М о т и в и към присъда №115 от 27. 06. 2012 г по нохд №140 от 2012 г по описа на рс-гълъбовоДата24.10.2018
Размер55.76 Kb.
#95333
М О Т И В И

към ПРИСЪДА № 115 от 27.06.2012 г.

по НОХД № 140 от 2012 г. по описа на РС-Гълъбово
Производството по НОХД № 140/2012г. по описа на РС-Гълъбово е образувано по повод внесен от РП-Гълъбово обвинителен акт срещу Валери Ленин Вълчев с ЕГН 6411151920, за това че на 14.06.2012г. в гр.Гълъбово управлявал МПС – товарен автомобил марка “Ивеко” с испански рег. № 1791 CXV, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,34 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкомер 931” с фабричен №0249569– престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Производството по делото се разгледа по реда на глава 24 от НПК.

В хода на съдебното следствие РП-Гълъбово се представлява от Прокурор И.Петров, който в хода на съдебните прения поддържа повдигнатото срещу подсъдимия Валери Ленин Вълчев, обвинение, приемайки след анализ на събраният в хода на съдебното следствие доказателствен материал, че подсъдимия е осъществил, както от обективна, така и от субективна страна състава на престъплението, в което е обвинен. Представителя на държавното обвинение предлага по отношение подсъдимия Вълчев, съдът да наложи наказание “лишаване от свобода” за срок от около 10 /десет/ месеца, като изпълнението на определеното наказание бъде отложено със срок на изпитване 3 /три/ години, на основание чл.66 от НК. Представителят на РП-Гълъбово пледира съдът да наложи и кумулативното наказание лишаване от права, като лиши подсъдимия Вълчев да управлява МПС за срок от около 10 /десет/ месеца

В хода на съдебното следствие, подсъдимият В.Вълчев, заявява, че разбира обвинението, признава се за виновен по него, дава обяснение и заявява, че съжалява за случилото се. В съдебните прения заявява, че е съгласен с пледираното от прокурора наказание. В последната си дума заявява, че иска да му бъде наложено минимално наказание при условията на чл.66 от НК.


Съдът, след като изслуша пренията на страните и подложи на обсъждане и анализ събраният по делото доказателствен материал, намери за установено следното:
ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА
Подсъдимият Валери Ленин Вълчев живее в гр.Симеоновград и е правоспособен водач на МПС с категория “С”, като се води на отчет към ОД на МВР – Хасково.

На 14.06.2012 година до около 12:00 часа, подс.Вълчев консумирал алкохол. Въпреки консумирания алкохол, подс.Вълчев в около 18:00 часа същия ден решил да управлява товарен автомобил – бетоновоз, марка “Ивеко”, с испански рег.№ 1791 СХV.

При управлението на автомобила в гр.Гълъбово - по околовръстния път по надлеза в посока от юг-север, подс.Вълчев бил спрян за проверка от служителите при РУП – Гълъбово – св.Ивайло Тенчев Пачаманов. При извършената проверка служителят на РУП – Гълъбово констатирал, че подсъдимият е в явно нетрезво състояние. Св.Пачаманов установил, че водача Вълчев е с изтекло свидетелство за управление на МПС – същото е било валидно до 12.01.2012г. Св.Пачаманов тествал подс.Вълчев за наличие на алкохол в кръвта с техническо средство - “Алкомер 931”, с фабр.№ 0249569, като техническото средство отчело наличие на алкохол в издишания от подс.Вълчев въздух - в концентрация 2,34 на хиляда. На подс.Вълчев бил издаден талон за медицинско изследване с № 0275736, като бил съпроводен до ФСМП – Гълъбово, където е отказал да даде кръвна проба.

На подс.Вълчев е съставен АУАН № 544/14.06.2012г., като със съставянето на акта му е иззето свидетелството за управление на МПС и контролния талон.
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:
Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства: гласни - обясненията на подсъдимия В.Вълчев, показанията на св.И.Пачаманов, писмените такива, приложени към БПП № 188/2012г. по описа на РУП-Гълъбово и приобщени по реда на чл.283 от НПК към доказателствения материал по делото – писмо с рег.№6214/15.06.2012г. на РУП-Гълъбово; протокол за разпит на свидетел, докладна записка от Ивайло Тенчев Пачаманов – мл.автоконтрольор към РУ “Полиция”-Гълъбово; справка от Дрегер “Алкомер 931; сведение за наложени наказания на подсъдимия Вълчев; АУАН №544/14.06.2012г.; Талон за медицинско изследване; протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол или друго упойващо вещество от 14.06.2012г.; постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 20.06.2012г.; протокол за разпит на обвиняем; справка за съдимост с рег.№265/18.06.2012г.; декларация за материално положение и имотно състояние и заключително мнение от 20.06.2012г.

Не се събраха противоречиви доказателства, което да налага отделното им обсъждане.

Цитираните доказателства и доказателствени средства дават основание на съда да направи единствения възможен извод относно главния факт в процеса – има ли извършено престъпление и кой е неговият автор – подсъдимият Валери Ленин Вълчев с ЕГН 6411151920 е автор на процесното деяние, което мотивира съда да приеме, че обвинението е доказано по несъмнен начин.
ОТ ПРАВНА СТРАНА:
При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимият Валери Ленин Вълчев с ЕГН 6411151920 е извършил от обективна и субективна страна престъплението по чл.343б, ал.1 от НК, а именно: че на 14.06.2012г. в гр.Гълъбово управлявал МПС – товарен автомобил марка “Ивеко” с испански рег. № 1791 CXV, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,34 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкомер 931” с фабричен №0249569.
От установената фактическа и правна обстановка и от обективираните действия на подсъдимия В.Вълчев се налага извода, че от субективна страна, престъплението е извършено от него виновно, при форма на вината - пряк умисъл, тъй като, той е съзнавал обществено-опасния характер на деянието, предвиждал е обществено-опасните последици и се е съгласил с настъпването им.
Причините и условията за извършване на деянието от страна на подсъдимия Валери Въчлев, според настоящия съдебен състав са ниска степен на правосъзнание и лекомисленото му поведение като водач на МПС.
ПО НАКАЗАНИЕТО
При определяне вида и размера на наказанието, съдът се съобрази с двата основни принципа, върху които е изградена наказателно–правната ни система-принципа на законоустановеност и принципа на индивидуализация на наказанието, както и с целите на наказанието, залегнали в чл.36 от НК.

Съгласно първия принцип, в специалния текст на НК е предвидено наказание лишаване от свобода до една година за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

С оглед спазването на втория принцип, съдът, при така възприетата фактическа обстановка, обсъди обществената опасност на деянието, личността на подсъдимия, мотивите му за извършване на престъплението, както и всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства по смисъла на чл.54 от НК.

При определяне вида и размера на наказанието на подсъдимия В.Вълчев, съдът приема като смекчаващи вината обстоятелства – чистото съдебно минало, признанието на вината и изразеното съжаление и критичност към извършеното от него деяние и липсата на предходни нарушения по ЗДвП. Отегчаващи обстоятелства –високата степен на алкохолно опиянение на подс.Вълчев и факта, че същия е управлявал товарния автомобил без валидно СУМПС.

При определяне на наказанието, съдът не констатира наличие на многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства, които да обуславят по-ниска степен на обществена опасност на конкретно извършеното, от типичната за този вид престъпления.

Преценявайки всичко това, съдът счете, че следва да бъде определено наказание при превес на отегчаващите отговорността обстоятелства – ориентирано над средния размер за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК. Ето защо и с оглед разпоредбата на чл.54, ал.1 от НК, съдът определи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 10 /десет/ месеца. Съдът, на основание чл.66, ал.1 от НК, отложи изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от 3 /три/ години.

Съдът наложи на подсъдимия В.Вълчев и кумулативното наказание по чл.343г от НК, като на основание чл.37, ал.1, т.7 НК, го лиши от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца.

Съдът намира, че не може да приложи нормата на чл. 78а от НК, тъй като е налице пречка в тази насока, предвидена в чл. 78а, ал.6 от НК – деецът е бил в пияно състояние.

Така индивидуализираното по вид и размер на Валери Ленин Вълчев с ЕГН 6411151920, наказание, съдът намира, че ще съдейства за поправянето на подсъдимия и за постигане на поставените от закона превантивни цели, както по отношение на него, така и по отношение на останалите членове на обществото - чл. 36 ал. 1 от НК.
По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови присъдата си.
Мотивите се написаха на 27.06.2012г.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………./ Хр. Ангелов /


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница