І. Вид на търговото предложение и цел на придобиването на акциите. Данни за предложителястраница1/3
Дата14.01.2019
Размер0.51 Mb.
  1   2   3
„ФАВОРИТ ХОЛД” АД като акционер, притежаващ общо 276 149 броя акции с право на глас, представляващи 97,94 на сто от капитала и гласовете в Общото събрание на акционерите на „Складова техника” АД - пряко 188 014 броя акции с право на глас или 66,68 на сто от капитала на Дружеството и непряко по силата на сключено споразумение за обща политика по управление с акционерите „Аутобохемия“ АД и Иван Ангелов Тодоров, притежаващи съответно 79 635 броя акции или 28,24 на сто от капитала и 8 500 броя акции или 3,02 на сто от капитала на „Складова техника” АД, на основание чл. 149а, ал. 1, във връзка с чл.149, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК отправя настоящото предложение към останалите акционери на дружеството за закупуване на всички техни акции при условията и по реда описани по– долу*:
І. Вид на търговото предложение и цел на придобиването на акциите. Данни за предложителя.

1.1. На основание 149а, ал. 1, във връзка с чл.149, ал. 2, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”), и съгласно споразумение от 18.04.2017 г. с „Аутобохемия“ АД и Иван Ангелов Тодоров за следване на обща политика по управление на „Складова техника” АД, „Фаворит Холд” АД (“Търговият предложител” или “Предложителят”) отправя настоящото търгово предложение (“Търговото предложение”) за закупуване акциите на останалите акционери в „Складова техника” АД („Дружеството” или „Дружеството обект на търговото предложение”).

Търговият предложител притежава общо 276 149 броя обикновени, безналични акции с право на глас, представляващи 97,94% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Складова техника” АД, от които:

- Пряко 188 014 броя акции, представляващи 66,68% от капитала и от гласовете в общото събрание на „Складова техника” АД и

- Непряко 88 135 броя акции, представляващи 31,26% от капитала и от гласовете в общото събрание на „Складова техника” АД, чрез „Аутобохемия“ АД и Иван Ангелов Тодоров, при условията на чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК и съгласно споразумение за следване на обща политика по управление на „Складова техника” АД, чрез съвместно упражняване на притежаваните права на глас. „Аутобохемия“ АД притежава пряко 79 635 броя акции, представляващи 28,24% от капитала на Дружеството. Иван Тодоров притежава пряко 8 500 броя акции, представляващи 3,02% от капитала на Дружеството.

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) на 14.07.2016 г. „Фаворит Холд” АД, регистрира в КФН търгово предложение за закупуване акциите на останалите акционери в „Складова техника” АД. С решение по протокол №55 от 20.09.2016 г. КФН разрешава публикуването на внесеното търгово предложение.

Освен регистрираното на 14.07.2016 г. търгово предложение, Търговият предложител не е осъществявал друга процедура по търгово предлагане.

С настоящото търгово предложение „Фаворит Холд” АД упражнява правото си по чл. 149а, ал.1 от ЗППЦК да отправи търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на „Складова техника” АД.

Търговият предложител заявява, че щом са налице законовите условия за това, възнамерява да поиска отписването на „Складова техника” АД от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.1.2. „Фаворит Холд” АД е дружество валидно учредено и съществуващо според законите на България, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район Средец, ул. Ангел Кънчев №25; тел.: 02/832 51 74, факс: 02/832 60 36, електронен адрес (e-mail) favorit@infotel.bg; електронна страница в интернет (web-site) www.favhold.com; предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, търговско представителство и посредничество, както и да извършва други сделки и дейности, незабранени със закон.

„Фаворит Холд“ АД е учредено като приватизационен фонд, с наименование ПФ „Акционер - Фаворит” АД, на 30.09.1996 г. в гр. София и е вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд на 31.10.1996 г. Комисията по ценните книжа и фондовите борси („КЦКФБ”) е издала Разрешение за извършване на дейност като приватизационен фонд с Решение № 156 - ПФ от 18.10.1996 г.

ПФ „Акционер - Фаворит” АД е вписано по ф.д. №12948/1996г. на Софийски градски съд, партида №1, том 1, регистър 1А, стр.2 в Търговския регистър; БУЛСТАТ сер.Ю №121206218; дан. №1220098474.

По решение на Общото събрание на акционерите на фонда, проведено на 14.01.1998 г., ПФ „Акционер - фаворит” АД преурежда дейността си като холдингово дружество с ново наименование „Акционер - Фаворит Холдинг” АД. По решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.06.2005 „Акционер - Фаворит Холдинг” АД се преименува на „Фаворит Холд“ АД.

„Фаворит Холд” АД е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на 05.08.2008 г. с ЕИК 121577091.

1.2.1. „Фаворит Холд” АД е с двустепенна система на управление.

Членовете на Управителния съвет са:

- Даниел Георгиев Ризов, позиция: Председател на Управителния съвет; служебен адрес: гр. София 1000, район Средец, ул. Ангел Кънчев №25;

- Христо Владимиров Илиев, позиция: Изпълнителен директор; служебен адрес: гр. София 1000, район Средец, ул. Ангел Кънчев №25;

- Емил Игнатов Петков, позиция: Член на Управителния съвет; служебен адрес: гр. София 1000, район Средец, ул. Ангел Кънчев №25;

Дружеството се представлява заедно и поотделно от Даниел Георгиев Ризов и Христо Владимиров Илиев.

Членовете на Надзорния съвет са:

- СД „Титиа – Тодорови СИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ул. Хан Кубрат №27, представлявано от Иван Ангелов Тодоров, позиция: Неограничено отговорен съдружник; служебен адрес: гр. София 1000, район Средец, ул. Ангел Кънчев №25;

- „Еуратек“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда 1, ул. Хан Кубрат №27, представлявано от Иван Ангелов Тодоров, позиция: Управител; служебен адрес: гр. София 1000, район Средец, ул. Ангел Кънчев №25;

- „Прима капитал“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район Надежда, ж.к. Толстой, бл.46, вх. А, ет.7, ап.33 представлявано от Юлияна Желязкова Парашкевова, позиция: Управител; служебен адрес: гр. София 1000, район Средец, ул. Ангел Кънчев №25;1.2.2. Лица, притежаващи повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на предложителя към 25.04.2017 г.:

- „Еуратек“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район Надежда, ж.к. Надежда 1, ул. Хан Кубрат № 27, притежава пряко 262 478 /двеста шестдесет и две хиляди четиристотин седемдесет и осем/ бр. поименни безналични акции, представляващи 11,14% от капитала и от гласовете в Общото събрание на Търговия предложител;

- Иван Ангелов Тодоров със служебен адрес: гр. София 1000, район Средец, ул. Ангел Кънчев №25, притежава пряко 456 965 /четиристотин петдесет и шест хиляди деветстотин шейсет и пет/ бр. поименни безналични акции, представляващи 19,39% от капитала и от гласовете в Общото събрание на Търговия предложител;

Няма други лица, които да притежават, пряко или чрез свързани лица повече от 5% от гласовете в Общото събрание на „Фаворит Холд” АД.

Не са налице споразумения за упражняване на правото на глас в общото събрание на предложителя.

ІІ. Данни за упълномощения инвестиционен посредник

Упълномощен инвестиционен посредник е “ИП Фаворит” АД, ЕИК 121631500, със седалище и адрес на управление в: гр. София 1606, район Красно Село, бул. “Тотлебен” №97, адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. "Ангел Кънчев" № 25, притежаващ разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник издадено въз основа на Решение №3-ИП/16.02.1998 г. на КЦКФБ и Решение № 147-ИП/22.02.2006 г на Комисията за финансов надзор („КФН“).

Координатите за връзка с инвестиционния посредник са:

- телефон: 02/ 981 34 69 и 02/ 981 34 68; - факс: 02/ 981 34 69; - електронен адрес (e-mail): info@ipfavorit.com; - електронна страница в Интернет (web-site): www.ipfavorit.com
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница