Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическастраница1/6
Дата24.07.2016
Размер0.79 Mb.
#3384
ТипАвтореферат
  1   2   3   4   5   6


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ – катедра „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

________________________________________________________________
СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКА

ИНФОРМАЦИЯ И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ВАК

Желю Дечев Владимиров


Внедряването на международните стандарти за

качество и безопасност на храните като условие за интеграция на МСП от хранителната индустрия в

Европейския пазар

АВТОРЕФЕРАТ

Рецензенти:
1. Проф. дин Кирил Тодоров
2. Проф. дин Рангел Трендафилов
3. Проф. дин Никола Вълчев
София, 2010
Дисертационният труд е обсъден и е насочен за защита на разширено заседание на катедра „Стопанско управление” на Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски” на 23.02.2010.

Дисертационният труд е в обем 402 страници, от тях 333 – основен текст. Той се състои от въведение, пет глави, заключение, списък на използваната литература и пет приложения. Използваната литература съдържа 457 източника, от които 250 със заглавия на латиница и 207 със заглавия на кирилица. Включени са 135 таблици и 51 фигури (от тях 89 таблици и 44 фигури в основния текст).


Доц. д-р Желю Владимиров е доцент по научна специалност 05.02.20 в катедра „Стопанско управление” на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” – София.


Защитата на дисертационния труд ще се състои на 07.06.2010 г. от … часа в зала 2032 А на Университета за национално и световно стопанство – София.

Материалите на защитата са на разположение на тези, които се интересуват в библиотеката и сектор „Научни съвети” на УНСС – София.
Автор: Желю Дечев Владимиров
Заглавие: Внедряването на международните стандарти за качество и безопасност на храните като условие за интеграция на МСП от хранителната индустрия в Европейския пазар
Тираж: 80 броя
Излиза от печат на: 05.05.2010 г.
Отпечатан в Университетско издателство на СУ „Св. Климент Охридски” – София

Съдържание на автореферата


I. Структура на дисертационния труд

4-5

I I. Обща характеристика на дисертационния труд


5-13

1. Мотиви за разработване на темата

5-6


2. Актуалност и значимост на изследването

6-8

3. Обект и предмет на изследването

8

4. Цел, задачи и методи на изследването

8-9

5. Научноизследователска теза

9-10

6. Теоретична рамка

10-11

7. Ограничения в изследването

12

8. Апробация

12-13

I I I. Кратко съдържание на дисертационния труд


13-32

IV. Справка за научните и научно-приложните приноси в дисертационния труд

33

V. Публикации, свързани с темата на дисертацията

34-35

VI. Забелязани цитирания

33-37I. Структура на дисертационния труд

Дисертационният труд е в обем 402 страници, от тях 333 – основен текст. Той се състои от въведение, пет глави, заключение, списък на използваната литература и пет приложения. Използваната литература съдържа 457 източника, от които 250 със заглавия на латиница и 207 със заглавия на кирилица. Включени са 135 таблици и 51 фигури (от тях 89 таблици и 44 фигури в основния текст).Съдържание


въведение


4

1. Мотиви за разработване на темата

4

2. Актуалност и значимост на изследването

5

3. Обект и предмет на изследването

8

4. Цел, задачи и методи на изследването

9

5. Научноизследователска теза

10

6. Теоретична рамка

10

7. Ограничения в изследването

18

8. Структура на работата

19


Глава първа. Влияние на международните стандарти за качество върху развитието на МСП

21

1.1. Новата роля на международните стандарти в глобалната икономика

21

1.2. Две системи за стандарти на качеството

30

1.3. Общи и специфични ефекти от внедряването на стандартите за качество върху МСП

36

1.4. Развитие на стандартите за качество и безопасност на храните

44

1.5. Предизвикателства и бариери при внедряването на НАССР в МСП

60

1.6. Готовност на българските предприятия от ХВП за внедряване на стандартите


72

Глава втора. развитие и основни характеристики на сектора на мсп в българия (19992009)

84

2.1. Относно категорията „МСП”

85

2.2. Профил на българските МСП

91

2.3. Българските МСП в сравнителна перспектива на ЕС–27

98

2.4. Бариери пред интернационализацията на МСП

106

2.5. Иновативност на българските МСП

117

2.6. Внедряване и използване на ИКТ в МСП

124

2.7. Състояние на онлайн услугите за бизнеса

129

2.8. Значение на ИКТ за МСП от хранителната индустрия


134

Глава трета. Макроикономически характеристики на хранителната верига в българия

144

3.1. Икономическото възстановяване на България след 1997 г.

144

3.2. Развитие на селското стопанство в България (1989–2009)

154

3.3. Развитие на хранително-вкусовата промишленост в България (1989–2009)

172

3.4. Развитие на сектор „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”

181

3.5. Производството и търговията с храни и напитки в ЕС–27

189

3.6. Развитие на сектор търговия на дребно в България


192

Глава четвърта. Институционални условия и стопански практики на МСП от хранителната индустрия

201

4.1. Институционалното „наследство на прехода”

201

4.2. Институционална среда и стопански практики на МСП от ХВП

210

4.3. Типичен профил на фирмите от ХВП преди членството в ЕС

230

4.4. Промените в институционалната среда след приемането на България в ЕС

235

4.5. Опитът на гръцките МСП за интеграция в европейския пазар


243

глава пета. възможности на мсп от хранителната индустрия за интеграция в европейския пазар чрез внедряването на стандартите за качество

265

4.1. Модел на емпиричното изследване

265

4.2. МСП от четири сектора на ХВП – сравнителен анализ

270

4.2.1. Външни фактори за внедряване на стандартите

271

4.2.2. Вътрешно-фирмени фактори за внедряване на стандартите

277

4.2.3. Степен на внедряване на стандартите

282

4.2.4. Ефекти от въвеждането на стандартите

284

4.2.5. Перспективи за развитие на МСП от ХВП в условията на европейския пазар

289

4.3. МСП от хранителната индустрия и търговията с храни – сравнителен анализ

296

4.4. Обобщени резултати от емпиричното изследване


310

заключение

319

1. Основни резултати и изводи

319

2. Препоръки и изследователски перспективи


328

използвана литература

334

Приложения

350

Приложение 1 – Статистически и други данни

351

Приложение 2 – Финансови отчети на предприятията от ХВП (2001–2005)

376

Приложение 3 – Нормативни документи за безопасността на храните

389

Приложение 4 - Статистически значими разлики между производителите на храни от четири сектора на ХВП и различните по размер фирми

391

Приложение 5 - Статистически значими разлики между производители и търговци на храни и различните по размер фирми

398Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт
uploaded files -> Инструкция за експлоатация Техническото досие трябва да представя пълна информация за конструкцията, действието на везните, като съдържа


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница