Как се пише бизнес план представянето на бизнес-плана пред потенциалните кредитори или инвеститори преминава през няколко фазиДата03.03.2017
Размер141.2 Kb.
КАК СЕ ПИШЕ БИЗНЕС ПЛАНПредставянето на бизнес-плана пред потенциалните кредитори или инвеститори преминава през няколко фази:

А.Техническа подготовка- написване, редактиране, отпечатване, подвързия и т.н.

Б.Подготовка на резюме.Ориентировъчнияt му обем е около 2 страници. То трябва да съдържа:

1.Представяне на фирмата и нейната готовност да се появи на пазара, вече постигнатите резултати, пазарните позиции, основните служители.

2.Представяне на продуктите или услугите, които фирмата възнамерява да продава и техните конкурентни предимства.

3.Обосновка на потребителското търсене на продукта и услугата, големина и растеж на пазарния дял.

4.Дългосрочни и краткосрочни цели на фирмата и стратегии за тяхното достигане.

5.Обобщени данни от прогнози за продажби, печалба и паричен оборот.

6.Необходими финансови средства.

7.Изгоди за инвеститорите или кредиторите.

В.Същински бизнес план.

1.Представяне на проекта за предлагания продукт/услуга:

-Описание на идеята за развитие на този проект.

-Описание на продукта или на услугата, какви нужди покриват.

-Готовност за реализация.

-Конкурентни предимства: ниска цена, високо качество, по-продължителна експлоатация, по-добра оперативност, улеснена и бърза поддръжка, бърз и адекватен сервиз, малки размери, други.

-Защита на продукта: патенти, марки, други.

-Описание на технологичния процес.

-Самостоятелно ли ще бъде организирано производството или ще има и подизпълнители.

-Необходимо ли е закупуване на технологично оборудване и какво ще бъде то (капацитет, цена).

-Доставчици на компонентна база, материали и суровини, периоди на доставка.

2. Анализ на пазарната среда:

-Описание на бранша. Тенденции за развитие.

-Нормативна уредба. Данъчно облагане.

-Конкуренти и предлагани от тях изделия. Стоки заместители.

-Канали за разпространение.

-Доставчици на компонентна база.

-Потребители.

-Конкуренти и конкурентни цени.

-Район на разпространение.

-Пазарен потенциал и обем.

-Растеж на пазара.

3.Планиране на пазарното проучване. Целта на пазарното проучване е да се набере такава информация за клиентите и пазарите, която ще позволи на фирмата да реализира успешно навлизането на пазара или разширяването на дейността:

-Сегментиране на пазара.

-Избор на целеви сегменти и стратегия за обхващане на пазара.

-План за продажбите- едномесечен/тримесечен обем на продажбите.

-Дистрибуция и реклама.

4. Текущо състояние на фирмата. Организация и управление.

-Правна форма

-Сфера на дейност.

-Опит на партньорите.

-Необходими ресурси.

-Прогноза за наетия персонал и разходи за заплати.

-Текущо състояние - Отчет за приходите и разходите за последната година.

5.Финансови разчети.

-Инвестиционни разходи. Какъв инвестиционен и начален работен капитал е необходим и кога ще бъде изплатен.

-Собствени източници на финансиране.

-Формиране на пълната себестойност на продукта/услугата.

-Прогнозни парични потоци.

-Прогнозни приходи и разходи.

6. Финансови показатели за оценка на проекта.

-Възвръщаемост на инвестициите, покритие на заетите средства.

7.Времеви график.

-Фази на осъществяване на бизнес проекта.

8.Описание на начините, по които ще се осъществява контрол над финансите, продажбите, маркетинга и другите дейности във фирмата.

9.Заключение. Как да направим добър бизнес план в осем стъпки

В наше време все по-малко фирми имат планови отдели и планирането се е превърнало в много важна част от работата на ръководителите на предприятието. Като една от основните функции в цялостния управленски процес, планирането заема дори най-висок процентен дял в организацията на времето на всеки мениджър.

Според това дали сте топ мениджър или мениджър на средно управленско ниво, вие със сигурност ще се занимавате със разработването на стратегия или ще съставяте месечни, тримесечни или годишни планове, ще правите прогнози за същите периоди от време.

Дори и да управлявате средно голяма аптека или сезонно заведение на морския бряг, то неизбежно ще ви се налага да планирате поне в краткосрочен план, т.е. ще правите ежедневни и седмични планове за действие.

Преди да започна с основното изложение по въпроса как да планираме, бих искал да внеса следните няколко уточнения:


 • Бизнес планът е документ с практическа стойност и приложимост, не е израз само на желание и стремежи, а на възможности за постигане на практически измерими резултати.

 • Само в текста на Библията нищо вече не може да се промени. Бизнес плановете са динамична система която в хода на реализацията си може да претърпи ревизия и промени в движение. Дори и стратегията не е от гранит и мениджърите на всички нива са длъжни да проявяват повече гъвкавост и адаптивност под засиленият натиск от страна на външната икономическа среда и конкуренцията.

 • За да е практически приложим един Бизнес план, за предпочитане е той да бъде “Вътрешно дело“ т.е. резултат от работата на екипа на компанията. Тези които ще ръководят изпълнението му трябва да го чувстват като нещо свое, за реализацията на което те самите носят отговорност. Не допускайте в процеса на планиране вмешателство на външни консултанти повече от колкото е необходимо, т.е. както експерти, като хора които подпомагат методически процесът на бизнес планиране или като хора които могат да доставят специфична статистическа информация за конкретни постижения във вашия сектор от икономиката (т.нар. „key performance indicators”).

И стигаме до същността на въпроса - как се подготвя един добър Бизнес план?

Разбира се, че няма универсални правила и формули, но има все пак някой технически похвати и някаква логическа последователност от стъпки, които могат да се използват успешно, за да стане бизнес планът разбираем, практически работещ и уникален за вашата компания:

1. Организирайте целия процес на планиране като вземете в предвид следното:


 • привлечете в процеса на планиране ръководители на основните звена в предприятието и сформирайте екип отговорен за изготвянето на бизнес плана;

 • очертайте точно обхвата и обема на вашия бизнес план;

 • определете предварително срок, в които планът да бъде завършен;

 • разпределете отговорностите на всеки участник в екипа натоварен с планирането;

 • изгответе ако е необходимо заедно с участниците в екипа индивидуални работни планове свързани с целия процес на изготвяне на бизнес план;

 • организирайте и ръководете работните съвещания на екипа ангажиран с изготвянето на бизнес плана.

2. Направете оценка на състоянието на външната икономическа среда на компанията от гледна точка възможности и ограничения. Има някой отделни външни фактори чието влияние е важно да се прецени:

 • общите тенденции в развитието на икономиката на страната;

 • конкурентната среда в която работи компанията Ви;

 • вашите доставчици и клиенти от гледна точка на възможностите им за влияние върху резултатите на вашето предприятие.

3. Направете оценка на състоянието на вътрешната работна среда във фирмата от гледна точка на силните страни и слабите страни в работата на вашето предприятие:

 • социокултурна среда, управленски екип, лидерство;

 • ясно дефинирана стратегия , дългосрочни, средносрочни и краткосрочни цели;

 • състояние на основните дейности в предприятието (финанси, маркетинг,производство, продажби, персонал).

4. Дефинирайте настоящата стратегия дългосрочни и средносрочни цели и ги оценете съобразно настоящата външно икономическа среда и настоящата вътрешна работна среда.

5. Дефинирайте бъдещата стратегия, дългосрочни и средносрочни цели и ги обосновете на базата на преценка на бизнес средата.

6. Организирайте превръщането на стратегията и дългосрочните цели в специфични планове и програми и се погрижете за съответните им ресурсно обезпечаване (финанси, техника , човешки ресурси).

7. Организирайте изготвянето на конкретни планове и бюджети поне за основните функции или звена - маркетинг, производство, продажби, финанси и управленски екип (със съответните необходими промени в организационната структура на компанията).

8. След всичко това остава само всички специфични планове на отделните звена да се сглобят и да се комплектова общият бизнес план на организацията.

За да успеете в целия този процес на планиране, трябва са си осигурите няколко основни опорни пункта: • участието и сериозното отношение на висшето ръководство към процеса на планиране. Плановете трябва да се възприемат като положително развитие, а не като някакви наложени ограничения.

 • краткосрочните, средносрочните и дългосрочните цели на компанията трябва да са реалистични и да не се възприемат нито като много ниски и неамбициозни, нито като много високи и непостижими (използвайте концепцията SMART).

 • слабите страни, идентифицирани по време на анализите в процеса на планиране трябва или да се елиминират като проблем или да се минимизира тяхното влияние върху крайните резултати на кампанията.

 • планът трябва да е добре оформен и представен по възможно най-разбираемият и опростен начин. Членовете на организацията трябва да знаят как тяхната работа допринася за изпълнението на заложените в плана цели.

Залогът за успеха на всеки добър план е увличането и мотивирането на целия персонал на компанията за неговото успешно изпълнение. И най-добрите бизнес планове остават само красив лист хартия без ентусиазма и позитивната енергия на хората, които ги реализират успешно.

Бизнес план и структура на бизнес план по примера на “Секвоя Кепитъл”


“Секвоя Кепитъл” (Sequoia Capital) e легендарна инвестиционна компания, която стои (чрез финансиране) в основата на създаването или развитието на много бизнес организации, в т.ч. и световноизвестни, огромни корпорации като Google, Apple, Cisco, Yahoo, PayPal и др. В своята работа хората от “Секвоя Кепитъл” вероятно са виждали хиляди бизнес планове, ето защо е интересно да видим каква следва да е структурата на един бизнес план според инвестиционните специалисти.

В уебсайта на “Секвоя Кепитъл” могат да се видят основните неща, на които държат от фирмата в представянето и защитаването на бизнес план:


Как да изготвите бизнес план


Ние обичаме бизнес планове, които представят много информация с възможно по-малко думи. Форматът, който ще видите, в рамките на 15-20 слайда, е всичко, от което имаме нужда в един бизнес план:

Мисия на компанията


Определете бизнеса на компанията в едно изречение.

Проблем


 • Опишете болката (потребностите) на клиентите (или на клиентите на клиентите).

 • Очертайте как се справят с болката си клиентите в момента.

Решение


 • Покажете какво е предложението ви, за да направите живота на клиентите по-добър.

 • Покажете къде се намира физически продуктът ви.

 • Дайте примери за употребата на продукта ви.

Защо сега


 • Опишете историческата еволюция на бранша ви.

 • Упоменете последните трендове в бранша ви, които правят решението, което предлагате, възможно.

Обем на пазара


 • Дефинирайте профила на потребителите, към които се целите.

 • Изчислете общия пазар и пазарния дял, който смятате, че можете да завладеете.

Конкуренция


 • Избройте конкурентите си.

 • Опишете конкурентните си предимства.

Продукт


 • Опишете продукта си (характеристики, функционалности, интелектуална собственост и др.)

 • Опишете плановете си за развойно-внедрителска дейност.

Бизнес модел


 • Покажете откъде ще дойда приходите.

 • Какво ще е ценообразуването.

 • Среден размер на приходите от клиент и стойност на клиента.

 • Покажете какъв ще е моделът за дистрибуция и продажби.

 • Приложете списък с потенциални клиенти.

Екип


 • Основатели и мениджмънт

 • Борд на директорите / Борд на съветниците

Финансови параметри


 • Отчет за приходите и разходите

 • Баланс

 • Отчет за паричните потоци

 • Какво ни предлагате?

Тази структура на бизнес план би могла да се използва на практика изцяло в разработването на бизнес план в български условия. Разбира се, в зависимост от конкретния случай, може да ви се наложи да приложите допълнителни материали, да акцентирате на някои специални неща, или да реорганизирате подредбата на плана по по-различен начин.

Въпреки особеностите в различни ситуации, насоките за изготвяне на бизнес план и структурата на бизнес плана по примера на “Секвоя Кепитъл” са достатъчно добри ориентири, ако трябва да започнете отнякъде.И, обърнете внимание, понякога по-просто написаните и по-стегнати бизнес планове (но не прекалено лаконични, така че да не се разбира за какво става дума) могат да се окажат по-работещи от претрупаните, прекомерно подробни и детайлни бизнес планове.

Съдържание на бизнес план

Ето примерно съдържание за бизнес план. Добра практика е съдържанието да се адаптира според хората, на които ще бъде представян планът.


1. Въведение

 • Име на проекта, обект на разработката.

 • Име и адрес на фирмата, координати за връзка.

 • Лица за контакти.

2. Резюме

 • Кратко описание на ключовите моменти от бизнес плана.

 • Сфера на дейност.

 • Водещи фигури- опит.

 • Описание на пазара и вписване на продукта и/или услугата в него.

 • Цел на стартиращия бизнес.

 • Необходими ресурси: персонал, технология, финанси и тяхното осигуряване.

3. Представяне на проекта и предлагания продукт/услуга

 • Описание на идеята за развитие на този проект.

 • Описание на продукта или на услугата, какви нужди покриват.

 • Готовност за реализация.

 • Конкурентни предимства: ниска цена, високо качество, по-продължителна експлоатация, по-добра оперативност, улеснена и бърза поддръжка, бърз и адекватен сервиз, малки размери, други.

 • Защита на продукта: патенти, марки, други.

 • Описание на технологичния процес.

 • Самостоятелно ли ще бъде организирано производството или ще има и подизпълнители.

 • Необходимо ли е закупуване на технологично оборудване и какво ще бъде то (капацитет, цена).

 • Доставчици на компонентна база, материали и суровини, периоди на доставка.

4. Анализ на средата

 • Описание на бранша. Тенденции за развитие.

 • Нормативна уредба. Данъчно облагане.

 • Конкуренти и предлагани от тях изделия. Стоки заместители.

 • Канали за разпространение.

 • Доставчици на компонентна база.

 • Потребители.

 • Конкуренти и конкурентни цени.

 • Район на разпространение.

 • Пазарен потенциал и обем.

 • Растеж на пазара.

5. Маркетингов план

 • Сегментиране на пазара.

 • Избор на целеви сегменти и стратегия за обхващане на пазара.

 • План за продажбите- месеченен/тримесечен обем на продажбите.

 • Дистрибуция и реклама.

6. Текущо състояние

 • Сфера на дейност.

 • Опит на партньорите.

 • Необходими ресурси.

 • Текущо състояние- Отчет за приходите разходите за последната 1 година.

7. Организация и управление

 • Правна форма

 • Прогноза за наетия персонал и разходи за заплати.

8. Прогнозни финансови разчети

 • Инвестиционни разходи. Какъв инвестиционен и начален работен капитал е необходим и кога ще бъде изплатен.

 • Източници на финансиране.

  • Заемен капитал, акционерен капитал, собствен принос, субсидии, др.;

  • Погасителен план (попълва се при наличие на заемни средства);

  • Налично обезпечение за гарантиране пред кредитни институции.

 • Формиране на пълната себестойност на изделията.

 • Прогнозни приходи и разходи.

 • Прогнозни парични потоци.

9. Финансови показатели и оценка на проекта

 • Възвръщаемост на инвестициите, покритие на заетите средства.

10. Времеви график. Фази на осъществяване на бизнес проекта.

11. Заключение


Съдържание на бизнес план


Ето примерно съдържание за бизнес план. Добра практика е съдържанието да се адаптира според хората, на които ще бъде представян планът.

1. Въведение • Име на проекта, обект на разработката.

 • Име и адрес на фирмата, координати за връзка.

 • Лица за контакти.

2. Резюме

 • Кратко описание на ключовите моменти от бизнес плана.

 • Сфера на дейност.

 • Водещи фигури- опит.

 • Описание на пазара и вписване на продукта и/или услугата в него.

 • Цел на стартиращия бизнес.

 • Необходими ресурси: персонал, технология, финанси и тяхното осигуряване.

3. Представяне на проекта и предлагания продукт/услуга

 • Описание на идеята за развитие на този проект.

 • Описание на продукта или на услугата, какви нужди покриват.

 • Готовност за реализация.

 • Конкурентни предимства: ниска цена, високо качество, по-продължителна експлоатация, по-добра оперативност, улеснена и бърза поддръжка, бърз и адекватен сервиз, малки размери, други.

 • Защита на продукта: патенти, марки, други.

 • Описание на технологичния процес.

 • Самостоятелно ли ще бъде организирано производството или ще има и подизпълнители.

 • Необходимо ли е закупуване на технологично оборудване и какво ще бъде то (капацитет, цена).

 • Доставчици на компонентна база, материали и суровини, периоди на доставка.

4. Анализ на средата

 • Описание на бранша. Тенденции за развитие.

 • Нормативна уредба. Данъчно облагане.

 • Конкуренти и предлагани от тях изделия. Стоки заместители.

 • Канали за разпространение.

 • Доставчици на компонентна база.

 • Потребители.

 • Конкуренти и конкурентни цени.

 • Район на разпространение.

 • Пазарен потенциал и обем.

 • Растеж на пазара.

5. Маркетингов план

 • Сегментиране на пазара.

 • Избор на целеви сегменти и стратегия за обхващане на пазара.

 • План за продажбите- месеченен/тримесечен обем на продажбите.

 • Дистрибуция и реклама.

6. Текущо състояние

 • Сфера на дейност.

 • Опит на партньорите.

 • Необходими ресурси.

 • Текущо състояние- Отчет за приходите разходите за последната 1 година.

7. Организация и управление

 • Правна форма

 • Прогноза за наетия персонал и разходи за заплати.

8. Прогнозни финансови разчети

 • Инвестиционни разходи. Какъв инвестиционен и начален работен капитал е необходим и кога ще бъде изплатен.

 • Източници на финансиране.

  • Заемен капитал, акционерен капитал, собствен принос, субсидии, др.;

  • Погасителен план (попълва се при наличие на заемни средства);

  • Налично обезпечение за гарантиране пред кредитни институции.

 • Формиране на пълната себестойност на изделията.

 • Прогнозни приходи и разходи.

 • Прогнозни парични потоци.

9. Финансови показатели и оценка на проекта

 • Възвръщаемост на инвестициите, покритие на заетите средства.

10. Времеви график. Фази на осъществяване на бизнес проекта.

11. Заключение


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница