Н а р е д б а за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община АнтоновоДата21.01.2018
Размер179.31 Kb.
Н А Р Е Д Б А
за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново

по чл. 225а от ЗУТ
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново.

(2) По реда на тази наредба принудително се изпълняват и разпореждания за поправяне или възстановяване на незаконно премахнати строежи, части от тях или отделни видове строителни работи.Чл. 2. (1) Тази наредба се прилага за строежи четвърта, пета и шеста категория - незаконни по смисъла на чл.225, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;

(2) Тази наредба не се прилага за обекти:

1. строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната;

2. строежи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно чл. 151 от ЗУТ;

3. по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ;

4. други преместваеми съоръжения;

5. при промяна на предназначението на сгради, съоръжения или части от тях, без извършване на строително-монтажни работи.

Чл. 3 Към принудителното изпълнение на заповеди по чл.225а, ал.1 от ЗУТ, за премахване на незаконни строежи или части от тях се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от адресата/адресатите на заповедта в определения с нея срок за доброволно изпълнение.

ГЛАВА ВТОРА

РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. (1) В 7-дневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта на кмета на Община Антоново за премахване, се извършва проверка по изпълнението от специалисти на общинската администрация, за което се съставя констативен протокол /Приложение № 1/.

(2) При установено неизпълнение на заповедта в срока за доброволно изпълнение, кметът на общината пристъпва към действия по принудителното й изпълнение.Чл. 5. (1) В 7-дневен срок от съставяне на констативния протокол по чл.4, ал.1, длъжностните лица по чл. 223, ал.2 от ЗУТ от администрацията на Община Антоново провеждат предварително проучване относно начина на изпълнение на премахването на незаконния строеж, срока за изпълнение и необходимите средства (по количествено-стойностна сметка), резултатите от което се оформят в протокол

/ Приложение № 2/, който се одобрява от кмета на общината или упълномощено от него лице.

(2) При обоснована необходимост, посочена в протокола по чл.5, ал.1 /Приложение №2/ изпълнителят на премахването представя конструктивно становище или конструктивен проект за премахването, а когато е необходимо и за укрепване на строежа или части от него, изработени от правоспособен строителен инженер и с извършена оценка на съответствието по чл.142, ал.10 от ЗУТ.

Чл. 6. (1) В 30-дневен срок от одобряване на протокола /Приложение № 2/ по чл.5, ал.1, кметът на Общината открива процедура за възлагане проектирането и/или изпълнението на предвидените СМР за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга, респ. строителство по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

(2) В случаите, по чл.14, ал.5 от ЗОП може да се извърши пряко договаряне с поканен изпълнител.Чл. 7. След сключване на договор с избрания изпълнител, Кметът на община Антоново или упълномощено от него длъжностно лице, определя датата и часът за започване на принудителното изпълнение, за което уведомява всички заинтересовани лица.

Чл. 8. Преди започване на действията по принудителното изпълнение на заповедта на кмета на Общината за премахване на незаконния строеж, с цел обезопасяване на района, строителната площадка на незаконния строеж се огражда със сигнални ленти.

Чл. 9. При принудителното изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж, длъжностните лица по чл.223, ал.2 от ЗУТ от администрацията на Община Антоново при изпълнение на функциите си имат права съгласно чл.223, ал.5 и ал.6 от ЗУТ.

Чл. 10. На определената дата и час длъжностните лица по чл.223, ал.2 от ЗУТ от администрацията на Община Антоново, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на незаконния строеж преди започване на принудителното изпълнение на заповедта за премахване(приложение №3).

Чл. 11. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожаро и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество се пристъпва към принудително освобождаване на строежа, като за извършените видове работи се съставя протокол по образец (приложение №5А)

(2) Изнесеното движимо имущество по ал.1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от Кмета на община Антоново, като за наличността му се съставя опис от служители на община Антоново в присъствието на представители на МВР, където се отразява вида, количеството и състоянието на имуществото при изнасянето му.

(3) Извършените разходи по чл.1 са за сметка на адресата /адресатите/ по заповедта и се събират по реда на чл.15, ал.2 от наредбата, от органите на Общинска администрация.

Чл. 12. (1) Премахването на незаконния строеж се ръководи от представител на изпълнителя, който трябва да е технически правоспособно лице и се извършва съгласно становище на инженер-конструктор или конструктивен проект, в случаите когато такъв е необходим, след прекъсване захранването с вода, електрическа енергия, газоснабдяването, топлинна енергия, прекъснато отвеждане на отпадъчните води и др.

(2) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица, сгради и обекти.Чл. 13. След изпълнението на заповедта за принудително премахване на незаконния строеж се съставя протокол (приложение №4) от длъжностните лица по чл.223, ал.2 от ЗУТ от администрацията на община Антоново и от изпълнителя в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерство на вътрешните работи.

(2) Екземпляр от протокола по ал.1 ( приложение№4) се изпраща на Агенция по кадастъра.Чл. 14. (1) Окончателното разчистване на строителната площадка от строителни отпадъци, получени при премахването на незаконния строеж и възстановяването на терена, когато теренът е общинска/държавна собственост или когато се засягат интереси на трети лица, се извършва от Община Антоново, като за извършените видове работи се съставя протокол по образец /Приложение№ 5Б/.

(2) Когато теренът е собственост на адресата на заповедта, на лицето се изпраща предписание за извозване на строителните отпадъци в определен срок и на определено от Кмета на община Антоново място.

(3) Извършените разходи по ал.1 са за сметка на адресата/ адресатите на заповедта и се събират по реда на чл.15, ал.2 от органите на Общинска администрация.
ГЛАВА ТРЕТА

РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ
Чл. 15. (1). Длъжностните лица по чл.223, ал.2 от ЗУТ от администрацията на Община Антоново и изпълнителят съставят протокол по образец (Приложение №5) за извършените разходи по премахването и/или укрепването на строежа или части от него.

(2) Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протоколите по чл.15(1) и чл.11(1)- приложения №5, №5А и №5Б, се предприемат действия за събиране на вземането по реда на чл.418 от Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК).

(3) Когато извършителят на незаконния строеж е неизвестен, разходите по премахването са за сметка на общинския бюджет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. „Премахване на строеж” представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние, което го прави негоден за ползване при спазване нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.

§ 2. „Премахване на промяна предназначението на сгради, съоръжения или части от тях” представлява възстановяване на първоначалното предназначение, съгласно одобрените строителни книжа.

§ 3. (1)„Адресат/адресати на заповедта” са физически или юридически лица, спрямо които със заповедта по чл. 225а, ал.1 от ЗУТ се създават задължения за премахване на незаконния строеж със заповедта по чл.225а, ал.1 или ал.2 ЗУТ и се определя срок за доброволно изпълнение.

(2) Лицата по ал.1 отговарят солидарно за направените разходи по принудителното изпълнение на заповедта за премахване.§ 4. При частично премахване на строеж се изготвя становище от правоспособен инженер – конструктор за укрепване на строежа, придружено /при необходимост/ от конструктивен проект.

§ 5. „Изпълнител” е лицето, определено за изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП, на което е възложено премахването на незаконния строеж и принудително изпълнение на заповедта по чл.225а, ал.1 на ЗУТ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 225а, ал.3 на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

§ 7. Наредбата влиза в сила три дни след публикуването й на сайта на Община Антоново.

§ 8. Наредбата е приета с Решение № 474 на Общински съвет - Антоново, по т. 4, по Протокол № 59 от 28.05.2015 година.

§ 9. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Антоново и на упълномощените длъжностни лица от Общинска администрация.

 

Приложение № 1към чл. 4, ал. 1

П Р О Т О К О Л
...........
Днес,....................20....г., работна група в състав:  1. .......................................................................... при Община Антоново
  1. .......................................................................... при Община Антоново
  1. .......................................................................... при Община Антоново

в присъствието/отсъствието

на ...............................................................................................................................

адресата/адресатите на Заповед №............../..................20.....г. на кмета на Община Антоново по чл.225а, ал............ от ЗУТ

извърши проверка относно доброволното изпълнение на Заповед №............../............г. на кмета на Община Антоново ,за строеж........................................................................................ изграден в ......................………………………………… ……………………………… …………………….с административен адрес......................................................... ………….

При проверката се установи: ....................................................................................................

Съставили:
1......................................./............................../
2....................................../............................../
3...................................../............................../

Приложение № 2

към чл. 5, ал.1


П Р О Т О К О Л
За предварително проучване на принудителното изпълнение на премахването на незаконния строеж
Днес,....................20.......г., работна група в състав:
1..............................................................................при Община Антоново
2..............................................................................при Община Антоново
3..............................................................................при Община Антоново,
След като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на принудителното изпълнение, срока за изпълнение и необходимите средства и други, относно незаконен строеж .......................................................................................

...................................................................................................................................................

изграден в имот......................................................................................................................

на адрес..................................................................................................................................

излага следното становище:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................


І. Начин на изпълнение на премахването:

.................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
ІІ. Срок за изпълнение на принудителното премахване:

..................................................................................................................................................

ІІІ. Стойност на премахването ...............................лева, без ДДС.

Работна група:


1........................................./.............................../

2......................................../.............................../

3......................................../.............................../

Приложение № 3

към чл. 10


П Р О Т О К О Л
за установяване състоянието на строежа и строителната площадка преди започване на принудително изпълнение

Днес,.......................20.....г., работна група в състав:


1...................................................................................при Община Антоново;

2...................................................................................при Община Антоново;

3...................................................................................при Община Антоново;

4....................................................................................

В качеството си на изпълнител по Заповед №.........../.................20...г. на кмета на Община Антоново по чл. 225а, ал. ..... от ЗУТ, в присъствието на:
5..................................................................................................

6..................................................................................................

7..................................................................................................

в.........часа се събра за привеждане в изпълнение Заповед №........./................20......г. на кмета на Община Антоново за премахване на незаконен строеж ................................................................................................................................................

находящ се в.......................................................................................................................на адрес:........................................................................................................................................

изграден от ..............................................................................................................................


Във връзка с изискванията на Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново, работната група установи, че строежът е/не е опразнен от строителна механизация, хора, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество на собственика на строежа и други в срока на доброволно изпълнение.

В....................часа се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж.Съставили: Присъствали:
1.............................../...................../ 5............................/..................../
2............................../...................../ 6.........................../..................../
3............................./...................../ 7.........................../...................../
4............................./...................../

Приложение № 4

към чл. 13


П Р О Т О К О Л

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка след

започване на принудителното изпълнение

Днес, ...................20......г., работна група в състав:


1.....................................................................при Община Антоново;

2.....................................................................при Община Антоново;

3.....................................................................при Община Антоново;

4........................................................................................................


в качеството си на изпълнител по Заповед № ........./.......................20....г. на кмета на Община Антоново по чл. 225а, ал....... от ЗУТ, в присъствието на:
5..............................................................................................

6..............................................................................................

7..............................................................................................

8...............................................................................................

в ...........часа, приключи с извършване на следните строително – монтажни работи:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

на строежа ............................................................................................................

находящ се в .................................................на адрес...........................................

изграден от .............................................................................................................
Заповед № ........../...........200...г. на кмета на Община Антоново е изпълнена.

Строежът е приведен в състояние - негоден за ползване. Строителната площадка е в следното състояние: .........................................................................

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Съставили: Присъствали:
1............................/....................../ 5............................../..................../
2.........................../....................../ 6............................../..................../
3........................../....................../ 7............................./..................../
4........................./....................../ 8............................./..................../

Приложение № 5А

към чл. 11, ал.1


ОДОБРЯВАМ,

КМЕТ

НА ОБЩИНА АНТОНОВО

П Р О Т О К О Л

За извършени разходи за изнасяне на движимо имущество преди започване на премахването на незаконен строеж:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Днес, …………..20…..г., подписаните:

1. ………………………………………………………………………..на длъжност ……………………………………………………..в Община Антоново

2. ………………………………………………………………………..на длъжност ……………………………………………………..в Община Антоново

3. ………………………………………………………………………..на длъжност ……………………………………………………..в Община Антоново

След извършена проверка установиха, че при почистване на строителната площадка след премахването на незаконния строеж са изпълнени следните видове работи:

Видове строителни работи

Ед. мярка

Количество

Ед. цена

Обща стойност

1

2

3

4

5Всичко:

ДДС:
Общо:Съставили

1……………………./…………………../ Проверил…………………………

2……………………../…………………./ (………………………………………)

3……………………../…………………/ (на длъжност…………………………

Община Антоново


Приложение №5Б

към чл.14, ал.1

ПРОТОКОЛ
за извършени разходи за почистване на строителната площадка след премахването на незаконен строеж

…………………………….....................................................................................................


Днес,.....................20.....г., в град Антоново:
1................................................................................................. на длъжност ………………………………………………………………….при община Антоново;

2................................................................................................. на длъжност ………………………………………………………………….при община Антоново;


3................................................................................................. на длъжност ………………………………………………………………….при община Антоново;

След извършена проверка установихме, че при почистване на строителната площадка след премахване на незаконния строеж са изпълнени следните видове работи:
№ по ред

Видове строителни работи

Единица

мярка


Количество

Единична

цена


Обща

стойност


Всичко:
ДДС:
------------------
Общо:Съставили:


1......................................../............................./
2......................................./............................../
3....................................../............................./
Проверил…………………………

(…………………………………….)

Приложение №5

към чл.15, ал.1ПРОТОКОЛ

За извършени разходи по премахването на незаконен строеж:…………………………………………………………………………………..

Днес, ……………………….20..год.,

1………………………………………………………………………………………………………………………..в качеството си на изпълнител по Заповед №……./……..20…год. за премахване на незаконен строеж………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Находящ се в …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..

И

2………………………………………………………………………..при община Антоново3………………………………………………………………………при община Антоново

След извършена проверка установиха, че при премахването на незаконния строеж са изпълнени следните видове работи (по предварителната количествено-стойностна сметка):№ по ред

Вид

Ед. мярка

Количество

Ед. Цена

Обща стройност


Всичко:


ДДС:

Общо:
Съставили:


1……………………..(………………………)

2………………………(……….……………..)

3………………………(…………………..…)

Проверил:……………………….Директор на дирекция “...........”
Каталог: raw -> uploads -> Antonovo -> Programi Naredbi
Programi Naredbi -> Инструкция за докумeнтационната и деловодната дейности в общинска администрация 2010 година раздел първи
Antonovo -> По ред Наименование на обекта
Antonovo -> У в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
Antonovo -> Мотиви към проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново по чл. 225а от зут
Antonovo -> На 17 януари 2017 г. Община Антоново организира тържественото честване
Antonovo -> На 17 януари 2014 г. Община Антоново организира тържественото честване
Programi Naredbi -> Община антоново наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община антоново
Programi Naredbi -> Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница