Локални анестетици1 местни анестетициДата11.01.2018
Размер72.17 Kb.
#43884
Локални анестетици1

МЕСТНИ АНЕСТЕТИЦИ

  • Амиди: Articaine (Septanest ®, Ubistesin® и Ultracain D-S®), Cathejell with Lidocaine®, Emla® (lidocaine/prilocaine), Fortacin®, Lidocainе, Mepivacaine (Scandonest®)

  • Естери: Benzocaine, Chloroprocaine, Procaine,Oxybuprocaine, Proxymetacaine (Alcaine®) и Tetracaine (Dicain®)


В областта, в която са приложени, местните анестетици временно отстраняват чувствителността на рецепторите, като блокират проводимостта на периферните нерви без да повлияват ЦНС.

Фармакодинамика. Местните анестетици са слаби бази с pKb 8–9. Като лекарства се произвеждат под форма на соли, с което се подобрява разтворимостта им. След попадане в тъканите дисоциират на катйони и анйони. В зависимост от pH на средата и pKb на лекарството част от катйоните (представляващи свободни молекули протонизиран анестетик) се депротонизират, т.е. загубват протона при своя третичен азот, и преминават през аксоналните мембрани чрез проста дифузия. В аксоплазмата част от нейонизираните (депротонизираните) молекули отново се протонизират и затварят (“запушват”) вътрешните отвори на бързите натриеви канали (фиг. 1). Забавят провеждането на импулсите в аксоните и удължават техния мембранен рефрактерен период.Фиг. 1. Механизъм на действие на местните анестетици (по D. Waller, A. Renwick, 1994). Означения: LA – нейонизирани молекули анестетик; LAH+ – йонизирани молекули анестетик; In – вътреклетъчно (аксоплазмено) пространство; Ex – екстрацелуларно пространство
При смесените нерви местните анестетици блокират провеждането на импулсите отначало по сетивните, а след това и по двигателните влакна. Действат върху немиелинизираните нерви и в областта на прищъпванията на Ранвиé на миелинизираните нерви. Понижават чувствителността на нервно-мускулния апарат към различни алгогени. Вероятно това им действие се опосредства от простагландините. Първи се блокират ноцицепторите, после терморецепторите и последни – тактилните рецептори.

Взаимодейстия. Ефектът на местните анестетици се засилва и удължава от съдосвиващи лекарства (адреналин, норадреналин, ефедрин), аналгетици, анксиолитици, общи анестетици. Когато към локалните анестетици се добавят вазоконстриктори, трябва да се добавят и вещества, предпазващи от окисление и инактивиране на анестетика, като напр. натриев метабисулфит. Местната анестезия може да се съчетае с невролептична аналгезия. Активността на местните анестетици намалява силно в кисела среда, при уремия, едновременно прилагане с глюкоза или калциеви препарати.

Естерите на ПАБК в тъканите се хидролизират бързо от естеразите и имат по-краткотраен ефект в сравнение с амидите. При хидролизата се освобождава ПАБК, което обяснява наличието на антисулфонамидна активност при тях за разлика от лидокаина и другите амиди. Ефектът на прокаина е приет за единица локална анестетична потентност.Главните НЛР на местните анестетици са: хипотензия (поради симпaтикова блокада) по време на епидурална анестезия, дихателна недостатъчност (при въвеждане на голямо количество анестетик субарахноидално или субдурално) и остра болка (която е сигнал за интраневронално въвеждане на анестетика, което може да доведе до необратими увреждания на нерва). Алергичните прояви са по-чести при естерите на ПАБК. Тахикардията, АХ и тъканната хипоксия се дължат на добавените адреномиметици. Най-важните НЛР при предозиране на местните анестетици са гърчовете, които се овладяват с антиконвулсанти, тиопентал и др.

Различават се няколко основни вида местна анестезия: повърхностна (терминална) – получава се с бензокаин, кокаин, лидокаин, проксиметакаин, тетракаин; инфилтрационна – с лидокаин и прокаин; проводна – артикаин, бупивакаин, лидокаин, ксилодрен и прокаин; плексусналидокаин; епидурална – лидокаин; субарахноидална и др.


1. Амиди
Lidocainе (t1/2 1,5 h) e амид с анестетична потентнoст 4 и с антиаритмичен ефект. Отпуска се в ампули, съдържащi 10% разтвор по 2 и 10 ml. Показан е за получаване на инфилтративна анестезия (в концентрация 0,25%), проводна анестезия (0,5%), блокада (параневрална, вагосимпатикова) и епидурална анестезия (2%). В денталната практика се използват 2% концентрации на лидокаин, чийто ефект продължава 1–2,5 h. В инфектирани области, за да се постигне максимален локален анестетичен ефект, зъболекарят трябва да използва лидокаин без вазоконстриктори. Под форма на 4% крем, 5% унгвент или 10% дермален спрей лидокаинът се прилага за получаване на повърхностна анестезия при рагади на гръдните зърна, изгаряне, хемороиди, поражения при рентгеново облъчване, кариес на предните зъби (като върхът на борчето се намазва с препарата) и др. Лидокаинът притежава значителна антиаритмична активност, която се проявява при i.v. и i.m. прилагане и е свързана с блокиране натриевия инфлукс в клетките на миокарда. Той повлиява благоприятно различни камерни аритмии, вкл. дигиталисови и камерна тахикардия при ОМИ.

Articaine (Septanest ®, Ubistesin® и Ultracain D-S®). Препаратyt Septanest ® съдържа 69 mg артикаин и 8,5 или 17mcg адреналин карпули (патрони) с обем 1,7 ml (което отговаря на рарежадане на адреналина 1:100 000 или 1:200 000). В сравнение с други местни анестетици артикаинът има някои предимства – по-кратък полуживот, повишена липоразтворимост и повишена способност да прониква в невроналните мембрани. Артикаинът е амид с анестетична потентност 4. Ефектът му се потенцира от вазоконстрикторното действие на адреналина. Артикаиновите препарати се инжектират с дентални инжекционни системи (Uniject K, Uniject K vario). Показани са за получаване на проводна и терминална анестезия преди зъбни екстракции, ампутация или екстирпация на зъбната пулпа.

Mepivacaine (Scandonest® – инжекционен разтвор 3% 1,8 ml в стъклен патрон , респ. карпула) е амид, подходящ за пулпна анестезия, особено у пациенти със сърдечно-съдови заболявания. Инжектира се с дентални инжекционни системи – Citoject и др. (фиг. 2). Ефектът му се проявява след 90–240 s и продължава 20–40 min. Пациентите възвръщат нормалното си лицево усещане след 60 min. Препаратът Scandonest 2% Special® съдържа 2% мепивакаин с адреналин (1:100 000) в карпули по 1,8 ml. Ефектът му върху зъбната пулпа се проявява след 90–240 s и трае 60 min. Анестезията на меките тъкани продължава 1–4 h. Подходящ е за получаване на проводна и терминална анестезия при зъбни екстракции, ампутация или екстирпация на зъбната пулпа, мукогингивални интервенции, перкутанен остеосинтез, резекция на коренов връх, подготвяне на кавитети, изпиляване на коронките на витални зъби. Не трябва да се използва при пациенти със сърдечно-съдови проблеми.
Фиг. 2. Карпулни сприцовки Citoject
Bupivacaine (t1/2 3 h) е амид с анестетична потентнoст 16 и най-дълъг местен анестетичен ефект, който се проявява след 5–10 min. Подходящ е за епидурална и спинална анестезия с продължителност 2–4 h при операции нa долните крайници, в коремната и урологичната хирургия. Противопоказан е при бременност (може да предизвика екстремна брадикардия на плода и смърт).

Prilocaine – инжекционен разтвор 100 mg/5 ml в ампули. Инжектира се интратекално в интервертебралното пространство между L2/L3, L3/L4 или L4/L5 при строго съблюдаване на правилата за получаване на субарахноидална анестезия. За получаване на необходимата степен на сензорна блокада се използват 2 до 3 ml 20% разтвор (= 40 до 60 mg). Средната продължителност на спиналната анестезия е от 100 до 130 min. Може да предизвика тежка анемия, метхемоглобинемия, декомпенсирана сърдечна неостатъчност, сърдечни аритмии, кардиогенен или хиповолемичен шок.

Emla® (lidocaine/prilocaine) – крем в туби по 5 g. Използва се за получаване на местна анестезия на кожата при поставяне на игли за венозни системи или вземане на кръв и обработка на рани.

Cathejell with Lidocaine®. В 1 g гел се съдържат 20 mg лидокаин (локален анестетик) и 0.5 mg хлорхексидин (ПАВ). Показан е за получаване на анестезия на лигавиците като лубрикант (овлажнител) при катетъризация, сондиране, ендоскопия или трахеална интубация. Използва се при върастни и деца над 2 г.

Fortacin® – дермален спрей, съдържащ 15% лидокаин и 5% прилокаин във флакони по 6,5 ml. Използва се при първична преждевременна еякулация (ejaculatio praecox) у мъже.
2. Естери на пара-аминобензоената кселина
Procaine има местна анестетична потентност 1. Подходящ е за получаване главно на проводна и инфилтрационна анестезия. Притежава антисулфонамадна активност. Може да предизвика алергични реакции.

Proxymetacaine (Alcaine®) и Tetracaine (Dicain®) се прилагат под форма на 0,5% колири за предизвикване на повърхностна анестезия при екстракция на чужди тела от роговицата и кокюнктивата, лазерна и катарактна микрохирургия, премахване на корнеални и склерокорнеални шевове.

Chloroprocaine. Показан за получаване на инфилтрационна, периферна и епидурална анестезия. Отличава се със сравнително слаба кардиодепресивна активност. Рядко може да предивика хипотензия, брадикардия, , отпадналост, дезориентация, конфузия, гърчове, замаяност, тремор, пирексия.

Benzocaine е подходящ за получаване на повърхностна анестезия. Влиза в състава на антиулкусния препарат Almagel A®.

Алкалоидът кокаин, изолиран от южноамериканското растение Erythroxylon coca L., проявява МАO инхбиращо действие и свива съдовете. При системно приложение може да предизвика зависимост. Той е забранен за пприложение в хуманната и ветеринарната медицина. В държави, в които законово е разрешена евтаназията (Белгия, Холандия, Швейцария) той се използва заедно с хероин.1 Ламбев, Ив. В кн. Принципи на медицинската фармакология. Медицина и физкултура ", София, 2010, 87–90 (актуализация: 2017)

Каталог: files -> DIR%203 -> Head%204
DIR%203 -> Упражнение №18 Заверка: I. Антихипертензивни лекарства
DIR%203 -> 22. хомеопатични лекарства
DIR%203 -> Упражнение №10 Заверка: антисептици и дезинфектанти  Окислители
DIR%203 -> Холинергична медиация. Холиномиметици. Холинолитици I. Холинергична медиация
DIR%203 -> Упражнение №7 Заверка: I. Холинергична медиация
Head%204 -> Лекарства за лечение на невро-дегенеративни заболявания1 Антипаркинсонови лекарства
Head%204 -> Лекарства за лечение на невро-дегенеративни заболявания1 Антипаркинсонови лекарства
Head%204 -> 2 Антиепилептични лекарства1
Head%204 -> Хипнотици (сънотворни лекарства)
Head%204 -> Антимигренозни лекарства1 Патогенезата на мигрената


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница