Информация към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за „Предоставяне на защитена комуникационна среда за свързване на всички структури на дфз на територията на Р


ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"страница2/2
Дата27.09.2016
Размер440.56 Kb.
#10802
1   2
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
бул. "Цар Борис ІІІ" №136
гр. София 1618ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, с предмет:


"Предоставяне на защитена комуникационна среда за свързване на всички структури на Държавен фонд „Земеделие” на територията на Република България"
[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

банкова сметка: […]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на защитена комуникационна среда за свързване на всички структури на Държавен фонд „Земеделие” на територията на Република България"


при следните условия:

I. Общата стойност на месечната такса за предоставяне на защитена комуникационна среда за свързване на всички структури на Държавен фонд „Земеделие” на територията на Република България и дейностите, описани в таблицата по-долу (Таблица 1) е, както следва: ____________ (______________________) лева без ДДС;

(цифром и словом)

Таблица № 1:
No

Вид дейност

Цена

лева без ДДС

1

Месечна такса за предоставяне на защитена комуникационна среда за свързване на всички структури тип 1 (точка 4 - „Място за изпълнение на поръчката“ от информация към публичната покана) на Държавен фонд „Земеделие”
2

Месечна такса за предоставяне на защитена комуникационна среда за свързване на всички структури тип 2 (точка 4 - „Място за изпълнение на поръчката“ от информация към публичната покана) на Държавен фонд „Земеделие”
3

Месечна такса за предоставяне на защитена комуникационна среда за свързване на РИЦ Пловдив (точка 4 - „Място за изпълнение на поръчката“ от информация към публичната покана ) на Държавен фонд „Земеделие”
4

Месечна такса за предоставяне на защитена комуникационна среда за свързване на ЦУ София (точка 4 - „Място за изпълнение на поръчката“ от информация към публичната покана) - на Държавен фонд „Земеделие”Обща стойност
Предложените цени в настоящата ценова оферта са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.
Начин на плащане:

Заплащането на месечните такси за предоставяне на защитената свързаност между всички географски локации на ДФЗ ще се извърши в срок до 15 (петнадесет) работни дни след сключване на договора за възлагане на обществена поръчка и представяне на следните документи:

а) фактура за месечната такса в оригинал;
Декларираме, че сме съгласни с условията, поставени от Възложителя, и начина на плащане, посочен в документацията за участие в обществената поръчка.
Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.

II. Място на изпълнение на поръчката за обслужване.

Гаранционната поддръжка ще извършваме в сградата на Държавен фонд „Земеделие” – Централно управление, находяща се в гр. София, бул. Цар Борис III 136. В случай на необходимост от извършване на диагностика и ремонт на преносимите компютри в специализиран сервиз извън сградата на Държавен фонд „Земеделие”, същите ще се транспортират за наша сметка.


III. В случай че бъдем избрани за изпълнител, ще извършваме следното:

 1. Ще осигурим цифрова свързаност с желаните капацитети между всички географски точки на ДФЗ.

 2. Ще изграждим VPN мрежа, която да е криптографски защитена, чрез технология за криптирана комуникация в група GDOI-RFC3547с –използване на AES256+SHA, тип всеки с всеки.

 3. Ще осигурим капацитетите на свързаност съгласно изискванията на Възложителя.
СПИСЪК С ГРАДОВЕТЕ И КАПАЦИТЕТИТЕ НА СВЪРЗАНОСТ КЪДЕТО СЕ ПОМЕЩАВАТ ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИНА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Град

Адрес

Основна свързаност

Резервирана свързаност

3G /4G

свързаност
Тип град

Бургас

ул.“Фердинандова” 5

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Видин

ул. “Симеон Велики" 68А

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Враца

ул. “Замбина-Старата баня”

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Габрово

ул. “Брянска” 30

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Добрич

ул. “Свобода” 1

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Кюстендил

ул. “Тодор Ангелов - Божаната” 8

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Ловеч

ул. “Търговска” 43

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Пазарджик

бул. “България” 53

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Перник

пл. "Кракра Пернишки" 1

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Русе

ул. “Борисова” 52

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Силистра

ул. “Симеон Велики” 23

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Сливен

ул. “Братя Миладинови” 18

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Смолян

бул. “България” 14

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Стара Загора

бул."Славянски" № 45

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Търговище

ул. “Иван Вазов” 1

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Шумен

пл. “Цар Освободител” 99

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Благоевград

ул.“Чакалица” 6

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

Варна

ул. “Д-р Пискюлиев” 1

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

Велико Търново

бул."Христо Ботев" 82

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

Кърджали

ул. “Миньорска” 4

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

Монтана

бул. “Трети март” 74

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

Плевен

ул. “Васил Левски” 1

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

Разград

бул."Априлско въстание" 4

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

София-тест център

бул. "Цар Борис III" 136

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

Хасково

ул."Христо Ботев" 1

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

Ямбол

ул. “Златен рог” 20

42Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

РИЦ Пловдив

бул. “Цар Борис ІІІ” 20А

1000Mbps

1000MbpsЦУ на ДФЗ

бул. "Цар Борис III" 136

1000Mbps

1000Mbps
 1. Ще изпълним изискванията към защитената комуникационна мрежа:

 • Изградената мрежа ще осигурява свързаност на територията на страната с областните центрове.

 • Изградената мрежа щеима необходимата гарантирана пропускателна способност.

 • Изградената мрежа ще осигурява централизирано наблюдение и управление на всички ресурси.

 • Изградената мрежа ще има необходимата степен на защита, гарантираща недостъпност на други /чужди/ за организацията мрежи за достъп до предаваната информация.

 • Изградената мрежа ще осигурява възможности за разширение и развитие на услугите.
 1. Ще изпълним изискванията към VPN свързаността между офисите на ДФЗ.

 • Комуникацията във VPN мрежата, ще бъде криптографски защитена, чрез технология за криптирана комуникация в група GDOI-RFC3547с –използване на AES256+SHA, тип всеки с всеки.

 • Областните центрове ще са свързани с ИЦ в Централно управление.

 • Областните центрове да са свързани с Резервния център в Пловдив.

 • Областните центрове ще са свързани по между си „всеки с всеки“ (Full mesh).

 • Криптографските ключове във VPN мрежата, ще се обновяват периодично, с цел по-висока степен на сигурност на криптирането на трафика, но не по-малко от веднъж на 24ч. Комуникацията в криптографски защитената среда ще е със запазване на информация от мрежовия слой на OSI модела - мрежовия адрес. Комуникацията в криптографски защитента среда, да е с употреба на сървъри за ключове, за менажиране на ключовете във VPN мрежата в отказоустойчива конфигурация. Машините раздаващи динамичните ключове ще бъдат дислоцирани в ЦУ – 2 бр. и разположени дублиращи в РИЦ Пловдив – 2 бр..

 • Няма да не се променят използваните до момента частни IP мрежи в инфраструктурата на ДФЗ.

 • Ще се осигури класификация на отделните трафични потоци при изхода от Областните дирекции и да се приоритизират различните типове трафик по заявка на Възложителя.
 1. Ще изпълним изискванията към качеството на комуникационната услуга
 • Предоставената услуга ще бъде с достатъчно ниво на сигурност, непозволяваща на никакъв външен трафик да прониква в защитената мрежа, както и да няма изтичане на информация.

 • Предоставената услуга ще осигурява, дори в пикови моменти, за всяка от връзките от Регионално поделение към Информационния център минимум 85% от договорирания капацитет, а на месечна база - не по-малко от 90% от средната пропускателна способност за съответния канал.

 • Предоставената услуга ще осигурява Клас на обслужване (QoS) за диференциране и приоритизиране на различни типове трафик.

 • Предоставената услуга ще е с гарантирано времезакъснение не по-голямо от 20 ms между Информационния Център и всеки отдалечен офис на организацията. В офертата си участника да предостави стойностите на време-закъсненията, за всеки регионален център
 1. Ще изпълним изискванията към поддръжката на комуникационната услуга:

 • Ще гарантираме услугата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

 • Разполагам с технически центрове за поддръжка на територията на София и Пловдив - осигуряващи денонощна поддръжка. Свързаността към мрежата на доставчика в гр. София да е към собствени технически възли, които разполагат с резервирана националната IP свързаност, резервираност на активните устройства обслужващи услугата, резервиране на електрозахранването, климатизация, система за контрол на достъпа, система за пожаро-известяване и пожаро-гасене, както и описание на други налични системи по телекомуникационни стандарти за поддръжка на технически центрове.

 • Разполагаме с функционираща система за приемане на сервизни заявки касаещи изпълнението на поръчката (helpdesk система), собствена система за регистриране на проблеми (trouble ticketing система) и процедури за реакция в случай на необходимост. (- да се опише в офертата начина на предоставяне на достъп.)

 • Разполагаме с възможности за следене в реално време от възложителя на състоянието на подадените заявки. ---(Участникът да опише в офертата си възможностите за следене в реално време от възложителя на състоянието на подадените заявки за възникнали проблеми и действията, които той е предприел.)

 • Предлагаме споразумение за ниво на обслужване (SLA) за предоставената от нас услуга. ---(Участникът трябва да предложи в офертата си споразумение за ниво на обслужване (SLA), в което да гарантира достъпност на услугата от минимум 99,7 % на месечна база . В него да са описани точните параметри на договорената услуга и допустимите отклонения в качеството и евентуални компенсации за пропуснати ползи. Да се предложи, време за реакция при проблем и време за възстановяване на услугата при проблем.)

 • Гарантираме време за възстановяване на услуга до VPN порт на Оператора:
 1. Местоположение на VPN порт

 1. Максимално време на възстановяване

 1. Град София

 1. 2 часа

 1. Град Пловдив

 1. 4 часа

 1. Останалите Областни градове

  1. часа8. Ще изпълним изискванията към дейностите, които Участникът трябва да извършим за въвеждането в редовна експлоатация на VPN мрежата на ДФЗ.

 • Предоставяме план-график за изпълнение на извършените от нас дейности по изпълнение на поръчката. --(Участникът трябва да предложи в офертата си за дейностите включени в срока за инсталация и пускане в действие на VPN мрежата на ДФЗ, план-график, като се съобрази, че в сградите на ДФЗ ще се оперира в работеща среда. В срока за инсталация и пускане в действие(30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.) трябва да бъдат включени следните дейности:

 1. Изграждане на физическа свързаност между офисите по точка 4 - „Място за изпълнение на поръчката“ на ДФ”Земеделие” и точките на изпълнителя по договора.

 2. Конфигуриране и оптимизиране (Fail over, Load balancing) на крайните устройства на Възложителя за целите на осъществяване на изисканата услуга.

 3. Конфигуриране и оптимизиране на безжичната резервирана свързаност (3/4G) в дирекциите на ДФЗ.

 4. Изготвяне на документация описваща направените от Изпълнителя инсталации и конфигурации, топология на изградената свързаност и карта на маршрута на изградената физическа свързаност.

 • Ще проведем тестване на така предоставения достъп за покриване на техническите изисквания на Възложителя (72 часа). Тестване на резервираността и отказоустойчивостта на връзките и устройствата. Тестване на пропускателната способност и капацитетите на връзките.


III. Срок за изпълнение

Запознати сме, че срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 6 /шест/ месеца, считано от пускане в експлоатация.IV. Срок на валидност на офертата: ............. /словом:.............................../ дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.
В случай че бъдем определени за изпълнител, декларираме, че ще изпълним поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани раздел VІІ от информацията към публичната покана за обществената поръчка.

[дата] ПОДПИСПЕЧАТ

[име и фамилия][качество на представляващия участника]


стр. отСподели с приятели:
1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница