М и н и с т е р с т в о н а о б р а з о в а н и е т о и н а у к а т аДата27.10.2018
Размер307 Kb.
#102010

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО “АНА МАЙ”, ГРАД ПЛОВДИВ

ул. “Лейди Странгфорд” № 8, телефон 032 633 350, телефон директор 032 624 115,
факс 032 624 115, е-mail – fashionschool@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ…..........................

/ДИРЕКТОР: ИНЖ. ЕМИЛИЯ ПЕТАЛАРЕВА/

ГОДИШЕН ПЛАН на училището

ЗА

УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

гр. Пловдив,

септември 2017 година

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО “АНА МАЙ”, ГРАД ПЛОВДИВ

ул. “Лейди Странгфорд” № 8, телефон 032 633 350, телефон директор 032 624 115,
факс 032 624 115, е-mail – fashionschool@abv.bg


ГОДИШЕН ПЛАН на училището

за учебната 2017/ 2018 година


РАЗДЕЛ І.Обективен анализ и оценка на действителното състоянието на дейността на училището

І. 1. Основни положения:

Професионална гимназия по облекло „Ана Май” полага основите на непрекъснато образование на учениците, като осигурява: • овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание, според приетите държавни образователни стандарти;

 • усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;

 • развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;

 • духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;

 • усвояване на професионални компетентности и развитие на специални професионални умения по изучаваните професии;

 • завършване на определените в Закона за народната просвета степени на образование и придобиване на професионална квалификационна степен;

 • условия за постигане на очакваните резултати от обучението и социализацията на учениците.

Обучението в училището обхваща широк кръг специалности.

Екипът на гимназията се стреми да осигурява и поддържа високо ниво на професионална подготовка, което позволява ефективна реализация на кадрите и участия в модни форуми, фризьорски и козметични конкурси, изложби и други прояви още в процеса на самото обучение. Доказателство за това са много награди на ученици в участия на различни нива. Училището работи по дейности, свързани с популяризиране на изучаваните специалности и професии.

ПГО „Ана Май” има възможност да решава възникналите предизвикателства, свързани с изпълнението на държавния план-прием и модернизацията на материално-техническата база.

Училището разполага с модерни учебни работилници. Обзавеждането и организацията в тях създават условия за провеждане на часовете по учебна практика на високо професионално ниво.

Оборудваните шевни работилници позволяват изпълнения на външни поръчки, което е сериозна стъпка към осъществяване на контакт с потребителя.

Състоянието на материалната база в гимназията е сравнително добро. През изминалата 2016-2017 учебна година за подобряването й беше извършено следното: • частичен ремонт на част от класните стаи, коридори и работилници;

 • закупуване на дидактически пособия и материали за учебния процес;

Частичните ремонти и закупуването на техника са реализирани със собствени средства.

За да поддържа високо ниво на подготовка, училището непрекъснато търси начини за набавяне на повече технически и нагледни материали, необходими в учебния процес. .І. 2. Резултати от външно оценяване –ДЗИ и диппк

ДЗИ за училище
Предмети

Общ брой

Явили се

Брой успешно издържали

/юнска сесия/

Среден успех

/юнска сесия/

1

Български език и литература

34

1

Добър 3,92

2

Философски цикъл

3

3

Добър 3,78ДКИ за училище
Предмети

Общ брой

Явили се

Брой успешно издържали

/юнска сесия/

Среден успех

/юнска сесия/

1

Теория на професията

31

28

Mн.добър 5,17

2

Практика на професията

31

29

Отл.5.50


ДИППК по професии
Предмети

специалност

Среден успех

/юнска сесия/

1

Теория на професията

Моден дизайн

Oтличен 5,50

2

Практика на професията

Отличен 6,00

3

Теория на професията

Фризьорство

Мн.добър 4,81

4

Практика на професията

Отличен 5,72

5

Теория на професията

Козметика

Мн.добър 5,22

6

Практика на професията


Много добър 4, 78І. 3.Търсене на решения за преодоляване на възникналите трудности

Ръководството и колективът на училището решават проблемите чрез: • разработване и реализиране на проекти;

 • участие във всички Национални програми на МОН, касаещи професионалното образование;

 • уговаряне на възможности за ползване на материална база по производствена практика с държавни и частни фирми;

 • разширяване на подкрепящата мрежа от спонсори за по-широк спектър от дейности /професионални и общообразователни/;


І. 4 Участие в национални програми и проекти:

- От НП „На училище без отсъствие” – национална програма „Без свободен час”;

- Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /”Твоят час”/;

І. 5. Анализ на осигуреността с учителски кадри

В гимназията работят 33 учители. От 33 учители, 12 са с присъдени ПКС.І. 6.Участие в квалификационни дейности

Училището е организирало вътрешноучилищна и извънучилищна квалификационна дейност. Вътрешноучилищната квалификация се осъществи по плана за квалификация на училището и плановете на отделните методически обединения. Извънучилищната дейност се осъществи чрез участие на регионални квалификационни форми и по инициатива на преподавателите.І. 7. Изводи и оценка

Резултатите се дължат на:

-екипа от преподаватели;

-нивото на учебно-материалната база, поддържана с големи усилия;

-умението да се активира у учениците личен стремеж към самоизява и усъвършенствуване;

-добре организираната и разнообразна дейност по привличане на нови ученици;

-строгата взискателност на училищното ръководство;

-търсенето и намирането на спонсори.
РАЗДЕЛ ІІ. Основни задачи, цели и приоритети за учебната 2017-2018 година

През новата учебна 2017/2018 година, усилията на ръководството и педагогическия колектив, да се насочат към:

- провеждане на висококачествен образователно-възпитателен процес;

- повишаване на взискателността на всички нива по спазване на училищния правилник и водене на училищната документация;

- по-добро материално обезпечаване на училището, чрез собствени допълнителни приходи;

- широко използване на ИКТ в процеса на работа на ученици и учители с цел повишаване на дигиталните компетенции;

- създаване на условия за добра работа в интеркултурна среда;

- осъществяване на превенция на агресивното поведение и насилието в училище;

- осъществяване на превенция и мерки срещу отпадането от училище;

- търсене на възможности за допълнително финансиране на учебния процес /разработване на проекти, търсене на спонсори, осъществяване на публично частно партньорство/;

- поддържане на действени контакти с Нов български университет, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” и привличане на нови;

- развиване и задълбочаване на форми на сътрудничество на гимназията на общинско и международно ниво;

- осъществяване на контакти с представители на бизнес средите.
1. Цели, стратегия, приоритети.


  1. Мисия на училището:

Повишаване качеството и резултатите от учебната дейност на всички нива. Подготвяне на кадри, съобразно държавните образователни стандарти, нуждите на пазара на труда и европейските стандарти.  1. Визия:

Професионалната гимназия по облекло „Ана Май” - гр. Пловдив, подготвя специалисти с висока общообразователна, професионална и езикова квалификация.  1. Цели:


Главна цел:

Да изпълни държавните образователни стандарти за общообразователния минимум, степен на образованието и професионална квалификация.


Конкретни цели:

- Учениците да получат знания и умения за прилагането им в практически ситуации;

- Учениците да усвоят професия и да получат професионална квалификация;

- Да се разширят възможностите за обучение и свободен избор на учениците /ЗИП /;

- Да се въведат и приложат нови компютърни системи и информационни технологии в учебния процес;

- Да се използват широко интерактивни методи на обучение и да се създаде устойчива практика;

-Да се гарантира в максимална степен „най-добрият интерес на всяко дете”, като се осигурят неговите образователни, социални и персонални потребности;

-Да се търсят възможности за обновяване на техниката;

-Да се осъществи превенция на отпадането от училище;

-Да се създадат работещи контакти с бизнеса;

-Да се използват възможности за ефективна работа в екип.


  1. Стратегия:


Да се поддържа дългосрочно:

- висока квалификация на учителите;

- високо ниво на подготовката на учениците;

- многообразие от дейности /класни и извънкласни форми/;

- личностно развитие на ученика /интелектуално, физическо, емоционално/;

- работа с НПО, родители, спонсори, РУО, МОН;

- мотивация на ученика за активно участие в учебния процес;

- изграждане на собствен облик на училището, обучаващо професионални кадри по шевни, козметични и фризьорски специалности;

- политика за демократизация и хуманизация на учебния процес;

- установяване на практика на междуинституционално взаимодействие и договореност между гимназията и ВУЗ за съвместно сътрудничество;

- създаване на практика за проучване и установяване на контакти с международни организации и институции с отношение към изучаваните професии.


  1. Приоритети:

-осигуряване на професионална подготовка в областта на модния дизайн, технологията и конструирането на облеклото, козметиката и фризьорството, отговаряща на съвременните изисквания;

- превенция и мерки срещу отпадането от училище;

- издигане равнището на родноезиковата подготовка;

- засилване на чуждоезиковата подготовка;

- засилена компютърна подготовка и овладяване на информационните технологии;

- издигане качеството на обучение по всички учебни предмети;

- прилагане на иновационни подходи в обучението;

- осъществяване на действена връзка между теория и практика по специални дисциплини;

- създаване на трайна мотивация за повишаване на степента на образование, обучение през целия живот и кариерно развитие;

- създаване на условия за повишаване на гражданската култура и ангажираност на всички нива в учебния процес;

- изграждане на атмосфера на толерантност и приемане на различията;

- активизиране на връзките с родителската общност, ръководства на фирми-потребители на кадри, университети, обществени институции;

- разработка на проекти по национални и международни програми, свързани с европейската интеграция в образователната сфера.
РАЗДЕЛ ІІІ. Дейности за реализиране на целите и приоритетите – обща обосновка

1. Дейности за постигане на реални резултати от ОВП:

А.Учебна дейност по отделните предмети;

Б. Основни възпитателни дейности;

В. Извънкласни и извънучилищни форми на дейност;

Г. Спортно-туристически дейности.


2. Квалификационна дейност.
3. Вътрешноучилищен контрол.
4. Теми и график на заседанията на педагогическия съвет.
5. Дейности по подобряване на материално-техническата база.
6. Организиране на план-приема
7. Взаимодействието с ключови фактори от социалната среда /родители и общественост/, с отношение към образованието
8. Дейности на постоянните комисии към училището:

- Екип за обща подкрепа за личностно развитие в училището – екипната работа се извършва всеки втори вторник на месеца

- комисия за борба и превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици:

- комисия за спазването на Етичния кодекс на училището;

- комисия за обработка на статистическата информация;

- комисия за спортно-туристическа дейност;

-комисия по интериор на училището и подобряване на материално-техническата база;

- комисия за училищни празници и традиции;

- комисия за дейности по здравно образование;

- комисия по жалбите;

- комисия за самооценяване.
1.Дейности за постигане на реални резултати от образователно-възпитателния процес:
А.Образователни дейности:

Осъществяването им има за цел:

Да се поддържа високо качество на образователния процес по всички учебни дисциплини;

Да се работи за гарантиране на най-добрия интерес на всеки ученик;

Да се стимулират проявите на активност на учениците, като партньори на учителя в образователния процес.Ще се постигнат чрез:

Създаване на организация за своевременно планиране на образователно-възпитателния процес в различните й области – ЗП и ЗИП;

Избор на комисии в различни направления на ОВП и създаване на условия за тяхната дейност;

Подобряване на ОВП, привличане и ползване на идеи от родителската общност и други организации;

Създаване условия за повишаване квалификацията на учителите и внедряване на новости в ОВП.

1.1 Изработване на Правилник за дейността на училището.

Отг. Св.Горчева,инж. А. Гюрова, Д.Георгиева

Срок: 08.09.2017 г.


1.2.Координация и уеднаквяване на основните изисквания към: годишните разпределения, нагледните пособия, обема, формите и методите на преподаване и проверката на знанията.

Отг. ЗДУД,

предс.на МО Учители

Срок: 14.09.17г.


1.3. Изработване на годишен план за работата на колектива през учебната 2017/2018 г.

Отг.М.Иванова, З.Недева

А.Димитров

Срок: 11.09.17 г.


1.4. Актуализиране на Правилника за вътрешния трудов ред на училището.

Отг.П.Петкова,

Срок: 11.09.17 г.
1.5. Актуализиране на материалите, свързани с НИП за изпита по теория и практика за придобиване на ІІ и ІІІ професионално- квалификационна степен.
Отг. Председатели на МО – специални предмети

Срок: 31.10.2017 г.


1.6.Организация и провеждане на изпитни сесии /комисии, графици, заповеди/

Отг.ЗДУД


Срок: текущ
1.7. Изготвяне на графици за класните работи.

Отг. ЗДУД

учители

Срок: 15.09.2017 г.


1.8. Изработване на седмично разписание за І-ви и ІІ-ри учебен срок – 2017/2018 г.

Отг.Директор, ЗДУД

Срок:септември. 2017 -

януари 2018 г.


1.9. Подготвителна работа за сформиране на групи по ЗИП, ЗИПП за следващата 2018/2019 учебна година.

Отг.Директор, кл.р-ли

Срок: май-юни 2018 г.
1.10. Подготвителна работа по мотивация и участие на ученици, състезания и конкурси свързани с професиите .

Отг: ЗДУД, учители

Срок: за подготовка: текущ

Срок за участие – съгласно график на МОН за провеждане на олимпиади и национални състезания в средните училища


Б. Основни възпитателни дейности

Осъществяването им има за цел:

Да се подготвят учениците за пълноценен живот в гражданско общество и правене на отговорни избори, относно опазване на собственото здраве, професионална реализация, познаване и отстояване на права, осъзнаване на рисково поведение и т.н.;

Да се създадат условия за изява на разностранните интереси в рамките на класа и училището;

Да се формират и развият умения за гражданско поведение в учениците;

Да се създадат умения за етично поведение на базата на националните и общочовешки добродетели;

Да се създадат условия за разбиране спецификата на националната и световна култура и за междукултурно сътрудничество.Ще се реализират, чрез:

Планиране, организиране и провеждане на различни форми от класните ръководители, учители, разработване и изпълнение на проекти и др;Работата по гражданско и здравно образование с учениците се осъществява като основна дейност на училището в цялостния ОВП и ще се насочи към:

-екологично и здравно възпитание на учениците с цел спазване правилата за опазване личното здраве и околната среда;

- посещение на медицински центрове с просветна насоченост;

- посещение на училищния лекар в часа на класа за дискусии по здравни въпроси;

- изготвяне на училищни табла със здравна насоченост;

- провеждане на анти-спин кампания със съдействието на БЧК;

- предпазване от употреба на психоактивни вещества чрез провокиране на учениците към оценка на риска и вземане на отговорни решения;

- сексуално здраве, предпазване от полово преносими болести и изграждане на умения за отговорно поведение към избора на сексуален партньор;

- формиране на знания и личностни умения на учениците за активно взаимодействие със социалната среда, вземане на решение, отстояване на безопасно поведение, поемане на отговорност;

- приобщаване към националните и общочовешки ценности;

- подготовка за участие в обществените процеси чрез познаването и осмислянето на правата на човека и механизмите за прилагането им.
1. Изготвяне на план за час на класа;

Отг: Председател на МО

Кл. ръководители –Д.Кузманова

Срок: 09.09.2017 г.


2. Избор на ученически съвети на класовете в училището

Отг: ЗДУД, кл. рък-ли

Срок: м. октомври 2017 г.
3. Избор на ученически съвет и изготвяне на план за работата

Отг: Д. Кузманова, кл. рък-ли

Срок: м.октомври 2017 г.
4. Изготвяне на план на работата на Методичните обединения за учебната 2017-2018 г.

Отг. Председатели на МО

Срок: 19.09.2017 г.
5. Поддържане на сайта на училището и актуализиране на информацията

Отг. Директор

Срок: септември 2017 г.–юни 2018 г.
В. Организация на свободното време на учениците чрез целогодишни форми на извънкласна и извънучилищна работа.

1. Професионално-творчески изяви:


- Участие в Нощта на галериите

Отг. ЗДУД, М. Иванова, А.Димитров

Срок:11.09.2017 г.

- организиране на Спортен празник

Отг.И. Видоловска и И. Атанасова

Срок: 11.11.2017 г.

- организиране на Коледен базар с активно участие на ученици

Отг: ЗДУД,

Д. Томова , М. Иванова

Срок: ноември-декември 2017 г.


- организиране на Великденски празници с активно участие на ученици

Отг: ЗДУД,

А. Гюрова, М.Иванова,

Срок: март - април 2018 г.

- организиране на Патронен празник на училището

Отг.Директор,преподаватели

Срок: април 2018 г.
- организиране на Екоден

Отг.ЗДУД, преподаватели

Срок: 18.05.2018 г.

- участие в Национална панорама на професионалното образование

Отг.Директор, учители по специални предмети

Срок:февруари- април 2018 г.


- участие в регионален и национален конкурс „Дизайн”

Отг. ЗДУД, М. Иванова,

А. Гюрова, Д. Томова

Срок: съгласно Национален календар


- участие в национален конкурс „Козметика и фризьорство”

Отг. ЗДУД,

М. Делипапазова, А. Калоферова

Срок: съгласно Национален календар


- участие в Инициативата „Пловдив - Европейска столица на културата”

Отг. А. Димитров, М. Иванова

Срок: септември 2017-юли 2018 г.
2. Конкурси, състезания и други прояви

*Организиране на литературни конкурси:

- обявяване на условията за конкурса на свободна тема – училищно ниво.

Отг.- учители по БЕЛ

Срок: януари-февруари 2018 г.


- провеждане на литературен конкурс на свободна тема – училищно ниво.

Отг.- учители по БЕЛ

Срок: март 2018 г.
- провеждане на пробна матура по БЕЛ

Отг.- учители по БЕЛ

Срок: март 2018 г.
- провеждане на пробна ДИППК

Отг. - учители

Срок: март 2018 г.
*Организиране на тематични конкурси за изработване на календар :

- провеждане на конкурс за календар /училищно ниво/


- тема “Красотата около нас”

Отг. ЗДУД, М.Арсенова,

класни рък-ли-VІІІ - ІХ клас

Срок: декември 2017 г.

-тема: „Модно ревю”

Отг. ЗДУД, М. Иванова,

Срок: февруари 2018 г.

*Професионално ориентиране на учениците

-предоставяне на информация за специалностите в различните ВУЗ в страната

Отг. кл.р-ли на ХІІ клас

Срок: октомври 2017г –април 2018 г.


-предоставяне на информация за специалностите, които се изучават в гимназията пред ученици от 7 - ми клас от основни училища;

Отг. С. Горчева, учители

Срок: януари –април 2018 г.
-отразяване на по-важните събития и мероприятия от дейността на училищната общност в Летописната книга на училището;

Отг. А. Димитров

Срок: септември 2017 г.-август 2018 г.
-организиране на „Ден на отворени врати”.

Отг. А. Дердерян,

учители специалисти

Срок: януари 2018 г.


-подготовка на видео-клип с презентация на училището и специалностите.

Отг. Е. Ганчева, Делипапазова,

М. Иванова, А. Калоферова

Срок : октомври 2017 г.-февруари 2018 г.


-определяне на постоянен ежемесечен ден за лични контакти с родители и ученици за ориентиране в професиите на училището и осигуряване на информиращ екип на ротационен принцип.

Отг. Н. Банчева , учители специалисти

Срок: януари-юни 2018 г.
- организиране на срещи с представители на бизнеса от съответните браншови организации.

Отг. Директор

Срок:текущ
*Изграждане култура на поведение на пътя

- Обучение по безопасност на движението.

Отг. А. Димитров,

кл.ръководители

Срок: септември 2017 г.-юни 2018 г.


3. Изграждане на комисия за визия на главен вход, фоайе и коридори в трите сгради

Отг. М.Иванова, Д. Лимонова

Срок: ноември 2017 г.
Г. Спортно-туристически дейности

Осъществяването им има за цел:

Да се създадат ефективни условия за опазване и укрепване на здравето на учениците, да се развият специфични двигателни умения;

Да се разшири спектъра от възможности за повишаване двигателната активност на учениците;

Да се осъществи превенция на обездвижването и някои заболявания.Ще се реализират, чрез:

Организиране на спортно-туристически мероприятия и участие във вътрешни, общински, градски и републикански състезания;

Активно участие в часовете по физическо възпитание и спорт; Организиране на дейности в рамките на часа на класа и извън класни форми.
Д. Дейности по отбелязване на национални празници, ритуали и традиции, училищни тържества и международни чествания

Осъществяването им има за цел:

Да се опазят и съхранят националните и духовни ценности, традиции и култура;

Да се осмисли ценността на другите култури, като част от общочовешкото; Да се развият ритуални практики;

Да се повиши активността на учениците и да се разширят възможностите за изява.Ще се реализират, чрез:

провеждане на училищни тържества по различни поводи, отбелязване на празници и други изяви.


2. Квалификационна дейност

Осъществяването й има за цел:

Да се повиши професионалната компетентност на педагогическия персонал; Да се създаде практика за обмяна на професионален опит и работа в екип;

Да се развият добри практики за осъществяване на максимална достъпност в методиката на преподаване по всички учебни дисциплини;

Да се стимулира кариерното развитие и обучението през целия живот на учителите


Ще се реализира, чрез:

участие в различни квалификационни форми на национално и училищно ниво, разработване на програми, изготвяне на планове и разпределения; запознаване с промените в действащата нормативна уредба, консултиране, срещи с представители на институции и т.н.


2.1. Работа на учителите по методически и професионални проблеми.

Методически обединения с председатели:

Методическо обединение – Класни ръководители

Председател: Диана Кузманова


Методическо обединение - Български език и чужди езици

Председател: Ани Дердерян


Методическо обединение – Математика, информатика и информационни технологии

Председател: Магдалена Арсенова


Методическо обединение – Обществени науки, гражданско образование и религия

Председател: Доротея Божинова


Методическо обединение – Природни науки и екология

Председател: Запрянка Недева


Методическо обединение – Физическа култура и спорт

Председател: Иванка Видоловска


Методическо обединение – Дизайн и облекло

Председател: Мария Иванова


Методическо обединение - Козметика

Председател: Минка Делипапазова


Методическо обединение - Фризьорство

Председател: Ангелина Калоферова


3. Дейности по вътрешноучилищен контрол

Осъществяването им има за цел: Да осигури нормални условия за протичане на образователно-възпитателния процес; да подпомогне усилията за проява на креативност и внедряване на нови практики; да гарантира правата на ученици и учители.

Ще се реализират, чрез: осъществяването на текущи проверки на училищната документация; тематични проверки на урочната работа, посещения, разговори, проверка на писмени контролни, анализ на тестове; спазване на всички нормативни документи, които се прилагат в системата на професионалното образование и обучение.

А.Административен контрол

1. Проверки на правилното водене и съхраняване на задължителната учебна и училищна документация по Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование - дневници, лични картони, протоколи от изпити, ученически книжки, годишни разпределения, седмично разписание и др.

Отг: Директор, зам.-директор

Срок: септември 2017 г.-юни 2018 г.


2. Проверка на правилното водене и съхраняване на счетоводната документация по трудовоправните отношения; инвентаризация на училищното имущество, техническата и технологическа документация.

Отг: Директор, ЗДУД,

гл.счетоводител

Срок: ноември 2017 г.


3. Проверка на дейността на непедагогическия персонал

Отг: Директор

Срок: септември 2017г.-юни 2018 г.
Пр 4. Проверки на правилното водене на дежурствата в училище

Отг: Директор, ЗДУД,


Срок: септември 2017 г.-юни 2018 г.
5. Проверка за спазване на трудовата дисциплина /спазване на Правилник за вътрешния трудов ред, заповеди и график за работното време, длъжностни характеристики/.

Отг: Отг: Директор, ЗДУД,

Срок: септември 2017 г.-юни 2018 г.
6. Контрол върху осъществяването на текущи ремонти и опазване на материалната база

Отг: Директор, учители

Срок: септември 2017 г.-юни 2018 г.
7. Дейности по противопожарната безопасност.

Отг. А. Димитров, ЗДУД

Срок: септември 2017 г.-юни 2018 г.
8. Снабдяване на училището с необходимите материали, средства и документация.

Отг: Директор, гл.счетоводител

Срок: септември 2017 г.-юни 2018 г.

Б.Педагогически контрол

1. Проверка на организацията и осъществяването на обучението по общообразователната и професионална подготовка на учениците.


Отг: Директор, ЗДУД,

експерти от РУО на МОН

Срок: септември 2017 г.-юни 2018 г.
2. Текущи проверки на учебни часове по задължителна подготовка, задължително избираема подготовка и оценяване.

Отг: Директор, ЗДУД,

експерти от РУО на МОН

Срок: септември 2017 г.-юни 2018 г.

3. Посещение на час на класа.

Отговорник: Директор, ЗДУД

Срок: септември 2017 г.-юни 2018 г.
4. Проверка на организацията и провеждането на производствена практика

Отговорник: Директор, ЗДУД

Срок: септември 2017 г.-юли 2018 г.
5. Организация и провеждане на изпитите (поправителни, приравнителни, за промяна на оценките, държавните зрелостни, държавните квалификационни и др.).

Отговорник:Директор,ЗДУД,

Срок: септември 2017 г.-септември 2018 г.
4. Теми и график на заседанията на педагогическия съвет

месец септември:


 1. Избиране на протоколчик за новата учебна година.

 2. Докладване за резултатите на учениците на самостоятелна форма на обучение и на явяващите се на приравнителни и на поправителни изпити.

 3. График за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация за 2017/2018 г.;

 4. Приемане на Училищен учебен план за 2017/2018 г.;

 5. Приемане Правилник за дейността на училището;

 6. Актуализиране на Правилник осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

 7. Актуализиране на Годишен план на училището;

 8. Приемане на тематичен план за работата на педагогическия съвет.

 9. Актуализиране на дневно разписание на училището за учебната 2017/2018 г. - две смени и трудност на предметите;

 10. Актуализиране на седмичното разписание за I-ви учебен срок;

 11. Актуализиране на план за квалификационната дейност;

 12. Актуализиране на План за защита при бедствия и аварии;

 13. Актуализиране на Спортен календар;

 14. Избор на комисии и определяне на техния състав;

 15. Актуализиране състава на ръководството на Методическите обединения;

 16. График за класните работи - І учебен срок;

 17. График за контролните работи - І учебен срок;

 18. График за консултиране на учениците по учебни предмети;

 19. График за консултиране на родители и ученици и оформяне на училищната документация от класните;

 20. Актуализиране на учебния час по спортни дейности по физическо възпитание и спорт (спортни дейности);

 21. Актуализиране на план-график за дежурствата за І учебен срок 2017-2018 г.

 22. Организационни въпроси.

Отг: Директор, ЗДУД,месец октомври - ноември:

 1. Приемане отчет за входното ниво;

 2. Утвърждаване на списък на учениците, които ще получават стипендии през I-ви учебен срок;

 3. Спазване на Наредба № 3 за отчитане ритмичността в изпитванията;

 4. Организационни въпроси.

Отг: Директор, ЗДУД,

месец ноември:

 1. Организационни въпроси.

Отг: Директор, ЗДУД,

месец декември-януари:

 1. Обсъждане на предложение за План-прием за учебната 2018/2019 година;

 2. Разглеждане проблема за прибирането и задържането на подлежащите до 16 годишна възраст;

 3. Предложения за удължаване на срока на учениците от класните ръководители.

 4. Отчитане резултатите от проверка на документациите – лични картони, дневници, бележници;

 5. План за приключване на І учебен срок;

 6. Организационни въпроси.

Отг: Директор, ЗДУД,
месец декември-януари:

 1. Организационни въпроси.

Отг: Директор, ЗДУД,
месец февруари:

 1. Доклад-анализ за резултатите през I-ви учебен срок;

 2. Анализ на квалификационната дейност през първия учебен срок;

 3. Списък на учениците, които ще получават стипендия през ІІ-ри учебен срок;

 4. Резултати от януарска сесия;

 5. Резултати от класиране на ученици от училищния кръг по професии «Дизайн» и «Млад Фризьор и гримьор»

 6. График за класните работи - ІІ учебен срок;

 7. График за контролните работи - ІІ учебен срок

 8. График за консултиране на учениците по учебни предмети;

 9. График за консултиране на родители и ученици и оформяне на училищната документация от класните;

 10. Организация на ДЗИ – 2018 г.;

 11. Организационни въпроси.

Отг: Директор, ЗДУД,
месец март - април:

 1. Утвърждаване на графици за приключване на учебната 2017-2018 година;

 2. Спазване на Наредба № 3 – отчитане на ритмичността в изпитванията през II-ри уч.срок;

 3. Организация на ДЗИ – 2018 г.;

 4. Организация на ДИППК – 2018 г.;

 5. Организационни въпроси.

Отг:Директор, ЗДУД,
Месец април:

 1. Организационни въпроси.

Отг:Директор, ЗДУД
месец май - юни:

 1. Информация за приключване на учениците от ХІІ клас;

 2. Обсъждане на график за І и ІІ поправителна сесия;

 3. Довеждане до знание заповеди за зрелостни и квалификационни изпити;

 4. Приемане график за подготовка на материално-техническата база за следващата учебна година;

 5. Доклад, относно организацията на производствената практика на учениците в гимназията за м. юли;

 6. Довеждане до знанието на педагогическия колектив на заповеди, относно приемната кампания за учебната 2017/2018 г.;

 7. Отчитане на резултатите от административните проверки по водене на учебната документация;

 8. Информация за график за юнска изпитна сесия на самостоятелна форма на обучение;

 9. Предложение за промяна на критерии към показатели за диференцирано заплащане;

 10. Избиране на комисии за актуализиране на правилници и планове за следващата учебна година;

 11. Организационни въпроси.

Отг:Директор, ЗДУД,
Месец юни:

1.Организационни въпроси.

Отг:Директор, ЗДУД,
Месец юли:


 1. Доклад на класните ръководители за приключване на учебната година;

 2. Доклад- анализ за работата през 2017/2018 учебна година.

 3. Анализ на квалификационната дейност на училището през учебната 2017/2018 г.

Отг:Директор, ЗДУД,

5. Дейности по подобряване на материално-техническата база
Осъществяването им има за цел: да осигури безопасни и ефективни условия за труд и обучение; да модернизира наличната материална база.

1. Проверка на всички помещения в учебния корпус и в производствената база и опис в тетрадка на необходимите строителни, електротехнически, ВиК и други ремонтно-възстановителни работи.

Отг: Директор

Срок: 15.09.2017 г.,

10.04.2018 г.


2. Отстраняване на всички констатирани повреди в учебните помещения, коридорите и производствената база.

Отг: Директор, ЗДУД

Срок: 25.06.2018 г. и периодично
3. Изпълнение на предписания на контролните органи – РЗИ, ПАБ, Инспекция по труда и др.

Отг: Директор, ЗдуД, гл.счетоводител

Срок: текущ /по предписание/
6. Дейности по реализиране на план - приема

Осъществяването им има за цел:

Да подпомогне професионалното ориентиране на учениците.

Да презентира специалностите, изучавани в училището.

Ще се реализират, чрез:

разнообразни рекламни и информационни форми на публични изяви,

1.Подготовка на информационни материали за екипа

-копие на Наредба № 10/01.09.2017 г за организация на дейностите, копие от утвърдения план-прием за учебната 2017/2018 г.; Информация за балообразуващите предмети и начините на балообразуване за всяка паралелка от прием след VІІ клас, приети и гласувани на ПС.

Отг. Здуд,

Срок:февруари 2018г.


2. Изготвяне на рекламни материали за специалностите

Отг. Здуд,

Срок:март 2018 г.
3. Промотиране на видеоклип за специалностите в училището и извън него.

Отг.Е.Ганчева , преподаватели

Срок: февруари 2018 г.
4. Разпространяване на информационните материали на достъпни и подходящи за целта места.

Отг. ЗДУД,

всички учители

Срок: януари-юни 2018 г.


7. Взаимодействие с родители и общественост

- Да се обнови състава на Училищното настоятелство

Срок:м.октомври 2016 г.
Осъществяването има за цел:

- да се създадат условия за конструктивни партньорства с родителите;

- да се осигури ефективно движение на информация, относно развитието на всяко конкретно дете и функционирането му в училище.

Ще се реализират, чрез:

провеждане на родителски срещи, консултации, контакти с институции и експерти. 1. Изготвяне на график за родителски срещи:

месец септември

26.09.2017 г. – VІІІ, ІХ б,в клас – 18.00чмесец октомври

10 .10.2017 г. – ІХ а, Х, ХІ и ХІІ клас – 18.00ч

Запознаване с правилника на училището, учебните предмети, които учениците от дадения клас ще изучават през учебната година, графика за учебната година, дневния режим, седмично разписание, формиране на родителски активи и др.; ДЗИ и квл. изпити

Запознаване с правилника на училището, учебните предмети, които учениците от дадения клас ще изучават през учебната година, графика за учебната година, дневния режим, седмично разписание, формиране на родителски активи и др.;месец февруари

20.02.2018 г. – VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас – 18.00 ч

Запознаване с резултатите от учебната работа на учениците, организационни въпроси

Отг.ЗДУД,

кл. ръководители

Срок: септември 2017 г.-юни 2018 г.


2. Осъществяване на връзка с районния отговорник и инспектор ДПС за предотвратяване на противообществени прояви и посегателства срещу ученици в района на училището и околните територии.

Отг. ЗДУД,

комисия по БПППМН

Срок: септември 2017 г.-юни 2018 г.


3.Осъществяване на съвместни дейности с легитимни неправителствени организации, бизнес-среди, университети и културни институции.

Отг.Директор, ЗДУД

Срок: септември 2017 г.-юни 2018 г.
8. Дейности на постоянните комисии към училището

Осъществяването им има за цел:

Да обхване всички елементи от училищния живот;

Да активизира и провокира ангажираността на всички членове на педагогическия колектив;

Да създаде предпоставки за ритмичност и плановост в провежданите инициативи.Ще се реализират, чрез:

използване на различни форми за изява – тържества, срещи, форуми; разработване на планове и програми; активно включване на всички членове на колектива.8.1. Комисия за борба и превенция на противообществени прояви и опазване здравето и живота на учениците.

Осъществяването на дейностите има за цел: Да се организира обща превантивна работа за преодоляване на противообществените прояви в училището; Да се търсят механизми за превенция на агресивното поведение; Да се развият умения за ефективно справяне с насилието на базата на използване на действащата нормативна база.

Ще се реализират, чрез различни форми на съвместна работа между комисията и класните ръководители за ученици с отклонения в поведението, както следва: Съвместно с класните ръководители ще се осъществяват практики за развитие на нравствена, правна и здравна култура на учениците; Проучване интересите на подрастващите и включването им в различни форми за изява; Обединяване усилията на положително действащите върху децата социални фактори в училището; Издирване чрез кл. ръководители деца с отклонения в поведението; Извършване на частична диагностика, ако се налага /психолог/; Определяне съдържанието на взаимодействие на учителите, родителите и инспекторите от ДПС с децата с отклоняващо се поведение.

8.2.Комисия за обработка на статистическата информация


Осъществяването на дейностите има за цел: Да представи реална картина за движението на учениците в рамките на учебната година; Да даде информация за степента на посещаемост на учебни занятия от учениците и присъствието на учителите; Да предостави информация за входящо и изходящо ниво и текущо оценяване.

Ще се реализира, чрез: използване на база данни, статистически методи за обработка на информацията, таблици, диаграми, изготвяне на периодични отчети и др.

8.3.Комисия по интериор на училището и подобряване на материално-техническата база

Осъществяването на дейностите има за цел: Да създаде естетическа среда в учебните помещения и сгради; Да осигури условия за изява на ученическо творчество; Да даде възможност за атрактивно представяне предмета на дейност на училището по отделните специалности; Да създаде практика за междукултурен и междуучилищен обмен.

Ще се реализира, чрез: аранжиране на изложби, подготовка на празнични украси и др.

8.4.Комисия за спортно-туристическа дейност

Осъществяването на дейностите има за цел: Да се създадат условия за повишаване физическата дееспособност на учениците и за развитие на телесна пластика и специфични умения /ловкост, бързина, ориентация в пространството/.

Ще се реализира, чрез: участие в спортни прояви на различни нива, туристическа дейност и спорт.

8.5.Комисия за спазване на Етичния кодекс:

Осъществяването на дейностите има за цел: Да разглежда постъпили жалби във връзка със спазването на Етичен кодекс на работници и служители в ПГО „Ана Май”. Да предлага промени в Етичния кодекс при необходимост.

Ще се реализира, чрез: работни срещи и съвещания.

8.6.Комисия за самооценяване:

Осъществяването на дейностите има за цел: Да изгради система на самооценяване

Ще се реализира, чрез: изработване на конкретни критерии и показатели

8.7.Училищни екипи за „Превенция на отпадането на ученици от училище”:

Осъществяването на дейностите има за цел: Да се повиши мотивацията за учене, намаляване на броя на неизвинените отсъствия и повишаване на успеха.

Ще се реализират, чрез различни форми на съвместна работа между екипите и ученици в риск от отпадане.

РАЗДЕЛ ІV.Административно-стопански и финансови дейности


1. Изготвяне на Списък-Образец1, щатно разписание и актуализиране на трудовите договори на персонала.

Отг. Директор, гл.счетоводител , ЗДУД,

Срок: септември 2017 г.
2. Осигуряване на финансови средства за функциониране на училището /делегиран бюджет/

Отг. Директор

Срок: септември 2017 г.-юни 2018 г.

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО “АНА МАЙ”, ГРАД ПЛОВДИВ

ул. “Лейди Странгфорд” № 8, телефон 032 633 350, телефон директор 032 624 115,
факс 032 624 115, е-mail – fashionschool@abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1
ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА УЧИЛИЩНИ ПРАЗНИЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА
1. Откриване на учебната 2017/2018година

Срок: 15.09.2017

Отг. Д.Кузманова,Д.Георгиева
2. 22 септември – Ден на независимостта на България.

Срок: 19.09.2017 г.

Отг.А. Димитров

3.Акция „ Погрижи се за приятеля си “

Срок: октомври

Отг.М.Иванова ,Д.Георгиева


4. 1 ноември -Ден на народните будители– Изготвяне на табла от ученици

Срок: 30.10.2017г.

Отг.М.Михова , А.Димитров
5. 21 декември - Коледни и новогодишни тържества по класове.

Срок :20.12.2017 г.

Отг.- кл.ръководители

6.Участие в „ Моден капан“

Срок : декември

Отг. специалисти


7. Организиране на училищен конкурс за коледна картичка и други аксесоари на тема : Коледата по света.

Срок: 23.12.2017 г.

Отг. М. Иванова

8. 14 февруари - Свети Валентин – ден на влюбените

Срок: 11.02.2018 г.

Отг. Н. Банчева


9. Ден на Освобождението- 3 март. Изготвяне на фототабла от ученици.

Срок: 26.02.2018 г.

Отг. Д. Божинова, Е. Тонева

10. Патронен празник на училището

Срок: 30.04.2018г

Отг.- всички учители

11. 27 март - Международен ден на театъра

Акция - ,, 100 крачки до театралната сцена „

Срок: 28 март

Отг.- учителите по БЕЛ

12. Акция ,, Бъди внимателен на пътя“

Срок : 18 април

Отг. ЗДУД , М.Иванова

13. 23 април – Световен ден на книгата

Акция ,, Прочети стих”

Срок: 22 април

Отг.- учителите по БЕЛ

14. Пролетен спортен празник – април 2018 г.

Срок : април 2018 г.

Отг. В. Видоловска,

В. Атанасова
15. 31 май – Световен ден без тютюнев дим

Акция ,, Вземи цвете вместо цигара ”

Срок: 31. май

Отг. Г. Ганчева, З. Недева

16. 9 май - Ден на Европа

Срок: 08.05.2018г.

Отг. Св. Горчева,

А. Дердерян


17. Изпращане на Випуск 2018

Срок: май 2018 г.

Отг: Д.Кузманова,

Д.Георгиева, кл.р-ли


18.Екоден

Срок: май 2018 г.

Отг: В. Тафкова,

М. Арсенова, кл.р-ли

19.Честване на 24 май – Ден на Славянската писменост и култура

Срок:24.05.2018 г.

Отг.- кл. ръководители
20. Тържество по случай закриване на учебната година 2017-2018-та

Срок: 30.06.2018 г.Отг.- кл. ръководителиСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница