uploaded_files/file
  Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded_files
  Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
  Автобиография Лична информация
  Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded/files/article_357
  Утвърдил весела неделчева
  Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded/files/article_331
  Христо Смирненски
uploaded/files/Services
  I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded_files
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
  О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт
uploaded/files
  Инструкция за експлоатация Техническото досие трябва да представя пълна информация за конструкцията, действието на везните, като съдържа
uploaded_files
  Специализиран научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при вак
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
uploaded/files
  Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията
uploaded_files
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
uploaded/files1
  Ръководство на потребителя модул Компенсации Съдържание
uploaded_files
  А в т о б и о г р а ф и я лична информация
  Биография на Валентин Стефанов Кисимов Аз, Валентин Стефанов Кисимов, съм роден на 03 Юли 1947 година във Велико Търново, България, като
  И к о н о м и ч е с к и и н с т и т у т на б а н с о ф и я петьо тодоров бошнаков регионална политика на ес: ефекти за българия чрез програма
  Специализиран научен съвет по народно стопанство при висшата атестационна комисия на република българия
uploaded_files/files/articles
  Дата на публикуване на началния текст в интернет на български език
uploaded/files/Services
  Тарифа за търговия на международните капиталови пазари чрез електронна платформа, предлагана от ип „Реал Финанс” ад
uploaded_files/files/articles
  Магистърска теза на Борислав Виларов
uploaded/files
  Club hotel grand efe 2014 all inclusive programm 10. 00 – 23. 00
uploaded_files
  На дисертация за присъждане на научната степен
uploaded_files/file
  Програма „Развитие на човешките ресурси" Европейския социален фонд на Европейския съюз „ Инвестира във вашето бъдеще"
  Програма „Развитие на човешките ресурси" Европейския социален фонд на Европейския съюз „ Инвестира във вашето бъдеще"
uploaded_files
  Стопанска академия „Д. А. Ценов” – свищов катедра „мениджмънт” Христо Георгиев Сирашки
uploaded/files
  Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол глава първа. Общи положения
uploaded_files
  Юлиян маринов нарлев изследване на релацията
  Ивона Петрова Никова
uploaded/files1
  Инструкция за изтегляне и инсталиране на компонент Silverlight
srs/uploaded_files
  Приложение №1 техническа спецификация
uploaded_files
  Теодор Венков Седларски
uploaded/files
  Програма „административен капацитет
uploaded_files
  Творческа автобиография Елена Симеонова Петкова
  Висша атестационна комисия специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
  Мариана динчева кънева икономико-статистическо моделиране на потребителското търсене на международни далекосъобщителни услуги в
  Специализиран научен съвет по „икономически теории и международни икономически отношения”
  Автобиография Фамилно име: Чобанов
  Специализиран научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при висшата атестационна комисия на република българия
  Име Георгиева- кондакова, Петя Ванкова
  Творческа автобиография
  Автобиография Име: Владимир Христов Янчев Дата на раждане
  І. Обща характеристика на дисертационния труд Актуалност на проблема
  Име: Драгомира Николаева Николова Длъжност
  Заседание на снс по почвознание, агрохимия и общо земеделие при вак
  Състав и свойства на почвения разтвор при различни начини на земеползване
  Информация, касаеща Вашето дете Information Concerning Your Child
uploaded_files/files/articles
  Вопросы социологии
uploaded_files
  Специализиран научен съвет по национално стопанство при висшата атестационна комисия на република българия
  Стопански факултет катедра „финанси и отчетност” Валентин Кръстев бошкилов
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
  Творческа автобиография
  Даниела Петкова Кръстева
  Eлена велкова ставрова
uploaded/files
  All inclusive concept
uploaded_files/files/articles
  Справка за оповестяване на счетоводната политика
uploaded_files
  Потребление на домакинствата в българия
  Сделките с търговски вземания в България и приложението им в агрофирмите
uploaded_files/files/articles
  Иван пунчев стоката в нейното явление
uploaded_files
  0
uploaded_files/file
  Програма „Глобалистика курсова работа политическия преход в България
uploaded_files
  Биография на Даниела Димитрова Тодорова Родена съм през 1971г в гр. София. Омъжена съм и имам двама сина
  Даниела Димитрова Тодорова усъвършенстване на инвестиционната политика в железопътния транспорт за ефективно развитие в пазарни условия
  Икономическите възгледи на Лудвиг Мизес: теории за парите, кредита и икономическия цикъл
uploaded_files/file
  Под печат в сп. „Население”, 2012, кн. 1 Помаците според българската етнодемографска статистика. Pomaks according to the Bulgarian ethno-demographic statistics
uploaded_files
  Бизнес управление на динамични информационни системи
  Жк. Хаджи Димитър, бл. 27, вх. Б, ет. 6, ап. 36, гр. София, пощ
  З а к о н за връщане на конфискуваното имущество и обезщетението Глава първа Основни разпоредби Предмет на регулиране Член с този закон
  Петрова на тема: „арендата и арендните отношения в селското стопанство на област стара загора”
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
uploaded_files/file
  Су „Св. Климент Охридски” Философски факултет Касова приватизация
uploaded_files
  На образователна и научна степен "доктор на икономическите науки"
  Творческа автобиография
  Статистическата наука в информационното общество
  Конкурс за длъжността младши експерт в
  Българска академия на науките
  P e ц е н з и я на дсертационния труд на тема: Разработване на проекти за устойчиво развитие
uploaded/files1
  Биографични данни на Александър Райчев
uploaded_files
  Радка петрова божинова влияние на продължителното торене върху хранителния режим на почвата, добива и качеството на ориенталски тютюн
  Финансово Счетоводен факултет Катедра „Финансов Контрол” алкета павли пашоли
  "Институции, транзакционни разходи и икономическо развитие: преходът в България"
  Име, презиме, фамилия Десислава Георгиева Пенкова Дата на раждане
  Специализиран научен съвет по национално стопанство при вак радослав Георгиев Йорданов
  Биография на Бойка Николова Брезоева
uploaded_files/files/articles
  Дата на публикуване на началния текст в интернет на български език
uploaded_files
  Р е ц е н з и я върху научната продукция на д-р Ренета Маринова Димитрова по повод участието й в конкурс
  Биография на Бисер Христов Петков
  „Финансови аспекти на управление качеството на водите (по примера на Япония и България)" за придобиване на научната степен „Доктор по икономика" по научната специалност 05-02-05 „Финанси,парично обращение, кредит и застраховка"
  А в т о б и о г р а ф и я на Мирела Иванова Тончева
  Кутиите за мнения и коментари, в тетрадките – дневници за мнения и препоръки в читалните
  Aвтобиография Лична информация
uploaded_files/file
  Трудови кооперативни земеделски стопанства
uploaded_files
  “усъвършенстване на организацията на градския туризъм”, разработен от десислава георгиева пенкова
uploaded_files/
  Държавна агенция "Архиви" изх. №66-06-26/25. 06. 2015 г. София 1000, ул "Московска" №5
  Конкурс за длъжността младши експерт в
uploaded_files
  Държавен военноисторически архив (двиа) велико търново
  Държавна агенция “архиви”
  Програма втора Международна конференция " Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот във Видинско и Тимошко
uploaded/files
  С п и с ъ к на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен юрисконсулт" 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Управление на човешките ресурси", Дирекция „Обща администрация" Допускат се до конкурс
uploaded_files
  Р е ц е н з и я на дисертационния труд на Румяна Великова Атанасова на тема : “Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и неговото отражение върху външната търговия на страните от региона”за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”
  Биография на доц. Желю Дечев Владимиров
aleko-varna/user_uploaded_files/file
  За часовете по спортни дейности за учебната 2016/2017 година
aleko-varna/user_uploaded_files/file/2011_2012
  Вълшебна история
uploaded_files
  Димитър Марчев Благоев
  І. обща характеристика на дисертационния труд актуалност на проблема
  Биография на Банчо Тодоров Банов
  Творческа автобиография лични данни
  Конкурс за научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ
  Решение за разкриване на процедура за присъждане на научното звание "професор" с хабилитационен труд
  Биография на Ивайло Бориславов Иванов (докторант в катедра Национална и регионална сигурност, унсс, гр. София)
  Кутиите за мнения и коментари, в тетрадките – дневници за мнения и препоръки в читалните, по кореспондентски и по електронен път
  Т в о р ч е с к а а в т о б и о г р а ф и я лични данни
uploaded_files/files/articles
  Междублоковите пространства десислава костова
uploaded_files
  Р е ц е н з и я от проф д-р Светла Генова Ракаджийска по конкурс
uploaded_files/files/articles
  II. природа на реституционния процес правни и икономически аспекти
uploaded/files
  За разработване на проект на наредба за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
uploaded_files/files/articles
  Програма на правителството за стабилно развитие на република българия за периода 2014-2018 г
uploaded_files
  Иван Ангелов Господинов Сравнителни изследвания между непрекъснато и импулсно напояване по бразди
  Рецензия На дисертация „Финансови аспекти на управление качеството на водите (по примера на Япония и България)” за придобиване на образователна и научна степен „доктор”
  Рецензия за дисертация
aleko-varna/user_uploaded_files/file
  На основание чл. 147, чл. 111, ал. 2 от ппзнп,чл
aleko-varna/user_uploaded_files/News/269/file
  Гр. Варна, р-н "Вл. Варненчик" тел
uploaded_files
  Закон за връщане на отнетото имущество и обезщетяването / по-долу наричан „Закона
  До снс по икономически теории и международни икономически отношения при в а к
  Статев Стати Василев, доцент, доктор по икономика Роден на 19. 06. 1955 г в гр. Бургас; егн 5506190461
  Конкурс за професор по научната специалност Политическа икономия /Макроикономика/, шифър 05. 02. 01
  Конкурс за придобиване на научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 01 "Политическа икономия
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия
  Специализиран научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при вак стопанска академия “Д. А. Ценов” свищов
  Конкурс за научно звание „ст н. с. I-ва степен в Икономически института та бан по научна специалност 05. 02. 10 „Световно стопанство и мио /международни сравнителни анализи
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
  Р е ц е н з и я от проф д-р Светла Генова Ракаджийска по конкурс
jews/uploaded_files
  11 март (понеделник) 2013 г от 11 ч
uploaded/files1
  Биографични данни на Огнян Донев е роден на 22. 12. 1957 г. Учи в Хамбург и Виена. Завършва „Международни икономически отношения”
uploaded_files
  Име Добромир Тотев Тотев
  "Валутният борд фактор на икономическия растеж"
  Конкурс за научното звание „ професор по научната специалност
  Автобиография име Паскал Неделчев Желев
  До снс по икономическа информация и стопанко управление при в а к р е ц е н з и я
  До специализирания научен съвет
uploaded/files1
  Биографични данни на Ивет Христова е родена на 17. 02. 1971 г. През 1992 г завършва „Международни икономически отношения”
uploaded_files
  Европейска интеграция и експортна специализация /на примера на интеграцията на Република България с Европейския съюз
  Име: Мариета Росенова Станчева Адрес
  Конкурс за научното звание „ професор" по научната специалност 05. 02. 01 „Политическа икономия
uploaded_files/files/articles
  3. Градските реституенти като разслояваща се категория
uploaded_files
  И к о н о м и ч е с к и у н и в е р с и т е т – в а р н а росен Николаев Николаев инвестиционни портфейли
uploaded/files
  Одобрявам: паун илчев, И. Д. Председател на бим
uploaded_files
  Автобиография Име: Владимир Христов Янчев Дата на раждане
  Катедра индустриален бизнес и предприемачество
  Т в о р ч е с к а а в то б и о г р а ф и я лична информация
  Биография на доц д-р румяна николаева нейкова лична информация Име [ф
  Мартин пламенов ненов оценка на воднофизични, топлинни и електрически свойства на почвата при агротехнически и хидромелиоративни въздействия
  Описание на електронна услуга
  "Усъвършенстване на технологията за програмно управление на ресурсите за отбрана"
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия на република българия
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика
  Специализиран научен съвет по икономически теории и международни икономически отношения при вак
  Банчо Тодоров Банов финансово-политически аспекти на уреждането на германския следвоенен дълг
  Специализиран научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при вак стопанска академия „Д. А. Ценов” свищов
  "Подготовка на националното стопанство за отбрана (организационни аспекти)", за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
  "прогнозирането и планирането в управленските информационни системи"
  Т в о р ч е с к а а в т о б и о г р а ф и я
  2700, обл. Благоевград, гр. Благоевград, Ж. К."Запад", бл. 1, ет. 2, ап
  I. обща характеристика на дисертационния труд
  Т в о р ч е с к а а в т о б и о г р а ф и я
  Катя неделчева антонова усъвършенстване на системата за професионално обучение в строителните предприятия в Република България
  Т в о р ч е с к а а в т о б и о г р а ф и я
  Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded_files/file
  Информация за конкурса „Достъпен град, който се организира от Европейската комисия
uploaded/files1
  Пълномощно – образец за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на
directory uploaded files  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница