За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 гстраница1/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
#878
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

ОТЧЕТ

за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми

на

Министерството на околната среда и водите

към 31.12.2015 г.


Отчетът на Министерство на околната среда и водите за изпълнението на провежданите политики към 31.12.2015 г. представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на проведените дейности в рамките на отчетния период. Отчетът съдържа информация за степента на изпълнение на провежданите политики и програми в областта на околната среда и извършените разходи за тяхното изпълнение. Той представя разходите за опазване на околната среда на консолидирана основа. Това означава, че всички средства, изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет се разглеждат като разходи на МОСВ, независимо от източника на финансиране, но само в частта, които министерството управлява.

Настоящият отчет за изпълнението на политиките и програмите е съобразен с програмния формат на бюджета на МОСВ към 31.12.2015 г.

Разходната част е декомпозирана на ведомствени и администрирани разходи, като детайлизирано са представени разходите за персонал, издръжка и капиталови разходи. Отделено внимание e обърнато на външните фактори, влияещи върху предоставяните услуги, разходите и приходите на бюджета.
1. Отчет на основните параметри на бюджета
а) Таблица, представяща отчет на приходите по бюджетаПРИХОДИ към 31.12.2015 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил.лв.)

Общо приходи:

10 030

10 544

2 876


Данъчни приходи

0

0

0

Неданъчни приходи

10 030

10 544

2 805

Приходи и доходи от собственост

1 730

2 131

898

Държавни такси

3 100

3 100

2 185

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 100

1 100

580

Други неданъчни приходи

0

42

-3 596

Внесени ДДС и др.данъци върху продажбите-895

Постъпления от продажба на нефинансови активи

0

0

0

Приходи от концесии

4 100

4 100

3 633

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната

0

1

1

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина

0

70

70


През 2015 г. Министрество на околната среда и водите е реализирало приходи на стойност 7 428 493 лв. от утвърдените по уточнен план 10 544 287 лв. или 70,5 на сто.

Нетното изпълнение на приходите към 31.12.2015 г. е в размер на 2 876 373 лв., или 27,4 % от уточнения план на приходите към 31.12.2015 г.

Реализираните приходи по бюджета на МОСВ за отчетния период са формирани от приходи от калкулации за разходи по контрола и извършени лабораторни анализи, приходи от глоби, санкции и лихви, други неданъчни приходи и приходи от концесии.

С най-голям относителен дял от приходите е делът на приходите от концесии в размер на 3 632 961 лв., които представляват 89 % от планираните такива. Тези приходи са отчетени в §§ 41 – 00 „Приходи от концесии“, като внесеният ДДС върху тях е отразен по §§ 37-01(-) ”Внесен ДДС”.

Приходите от държавни такси са в размер на 2 184 622 лв. или 70 % от планираните такива. Тези приходи постъпват на основание ПМС № 136/30.11.2012г. и са отчетени по § 25-00 „Държавни такси”. Те са събрани за:

- издаване на решение относно необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);  • издаване на решение по ОВОС;

  • издаване, актуализиране или преразглеждане на комплексни разрешителни

  • издаване, преразглеждане и/или промяна на разрешително по чл. 104 от закона за опазване на околната среда (ЗООС);

  • издаване на разрешения по водите

- ползване на данни от специализираните карти и регистри съгласно чл. 180, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ);

  • издаване, изменение или продължение на разрешения по отпадъците;

- издаване на регистрационен документ по чл. 35, ал.3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

- съгласуване или утвърждаване на програма за управление на дейностите по отпадъците;- за издаване на разрешение за работа с генетично модифицирани организми

(ГМО) в контролирани условия и внос на ГМО с цел работа в контролирани условия и други.

Формирането на приходи от държавни такси в системата на МОСВ е пряко зависимо от инициативата на юридическите лица във връзка с инициирането на документи, за които се дължи такса.

Немалък дял имат и приходите, отчетени по § 24-00 „Приходи и доходи от собственост” в размер на 899 103 лв. – 42 % спрямо планираните, основно отчетени по §§ 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”- 404 744 лв., представляващи постъпления от извършени лабораторни анализи и измервания на качеството на компонентите на околната среда от акредитираните за тази дейност лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Приходите от наеми, отчетени по §§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество” в размер на 31 409 лв. са формирани от отдаване под наем на помещения собственост на МОСВ.Приходите от лихви по текущи банкови сметки отчетени по §§ 24-08 „Приходи от лихви по текущи банкови сметки“ са в размер на 52 642 лв. По §§ 24-10 „Приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина“ е отчетена сума в размер на 401 318 лв., представляваща възстановяване на средства от Столична община на МОСВ и погасяването на държавен инвестиционен заем от МОСВ към ЕИБ. Приходи от други лихви са отчетени в §§ 24-19“Приходи от други лихви“ в размер на 8 990 лв.

Формираните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви за периода 01.01.-31.12.2015 г. са в размер на 579 490 лв. или 53 % от планираните такива. По-голямата част от наложените глоби и санкции на физически и юридически лица не се заплащат в доброволния срок за изпълнение и се предават на Националната агенция по приходите (НАП) за принудително събиране.

В резултат на извършената контролна дейност е подобрена чистотата на населените места и пътищата, а голяма част от фирмите приведоха дейността си в съответствие с екологичното законодателство.


Отчетените средства по § 36-00 „Други неданъчни приходи” са в размер на – /-/ 3 595 794 лв. Сумата е нето и е формирана от приходи по ЗДОИ, получени застрахователни обезщетения, реализирани курсови разлики от продажба на валута, продажба на тръжни документи при провеждане на процедури по закона за обществени поръчки (ЗОП). В §§ 36-18 са посочени суми със знак минус принудително събрани от НАП в полза на ПУДООС и общини съгласно т. 74 от ДДС 12/2009 г. за реда и начина за събиране и отчитане на средствата по публични и частни държавни вземания. Всички несъбираеми вземания от глоби и санкции в законоустановения срок са начислени като просрочени вземания в процес на принудително събиране.

По § 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” са отчетени със знак минус внесения данък върху приходите от наеми и ДДС, което се начислява върху получените концесионни възнаграждения. От 01.01.2011 г. МОСВ е регистрирано по ДДС съгласно измененията в закона за ДДС, свързани с облагане на приходите от концесионна дейност.


б) Таблица, представяща отчет на разходите по бюджета на Министерство на околната среда и водите по програми в рамките на изпълняваните политики


Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми по бюджета на Министерство на околната среда и водите
Класификационен код *

Наименование на областта на политика /бюджетната програма (в лева)

Закон 2015/

Уточнен

Отчет

ПМС № 8 от 2015 г.

План 2015 г.

към

 

 

31 декември 2015 г.

1900.01.00

Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда

19 767

26 487

25 964

1900.01.01

Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"

5 713

9 334

9 278

1900.01.02

Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"

2 646

6 751

6 436

1900.01.03

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

1 344

1 305

1 296

1900.01.04

Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"

5 752

5 545

5 498

1900.01.05

Програма 5 "Информаране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"

1 108

930

913

1900.01.06

Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

2 642

2 205

2 189

1900.01.07

Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата"

562

416

354

1900.02.00

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост

9 115

9 490

9 472

1900.02.01

Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

9 115

9 490

9 472

1900.03.00

Бюджетна програма „Администрация“

14 600

14 217

13 915

 

Общо разходи

43 482

50 193

49 351Анализ на разходната част на бюджета
За периода 01.01.2015-31.12.2015 г. МОСВ е изразходвало за дейността си 49 351 357 лв. Изпълнението на разходната част на бюджета спрямо уточнения план е 98 %.

Персонал

Изразходваните средства за персонала за отчетния период са в размер на 24 169 561 лв., заедно с дължимите социално-осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, което е 49 % от общия размер на разходите на структурата за периода и 99 % от уточнения план.

По §§ 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” са отчетени изплатените средства за възнаграждения на щатния персонал в размер на 16 706 323 лв., от които за назначените по служебно правоотношение – 13 619 604 лв., по трудови правоотношения – 3 086 719 лв. В тези суми са отчетени и дължимите допълнителни възнаграждения по Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация,

По §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” са отчетени следните разходи:

- възнаграждения на нещатния персонал по трудови правоотношения, назначен по реда на ПМС № 66/1996г. и възнаграждения на служители назначени по програма на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за временна заетост – 927 987 лв.

- възнаграждения на физически лица, наети по извънтрудово правоотношение – е отразен нетния резултат – 234 226 лв. формиран от изплатените възнаграждения и от отразените със знак минус прекласифицирани разходи в област „СЕС“.

- средства за представително облекло на служителите назначени по служебни правоотношения и безплатно работно облекло на служителите по трудови правоотношения – 506 804 лв.

- средства за обезщетения на служители – 603 456 лв., изплатени поради прекратяване на трудово или служебно правоотношение, подробно описани по основания в приложена разшифровка към отчета.

- обезщетения за временна нетрудоспособност на служителите - 156 105 лв.

Средствата за социално-осигурителни плащания от работодателя, отчетени по §§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” са общо в размер на 5 034 660 лв., от които за държавно обществено осигуряване – 3 063 583 лв., здравно-осигурителни вноски – 1 333 824 лв. и допълнително задължително пенсионно осигуряване – 637 253 лв. В посочените суми се съдържат осигуровки за лицата по служебни правоотношения, по трудови правоотношения за щатния и нещатния персонал и за лицата по извънтрудови правоотношения.Издръжка

Изразходваните средства за издръжка за отчетния период са в размер на 17 430 798 лв., което е 99 % от уточнения план и 35 % от общия размер на разходите на структурата за периода.

По §§ 10-00 Издръжка

Средствата, изразходвани за текуща издръжка включват следните видове разходи:

- за безплатна предпазна храна на работещите в среда с йонизиращи лъчения съгласно Наредба № 11/21.12.2005г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на МТСП и МЗ и съгласно чл. 285 от Кодекса на труда – 22 464 лв.

- за медикаменти – 2 277 лв., необходими за зареждане на аптечки в регионалните лаборатории, съгласно изискванията за безопасни условия на труд.

- за учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките – 4 267 лв. Закупени справочници и техническа литература.

- за материали – химикали, резервни части за лабораторна апаратура,, сертифицирани материали за нуждите на лабораториите на ИАОС, канцеларски и офис консумативи, гуми за МПС, както и други материали и пособия са изплатени 2 183 188 лв. Най-голям дял от разходите заемат разходите за химикали и резервните части за лабораторна апаратура и техника за лабораторните комплекси на ИАОС.

- за вода, горива, топлоенергия и ел.енергия са изразходвани 2 348 767 лв. Най-голям дял от общата сума имат разходите за гориво (в т.ч. за моторните превозни средства за цялата система на МОСВ и за отопление).

- за външни услуги – пощенски и телекомуникационни услуги, наеми, разходи за охрана, за контрол качеството на въздуха, сервизна поддръжка на апаратура, разходи, свързани с акредитацията и поддържане на акредитацията на лабораториите, поддържане на системите на сградите и инвентара, сервизно обслужване на апаратура, абонаментно обслужване, медийни услуги и мониторинг, правна защита, и други към 31.12.2015 г. са изплатени 9 271 119 лв. в т.ч. и средства за довършване на сключените през 2014 г. договори в рамките на ПИП Растеж и устойчиво развитие на регионите, за които са осигурени средства чрез ПУДООС по Решение на УС.

- за текущ ремонт на МПС, помещения, апаратура и техника общо за системата са усвоени средства в размер на 461 494 лв.

- за командировки в страната са изразходвани средства в размер 664 458 лв., основната част от които са за администриране на мрежата за мониторинг на околната среда и изпълнение на контролната дейност.

- за командировки в чужбина са изразходвани средства в размер 763 207 лв., съгласно утвърден План за командировките в чужбина от министъра на околната среда и водите и средства платени за изпълнение на ангажиментите извън страната в Постоянното представителство в Брюксел, като дългосрочни командировки в чужбина.

- за застраховки за носене на оръжие от охранителите, застраховки на административните сгради и МПС-тата, собственост на МОСВ и др.е изразходвана сума – 260 463 лв.

- за други финансови услуги – 2 163 лв.

- за други разходи за СБКО – 2 105 лв.

- за съдебни разноски по издадени изпълнителни листове от съда, е изразходвана сума – 1 398 997 лв.

- за изплатени обезщетения за нанесени щети от мечки – 39 511 лв.

По § 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции.

За данъци и такси в т.ч. закупуване на винетки, заплащане на такса смет и заплащане на такси за публикуване на информация в ДВ и други държавни такси – 711 193 лв.

Към 31.12.2015 г. са изплатени лихви по заеми от банки във връзка с изпълнението на държавен инвестиционен заем за интегриран воден проект на гр.София, финансиран чрез заем от Европейската инвестиционна банка - 418 713 лв.

По § 29-00 „Други разходи за лихви“ е отчетена лихва по изпълнителен лист – на Атанас Панделов – 1 059 лв.

За субсидии на организации с нестопанска цел са изразходвани суми – 111 962 лв. Субсидията е преведена на основание получен превод за укрепване на капацитета на Националния доверителен екофонд /НЕДЕФ/ от фонда за институционално развитие към Световната банка.

Разходите за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности през отчетния период са в размер на 762 273 лв.Капиталови средства

От планираните капиталови разходи по бюджета на МОСВ в размер на 6 072 273 лв., за отчетния период са изразходвани 5 745 798 лв., които представляват 11 % от общите разходи за периода и 95 % от уточнения план на капиталовите разходи, като за същите са предоставени подробни разшифровки.в) Таблица, представяща отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на изпълняваните политики

При съставянето на програмния и ориентиран към резултатите бюджет МОСВ прилага консолидиран подход на представяне на разходите, който се използва в по-голяма част от страните в Европейския съюз. По този начин всички средства, изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет за околна среда се разглеждат като разходи на министерството, независимо от източника на финансиране.

Разходите по програмите са декомпозирани на ведомствени и администрирани разходни параграфи. Ведомствените разходни параграфи са специфичните за програмата извършвани разходи за предоставянето на услугата от министерството на външен за него бенефициент. Администрираните разходни параграфи са всички разходи за проекти и дейности по програмата, извършвани извън министерството или разходите за резултати постигнати извън министерството - например от изпълнители по договори, общини, получатели на субсидии, трансфери и др. Ведомствените разходи по всяка програма са класифицирани в следните икономически категории: персонал, издръжка, капиталови разходи.


Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница