може да бъде избрана по 7 начина.Да избереме коя да е от дадените цифри,например 7.За останалите три цифри от числото имаме възможност да изберем една от цифрите 1 , 2 , 3 , , 5 и 6.Сега можем да приложим резултата от предишната задача-наредена тройка цифри може да се избере от 6 цифри по 6.5.4 начина.Тогава броят на всички разглеждани четирицифрени числа е 7.6.5.4=840.
2. Сашо знае,че телофонният номер на приятеля му има шест разли4ни цифри,но помни само първите три от тях.Колко опита най-много трябва да направи,за да полу4и номера на приятеля си?

Решение.Тъй като вси4ки цифри са десет,а Сашо знае три,то той трябва да избере три от останалите 7.Тъй като редът на цифрите е от зна4ение,то броят на жси4ки проби е равен на броя на вариациите от 7 елемента 3-ти клас т.е. V3/7=7.6.5=210.Следователно Сашо трябва да направи най-много 210 опита.
3. Колко прави минават през 8 точки,никои 3 от които не лежат на 1 права?

C82=8.7/1.2=28

4. При участия в играта ,,6 от 49”на Спортния тотализатор играчите попълват фиш с 6 числа от 1 до 49.Колко различни фиша могат да бъдат попълнени?

Решение.Тъй като редът на попълването на числата в един фиш няма значение,то свеки фиш е една комбинация на 49 елемента от 6-ти клас.съгласно формулата броят на различните фишове е

C49/6=49.48.47.46.45.44=49.47.46.3.44=13 983 816.

5. Колко 10-цифрени числа могат да се състоят,като всяка цифра се използва веднъж?


P10=n! = 10! = 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10=3628800

P9=n! = 9! = 1.2.3.4.5.6.7.8.9=362880

P10 - P9=3628800-362880=3265920

6.Фирма предлага нов модел автомобили с вазможности за избор на пет различни цвята,три типа двигател и два вида трансмисии.Колко различни модификации има този модел? (5,3,2)=5.3.2=30 вида


7. Колко пермутации могат да се състават от:

а)4 елемента б)5 елемента в)7 елемента


a) P4=n! = 4! = 1.2.3.4=6.4=24

б) P5=n! = 5! = 1.2.3.4.5=120

в) P7=n! = 7! = 1.2.3.4.5.6.7=5040
8.Колко различни знамена могат да се направят с цветовете бяло,зелено и червено,разположени в три хоризонтални ивици?
Vn2= Vn3=3. (3-1)(3-2)(3-3+1)=3.2.1.1=6
9. Пресметнете броя на комбинациите:
а) C25=5.4/1.2=20/2=10

б) C103=10.9.8/1.2.3=120

в) C55=5.4.3.2.1/1.2.3.4.5=1

г) C61=6/1=6

д) C66=6.5.4.3.2.1/1.2.3.4.5.6=1
10. При играта белот се раздават по 8 карти от 32 .Каква е вероятността при едно раздаване играч да получи 4 валета?
C 284/C328≈28.27.26.25/4! // 32.31.30.29.28.27.26.25/8! ≈0, 0019
11. Каква е вероятноста при игра на белот играч да получи кварта? Тоест четри поредни карти от един вид(спатии,кари,купи или пики)?
4.5.С244328≈4.5.24.23.22.21/4! // 32.31.30.29.28.27.26.25/8! ≈ 0, 02
12.От колода с 52 карти са истеглени 3 карти .Каква е вероятността те да са 3, 7, А?
43523≈64 // 52.51.20/1.2.3≈ 0,0029

13. Кое от събитията е най вероятно:

голямо А-в играта 6 от 49 да се улучи 6

голямо В-в играта 6 от 42 да се улучи 6

голямо С-в играта 5 от 35 да се улучи 5?
Р(А)=1/С496=1 // 49.48.47.46.45.44/6! = 0, 0000007
Р(В)=1/С426=1 // 42.41.40.39.38.37/6!=720/44,77= 0,000001
Р(С)=1/С355=1 // 35.34.33.32.31/5!=0,000003
Р(А) < Р(В) < Р(С)
14. Колко са възможните комбинации в играта “5 от 35 на спортния тотализатор?

C355=35.34.33.32.31/5!=324632


15. Иван забравил последната цифра от телефонния номер на петър.Каква е вероятността от 2 опита Иван да набере правилния номер.
Отговор: 1/5

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница