І. техническите изисквания към доставкатаДата22.10.2018
Размер54.66 Kb.
#92162
Рег.№ 93-00-13174/28.10.2013г.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Относно: Доставка, монтаж, и пускане в експлоатация на разходомер за пара/топла вода на тръбопровод за цех „Екстракция и Електролиза“


І. ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

 1. Изисквания за същността, съдържанието, особеностите и изискуемата крайна цел на услугата.

През 2011г. на площадка «Асарел» беше въведена в експлоатация изградената нова инсталация за SX-EW /екстракция и електролиза/ за добив на катодна мед.

Топлоподаването към инсталацията SX – EW се осъществява от съществуващата “Парокотелна централа”.

В абонатната станция са изградени следните основни съоръжения:

- кондензов резервоар – правоъгълен V= 3.6м3 с размери 2500х1200х1200 мм. с изолация 50 мм. минерална вата и обшивка от неръждаема ламарина X2CrNi18-9;

- кондензови помпи / 1 работа + 1 резерв /, Дебит – 4.16 л/сек./ 15 м3/ч./, Налягане – 30 м.в.ст.,мощност – 3 kW, защита IP 55, взривобезопасно изпълнение – съгласно ATEX 94/9/ЕС;

Предвиден е пароразпределител за захранване на следните консуматори:

-калориферите на нагнетателните вентилационни системи / НС1, НС2, НС3, НС4 и НС5/;

-топлообменника за богатия разтвор / PLS /;

-топлообменниците за електролит и деминерализирана вода в отделение за „Електролиза и буферно стопанство”.

-Кондензатът от посочените консуматори по самотек постъпва в кондензовия резервоар в абонатната станция откъдето с помпа / 1 работа + 1 резерв / се довежда до кондензовия резервоар в парокотелната централа. Всички тръбопроводи и арматурата в абонатната станция са топлоизолирани с минерална вата и обшити с неръждаема ламарина .

Цехът ползва пара за производствени нужди целогодишно. По проект измерване разхода на топлоенергия за цех „Екстракция –Електролиза“ не е предвидено. Отчитането на потреблението на топлоенергия е на база разходвано гориво.

Разхода на топлоенергия се различава значително от проектния.


 1. Цел на задачата.

Измерване разхода на водна пара от цех «Екстракция-Електролиза» на „Асарел-Медет” АД, с цел мониторинг и управление в реално време, което ще позволи намаляване на разходите за топлоенергия за цеха и данните от него ще са основа за реализиране на алтернативни проекти.

 1. Метод на измерването и степен на неопределеност.

Обемен разходомер за затворен тръбопровод с индиректен метод на измерване тип Вихров- под 1% точност.

 1. Характеристики на измервания флуид.

Наситена пара. Диаметъра на тръбопровода от котелния цех до блока за редуциране е Ф-273 след което, диаметъра се увеличава и до разпределителния колектор е с Ф-350.

Количествата пара са променливи, през летния и зимен сезон.

- Летен сезон количествата пара са: 400 kg/h - Зимен сезон количествата пара са: 2400 kg/h

- Налягане на парата е от 1,2-:- до 2 бара.

Планува се промяна на флуида през 2015г. –преминава се на топла вода 110С0/70С0.


 1. Условия на околната среда.

Цех „Екстракция и Електролиза“ се намира в непосредствена близост до рудник „Асарел“ в пресечена планинска местност.

 1. Специални изисквания:

А. Измервателния уред трябва да може да работи с посочената точност и при двата варианта на флуида, съществуващ -пара и проектен -топла вода.

Б. Уреда да притежава дистанционно отчитане с протокол Modbus, с възможност за запаметяване на данни .

2. Обем на услугата и срокове.

Реализация на система за мерене доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация. 1. Избор на система за мерене

Паропровода е изчислен за количества пара около 5 пъти по високи от реално потребяемите. Трябва да се оцени и избере диаметъра на измерителното устройство, така че да отговаря на потребената пара.

 1. Доставка на система за мерене

 2. Монтаж и настройка на система за мерене

- Уточняване мястото за монтаж и начина за извършване на монтажните работи.

 • Уточняване времето за извършване на монтажните работи.

 • Провеждане на съответните подготвителни работи.

 • Изграждане на системата.

 • Провеждане на проба за плътност.

 • Настройване на системата.

 • Провеждане на ефективна проба.

 • Провеждане на 72-часови проби в експлоатационни условия.

- Възстановяване цветовете на нарушените елементи.

 1. Пускане в експлоатация

Срок за изпълнение – до 31.12.2013г.

 1. Качествени изисквания към услугата.

 1. Уредите следва да бъдат вписани в Регистъра на одобрените за използване в страната типове средства за измерване.

 2. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане , Орган на издаване: Министерски съвет, Държавен вестник брой: 64, Година: 2008, Дата на обнародване: 18.07.2008

 3. Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, Приета с ПМС № 239 от 24.10.2003 г.

 1. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

Задачата ще се извърши на пълен инженеринг. Приемането на извършената работа ще се извършва, след успешно преминали 72 часови проби, отразени в протокол.
II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:
1. Потвърдят възможностите за доставка на исканата услуга в необходимитe срокове и с необходимото качество и изисквания.

2. Предложат твърда цена за срока на договора в лева и в щатски долари едновременно в опция на купувача.

3. Дадат франкировка във варианти:

- DDP склад “Асарел-Медет”;

- DDU “Асарел-Медет” като цената се даде общо и разбита по съставните и части – заводска цена, транспорт, такси и др.

4. Условия на плащане: разсрочено след доставка – (по-големия брой дни след доставка е предимство при оценката на офертите).

5. Гаранции – в месеци, мото часове и др.

6. Представят сертификат за произход и качество на стокатаІІІ. КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНТЕЛ

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок на доставка ; тежест: 10
Показател: Гаранционен срок; тежест: 15

Показател: Предлагана обща цена за доставка; тежест: 75ІV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:

1. Представяне препоръки от 3 други настоящи клиенти и Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки и услуги с подобни параметри.

2. За извършване на доставката /услугата/ се сключва договор и се изисква:

Актуално състояние на доставчика (изпълнителя)

Проекто-договорът се изготвя от страна на „Асарел-Медет” АД на основание утвърдените в дружеството типови договори и се предоставя на контрагентите за бележки и коментарии в процеса на договаряне.

3. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството до Рък. направление “ВО, Мониторинг на решенията и ИСУ” запечатани в плик или по факс, или по Е-поща.

На офертата молим да се поставя надпис:

«Оферта за доставка на услуга: Доставка, монтаж, и пускане в експлоатация на разходомер за пара/топла вода на тръбопровод за цех „Екстракция и Електролиза“»

« Да се отвори (вижда) само от определената за целта комисия»

Валидност на офертата - /минимален срок в дни/

4. Офертите се класират само на един кръг.

5. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

6. Краен срок за предоставяне на офертите до 16.00 часа на 07.11.2013г.

7. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти.

Лица за контакти:

инж. Динка Кунчева, длъжност : Инж. енергетик

Телефон: 0357/60373

Факс: 0357/60250

Е-mail: dkun4eva@asarel.com

Саво Савов, длъжност : Техник-механик „ОИ“

Телефон: 0357/60290

Факс: 0357/60250

Инженер Енергетик : Директор „ПТД“

/ инж. Д. Кунчева/ / инж. Ив. Чолаков/


Техник-механик «ОИ»: Р-л отдел „ЕС, ЕЕ и И”:

/ Саво Савов/ /инж. П. Дееничин/Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница