Конкурс за проект „ многофункционален спортен комплекс диана изграждане на нова спортна зала истраница1/3
Дата13.02.2017
Размер440.77 Kb.
#14894
ТипКонкурс
  1   2   3
УТВЪРЖДАВАМ:

КМЕТ НА ОБЩИНА:

/ГЕОРГИ СЛАВОВ/

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ


МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС ДИАНА - ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СПОРТНА ЗАЛА И ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СПОРТНА ЗАЛА „ДИАНА" - ГР. ЯМБОЛ"

ноември 2012 год.СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Решение за провеждане на конкурс за проект;

II. Обявление за конкурса за проект;

ІІІ. Конкурсна програма:
● Проектна задача и указания за изпълнението на проектната задача Приложение № 1;
● Условия за участие и изисквания към участниците и проектите – Приложение № 2

● Критерии за оценка на проекта, относителна тежест и начин за определяне на комплексната оценка на проекта - Приложение № 3;ІV. Образец на заявление за участиеПриложение № 4;

V. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП - Приложение № 5;

VІ. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 от ЗОП - Приложение № 6;

VІІ. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Приложение № 7;

VІІІ. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 8;

ІХ. Декларация за техническите възможности и квалификация на участника - Приложение № 9.1 и 9.2;
X. Декларация за квалификация и професионална правоспособност на члена на екип – Приложение № 10
ХI. Скица за инвестиционно проектиране;
ХІI. Налични геоложки проучвания в района;
ХІІI. Изходни данни от експлоатационни дружества;
ХІV. Приложение № 11 Архитектурно заснемане;
ХV. Приложение № 12 Конструктивна експертиза;

Приложение №1

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
за обект : Многофункционален спортен комплекс Диана – Изграждане на нова спортна зала и преустройство, реконструкция и укрепване на съществуваща спортна зала „ДИАНА" - гр. Ямбол"
I. Обща част.

Основната зала „Диана” на гр. Ямбол е разположена в парка на града УПИ І – За градски парк, кв.1 по ПУП на гр. Ямбол, одобрен със заповед № І-А-791 / 30.08.2005 г.

При изграждането и през 60-те години на 20-ти век залата е изпълнявала всички действащи към момента изисквания на нормите и на спортните федерации.

Към момента игралното поле не отговаря на изискванията за провеждане на състезания от национален мащаб по баскетбол, волейбол, хандбал, художествена и спортна гимнастика. Реконструкцията на игралното поле не е възможно поради конструктивни ограничения. От тази гледна точка се налага изграждане на нова спортна зала, отговарящо на изискванията на спортните федерации. Това е възможно да се осъществи долепено до сегашната зала на север. При това долепване ще се осъществят топли връзки между двете зали и старата зала ще остане като тренировъчна площ, зала за по малки мероприятия, администрация, съблекални и др.II. Основни технико - икономически изисквания към проектната разработка за нов спортен комплекс.

1. Функции на новата спортна зала;

1.1 Многофункционалната спортна зала трябва да съдържа всички необходими пространства, условия и техническо оборудване за провеждане на локални, национални първенства и международни състезания по следните видове спорт:

а) Баскетбол,

б) Волейбол,

в) Хандбал,

г) Тежка атлетика,

д) Борба,

е) Бокс,

ж) Художествена и спортна гимнастика

з) всички останали спортове, които могат да използват това игралното поле.

1.2. В допълнение, залата трябва да е пригодна за провеждане на конгреси, конференции, концерти, изложби, изложения и други подобни събития.

2. Международни стандарти - залният комплекс трябва да отговаря на всички изисквания и стандарти за провеждане на състезания, организирани от съответните международни федерации:

а) Баскетбол – Basketball: Fédération Internationale de Basketball (FIBA);

б) Волейбол – Volleyball: Fédération Internationale de Volleyball (FIVB);

в) Хандбал – Handball (team): International Handball Federation (IHB);

г) Тежка атлетика – Powerlifting: International Powerlifting Federation (IPF);

д) Борба – Wrestling: Fédération Internationale des Luttes Associeés (FILA);

е) Бокс – Boxing (amateur): International Boxing Association (AIBA).

ж) Художествена и спортна гимнастика – Gymnastics (including rhythmic gymnastics, sports acrobatics, sports aerobics, trampolining and tumbling): Fédération Internationale de Gymnastique (FIG / IFG).

3. Функционална гъвкавост - Капацитета на новата зала да бъде 3500 седящи места, застроена площ около 4000 кв.м. Стационарните трибуни да са от стоманобетонна конструкция. Покривната конструкция да се проектира със стоманена конструкция с прилагане на съвременни и ефективни конструктивни решения. За удовлетворяване на различните изисквания при ползване на залата за различни цели (по т. 1,2), зрителските трибуни (с капацитет около 1000 места), трябва да бъдат подвижни. Това означава осигурена възможност за преместване и подреждане на трибуните, съобразно различните изисквания за ползване на залата. Подвижните трибуни да бъдат с дистанционно управление и контрол на работа, но и с осигурена възможност за ръчно управление при аварийни ситуации. Тези трибуни трябва да са съоръжени с колела, подходящи за разполагането им върху всякакъв тип подови настилки.

4. Спомагателни и обслужващи функции - Комплексът включва и тренировъчен блок, за гореизброените спортове, включително за скокове на батут и стрелба със спортен пистолет, който да се развие чрез преустройство предимно в площите на съществуващата зала „Диана”. Тренировъчните площи за няколко спорта могат да се комбинират в едно помещение, като тренировките се разминат във времето. При преустройството да се запази частично или цялостно залното пространство на съществуващата зала „Диана", което да се проектира за тренировки и малки обществени прояви и състезания до 900 зрители. При предложение за частично или цялостно демонтиране на съществуващите трибуни да се даде конструктивна обосновка за сеизмичната устойчивост на сградата. Съблекалните, помещенията за подготовка на отборите и офисите да бъдат осигурени със собствен достъп до основната зала и самостоятелен вход към тях. Конферентните функции да се осигурят с отделен блок, съдържащ зала с поне 50 места и съответни обслужващи пространства (за симултантен превод, озвучаване и др.). В комплекса по преценка на проектанта да се предвидят площи за обществено обслужване - кафенета, ресторант и др. Многофункционалната спортна зала да бъде съобразена напълно с нормите за проектиране на спортни съоръжения и другите нормативни изисквания в Р. България.

5. Оползотворяване на терена - Теренът е относително равен, разположен в паркова среда. Площта на застрояване и всички останали параметри, според които ще се проектира сградата, следва да бъдат съобразени съгласно предоставената скица за проектиране. За терена се процедира ПУП-ПРЗ със следните показатели : Кинт 1.2; Пз 40%, Позел. – мин 20 %, височина до 25 м..

6. Достъпност и паркиране - Концентрацията на много хора и автомобили по повод кратковременни прояви предполага добре оразмерени и ситуирани зони за паркиране, както и подходи към тях.

7. Композиционно - естетически качества - сградата (сградният комплекс) трябва да има изразителен архитектурен образ, забележително присъствие в урбанизирания ландшафт на гр.Ямбол. Проектът на залата трябва да има уникален характер и да не е адаптирано копие на вече реализиран другаде проект.

8. В обособена част от трибуните трябва да се предвиди ложа за лица с представителни функции, разположена в най-близката до игралното поле секция. Да се осигури самостоятелен достъп до ложата и самостоятелен вход на приземно ниво с отделен асансьор и стълбище.

9. Конструкции и материали - Изграждането на многофункционална зала с посочения капацитет предполага сложна конструкция на големи подпорни разстояния. Проектът да предвижда прилагането на съвременни конструктивни решения и строителни технологии, както и висококачествени съвременни материали и инсталационно оборудване. В спортните полета да се предвидят настилки от най-високо качество и отговарящи на международните стандарти за спортни съоръжения. Зоните за обществено използване да бъдат с подходяща износоустойчива РУС настилка . VIP ложата да бъде с висококачествени материали както например, гранит, мрамор или др.

10. Енергийна ефективност - Ограждащите конструкции и изолационните материали по тях трябва да покриват българските норми и изисквания за топлотехническа ефективност на сградите и осигуряване на икономична експлоатация. Енергийните характеристики на залата трябва да отговарят на изискванията за издаване спортни сгради и съоръжения. Норми за проектиране, изд. 2006 г.на сертификат за енергийна ефективност - категория «А».

11. Да се предвиди конструктивно укрепване и саниране на съществуващата сграда на зала „Диана”.

12. Специални пространства и оборудване - Главното информационно табло да бъде централно разположено и да има четиристранна видимост, като се ползват най-новите технологии. Да се предвиди едновременното му ползване като LCD монитори за наблюдение на играта и за представяне на рекламни филми, когато е необходимо.

13. Да се предвиди котелно на газ с всички необходими външни връзки. Да се предвидят необходимите вентилационни системи с отопление и охлаждане.

13. Достъпност за хора с увреждания - Пешеходните пространства, местата за паркиране, елементите за преодоляване на различни нива, оразмеряването и обзавеждането на всички пространства в многофункционалната спортна зала следва да са съобразени с изискванията за изграждане на достъпна среда.III. Изисквания към обхвата и съдържанието на проектите, които трябва да бъдат изработени от Изпълнителя. Нормативни изисквания, на които следва да отговарят проектите.

1. Общи изисквания към инвестиционния проект.

1.1. Инвестиционният проект следва да бъде изработен в следните фази: идеен, технически и работен.

1.2. Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

1.3. Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

1.4. Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително - монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на строежа, в т. ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително-монтажни работи, материали, оборудване, обзавеждане и изделия необходими за изграждането на строежа.

1.5. В инвестиционния проект Изпълнителят трябва да предвиди необходимите количества и видове демонтажни работи на наличните на терена сгради и съоръжения, както и проект за укрепване на съществуващата конструкция на зала .Диана" и преустройство на части от нея за нуждите на целия комплекс.

1.6. В инвестиционния проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани с БДС материали, оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него.

1.7. Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация.

1.8. Обяснителните записки към отделните части на инвестиционния проект,освен изискванията на Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти , следва да съдържат и раздели по организация и изпълнение на строителството и БХТПБ, които да залегнат като основа при разработката на общите за изпълнението на цялата поръчка части ПОИС и План за безопасност и здраве (ПБЗ).

1.9. Всяка част на инвестиционния проект трябва да съдържа и количествена сметка за необходимите за реализацията й строително - монтажни работи (демонтажни и монтажни) както и самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване.

1.10. Количествените сметки да бъдат изготвени по УСН и ТНС с Building manager, Гауди план или друг еквивалентен програмен продукт, като отделните позиции да бъдат обозначени със съответните шифри.

1.11. Част "ПОИС" да се изработи при спазване изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

1.12. Част "ПБЗ" да се изработи при спазване на изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

1.13. Преди започване на проектирането Изпълнителят следва да извърши:

- проучване на съществуващото положение и техническата документация на сградите и околното пространство;

- проучване на климатичните данни за района на проектирането, на височина, средногодишно атмосферно налягане, вятър, максимална температура на въздуха, средномесечна температура за най-студения месец, средногодишна относителна влажност на въздуха, валежи, сняг, сеизмичност;

- проучване на съществуващите подземни и наземни комуникации;

- извършване на конкретни сондажни и лабораторни работи и съставяне на инженерно -геоложки доклад. По преценка на проектанта да се изготви геотехническа експертиза за съществуващата сграда;

1.14. За технонадзорните съоръжения да се изработят проекти за монтажа им, които да се съгласуват в технонадзорните органи (асансьори, съоръжения работещи на газ и др.).


2. Обхват на инвестиционния проект във фаза "Идеен проект". Идейния проект следва да е в пълнота, която да послужи за основа за изработване на следващите фази – Технически и Работен проект, съгл. чл. 141, ал.9 от ЗУТ.

2.1. част "Архитектурна" с обем и съдържание съгласно Наредба 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

2.2. част "Конструктивна" с обем и съдържание съгласно Наредба 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /внлючително основни конструктивни схеми, доказващи възможноста за изпълнение на архитектурното решение/.

2.3. част "Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура" – обяснителни записки, включваща следните раздели:

а./ раздел "Водоснабдяване и канализация" (външно и вътрешно)

б./ раздел "Електрическа" (външно и вътрешно електроснабдяване и ел. инсталации)

в./ раздел "Отопление, вентилация и климатизация"

г./ раздел "Слаботокови инсталации"

- Телефонна инсталация

- Система за колективно ТV - приемане

- Система за многопрограмно озвучаване

- Пожароизвестителна инсталация

- Система за обществена информация, видео наблюдение и системи за сигурност;

- Структурна кабелна мрежа

2.4. част "Топлотехническа ефективност"- обяснитена записка

2.5. част "Паркоустройство и благоустройство" - обяснитена записка

2.6. част "Геодезическа"- обяснитена записка със схема на вертикална планировка

2.7. част "Генерален план" - обяснитена записка със схема

2.8. Част Сметна документация по укропнени показатели по проектните части

2.8. Други части по преценка на проектанта


3. Обхват на инвестиционния проект във фаза "Технически и работен проект" с пълнота на частите съгласно Наредба 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

3.1. част "Архитектурна"

3.3. част "Конструктивна"

3.4. част "Електрическа"

а./ раздел "Електроснабдяване"

б./ раздел "Площадкови мрежи" (районно, градинско и охранно осветление)

в./ раздел "Електрообзавеждане и електрически инсталации на сградите"

г./ раздел "Слаботокови инсталации"

- Телефонна инсталация

- Система за колективно ТУ - приемане

- Система за многопрограмно озвучаване

- Пожароизвестителна инсталация

- Система за обществена информация

- Видео наблюдение и системи за сигурност;

- Структурна кабелна мрежа.

3.5. част "Водоснабдяване и канализация"

а./ раздел "Водоснабдителни и канализационни мрежи"

б./ раздел "Сградни водоснабдителни и канализационни инсталации"

3.6. част "Отопление, вентилация и климатизация"

3.7. част "Топлотехническа ефективност"

3.8. част "Паркоустройство и благоустройство"

3.9. част "Геодезическа" (трасировъчен план и вертикална планировка)

3.10. част "Генерален план"

3.11. част "Организация и безопасност на движението"

3.12. част "Проект за организация и изпълнение на строителството"

3.13. част "План за безопасност и здраве"

3.14. част "Сметна документация"

3.15. Други части по преценка на проектанта, съгласувани с възложителя.IV. Упражняване на авторски надзор.

Проектантът трябва да упражнява авторски надзор, в съгласие с Възложителя, по време на строителството по всички части на проекта съгласно чл, 162 от ЗУТ. Проектантът по съответната част трябва да присъства при съставянето на всички актове и протоколи, изискващи участие на проектант, задължителни съобразно категорията на строежа съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.V. Нормативни документи, които следва да се спазват при проектирането:

1. Закон за кадастъра и имотния регистър

2. Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

3. Закон за устройство на територията

4. Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

5. Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

6. Наредба № б от 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии

7. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

8. Градоустройствени норми и правила за спортните сгради, съоръжения и комплекси

9. Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения

10. Норми за проектиране на административни сгради

11. Норми и правила за проектиране на заведения за обществено хранене

12. Норми и правила за проектиране на санитарните помещения в жилищни и обществени сгради

13. Наредба № 1 от 1996 г. за проектиране на плоско фундиране

14. Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, вкл. БДС – ЕН1991 и националните приложения към него;

15. Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

16. ЕN 1998 – Еврокод 8 – проектиране на констрекции за сеизмично въздействие

17. Норми за проектиране на пилотно фундиране

18. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции

19. Норми за проектиране на стоманени конструкции, вкл. БДС – ЕН1993 и националните приложения към него;

20. Норми за проектиране на стоманени конструкции от тънкостенни стоманени профили

21. Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

22. Наредба № 1-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация

23. Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения

24. Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството

25. "Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за проектиране"

26. Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради

27. Наредба № 8 от 2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

28. Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

29. Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

30. Норми за проектиране на канализационни системи

31. Закон за здравословни и безопасни условия на труд

32. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

Приложение №2

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница