Информация за преценяване на необходимостта от овос, съгласно Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на овос относно: Разработване и проектиране на кариера за добив на бентонит и зеолит от находище „Ралица”



Дата15.01.2018
Размер223.12 Kb.

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС относно: Разработване и проектиране на кариера за добив на бентонит и зеолит от находище „Ралица”, разположена в землището на село Седловина, община Кърджали, Област Кърджали





СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда дружеството „Евробент” ЕООД предоставя обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС относно: Разработване и проектиране на кариера за добив на бентонит и зеолит от находище „Ралица”, разположена в землището на село Седловина, община Кърджали, Област Кърджали на своята уеб страница www.eco-technology.net. Самата Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС е качена на уеб страницата www.eco-technology.net.

Писмени становища и мнения се приемат на място в офиса на „Евробент” ЕООД - гр. София 1336, район Люлин, бул. „Андрей Германов” № 11, бл. 2 в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 27.08.2014 г.



Информация




за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС относно:

Разработване и проектиране на кариера за добив на бентонит и зеолит от находище „Ралица”, разположена в землището на село Седловина, община Кърджали, Област Кърджали



София

Август, 2014 г.

I. Информация за контакт с Инвеститора



1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице





1.1. Фирма на Инвеститора

“ЕВРОБЕНТ” ЕООД



1.2. ЕИК на Инвеститора

175294620


1.3. Управители

Светослав Сашев Дерменджиев (моб. тел.: 0888 831426) и

Карен Сережевич Арутюнян

(моб. тел.: 0888 702144)


1.4. Седалище и адрес на управление на Инвеститора

гр. София 1336, район Люлин, бул. „Андрей Германов” № 11, бл. 2






2. Пълен пощенски адрес на Инвеститора


гр. София 1336, район Люлин, бул. „Андрей Германов” № 11, бл. 2

3. Телефон, факс и е-mail на Инвеститора


тел.: 02/824 78 47,

факс: 02/ 824 48 16

моб. тел. 0888831426 и 0888702144

е-mail: eurobent@abv.bg




4. Лице за контакт

Серж Артин Узунян

Моб. тел.: 0889 229094

Е-mail: s.uzunyan@uzunyan-lawfirm.com




II. Характеристики на инвестиционното предложение
1. Резюме на предложението

Информацията за инвестиционното предложение е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и е съобразена с критериите заложени в чл.93, ал.4 от ЗООС. Дейността на обекта е включена в Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС – т. 2 – „Минно дело”, буква „a” – „кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1)”.

Настоящото инвестиционно предложение е във връзка с получаване на удостоверение за търговско откритие и получаване от страна на „Евробент” ЕООД на права на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - бентонит и зеолит, от находище „Ралица” с площ от 239,243 дка, разположена в землището на село Седловина, община Кърджали, Област Кърджали. Находище „Ралица” се намира в съседство с кариера „Доброволец”, от която вече се добиват неметални полезни изкопаеми – бентонити и зеолити.

Инвеститорът „Евробент” ЕООД получи разрешение № 692/07.01.2010 г. да проведе търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в проучвателна площ „Ралица”. На 23.04.2012 г. бе сключен договор между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и „Евробент” ЕООД за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ „Ралица” в землището на с. Седловина и с. Доброволец, община Кърджали, област Кърджали. В резултат от извършените геолого-проучвателни дейности за търсене и прочуване на неметални полезни изкопаеми от площ „Ралица” са направени проучвания върху площ от 482,245 кв.м. и 11 сондажа с обща дължина от около 800 л.м. При направените проучвания са установени значителни залежи на бентонит и зеолит, като в находище „Ралица” са обособени два участъка със запаси - Участък № 1 за бентонитови глини, които от своя страна са оконтурени в два блока – Блок № 1 и Блок № 2 и Участък № 2 за зеолити с обособен един Блок № 3. Анализите от лабораторните изследвания доказаха, че добитата в рамките на процедурата по търсене и проучване от площ „Ралица” суровина е подходяща за производство на основната гама бентонитови продукти – за хидроизолация, за леярство, за сондажни суспензии, за котешки постелки, за пелетизация и др. и за основната гама зеолитни продукти с приложение в растениевъдството и животновъдството.


2.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Инвеститорът възнамерява да извършва добив на бентонити и зеолити от находище „Ралица” след получаване на права на концесия.

Бентонитът и зеолитът са суровини с уникални качества, на които се дължи и нарастващото им потребление.

Мащабното значение на бентонита е на база използването му в многобройни сфери. От основно значение са свойствата му: набъбване, адсорбционна споособност, водонепропускливост, способност да създава устойчиви суспензии. Това, че не е опасен за човешкото здраве, го прави незаменим в приложението му в хранително-вкусовата промишленост, в селското стопанство, като добавка в храните на животни, във фармацевтиката и козметиката, в лако-бояджийската промишленост, в строителството при хидроизолации и други.

Широката употреба на зеолитите се дължи на двете им основни свойства, които ги отличават от всички останали минерали - селективното пропускане на молекули с различна големина и лесното осъществяване на йонен обмен. Зеолитът се използва в различни сфери на живота: в Промишлеността (за почистване на емисии от парникови газове, серен диоксид, отпадъчни води и др.), в Строителството, в Земеделието, в Животновъдството, в Медицината, за Битови нужди и др.

Следователно добивът на тези така важни и употребявани в различни сфери на живота минерали ще облагоприятстват производството на продукти, които са полезни за човешкото здраве, както и на продукти, свързани с опазване на околната среда и биологичното разнообразие.

От друга страна, Инвеститорът предвижда изграждане на икономически жизнеспособно минно-добивно предприятие в района на гр. Кърджали, което открива възможности за икономическо развитие на района.
2.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Добивът на бентонит и зеолит от находище „Ралица” не е свързан с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

По принцип Инвеститорът възнамерява освен добив, също така да извършва преработка на бентонит и зеолит и производство на различни продукти от тях. Преработката на бентонит и зеолит и производството на различни продукти ще се извършва в модерно предприятие, което ще бъде построено в бъдеще в близост до находището. Местоположението на предприятието ще бъде уточнено след сключване на договор за концесия с Министерството на икономиката и енергетиката.
2.4. Подробна информация за разгледани алтернативи

Не са разглеждани други алтернативи, защото съгласно проучвателните дейности се установи, че именно находище “Ралица” е мястото, където са налице значителни количества запаси на бентонит и зеолит.


2.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Находище „Ралица” се намира на 3 км източно от гр. Кърджали и отстои на приблизително 300 метра западно от село Седловина, община Кърджали. Находището заема част от Източните Родопи и е в хълмист район с надморска височина 215 до 528 метра, близо до главна пътна артерия, свързваща гр. Кърджали с гр. Хасково. Местоположението на находище „Ралица” е представено на схемите и скиците, приложени към настоящия документ.


2.6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет

Инвестиционното предложение предвижда добив на бентонити и зеолити, което ще се осъществява по класически открит безвзривен способ. За добива на бентонит и зеолит е необходимо да се извършат изкопни работи, с които да се премахне горния пласт земна повърхност и след това да се изкопае бентонита и зеолита. Съгласно извършените в процеса на търсене и проучване изкопни работи се установи, че откривката варира от 0.5 м до 1.7 м почва с песъклива бентонитова глинай, смесена със зеолити. Инвеститорът възнамерява да извършва добивни работи на максимална дълбочина до 52 метра. Добивът ще се извършва с тежка механизация - автосамосвали, хидравлични багери и булдозери. Съгласно одобрения Окончателен геоложки доклад се установява, че в находище „Ралица” са налице запаси в размер над 10 000 000 тона бентонит и около 1 800 000 тона зеолити. Инвеститорът планира да добива първата година до 70 000 тона бентонит, като всяка следваща година увеличава капацитета си на добив с поне 10% на година, като достигне добивен капацитет от минимум 100 000 тона бентонит на година.


2.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

При реализацията на проекта не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Пътната инфраструктура в близост до находище „Ралица” е добра, като територията на находището е свързана с асфалтов път в посока гр. Кърджали.


2.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите за закриване, възстановяване и последващо използване

В обхвата на проекта за добив на бентонит и зеолит ще се съдържа подробна разработка, касаеща експлоатация на находището и план за безопасност и здраве. Също така ще се изготви проект за рекултивация на кариерата за открит добив на бентонит и зеолит. Към реализирането на инвестиционното предложение ще се пристъпи след промяна на предназначението на имотите, попадащи в границите на находище „Ралица”. Находище „Ралица” ще се експлоатира по време на срока на концесията, предоставен от Министерството на икономиката и енергетиката съгласно Закона за подземните богатства и Закона за концесиите. Добивните работи ще се извършват чрез изкопни дейности, които ще се разгърнат само върху територията на находище „Ралица” и няма да засегнат съседните на находището имоти. Подходът за транспортна и друга техника към находище „Ралица” ще се осъществява по асфалтовия път, който се намира в близост до находището.



2.9. Предлагани методи за строителство

Добивът на бентонит и зеолити ще се извършва на няколко етапа в зависимост от описаните по-горе блокове със запаси на бентонит и зеолит. Самият добив ще се извършва чрез изкопни работи, като на места е възможно с оглед предписания на оторизираните лица да се извършват и укрепителни дейности. Като цяло при извършването на добива ще се използват най-новите и модерни технологии за добив на полезни изкопаеми в съответствие с действащото българско и европейско законодателство.



2.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

По време на добива на полезни изкопаеми и експлоатацията на находище „Ралица” ще се използва вода за битови нужди на работниците и гориво и смазочни материали за използваните при добива машини. Ще се работи с технически изправни машини и съоръжения при спазване на работната и технологична дисциплина, с което ще се избягват поражения върху почвата от транспортната и производствената механизация и замърсявания с гориво и смазочни материали. В случай че бъдат генерирани строителни отпадъци, същите ще се извозват до определени от община Кърджали места за депониране. Изкопните земни маси ще бъдат извозени и депонирани до определени от Община Кърджали места. По време на извършване на добива и по време на реализиране на самото инвестиционно предложение няма да се използват, съхраняват, транспортират и произвеждат материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.



2.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количество и начин на третиране

Излишните земни маси и ако са налице строителни отпадъци ще бъдат извозвани на общинското сметище.

Хумусният слой ще бъде отделен и депониран. След завършването на добива на полезни изкопаеми, теренът ще бъде подравнен и рекултивиран.
2.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Дейностите по време на добива ще се осъществяват само върху територията на находище „Ралица” и няма да засегнат съседните имоти. Инвеститорът ще предприеме всички необходими дейности по намаляване на отрицателното въздействие на добивните работи върху околната среда, като ще се придържа към следните необходими мерки:

- С оглед на факта, че откривката във връзка с добива на полезни изкопаеми е голяма, ще се извърши връщане на откривката за запълване на пространството, от където е извършен добива на бентонити и зеолити;

- Новообразуваният ландшафт, получен в резултат на добивните дейности ще бъде така изграден, че да се получи възможно най-природосъобразно функциониране след завършване на добивните дейности;

- Инвеститорът ще работи винаги с изправни машини и съоръжения, за да не се допусне замърсяване на почвата. В случай на възникване на замърсяване, този почвен слой се отстранява;

- Инвеститорът ще извършва добивни дейности като няма да засяга съществено растителни и животински ресурси;

- По време на добивната дейност Инвеститорът ще поддържа чисти транспортните връзки и товаро-разтоварителните площадки;

- Инвеститорът ще осъществява ежедневен контрол на дейностите, свързани с реализирането на инвестиционното предложение;

- Инвеститорът ще спазва стриктно изискванията и процедурите, предвидени в екологичното законодателство;

- Инвеститорът задължително ще изпълнява ограничителните мерки в разрешенията, издадени от компетентните органи;

- Инвеститорът ще минимизира източниците на въздействие върху околната среда;

- Инвеститорът ще използва най-добрите технологии и практики при добивните работи.


2.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води/

Няма други дейности свързани с инвестиционното предложение.



2.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

При реализирането на инвестиционното предложение е необходимо изработване на Подробен устройствен план по отношение на земите, попадащи в територията на находище „Ралица”.

С оглед получаване на концесионни права върху находище „Ралица” е необходимо сключване на договор за концесия за добив на неметални полезни изкопаеми между „Евробент” ЕООД и Министерството на икономиката и енергетиката.

2.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района. Добива на неметални полезни изкопаеми – бентонити и зеолити от находище „Ралица” ще бъде свързано с извършване на изкопни и транспортни работи.

Съществена опасност за замърсяване на почвения слой не съществува, защото находище „Ралица” се намира в скалиста местност без наличие на облагородени земи. Като цяло почвата в района е с незначително съдържание на хумус. Почвите не се замърсяват от дренирането на водите при падналите валежи, тъй като те се губят в пукнатините и след като в близост няма водоизточници, те не оказват вредно влияние.

Няма да се извършва каквато и да е промяна в количествата и качествата на повърхностните води по време на провеждане на добивните работи.

Подземни води. Въздействия от достигане на водоносни хоризонти не се очаква, тъй като не са установени такива в околните площи.

Атмосферни емисии, които ще се формират само по време на добива са прахови емисии при изкопните работи. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане ще бъде незначително, локално и ще засегне предимно територията на находище „Ралица”. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района. От реализирането на инвестиционното намерение не се очакват вредни физични фактори-шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

Не се очаква съществено въздействие върху растителната сфера на територията на находище „Ралица”, тъй като в и около площта на находището растителността е формирана от редки храсталаци и друга горска растителност.

В заключение можем да кажем, че характерът на очакваното въздействие върху компонентите на околната среда от провеждане на предвидените добивни работи е локален и незначителен, без ефект на кумулация.




2.16. Риск от инциденти

Политиката на Инвеститора при реализация на проекта е да изисква добра организация, висока степен на контрол на качество на изпълнение на работите и използване на най-съвременни методи в извършване на добивните процеси, които трябва да гарантират недопускане на инциденти, включително недопускане на отрицателно въздействие върху околната среда както на площадката, така и на прилежащите територии. Всички дейности по време на реализирането на проекта ще бъдат съобразени с нормативните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд.



III. Местоположение на инвестиционното предложение
1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Теренът, на който ще се реализира инвестиционното предложение, представлява находище „Ралица”, в землището на с. Седловина, с ЕКАТТЕ 65975, община Кърджали. Приложено представяме Топографска карта в М 1:5000 на находище Ралица и Схема на находище „Ралица” с координатен регистър, представляващи Приложение № 1. Приложено представяме снимки от находище Ралица, представляващи Приложение № 2.


2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Находище „Ралица” включва основно частни земи, държавен горски фонд и общински земи на Община Кърджали. В границите на находището попада и собствения на „Евробент” ЕООД недвижим имот, а именно Имот № 000211, в землището на село Седловина, с ЕКАТТЕ 65975, община Кърджали. Законът за подземните богатства е установил процедура за ползване от концесионера на включените в находището земи, като Инвеститорът ще спазва и ще се води от нормативно установената процедура.



3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

Околните на находище „Ралица” земи представляват частни земи в регулация (УПИ), земеделски земи и горски фонд.


4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, санитарно – охранителни зони и др. ; Национална екологична мрежа.

Инвестиционното предложение попада в териториалния обхват на следните защитени зони:

- BG0001032 „Родопи-Изток” – за опазване на природните местообитания, одобрена с Решение № 122/02.03.2007 г. на МОСВ;

- BG0002013 „Студен Калденец” – за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД766/28.10.2008 г. на МОСВ.


4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси

Качеството и регенеративната способност на природните ресурси няма да бъдат влошени съществено. Имайки предвид, че почвата в находище „Ралица” е с незначително съдържание на хумус, не са налице в находището повърхностни и подпочвени води и са предвидени технически и биологични рекултивационни работи, считаме че добивните дейности няма да повлият съществено върху регенеративната способност на природните ресурси.

Добивните работи за инвестиционното предложение не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Не са разглеждани други алтернативи, тъй като в резултат на проучвателните дейности в площ „Ралица” се установи, че на нейна територия са налице значителни запаси на бентонит и зеолит.



IV. Характеристики на потенциалното въздействие /кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/
Характерът на очакваното въздействие върху компенентите на околната среда от провеждане на предвидените добивни работи е локален и не е съществен, без ефект на кумулация. Няма да е налице осезателно влияние върху животинския и растителен свят от разработване на кариерата.
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми
Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в района. По време на добивните работи, здравният риск на работещите се формира от наличните вредни фактори на работната среда /шум, вибрации, прах/.

Имайки предвид разположението на находището, местополжението на околните села, розата на ветровете, както и резултатите от направените теоретични изчисления при добиване (стойността на максималната приземна концентрация на прах при неблагоприятни метереологични условия е 0.015 мг/м на разстояние 1000 метра до най-близката сграда, което е значително под нормалните граници), можем да заключим, че въздействието, което оказва обекта върху компонента „въздух” е незначително и не е опасно за здравето.

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност при точно изпълнение на проекта.

Работата на бъдещата кариера е свързана с повишено ниво на шума на определени работни места, но то е в рамките на допустимото (85 dBa). При работа с багер или самосвал ще се използват антифони от багериста и шофьора.

Характерът на инвестиционното предложение е свързан с промяна на вида, състава и характера на ландшафта, но е предвидено обратно връщане на откривката, запълване на пространството, от където се извършва добив и рекултивация.

Като цяло не се очакват съществени негативни въздействия върху компонентите на околната среда.



2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Не се очаква съществено въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.


3. Вид на въздействието /пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.
3.1.Атмосферен въздух


Характеристика на

въздействието

По време на добива

Преки

ДА

Непреки

НЕ

Вторично

НЕ

Кумулативно

НЕ

Краткотрайно

ДА

Среднотрайно

НЕ

Дълготрайно

НЕ

Постоянни

НЕ

Временни

ДА

Положителни

НЕ

Отрицателни

НЕ

Въздействие върху качеството на атмосферния въздух се очаква по време на добива - да се отделят отпадъчни газове от техниката, както и запрашаване по време на изкопните работи и товаро-разтоварните дейности. Тези въздействия ще са преки, краткотрайни и локални, като не считаме, че това ще повлияе съществено и особено отрицателно върху атмосферния въздух.


3.2. Води


Характеристика на

въздействието

По време на добива

Преки

НЕ

Непреки

НЕ

Вторично

НЕ

Кумулативно

НЕ

Краткотрайно

НЕ

Среднотрайно

НЕ

Дълготрайно

НЕ

Постоянни

НЕ

Временни

НЕ

Положителни

НЕ

Отрицателни

НЕ

3.3. Почви, земни недра и ландшафт

Характеристика на

въздействието

По време на добива

Преки

ДА

Непреки

НЕ

Вторично

НЕ

Кумулативно

НЕ

Краткотрайно

НЕ

Среднотрайно

ДА

Дълготрайно

НЕ

Постоянни

НЕ

Временни

ДА

Положителни

НЕ

Отрицателни

НЕ

3.4. Биоразнообразие

Характеристика на

въздействието

По време на добива

Преки

НЕ

Непреки

НЕ

Вторично

НЕ

Кумулативно

НЕ

Краткотрайно

НЕ

Среднотрайно

НЕ

Дълготрайно

НЕ

Постоянни

НЕ

Временни

НЕ

Положителни

НЕ

Отрицателни

НЕ

3.5. Защитени територии и обекти и единични и групови недвижими културни ценности

Характеристика на

въздействието

По време на добива

Преки

НЕ

Непреки

НЕ

Вторично

НЕ

Кумулативно

НЕ

Краткотрайно

НЕ

Среднотрайно

НЕ

Дълготрайно

НЕ

Постоянни

НЕ

Временни

НЕ

Положителни

НЕ

Отрицателни

НЕ

3.6. Население и човешко здраве

Характеристика на

въздействието

По време на добива

Преки

НЕ

Непреки

НЕ

Вторично

НЕ

Кумулативно

НЕ

Краткотрайно

НЕ

Среднотрайно

НЕ

Дълготрайно

НЕ

Постоянни

НЕ

Временни

НЕ

Положителни

НЕ

Отрицателни

НЕ

4. Обхват на въздействието – географски район, засегнато население, населени места /наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др./

Инвестиционното предложение се намира в землището на село Седловина, община Кърджали. Най-близката сграда до находището, находяща се в границите на село Седловина, се намира на разстояние повече от 1000 метра от находището.


5. Вероятност на поява на въздействието

Малка вероятност на поява на въздействието.


6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Продължителността и честотата на въздействието е единствено по време на добивните дейности. Не се очаква обратимост на въздействието.


7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с продотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

Предвидените превантивни мерки с положителен екологичен резултат и прогнозните въздействия върху околната среда и хората показват, че не се изискват допълнителни мерки за включване в предложението. При избора на технологията за добив Инвститорът ще се ръководи от екологичните изисквания.

Предвид възможността на аварии следва да се предприемат административни и организационни мерки по безопасност и здраве при работа, строга трудова и технологична дисциплина, различни видове инструктажи и най-вече физически контрол по спазването на фирмените правила и норми.

8. Трансграничен характер на въздействието

Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер.







Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница