І. обща характеристика на дисертационния труд актуалност на проблемастраница1/3
Дата28.02.2018
Размер498.58 Kb.
  1   2   3

Валутният борд – фактор на икономическия растеж

Илина Лилова
І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Актуалност на проблема

Постигането на устойчив икономически растеж е една от главните цели на икономическата политика на всяко управление. Важен избор, пред който много от държавите се изправят, особено в моменти на тежка икономическа криза, е изборът на монетарна система – с класическа централна банка (ЦБ) или валутен борд (ВБ). През последните 20 години валутен борд или подобна на нея монетарна система е въведена в пет държави. Препоръки за въвеждане на такава система са получили десетки страни, сред които Русия, Турция, Мексико, Бразилия, а напоследък дори и Исландия. Всички те са разглеждали валутния борд като един от вариантите за справяне с острата криза, в която изпадат. В момента в света в 14 държави съществуват действащи системи на валутен борд. Много повече са и подобните на валутен борд парични системи. Въпреки че едва 5% от държавите използват чиста система на валутен борд, успешни примери като Хонконг и България правят системата актуална и реална алтернатива на централната банка. Основният въпрос, който интересува правителствата, изправени пред избора на монетарна система, е как валутният борд влияе върху икономическия растеж на държавата, върху динамиката на БВП и неговите елементи. За държавите във валутен борд познанието за влиянието му върху растежа позволява оптимизиране на икономическата политика.

Темата придобива допълнителна актуалност в условията на глобална финансова криза, която доведе до нестабилност на валутните курсове в развиващите се пазари и постави пречки пред растежа им. Дори развити пазарни икономики като тази в Исландия обсъждат алтернативата за въвеждане на валутен борд. Проблемът е от изключително значение и за България, която започна да усеща остро последствията от кризата в началото на 2009 г., като само за първото тримесечие икономиката отчете спад на БВП с 3,5%, спад на износа с 23,3% и спад на ПЧИ с 46%. Както всяка система в рамките на 12 години функциониране, решавайки едни въпроси, валутният борд изправи страната пред други. Повишената стабилност и възвърнатото доверие във финансовата система, както и голямата привлекателност на държавата за чуждестранните инвеститори по време на икономическия подем са постигнати с цената на влошаващи се показатели на външнотърговския сектор и загуба на конкурентоспособност, както и с цената на невъзможността да се води активна монетарна политика. Все по-често в академичните среди и в публичното пространство се обсъжда алтернативата за преминаване към система с централна банка от класически тип и управлявано плаващ валутен курс.
2. Научна цел и задачи на дисертационния труд

Обектът на изследване на дисертационния труд е характерът на връзката между системата на валутен борд и икономическия растеж. Целта на разработката е да изследва в цялост взаимната връзка между системата на валутен борд и динамиката на БВП, като научният анализ проследява тази връзка и влияние на три нива. От една страна, да се приложи теоретичен модел за краткосрочното влияние на валутния борд върху всеки един от елементите на БВП, като направените теоретични изводи на възможни въздействия се подложат на емпирична проверка. Този аспект на изследването позволява да бъдат направени изводи за многоспектърното факторно влияние на валутния борд върху елементите на растежа.

Второто ниво на изследването на влиянието на валутния борд е в пряко сравнение с централното банкиране. Целта на това ниво на изследването е да се приложат теоретични сравнителни модели на въздействие на двете системи върху елементите на растежа, които да се подложат на емпирична проверка. Третата стъпка от изследването е пряко сравнение на показателите в икономиките с валутен борд и в икономиките с централна банка в периоди на глобален икономически подем и в периоди на външни икономически шокове (регионални и глобални кризи). Резултатът е пряка съпоставка между предимствата и недостатъците на двете системи по отношение на икономическия растеж.

Оттук произтичат и конкретните научни задачи на проучването: • Теоретичен анализ и адаптация на утвърдилите се в теорията трансмисионни механизми (кейнсиански, неокейнскиански, монетарен) между паричната и реалната икономика в условията на малка, отворена икономика, намираща се във валутен борд и избор на подходящ (адекватен) теоретичен механизъм за основа на изследването;

 • Анализиране на влиянието на въвеждането на валутен борд върху факторите на икономическия растеж, за да бъде установена посоката и степента на влияние на системата на валутен борд върху елементите на БВП. Задачата е свързана с решаването на две подзадачи:

  • Прилагане на избрания теоретичен модел за изследване на влиянието на въвеждането на валутен борд върху всеки един от елементите на БВП и факторите, които обуславят краткосрочната им динамика;

  • Емпирична проверка на изводите от теоретичния модел на влияние за всеки един от елементите на БВП (пряка съпоставка между динамиката на факторите от първо и второ ниво преди и след въвеждането на системата на валутен борд) в подходящи за изследване държави, които да обусловят висока степен на вероятност на направените изводи.

 • Пряко сравнение на параметрите на икономическия растеж в държави с валутен борд и държави с централна банка, за да бъде дефинирано представянето на системата на валутен борд спрямо алтернативната система:

  • Изследване чрез теоретични модели на разликите между държавите с централна банка и валутен борд по отношение на всички елементи на растежа;

  • Емпирична проверка на теоретично изведените изводи – пряко сравнение на динамиката на показателите на елементите на растежа между избрани двойки държави, което да гарантира висока степен на достоверност на резултата;

 • След провеждане на цялостния анализ да бъдат направени изводи за влиянието на валутния борд върху растежа на БВП в два аспекта – влияние на въвеждането на валутен борд върху динамиката на показателите преди и след въвеждането на системата на ВБ и сравнителен анализ между влиянието на ВБ и системата на централно банкиране.


3. Научни методи

Така поставените цели и задачи налагат използването на следните научни методи. Системен анализ е използван при анализа на трансмисионните механизми между реалната и паричната икономика и тяхната адаптация в условията на малка отворена икономика с валутен борд. Този анализ е използван и при изследването на теоретичните основи и практическите проявления на валутния борд и икономическия растеж. За разчленяването на системата на валутния борд и на явлението икономически растеж на анализируеми части е използван структурен анализ. Разделянето на двете явления на части позволява многоспектърен анализ. Обособяването на икономическите показатели, измерващи растежа на БВП, изисква факторен анализ, при който се оценява приносът на всеки фактор в растежа и се измерва динамиката на всеки от факторите. Чрез научно моделиране са изследвани моделите на влияние на елементите на валутния борд върху икономическия растеж. Методът на емпиричната проверка е един от основните методи, използвани в труда – всяка итерация от всеки приложен теоретичен модел е подложен на емпирична проверка, както и общите изводи на всеки етап от изследването. Пряк сравнителен анализ е приложен при изследването на икономическите явления в различни периоди и на различни територии, като изборът на последните е направен така, че да осигури достоверността на изводите. Набор от статистически методи са използвани при емпиричните тестове.


4. Практическа приложимост

Практическата приложимост на извършеното научно изследване може да се търси най-малко в две насоки. От една страна, изводите могат да бъдат използвани при решение за въвеждане или не на валутен борд. В този случай разработката предлага обширен и емпирично подкрепен факторен анализ за влиянието на валутния борд върху всеки от елементите на растежа. Предложените теоретични модели са модифицирани в зависимост от условията, при които е въведен валутен борд – т.е. може да бъдат използвани изводите в зависимост от разнообразието на ситуациите, в които се проучва възможността за въвеждане на валутен борд. Още повече описаните и емпирично подкрепени механизми на действие са подробно разгледани и като предпоставки, и като итерации на механизма. Това позволява лесното им адаптиране за всеки конкретен случай. Всички тези постановки могат да бъдат основа за преценяване на ефекта от въвеждането на валутен борд. Освен това прякото сравнение между показателите на двете монетарни системи (валутен борд и централно банкиране) позволява сравнителна оценка за избора в зависимост от очакваните геоикономически условия в региона.

Второто пряко практическо приложение на изследването е използването му в държави, в които оперира валутен борд. Динамиките на всички елементи на БВП са разгледани отделно, като за всеки е описан трансмисионен механизъм на взаимодействие. Това позволява идентифицирането на проблемните елементи на растежа (върху които валутният борд оказва негативно влияние) – за да бъдат следени отделно. От друга страна, итерационният принцип на описанието на механизмите може да подпомогне повишаването на ефективността на мерките за справяне с негативните влияние на тази монетарна система. По същия начин чрез изучаването на положителните ефекти на валутния борд и техните механизми могат да бъдат максимизирани съществуващите предимства. Изводите от прякото сравнение между системите на централната банка и валутния борд отново могат да бъдат използвани за оптимизиране на ефектите от него, но също така могат да служат и за заостряне на вниманието към възможни проблеми при определени геоикономически явления, които се явяват външни за системата.
5. Ограничения на изследването

Така формулираните задачи и избраните научни методи поставят пред разработката някои ограничения. На първо място, изследването се съсредоточава върху краткосрочните и средносрочните ефекти на валутния борд върху икономическия растеж: от една страна, поради липса на достатъчно дълги статистически значими редове от данни и от друга страна, поради избраната методология. Изводите не могат да бъдат отнесени към растежа в дългосрочен план (промяната на потенциалното ниво на БВП), а се отнасят по-скоро за колебанията на БВП в рамките на бизнес цикъла. На второ място, влиянието на валутния борд в изследването се ограничава до развиващи се държави с отворена икономика. Направените изводи са валидни за съвременния етап на развитие на системата на валутен борд – след края на 70-те години на ХХ век. Не на последно място, изследването се ограничава до разглеждането на системата на валутен борд на национално ниво. Разработката не обхваща наднационални монетарни системи на валутен борд поради тяхното ограничено приложение. Изследването също не се фокусира върху квази-валутните бордове, които имат сходни характеристики с валутните бордове, но оперират ограничено и на практика представляват хибридни модели със системата на централното банкиране.


6. Изследователска теза

Основната научна теза, изследвана и доказвана в дисертацията, е, че валутният борд макар феномен на паричната икономика има значително влияние върху динамиката на БВП (феномен на реалната икономика). Въвеждането на валутен борд се отразява положително на растежа на вътрешния сектор – потребителски разходи, държавни разходи и инвестиции, но има разнопосочно влияние върху елементите на външния сектор – преки чуждестранни инвестиции и нетен експорт. Общото влияние върху краткосрочния растеж на БВП е положително. При пряко сравнение с държави, които използват система на централна банка – държавите във валутен борд ги превъзхождат по скоростта и стабилността на икономическия си растеж в периоди, в които няма външни шокове (регионални и глобални икономически кризи). В периоди, в които има външни за икономиките шокове, държавите с централна банка се адаптират значително по-добре от държавите, използващи системата на валутен борд.

7. Структура на дисертационния труд

Глава 1 дефинира категориалния апарат и изяснява същността на валутния борд като феномен на паричната икономика и икономическия растеж като феномен на реалната икономика. Главата изследва актуалността и необходимостта от модифицирането на трансмисионните механизми между паричната и реалната икономика при наличие на система на валутен борд в развиващи се държави с отворен тип икономика. В същото време се поставят теоретическите основи на по-нататъшното проучване.

Глава 2 описва избора на методология на изследването, която да позволи постигането на дефинираните цели. В тази глава са избрани и държавите, които са използвани при емпиричната проверка на направените изводи. В главата е представен и факторният анализ на влиянието на валутния борд върху всеки от елементите на БВП. Описани са теоретичните трансмисионни механизми на влияние. След това е направена емпирична проверка на всяка стъпка от механизмите и са формулирани изводи за тяхната валидност в разглежданите три държави – Аржентина, България и Хонконг.

Глава 3 представлява сравнителен анализ на параметрите на икономическия растеж в три държави с валутен борд и избраните държави за сравнение, които използват класическо централно банкиране. В тази глава са направени изводи за представянето на системата на валутен борд в сравнение със системата на централна банка в периоди без външни икономически шокове и в периоди с външни икономически шокове (кризи).
Съдържание
Увод стр. 1
Глава 1. Теоретически основи и историческо развитие

на валутен борд и икономически растеж стр. 7


 1. Трансмисионни механизми между паричния и реалния

сектор на икономика в условията на валутен борд стр. 8

  1. Адаптация на класическия кейнсиански модел и

неокейнсианските трансмисионни механизми

  1. Адаптация на неокласически и монетарни трансмисионни механизми
 1. Валутен борд – теория и практика стр. 29

  1. Характеристика на валутния борд

  2. Практика на валутния борд – няколко примера

   1. Аржентина

   2. Хонконг

   3. България
 1. Икономически растеж – видове и фактори стр.42

  1. Типове икономически растеж

   1. Краткосрочен и дългосрочен растеж

   2. Екстензивен и интензивен растеж

   3. Ендогенен и екзогенен растеж

  2. Икономически растеж в развитите и в развиващите се

държави

  1. Фактори на икономическия растеж в развиващите се страни


Глава 2. Трансмисионни механизми на влиянието на ВБ

върху растежа на БВП стр. 61


 1. Методология и ограничения на изследването стр. 62

  1. Измерване на икономическия растеж

  2. Избор на теоретичен модел

  3. Избор на държави за изследването

 2. Влияние на валутния борд върху динамиката

на елементите на БВП стр. 70

  1. Влияние на валутния борд върху крайното

потребление стр. 72

   1. Влияние на ВБ върху средната склонност към

потребление

   1. Влияние на БВ върху доходите на домакинствата

  1. Влияние на валутния борд върху държавните

разходи стр. 85

  1. Влияние на валутния борд върху частните

инвестиции стр. 95

   1. Влияние на валутния борд върху възвръщаемостта

на инвестициите

   1. Влияние на валутния борд върху размера на риска

   2. Влияние на валутния борд върху възможността

за финансиране

  1. Влияние на валутния борд върху нетния експорт стр. 114

   1. Влияние на валутния борд върху вноса

   2. Влияние на валутния борд върху износа

  2. Влияние на валутния борд върху преките чуждестранни

инвестиции (ПЧИ) стр. 129


 1. Съчетано влияние на факторите върху икономическия

растеж стр. 135

  1. Обобщение на построените теоретични модели

  2. Пряко измерване на влиянието на ВБ върху брутния

вътрешен продукт (БВП)
Глава 3. Сравнителен анализ на показателите на растеж

в страни с валутен борд и в страни с класическо централно

банкиране стр. 143


 1. Избор на държави с класическа централна банка

за сравнение стр. 144


 1. Сравнение на показателите в двойките държави стр. 148

  1. Хонконг и Сингапур – сравнителен анализ на ръста

на БВП ……. стр. 148

   1. Хонконг – особености на системата на валутен борд

   2. Сравнителен факторен анализ на икономическия

растеж

   1. Пряк сравнителен анализ на ръста на БВП

   2. Изводи за влиянието на валутния борд

  1. Аржентина и Бразилия– сравнителен анализ на ръста

на БВП стр. 157

   1. Аржентина – особености на системата на валутен борд

   2. Сравнителен факторен анализ на икономическия

растеж

   1. Пряк сравнителен анализ на ръста на БВП

   2. Изводи за влиянието на валутния борд

  1. България и Румъния– сравнителен анализ на ръста

на БВП ………. стр. 166

   1. България – особености на системата на валутен борд

   2. Сравнителен факторен анализ на икономическия

растеж

   1. Пряк сравнителен анализ на ръста на БВП

   2. Изводи за влиянието на валутния борд
 1. Общо влияние на валутния борд върху икономическия

растеж стр. 176
Заключение стр. 183

ІІ. СИНТЕЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Глава 1. Теоретични основи и историческо развитие на валутен борд и икономически растеж

Влиянието на валутния борд върху икономическия растеж се осъществява чрез трансмисионните механизми на влияние на паричния сектор върху реалния сектор на икономиката. Разглеждането на трансмисионните механизми, адаптирани за развиващите се, малки и отворени икономики, които използват монетарната система на валутен борд, позволява избор на модел на трансмисия, който най-пълно съответства на целите и задачите на изследването. Историческият преглед на системата на валутен борд и изследването на неговата същност като цялостна монетарна система е основа за определяне на влиянията, които всяка от особеностите на валутния борд може да окаже върху развитието на икономическите процеси в държавата. Описаните в част трета на първа глава източници на икономически растеж в развиващите се държави са използвани в по-нататъшното изложение като отправна точка за изследването на динамиката на икономическите показатели.

  1. Трансмисионни механизми между паричния и реалния сектор на икономика в условията на валутен борд

Разширеният кейнсиански трансмисионен модел предполага два механизма на въздействие на монетарната икономика върху реалната – механизъм на лихвения процент и когато моделът е допълнен с външен сектор – механизъм на валутния курс. Според кейнсианската теория монетарните промени не оказват влияние върху крайното потребление на домакинствата – то се влияе единствено от равнището на разполагаемия доход и склонността към потребление. По същия начин те не оказват влияние върху държавните разходи, които в модела са балансирани с приходите и се влияят от размера на облагаемия доход и данъчните ставки. Инвестициите в икономиката се влияят силно от промените в монетарната икономика, тъй като промяната на парите в обръщение води до промяна на лихвените проценти, което повишава или понижава доходността на инвестициите, съответно оказва влияние върху решенията за инвестиране. Повишаването на парите в обръщение понижава лихвените нива и увеличава инвестициите в икономиката. Що се отнася до външния сектор – увеличаването на парите в обръщение води до увеличаване на валутния курс (местната валута губи позиции спрямо чуждата), оттам до подобряване на нетния експорт. При валутен борд първият механизъм се запазва, като дори влиянието му се усилва поради невъзможността на правителството да влияе върху лихвения процент. Вторият механизъм не действа поради фиксирания валутен курс.

Неокейнсианският модел IS-LM-BP също претърпява значителни промени. Тук се наблюдава запазване на движението на кривите, които отразяват равновесието на стоковия и паричния пазар, но се променя напълно видът на кривата, отразяваща равновесието на външния сектор. При отсъствието на валутен борд промяната на парите в обръщение води до промяна на правата, отразяваща равновесието на паричния пазар. Така новото равновесие при увеличаване на парите в обръщение се характеризира с по-нисък лихвен процент и по-висок доход. Правата ВР се изменя значително в условията на валутен борд. Тъй като трансмисионният механизъм на лихвения процент не работи – кривата на износа не зависи от лихвения процент. Равновесният платежен баланс може да бъде постигнат при едно равнище на дохода. Неокейнсианският модел също претърпява значително изменение в условията на валутен борд – продължава да действа трансмисионният механизъм в частта му IS-LM, но не и в частта му ВР.

Неокласическите монетарни трансмисионни механизми представляват три основни групи: (1) механизми на лихвените проценти (това са традиционният механизъм за равенството между паричното и реалното изражение на икономиката, механизмът на лихвения процент и механизмът на очакванията за промени в цените); (2) механизми на цените на другите активи (механизъм на Тобин и механизъм на ефекта на богатството); (3) механизми на кредита (включват група от пет механизма). При прибавянето на отвореност на икономиката в теорията се добавя още един механизъм – на външната търговия. Най-общо в условията на валутен борд продължава да действа традиционният механизъм на равновесието, който предполага, че при неизменна скорост на парите в обръщение се увеличава в парично изражение произведеният продукт в икономиката. Също така валидни са механизмите на лихвените проценти, които предполагат ръст на икономиката при увеличаване на парите в обръщение. Не действат механизмите на богатството и механизмите на кредита. Също така поради фиксирания валутен курс не действа и механизмът на външния сектор.

Влиянието на валутния борд (феномен на монетарната икономика) върху икономическия растеж (феномен на реалната икономика) може да бъде разглеждано като частен случай на влиянието на паричната икономика върху реалната. И трите разгледани модела на трансмисия (кейнсиански, неокейнсиански и неокласически) са изградени при ограниченията за развита икономика от затворен тип, ползваща парична система с централна банка. В този смисъл те не са приложими в условията на валутен борд. След адаптация на моделите, за да отговарят на условията на малка, развиваща се, отворена икономика в режим на валутен борд, някои от механизмите се запазват неизменни, други се видоизменят, а трети престават да действат. В същото време се появяват напълно нови механизми, които не са присъщи за нито един от изследваните модели. И при трите модела се налагат съществени модификации и допълнения, за да могат да бъдат приложими за малки и отворени икономики, които са в условията на валутен борд. Въпреки това като цяло се запазва силната връзка между паричната и реалната икономика, съответно е доказана възможността на валутния борд да влияе върху икономическия растеж.

Познавателната същност на структурния кейнсиански модел съответства в най-голяма степен на изследването. От една страна, този модел позволява брутният вътрешен продукт на икономиката да бъде разделен на структурни елементи, които имат сравнително еднороден характер и върху които оказват влияние определени промени в монетарната икономика. От друга страна, тази структура на брутния продукт прави възможно и самостоятелното разглеждане на секторите, които могат да бъдат източници на растеж в развиващата се икономика – вътрешен сектор, преки чуждестранни инвестиции и външен сектор. Поради посочените предимства структурният кейнсиански модел и неговите механизми са използвани като теоретична основа за разработването на поставения научен проблем.

1.2. Валутен борд – теория и практика

Валутният борд е напълно самостоятелна парична система, при която институцията Паричен съвет (която може да бъде самостоятелна институция или функцията и да бъде поета от централната банка след реорганизация) има право да издава банкноти и монети, напълно обезпечени и напълно конвертируеми срещу чуждестранната (резервна) валута при фиксиран валутен курс. Основните отличителни характеристики на системата на валутен борд спрямо централната банка са: • Фиксиран обменен курс. При системата на валутния борд стойността на местната валута е дългосрочно фиксирана към “резервната” валута.

 • Свободна конвертируемост на валутата. Свободното конвертиране на валута може да се извършва от всички икономически субекти (местни и чуждестранни) по предварително определения (фиксиран) обменен курс.

 • Наличие на резерви. При системата на валутен борд Паричният съвет разполага с достатъчно активи, за да покрие банкнотите и монетите в обръщение.

 • Монетарна политика, базирана на правила. Това е може би най-съществената отличителна черта на валутния борд. Емисията на нови банкноти и монети може да стане само при наличие на свободни резерви. Правителството не може да влияе върху лихвения процент с операции на открития пазар. Повечето монетарни процеси в икономиката са автоматизирани.

 • Липса на кредитор от последна инстанция. При валутния борд няма кредитор от последна инстанция, което прави невъзможно предпазването на търговските банки от банкрут. Въвеждат се по-строги правила, за да се предпази от кризи финансовата система.

 • Финансиране на правителствения дълг. При валутния борд разходите на правителството трябва да бъдат финансирани от източници в страната или от чужбина. Те не могат да се финансират чрез емисия на пари.

Валутният борд има три етапа на развитие. Първият в света валутен борд е създаден през 1849 г. в британската колония Мавриций. За резервна валута се използват монети на индийската рупия. Въвеждането на валутните и пара-валутните бордове в Индия, Цейлон, Пенанг, Сингапур и някои други британски колонии отбелязва края на първия и най-ранен етап на колониалните валутни бордове. Вторият, така наречен класически период на валутния борд започва в началото на ХХ век и по-конкретно след Първата световна война. За типичен пример за валутен борд се смята системата в Западна Африка, на основата на чиито постижения във Великобритания се създават правилата на валутния борд. Според тези правила се създават и оперират останалите валутни бордове на Британската империя след 20-те и 30-те години на ХХ век. Системата на валутния борд достига своя най-голям разцвет през 50-те и 60-те години, когато в почти всички британски колонии е въведена посочената парична система. Общият брой на държавите, ползващи валутен борд, достига 60. В условията на съвременния етап на развитие на валутния борд (от началото на 90-те години на ХХ век) той се ползва от напълно автономни държави, като обикновено въвеждането му е свързано с желание за преодоляване на текуща икономическа криза или предотвратяване на такива в дългосрочен план. В последните 20 години валутен борд е използван в 14 държави, като 8 от тях се смятат за по-силно доближаващи се до изискванията на класическия валутен борд.

Разгледани са три примера за валутен борд – Аржентина, Хонконг и България. В трите държави валутният борд е въведен по различни причини. Въпреки че и трите системи се доближават значително до класическото разбиране за валутен борд, и в трите държави има известни специфики, които могат да повлияят на икономическото поведение на субектите.Критичният анализ на теорията и практиката на валутния борд доказва, че ВБ е цялостна и независима парична система, която може да се разглежда наравно със системата на свободно банкиране и системата на централна банка. Валутният борд не е валутнокурсов режим или разновидност на класическото централно банкиране. Влиянието и значението му не са ограничени до основните му характеристики – фиксиран валутен курс и ликвидност. Монетарната система на валутния борд влияе върху цялостната икономическа обстановка, върху трансмисионните механизми и икономическата политика на правителството.


  1. Икономически растеж – видове и фактори

Икономическият растеж може да бъде класифициран по различни признаци. Най-важни за целите на настоящото изследване са разликите между икономическия растеж в развитите и в развиващите се държави (страните с валутен борд спадат като правило към втората група). Според източника на растеж той може да идва от вътрешния сектор (нарастване на потреблението, инвестициите и държавните разходи), от преките чуждестранните инвестиции или от външния сектор (нарастването на нетния експорт).

В развитите държави икономическият растеж се обуславя от създаването, развитието и прилагането на върхови технологии, нови бизнес модели, идеи, иновации. Тук нито ресурсната обезпеченост, нито възможностите за подобряване на ефективността са в основата на растежа. При развиващите се страни природните дадености също не са от голямо значение. Основният фактор за успеха е възможността да се използват вече разработени в развитите икономики системи и те да се правят по-ефективни. Трансферът на ноу-хау става предимно чрез привличане на чуждестранни инвестиции в страната и чрез обучение и обмен на кадри с други държави. В този смисъл развитието на този тип държави (към които спадат и по-голямата част от държавите с валутен борд) до голяма степен се влияе от отвореността на икономиката и способността й да привлича чуждестранни инвестиции.

Растежът от страна на вътрешния сектор разчита на силите на икономическите агенти в обществото да инвестират в развитието на основните икономически сектори. Правителството може да ускори този растеж пряко – чрез държавни инвестиции в приоритетни отрасли, и косвено – чрез създаване на подходящи условия за развитие на частния бизнес в страната (моделът предполага, че потребителското търсене на домакинствата е сравнително автономно и се влияе от дохода и само в малка степен от трансферните плащания).

При първия модел на въздействие върху икономическия ръст влияят следните фактори: • Преките държавни инвестиции в приоритетните отрасли;

 • Държавните субсидии за приоритетни отрасли;

 • Прякото влияние върху агрегатното търсене;

 • Държавните поръчки.

Тези инвестиции носят белега на неефективността на държавното преразпределение и имат нееднозначни резултати в дългосрочен план. В държавите с валутен борд тези мерки имат само ограничена приложимост. За много по-ефективни се смятат пазарно ориентираните методи за стимулиране на вътрешния растеж в страната:

 • Стабилно търговско и финансово законодателство;

 • Разумни данъци;

 • Нормално (обществено допустимо) ниво на корупция;

 • Обучение.

Тази втора група фактори, оказващи влияние върху растежа на вътрешния сектор, е напълно в инструментариума на икономиката, използваща системата на валутен борд. Тук ограниченията на активната фискална политика и на практика почти пълната липса на активна монетарна политика в много по-малка степен влияят върху възможността за ползване на тези инструменти на влияние.

Икономическият растеж на външния сектор и особено на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) е една от предпоставките за устойчиво развитие на икономиката. Растежът на преките чуждестранни инвестиции е силен стимул за развитие и има значителен мултипликационен ефект. Като всички инвестиции, чуждестранните инвестиции зависят от доходността, риска и възможността за финансиране. В зависимост от това дали инвестициите са преки или портфейлни, доходността може да зависи от размера и развитието на вътрешния пазар и от състоянието на икономиката като цяло. Рисковете се делят на икономически (бизнес и финансови), политически и социални. Високите рискове в развиващите се страни са най-голямата пречка пред инвеститорите. Възможностите за финансиране при чуждестранни инвестиции в по-малка степен се влияят от държавата-реципиент. Наред с динамиката на преките чуждестранни инвестиции нарастването на експорта също е важен фактор за растежа, тъй като достъпът до други пазари осигурява развитие на местната икономика и възможности за икономии от обема и по-мащабни инвестиционни проекти, за които местният пазар би бил недостатъчен.


Основни изводи от първа глава

 • Влиянието на валутния борд (феномен на монетарната икономика) върху икономическия растеж (феномен на реалната икономика) може да бъде разглеждано като частен случай на влиянието на паричната икономика върху реалната. Утвърдените в теорията модели на това влияние са създадени при ограниченията на развита икономика от затворен тип, ползваща парична система с централна банка. След известно преработване и адаптиране на моделите, за да отговарят на условията на развиваща се, отворена икономика в режим на валутен борд, някои от механизмите се запазват неизменни, други се модифицират, а трети престават да действат. Въпреки това като цяло и при тези условия се запазва силната връзка между паричната и реалната икономика, съответно е доказана възможността на валутния борд да влияе върху икономическия растеж (върху равновесното състояние на икономиката). Структурният кейнсиански модел и неговата логика има най-добра познавателна същност и е най-пригодим с оглед на поставените в научното изследване цели.

 • Валутният борд е цялостна и независима парична система, която може да се разглежда наравно със системата на свободно банкиране и системата на централна банка. Тя не е ограничена до основните си характеристики – фиксиран валутен курс и ликвидност. Системата влияе върху цялостната икономическа обстановка и икономическата политика на правителството.

 • Икономическият растеж в развиващите се и в развитите страни се отличава съществено по своята същност. Поради спецификата на страните, използващи системата на валутен борд, изследването на растежа в развиващите се страни е с по-голяма приложимост за настоящото изследване. Растежът на вътрешния сектор и растежът на външния сектор и ПЧИ се влияят от редица фактори, които от своя страна могат да бъдат повлияни от наличието или отсъствието на валутен борд.Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница