Кумерио мед” ад – гр. Пирдоп заданието за обхват и съдържание на довос на инвестиционно предложениестраница1/11
Дата25.10.2018
Размер0.78 Mb.
#97645
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


КУМЕРИО МЕД” АД – гр.ПИРДОП

ЗАДАНИЕТО ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОВОС

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ДЕПО ЗА КАЛЦИЕВО-АРСЕНАТНИ КЕКОВЕ”1. Въведение 3

2. Характеристика на инвестиционното предложение 4

2.1. Местоположение 4

2.2. Описание на физичните характеристики на инвестиционното предложение и етапи на реализация. 5

2.2.1. Строителство 5

2.2.2. Експлоатация – технология за запълване на депото 8

2.2.3. Закриване и рекултивация 9

2.3. Спомагателни съоръжения и инфраструктура 102.3.1. Проектно решение за автомивка за измиване на колелата на камионите 10

2.3.2. Изграждане на път от ПСОВ до района на новото депо 10

2.4. Характеристика на отпадъка 11

2.5. Източници на енергийни и водни ресурси 12

2.6. Вид и количество на очакваните отпадъци и емисии (замърсяване на води, въздух, почви, шум, вибрации и лъчения – светлинни, топлинни, радиация и др.) по време на строителство, експлоатация, закриване и рекултивация. 122.6.1. Строителство 12

2.6.2. Експлоатация 13

2.6.3. Закриване и рекултивация 13

2.7. План за мониторинг 143. Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение 15

3.1. Нулева алтернатива (Съществуващо положение) 15

3.2. Алтернативи по местоположение на елементите на инвестиционното предложение 15

3.3. Алтернативни технико-технологични решения за осъществяване на инвестиционното предложение и най-добри налични техники и технологии (НДНТ) 164. Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение и прогноза за въздействието 17

4.1. Атмосфера 17

4.2. Атмосферен въздух 18

4.3. Води 234.3.1. Повърхностни води 23

4.3.2. Подземни води 26

4.4. Почви 30

4.5. Земни недра 32

4.6. Ландшафт 37

4.7. Природни обекти 38

4.8. Минерално разнообразие 39

4.9. Биоразнообразие 39

4.10. Културно, архитектурно, историческо и археологично наследство 42

4.11. Здравен риск 43

5. Значимост на въздействието върху околната среда в резултат на инвестиционното предложение 46

6. Структура на Доклада за ОВОС 54

7. Списък на необходимите приложения, списъци и други 55

8. Етапи, фази и срокове за разработване на Доклада за ОВОС 56

9. други условия и изисквания 56

10. Заключение 561.Въведение


„Кумерио Мед” АД – гр. Пирдоп е едно от големите предприятия в българската металургична промишленост. В последните години то е извършило многостранни дейности за оптимизиране на технологичните процеси, с цел подобряване на екологичната обстановка в района. Особено внимание се обръща на надлежната категоризация и съответното третиране на различните видове генерирани отпадъци.

Във връзка с изпълнението на дейностите за подобряване на екологичното състояние на района и намаляване до минимум на въздействието върху околната среда на дейността на „Кумерио мед” е изградена пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води, като втория етап от строителството й е завършил през март 2005 г. Подобрения технологичен процес осигурява пречистване на отпадъчните води в съответствие с екологичните норми в Република България. При експлоатацията на пречиствателната станция основните отпадъци, които се отделят са калциево-арсенатни кекове. В момента те се съхраняват в изградено за целта депо в непосредствена близост до пречиствателната станция.

Поради нарастване на обема на продукцията на предприятието, темпът на запълване на депото напоследък се е увеличил значително. Същевременно престои изграждането на нови съоръжения за подобряване на подобряване на екологичното състояние на „Кумерио мед” АД, които също ще генерират такъв тип отпадък.

Тези съображения наложиха изготвянето на проект за изграждане на ново за складиране на кекове и други твърди отпадъци, предмет на настоящата процедура по ОВОС.

Проектът е изготвен в съответствие с изискванията на ЗООС, ЗУО и Наредба №8/2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

2.Характеристика на инвестиционното предложение


Целта на инвестиционното предложение на „Кумерио мед” АД е изграждане на ново депо за калциево-арсенатни кекове и отпадъци от филтър пресите в пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води в „Кумерио мед” АД ( Приложение 1). Същите в момента се складират в депо в непосредствена близост до пречиствателната станция. Поради изчерпване на капацитета на това депо се налага изграждане на ново депо, позволяващо складиране на отпадъка за период от 8-10 години.

Задачите, които ще бъдат изпълнени при реализацията на инвестиционното предложение са следните:  • Създаване на депо за съхраняване на кековете от филтър пресите на ПСОВ /промишлени/, след изчерпване капацитета на действащото в момента депо – “Разширение на Малка лагуна – ІІ етап”, отговарящо на нормативните изисквания за изграждане и експлоатация на депа за опасни отпадъци.

  • Осигуряване на максимален обем за депониране на отпадъка, при ограниченията наложени от: конфигурацията на отредената съгласно ПУП площадка, наличните комуникации в района, геоложките и хидрогеоложки условия на площадката.

  • Предпазване на съоръжението от въздействието на подпочвените води.

  • Недопускане на разпространението на прах и замърсени води извън територията на депото.

  • Осигуряване на условия за безпроблемна експлоатация.

  • Спазване на нормативните изисквания за опазване на околната среда.Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница