Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаДата20.08.2017
Размер125.79 Kb.
#28394

Приложение № 4а

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, …………………….., в гр. София, се сключи този договор между


МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, с адрес гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий” № 9, с НДР № 1220027690 и ЕИК 000695388, представлявано от Иван Марков – главен секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и възложител на обществени поръчки, съгласно Заповед № РД-08-513 от 04.11.2016 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Иван Иванов – директор на дирекция „Финанси”, наричано за краткост „ЗАСТРАХОВАН”, от една страна,
и

…………………………………….., представлявано от ………………………………., в качеството ……………………………………., със седалище и адрес на управление: ……………………………………………………………ЕИК……………………., определен за изпълнител на поръчката по Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с № …………………………….., наричано по-нататък „ЗАСТРАХОВАТЕЛ”, от друга страна.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ЗАСТРАХОВАНИЯТ възлага, а ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава срещу възнаграждение да застрахова моторните превозни средства на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията със застраховка „Автокаско”, валидна за територията на Република България и чужбина, застраховка „Злополука на лицата в МПС”, валидна за територията на Република България и чужбина и застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите”.


(2) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изпълнява предмета на договора при условията на Приложение № 1а – Техническа спецификация от Обявата за събиране на оферти с рег. № …………………… на ЗАСТРАХОВАНИЯ и Приложение № 2а – Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява от офертата на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ с рег. № ……………………… и Общите условия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по видове застраховки, представляващи неразделна част от този договор.

Чл. 2. Броят, марките (моделите), регистрационните номера, вида, номерата на шасито, номерата на двигателите, годината на производство, кубатурата на моторните превозни средства са посочени в раздел VII от Приложение № 1а - Техническа спецификация.

ІІ. ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ
Чл. 3. Застраховките по чл. 1, ал. 1 покриват застрахователни събития, настъпили на територията, както следва:

1. за застраховка „Автокаско” – територията на Република България и чужбина;

2. за застраховка „Злополука на лицата в МПС” – територията на Република България и чужбина;

3. за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” – съгласно чл. 480, от Кодекса за застраховането.ІIІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 4. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

Чл. 5. Срокът на застраховките по договора е както следва:

1. За застраховки „Автокаско” и „Злополука на лицата в МПС” е от 00:00 ч. на 01.01.2017 г. до 24:00 ч. на 31.12.2017 г.

2. За застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите”, съгласно раздел VII от Приложение № 1а - Техническа спецификация е:

  • Позициите от № 1 до № 17, № 19 и № 21 - от 00:00 ч. на 01.01.2017 г. до 24:00 ч. на 31.12.2017 г.;

  • Позиция № 18 – от 00:00 ч. на 19.11.2017 г. до 24:00 ч. на 18.11.2018 г.;

  • Позиция № 20 – от 00:00 ч. на 23.12.2017 г. до 24:00 ч. на 22.12.2018 г.ІV. ПОКРИТИ РИСКОВЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Чл. 6. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ осигурява застрахователна защита на моторните превозни средства на ЗАСТРАХОВАНИЯ, подробно описани в раздел VII от Приложение № 1а - Техническа спецификация срещу настъпване на следните покрити рискове, а именно:

1. Застраховка „Автокаско”, валидна за територията на Република България и чужбина се сключва при покритие на следните рискове и условия:а) природни бедствия: пожар; буря (ураган, градушка); наводнения; гръм (мълния); снежно и/или ледено натрупване следствие на обилен снеговалеж; морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, съоръжения, както и експлозия на такива съоръжения;

б) авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и други съоръжения, както и от експлозия на такива съоръжения; в) пожар, възникнал по време на движение, или възникнал при включване и работа на двигателя при престой;

г) пожар, възникнал по време на престой на МПС и неработещ двигател вследствие на техническа неизправност и/или случайно събитие;

д) случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС;

е) сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в т.ч. и ПТП, съгласно Закона за движение по пътищата;

ж) внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение, ако това не е възникнало поради невнимание или небрежност на ЗАСТРАХОВАНИЯ;

з) злоумишлени действия на трети лица – причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и взривяване;

и) кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радиооборудване:

к) кражба или грабеж на отделни детайли, възли и агрегати на МПС; л) кражба на цяло МПС;

м) грабеж на цяло МПС;

н) покриване на разходи за престой на МПС на паркинг до 15 дни;

о) осигуряване на безплатна Пътна помощ на територията на Република България;

п) ползване доверен сервиз на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за всички автомобили при ремонтни дейности за отстраняване на частични щети по застраховка „Автокаско”;
2. Застраховка „Злополука на лицата в МПС”, валидна за територията на Република България и чужбина се сключва при следните покрити рискове и условия:

а) основно покритие – при смърт вследствие злополука за едно лице/място застрахователно обезщетение в размер на 20 000.00 (двадесет хиляди) лева, или при трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука за едно лице – процент от 20 000.00 (двадесет хиляди) лева, равен на процента загубена трудоспособност; не се допуска възможност за ограничаване на размера на посочената застрахователна сума за едно събитие за едно превозно средство в агрегат;

б) допълнително покритие – при временна загуба на трудоспособност вследствие злополука над 20 дни – застрахователно обезщетение в размер от 1000.00 (хиляда) лева и медицински разноски вследствие злополука на едно лице/място – не по-малки от 2000.00 (две хиляди) лева.

3. Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” се сключва на основание чл. 477, при застрахователни суми (лимит на отговорност), определени в чл. 492 и при условията на чл. 480 от Кодекса за застраховането

Чл. 7. При щети, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ изплаща обезщетение, описано в Приложение № 2а към настоящия договор.

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА
Чл. 8. Застрахователната сума по настоящия договор определя лимита на отговорност на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и се определя като парична сума, представляваща горната граница на отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ към ЗАСТРАХОВАНИЯ. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на моторните превозни средства на ЗАСТРАХОВАНИЯ, към момента на сключване на договора, определена от оценител на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Чл. 9. Застрахователната сума по видове застраховки се определя, както следва:

1. Застраховка „Автокаско”, валидна за територията на Република България и чужбина” – обща стойност за моторните превозни средства на ЗАСТРАХОВАНИЯ в размер на …………………… (…………….) лева, съгласно ценово предложение от офертата на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ - Приложение № 3а;

2. Застраховка „Злополука на лицата в МПС”, валидна за територията на Република България и чужбина” се сключва при основно покритие 20 000.00 (двадесет хиляди) лева и допълнително покритие при временна загуба на трудоспособност вследствие злополука над 20 дни 1000.00 (хиляда) лева и медицински разноски вследствие злополука на едно лице/място – не по-малко от 2000.00 (две хиляди) лева;

3. Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите” с лимити на отговорност съгласно чл. 492 от Кодекса за застраховането, както следва:

a) за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;

б) за вреди на имущество (вещи) – 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.
 

 

VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ


Чл. 10. Застрахователните премии за срока на договора са посочени в Приложение № 3а - Ценово предложение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 11. (1) Размерът на застрахователните премии за целия период на действие на този договор е определен общо на …………….. (…………………) лева.

(2) Договорената премия е окончателна, включва всички разходи, данъци и такси по изпълнение на услугата съгласно чл. 1 и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор. Застрахователната премия е определена без самоучастие/франшиз от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ и такова не се допуска.

Чл. 12. Размерът на застрахователните премии може да бъде променен от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при условията на чл. 19 и чл. 20 от този договор.

VII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 13. (1) ЗАСТРАХОВАНИЯТ заплаща дължимите застрахователни премии по чл. 11, ал. 1, в български лева по банков път, срещу представяне на сметка/фактура за дължимата застрахователна премия по отделно за всяка застрахователна полица /по вид застраховка и при следните условия:

Плащането се извършва в срок до 16.12.2016 г.(2) Сумата на застрахователната премия се нарежда по банковата сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:

IBAN: ………………………………BIC: …………………..

Чл. 14. (1) При настъпване на застрахователно събитие, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ заплаща на ЗАСТРАХОВАНИЯ предвиденото за съответния вид застраховка и вид автомобил застрахователно обезщетение.

(2) Застрахователното обезщетение се изплаща от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на ЗАСТРАХОВАНИЯ в срок не по-късно от 15 дни след представяне на всички изискани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ документи, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие и размера на обезщетението, съгласно Приложение № 2а, като сумите се нареждат по банкова сметка на ЗАСТРАХОВАНИЯ, както следва:

Банка: Българска народна банка

BIC: BNBBGFSD

IBAN: BG42BNB96613000124801

(3) Застрахователното обезщетение по Застраховка „Злополука на лицата в МПС”, валидна за територията на Република България и чужбина” се изплаща от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на застрахованото лице, в срок не по-късно от 15 дни след представяне на всички изискани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ документи, съгласно Приложение № 2а.

VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 15. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да издаде най-късно в срок до 3 /три/ дни преди срока на влизането им в сила застрахователните полици по всички видове застраховки със срок на валидност застраховките на автомобилите от Приложение № 2а.

Чл. 16. (1) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да даде необходимите указания на своите клонове за обслужване на съответните застраховки.

(2) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да осигури ликвидация на щетите по всички застраховки.

Чл. 17. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да изплаща дължимите застрахователни обезщетения в сроковете, посочени от него в Приложение № 2а, считано от датата на представяне на изискуемите по настъпилата щета документи, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие и размера на щетата, но не по-късно от 15 дни от представянето им.

Чл. 18. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен след настъпване на застрахователно събитие да осигури извършването на всички ремонти в негов доверен сервиз, съгласно Приложение № 4 – „Списък на доверените сервизи”.

Чл. 19. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен в рамките на срока на застраховките, при същите застрахователни условия, да застрахова новопридобити от ЗАСТРАХОВАНИЯ автомобили при искане на ЗАСТРАХОВАНИЯ.

Чл. 20. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен в рамките на срока на застраховките, при прекратяване ползването на застраховани от ЗАСТРАХОВАНИЯ автомобили, да прекрати застрахователните полици на тези автомобили, да сторнира платената за тях застрахователна премия и да възстанови надплатеното.

Чл. 21. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ЗАСТРАХОВАНИЯ за размера на застрахователните обезщетения за всяко застрахователно събитие.

Чл. 22. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да получи визираната в чл. 13 застрахователна премия по начина и в сроковете, указани в този договор.

Чл. 23. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право да изисква и да получава от ЗАСТРАХОВАНИЯ информация във връзка със застрахованите автомобили.

Чл. 24. ЗАСТРАХОВАНИЯТ се задължава да уведомява ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за настъпилите застрахователни събития в сроковете, предвидени в Приложение № 2а.

Чл. 25. ЗАСТРАХОВАНИЯТ се задължава да заплати пълния размер на дължимата застрахователна премия в срока по чл. 13 от този договор, по конкретните застрахователни полици, след представяне на сметка/фактура за плащане, издадена по надлежен ред от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Чл. 26. ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да получи застрахователно обезщетение от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при настъпване на съответния покрит риск, уреден в раздел ІV на договора.
ХI. САНКЦИИ
Чл. 27. При забава на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ при изпълнение на задължения по този договор, същият дължи на ЗАСТРАХОВАНИЯ неустойка в размер на 0,1 % от стойността на платената застрахователна премия по чл. 12 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от нея.

Чл. 28. Прекратяването на настоящия договор не освобождава ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ от отговорност за неустойки.

ХII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 29. Настоящият договор се прекратява при следните условия:

1. с изтичане срока на договора;

2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3. когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която никоя от страните не носи отговорност;

4. когато настъпят съществени промени във финансирането на обществената поръчка, обект на този договор, извън правомощията на ЗАСТРАХОВАНИЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или предизвика.

Чл. 30. ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право да развали договора след едностранно писмено уведомление до ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, когато:

1. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ забави повече от два пъти изплащането на дължими застрахователни обезщетения или не изпълнява други задължения по договора;

2. когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 31. (1) ЗАСТРАХОВАНИЯТ определя ………………… на ЗАСТРАХОВАНИЯ, телефон: ……………., Е-майл: ……………………… и …………………. за свои представители, упражняващи контрол по изпълнението на договора, и които:

1. следят за срока на изпълнение на договора;

2. следят за и проверява съответствието на изпълнението с изискванията на договора;

3. предлагат извършването на и/или предприемането на съответните действия и мерки от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ.(2) Лицата по ал. 1 са оправомощени оперативно да съгласуват, координират и контролират извършването на дейностите във връзка с предмета на договора.

(3) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ определя ………………………………….……………, тел. …………...……………, Е-майл: ………… и ………………………, тел. ……………,

Е-майл: ……….………………………………….. за лица за контакти, координиране и контрол по изпълнение на договора.Чл. 32. Всички уведомления, съобщения и указания и др. между страните, се изпращат писмено по пощата с обратна разписка или по факс.

Чл. 33. Всяка от страните по договора е длъжна да уведоми другата страна при промяна на банковата сметка, адреса или друга регистрация в седемдневен срок от момента на промяната.

Чл. 34. Приложенията по този договор са следните:

1. Приложение № 1а – Техническа спецификация от Обява за събиране на оферти с рег. № …………….. на ЗАСТРАХОВАНИЯ, заедно със Списък на моторните превозни средства, съдържащ броя, марките (моделите), регистрационните номера, вида, номерата на шасито, номерата на двигателите, годината на производство, кубатурата;

3. Приложение № 2а - Техническо предложение за изпълнение на поръчката от офертата на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ рег. № ………………………;

4. Приложение № 3а – Ценово предложение от офертата на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ рег. № ………………………;

5. Приложение № 4 – Списък на доверени сервизи на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

Чл. 35. (1) Всички спорове свързани със сключването, действителността, тълкуването и изпълнението на този договор ще се уреждат чрез преговори между страните.

(2) Когато не бъде постигнато споразумение, споровете ще се решават от компетентния съд.

Чл. 36. При несъответствие между условията на настоящия договор от една страна, и общите условия на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за предоставяне на услугата по чл. 1 от друга страна, се прилагат първите, съгласно разпоредбата на чл. 298, ал. 3 от Търговския закон.

Чл. 37. За неуредените с настоящият договор условия ще се прилагат разпоредбите на Кодекса за застраховането и действащото в страната законодателство, което урежда правоотношенията между страните.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни оригинални екземпляра, един за ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и три за ЗАСТРАХОВАНИЯ, всеки от които с еднаква доказателствена сила.
ЗА ЗАСТРАХОВАН:

Иван Марков


Главен секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Иван Иванов


Директор на дирекция „Финанси”

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:


Каталог: sites -> default -> files -> documents -> 315
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Закон за кадастъра и имотния регистър в сила от 01. 01. 2001 г
documents -> Състояние на морската и речна индустрии в контекста на интегрираната морска политика
documents -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
documents -> Ценово предложение до Район „Централен”
documents -> Адрес за кореспонденция
documents -> Закон за устройството на черноморското крайбрежие в сила от 01. 01. 2008 г
documents -> Административнопроцесуален кодекс в сила от 12. 07. 2006 г
315 -> За Обособена позиция №2


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница