Методика за определяне на комплексната оценка на офертитеДата23.07.2016
Размер44.31 Kb.
МЕТОДИКА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

След проверка на съответствието на офертите с посочените в документацията за участие минимални изисквания, Комисията пристъпва към извършване на оценка на офертите.

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

Оценка на офертите

Показатели за оценяване:
Tс - Сервизно обслужване;

Tг - Гаранционни условия, при минимален гаранционен срок от 5 години;

С – Срок за доставка, при максимален срок за изпълнение 120 дни

Фn – Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС)
Относителна тежест на показателите за оценяване:

Tс = 20 точки, максимална стойност;

Tг = 20 точки, максимална стойност;

С = 10 точки, максимална стойност;

Фn = 50 точки, максимална стойност
Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва:

Предложения, които не отговарят на техническата спецификация следва да бъдат предложени за отстраняване.1. Относно оценката на показател Tс – максимален брой точки 20т.
Оценката по този показател на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула:
N

Тс = -------------- x 20

MAX


Където:

ТсN – резултата от оценката за оценяваната оферта

TсMAX – максималната стойност сред получените оценки на всички оферти

Тс – резултатната оценка на оценяваната оферта.
Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват като сума от точките по-начина посочен по-долу в таблицата.


Сервизно обслужване

Оценка

Точки

1

2

3

1.Време за реакция – Т с1

(включва времето за посещения на място и констатиране на повредата)


до 2 часа


10

над 2 до 8 часа

8

над 8 до 12 часа

6

над 12 до 24 часа

4


над 24 до 48 часа

2


2.Време за отстраняване на повреда – Т с2

до 12 часа


10
над 12 до 24 часа


8
над 24 до 48 часа


6
над 48 до 72 часа


4
над 72 до 168 часа


2


Максимално възможни точки по показател “Сервизно обслужване” – TсN = Т с1 + Т с2


2. Относно оценката на показател Tг – максимален брой точки 20т.
Оценката по този показател на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула:
Тг = Тг n/ Тг MAX х 20, където:

Тг MAX – най-дългия гаранционен срок предложен от участник в процедурата

Тгn – гаранционен срок предложен в n-тата оферта

Максималният брой точки получава офертата с предложени най-добри гаранционни условия.


3. Относно оценката на показател С – максимален брой точки– 10т.
Оценката на предлагания от участника срок за изпълнение на поръчката се извършва по следната формула:
С = Сmin / Сn х 10, където:

Сmin – предложен най-кратък срок за доставка сред всички допуснати до оценка оферти

Сn – срока предложен в n-тата оферта

Предложения, които съдържат срок за изпълнение на поръчката по-дълъг от посочения по-горе максимален такъв от 10 дни следва да бъдат предложени за отстраняване.


4. Предлагана цена – Фn – максимален брой точки – 50т.
Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.
Оценка на финансовото предложение.
Фn – финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата:

Фn = Цmin / Цn х 50, където:

Цmin – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти

Цn – цената предложена в n-тата оферта

Фn се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

Обща оценка – Оn – максимален брой – 100 точки
Общата оценка е сбор от получените стойности по всеки от посочените показатели:

Оn = Тсn + Тгn + Сn + Фn, където

Оn – общата оценка на n-тата оферта,

Тсn – оценката по показател Тс на n-тата оферта,

Тгn – оценката по показател Тг на n-тата оферта,

Сn - оценката по показател С на n-тата оферта.

Фn – финансовата оценка на n-тата оферта.
Крайно класиране на Участниците
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница