Изх. №. 14Роп40(1)/13. 05. 2014 г. До всички заинтересовани лицаДата21.07.2018
Размер119.5 Kb.ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл, “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
Изх. №. 14РОП40(1)/13.05.2014 г.
ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило на 09.05.2014 г. искане за разяснение по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Пловдив, общинските предприятия и общинските социални заведения в гр. Пловдив”, с две обособени позиции, открита с Решение №14РОП40 от 17.04.2014 г. на кмета на Община Пловдив, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), предоставям следното разяснение, което следва да имате предвид при изготвяне на Вашата оферта за участие в процедурата, а именно:
Запитване:

І. Предвид условието на възложителя за неприемане на варианти на офертата и с оглед посочения диапазон за минимално и максимално тегло на опаковката за някои от продуктите в колона 3 „Изисквания за качество и доставка на стоките“ от таблица към образец на Ценово предложение – Приложение № 2.1 за СОП № 1 и таблици 1 и 2 към образец на Ценово предложение – Приложение № 2.2 за СОП № 2, следва ли да разбираме, че изискването на възложителя е участниците да оферират един единствен грамаж на опаковката на предлагания продукт в рамките на посочения диапазон? Например за НР № 53 „Майонеза“ по СОП 1, при посочен диапазон на разфасовката от 0,200 кг до 0,500 кг – участникът да оферира майонеза с разфасовка от 0,250 кг, която е в посочените граници? Ако отговора е „Не“, моля разяснете.

ІІ. Съгласно таблица 2 към образец на Ценово предложение – Приложение № 2.2 за СОП № 2, Възложителят е поставил изискване в колона 4 „М. ед.“ За НР № 28 „Бульон“ и НР № 32 „Чай“, съответно „кутия 6 бр.“ и „кутия 20 бр“. Следва ли да разбираме, че мерната единица на оферираните по НР №№ 28 и 32 стоки е „кутия“, съдържаща съответния брой опаковки/филтри? Ако не , моля разяснете каква е точната единица мярка?

ІІІ. Съгласно т. 1.1 и т. 1.2 от раздел ІІІ.2.3) Технически възможности от обявлението за обществената поръчка Възложителят е посочил минимални изисквания по т. 1 за ОП 1: наличие на минимум 3 договора за доставки на стоките, предмет на ОП 1 (месо и месни хранителни продукти, риба яйца и млечни хранителни продукти), изпълнени през последните 3 години, считано от датата, която е посочена като краен срок за представяне на офертите, всеки един от които на стойност не по-малка от 50 000 лева с ДДС (петдесет хиляди лева), доказано с представените към декларацията референции или препоръки. 1.2 Минимални изисквания по т. 1 за ОП 2: наличие на минимум 3 договора за доставки на стоките, предмет на ОП 2 (пакетирани хранителни продукти, консерви), изпълнени през последните 3 години, считано от датата, която е посочена като краен срок за представяне на офертите, всеки един от които на стойност не по-малка от 25 000 лева с ДДС (двадесет и пет хиляди лева), доказано с представените към декларацията референции или препоръки.

С оглед на торното въпросите ни са:

  1. Изброяването на хранителните продукти, предмет на договорите, с които участникът доказва съответствие с критерия за подбор за ОП 1 - месо и месни хранителни продукти, риба яйца и млечни хранителни продукти и за ОП 2 - пакетирани хранителни продукти и консерви, изчерпателно ли е?

  2. При отговор „да“ – следва ли изброените видове хранителни продукти да са предмет на един договор или:

  • е допустимо критерият за подбор да се докаже с няколко договора, за различните, посочени от възложителя видове хранителни продукти. Например за ОП 1 – един договор за доставка на месо и месни хранителни продукти, един договор за доставка на риба и един договор за доставка на млечни продукти?

  • е допустимо критерият за подбор да се докаже с няколко договора, за един вид от посочени от възложителя хранителни продукти. Например за ОП 1 – три договора за доставка на месо и месни хранителни продукти или три договора за доставка на риба, или три договора за доставка на млечни продукти?


Отговор:

По въпрос І.

В документацията за участие ясно е посочено, че участниците следва да оферират единична цена за доставка на всеки един продукт, която цена трябва да се отнася за мерната единица, посочена в колона 4 от ценовите предложения за двете обособени позиции на поръчката. Никъде в документацията възложителят не е предвидил и не изисква от участниците да оферират грамаж на опаковката на предлагания от тях продукт. Диапазонът за минимално и максимално тегло на опаковката за някои от продуктите в колона 3 „Изисквания за качество и доставка“ от таблиците на двете ценови предложения, е посочен като изискване за доставка на продуктите, т.е. избраният за изпълнител участник няма да има право да доставя продукти с грамаж, различен от допустимия, посочен в съответния образец на ценово предложение, във връзка с това, че ценовото предложение представлява неразделна част от договора.

Така например, за продукт № 52 „Майонеза“ от ОП 1, всеки участник следва да оферира единична цена за доставка на 1 кг. продукт, тъй като в колона 4 от ценовото предложение за този продукт е посочено „кг“. При изпълнение на договора обаче, изпълнителят няма да има право да доставя майонеза в разфасовка, по-малка от 0,200 кг и/или по-голяма от 0,500 кг., като при доставка, или оферираната единична цена ще се преизчислява към грамажа на доставяната разфасовка, или доставеното количество ще се приравнява към килограми.

Възложителят счита, че въведеното изискване за доставка дава на участниците възможност да участват в поръчката с по-широк кръг от производители и продукти, доколкото посочването на една точно определена мерна единица за доставка на някои от продуктите, значително би стеснило кръга на производителите и търговските марки, които участниците могат да оферират.
По въпрос ІІ.

Мерната единица за продукти № 28 „Бульон“ и № 32 „Чай“ от ценовото предложение за ОП 2, е съответно:  • за продукт № 28 „Бульон“ – кутия, съдържаща 6 броя опаковки бульон, всяка една от които опаковки е с грамаж 0,010 кг;

  • за продукт № 32 „Чай“ - кутия 20 броя филтри без конец, всеки един от които е с грамаж от 1,5 до 2,0 гр.

По въпрос ІІІ.

Изброяването на хранителните продукти е изчерпателно.

Не е допустимо, за доказване съответствието с обявения критерий за подбор, участниците да декларират изпълнени договори за доставка на хранителни продукти, различни от посочените от възложителя за съответната обособена позиция.Допустимо е критерият за подбор да се докаже с договори за доставки на стоки, предмет на съответната обособена позиция, които договори самостоятелно не обхващат всички изброени видове хранителни продукти за позицията, но общо договорите, в минимално изискуемия обем, следва да обхващат всички изброени видове хранителни продукти за позицията.
Настоящото разяснение се публикува в „Профил на купувача“ на възложителя и става част от документацията за участие в процедурата, като това обстоятелство следва да се прецизира от всички участници при подготовката и представянето на офертите за участие.


С уважение, /п/
ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ

Кмет

ДШ/ТТКаталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница