На вниманието на: участниците в процедура с предметДата15.10.2018
Размер64.5 Kb.
НА ВНИМАНИЕТО НА:

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА МЛАДЕЖКИ КУЛТУРЕН ЦНЕТЪР, КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР “МОРСКО КАЗИНО” И СЦЕНА НА ОТКРИТО “ОХЛЮВА””


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпили запитвания, предлагаме на Вашето внимание следните разяснения относно процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване за Младежки Културен Център, Културен Център "Морско Казино” и Сцена на открито "Охлювас четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка и монтаж на асансьори за Културен център "Морско Казино”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка и монтаж на техника за видеонаблюдение, сигнално – охранителна техника , пожароизвестителна техника и уреди за наблюдение на Черно море за обекти: Културен център "Морско казино” и Сцена на открито "Охлюва”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Доставка и монтаж на техника за озвучаване и сценично осветление за обекти: Младежки културен център, Културен център "Морско Казино” и Сцена на открито "Охлюва”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Доставка и монтаж на видео и презентационна техника за обекти: Младежки културен център и Културен център "Морско Казино”, компютърни и комуникационни системи за Културен център “Морско Казино”.
Приложение: съгласно текста.

С уважение,


Атанаска Николова

Заместник – кмет “Евроинтеграция и Екология”

Община Бургас

ВЪПРОС 1: Приложение Б2: Технически спецификации за оборудване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Доставка и монтаж на видео и презентационна техника за обекти: Младежки културен център и Културен център “Морско Казино”, компютърни и комуникационни истеми за Културен център “Морско Казино”

т. 1.1. Компютърна система и лицензиран софтуер – моля, посочете минималните изисквания към хардуера. Да включва ли мишка и клавиатура, както и монитор, ако да – колко инча? Какъв да бъде софтуера – windows/office – XP, 7/Basic, Pro/32, 64bit/BG. Eng?

т.1.3, т.2.3. – Елеватор за проектор: къде ще се монтира – таван, стена /подвижен, стационарен/?

т.1.5., т.2.5. – мултимедийна система: Какви са предавателите, технически параметри на приемника?

т.1.6, т.2.6. – Пулт за управление на проектор от 2 позиции – Какви са техническите параметри?

т.1.7, т.2.7. – Сервизен компютър: Какви са техническите параметри?

т.1.8, т.2.8. – Кабели и конектори: Какви точно аудио/ видео кабели и конектори, колко метра?

т.1.9., т.2.11. – Инсталиране и тестване: Инсталиране на какво – софтуер/ хардуер, тестване на какво?

т.1.10, т.2.10. – LCD екрани: колко инча?

т.2.1. – Компютърна система с 19” монитор и лицензиран софтуер: моля посочете минималните изисквания към хардуера? Да включва ли мишка и клавиатура? Какъв да бъде софтуера - windows/office – XP, 7/Basic, Pro/32, 64bit/BG. Eng?

т.3.2. – Прожекционен екран: Моля посочете размери;

т.3.4. – Дистанционно управление: Моля посочете какво ще се управлява с него

т.3.5. – RGB усилвател: Какви са техническите параметри?

т.3.7. – Видео сплитер: Колко портов?

т.4.1. – Компютри с лицензиран софтуер: Какъв да бъде софтуера - windows/office – XP, 7/Basic, Pro/32, 64bit/BG. Eng?

т. 4.4. Мултифункционално устройство, принтер, копир, скенер: Лазерен или мастиленоструен печат, както и дали да бъде монохромно или цветно?

т.4.5. Фото – принтер: Лазерен или мастиленоструен печат?

т. 5.3. Комутатор (switch): Колко порта да бъде?

т. 5.4. ODF – Оптичен разпределител ли имате предвид и ако да, моля за технически параметри?

т.5.5. Мултиплексор: Какви са техническите параметри?

т.5.6. Медиа конвертор: Какви са техническите параметри?
ОТГОВОР:

Посочените в Приложение Б2 за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 технически параметри на оборудването по позиции са базирани на минимални изисквания на Възложителя, с които участниците в процедурата за обществена поръчка следва да се съобразят при подготовката на офертите. Отделните елементи на видовете оборудване следва да се разглеждат като единна система, съобразена с функционалното предназначение и обема на помещенията на сградите на Културен център “Морско Казино” и Младежки културен център. От участниците в обществената поръчка се очаква да предложат цялостни решения за отделните групи позиции, както следва: 1. Видео и презентационна техника за Младежки културен център;

 2. Оборудване на Мултифункционална зала на Културен център “Морско Казино”;

 3. Видеопрезентационна техника за Културен център “Морско Казино”;

 4. Компютръни конфигурации за зала за виртуална култура в Културен център “Морско Казино”;

 5. Телефонизация и интернет за Културен център “Морско Казино”.

Конкретните технически параметри на оборудването по отделните позиции трябва да гарантират съвместимост на отделните елементи в цялостното решение. Съгласно т.2.6. от Раздел 4 “Условия за участие” от Указанията към участниците в обществената поръчка, участникът следва да представи попълнено Приложение № 1 към техническото предложение, в което изчерпателно да опише техническите параметри на предлаганото оборудване. Предложеното оборудване следва да бъде съобразено с инвестиционните проекти на Културен център “Морско Казино” и Сцена на открито “Охлюва”, неразделна част от документацията.
По т.1.1. – Виж отговор на Въпрос 1. Компютърната система трябва да включва мишка, клавиатура и монитор минимум 19”. Препоръчителни изисквания на Възложителя по отношение на софтуера са: windows 7ProEng 64-bit или еквивалент.

По т.1.3, т.2.3. Елеватор за проектор – монтира се на таван, подвижен.

По т.1.5, т.2.5. – Виж отговор на Въпрос 1;

По т. 1.6, т.2.6. - Виж отговор на Въпрос 1;

По т.1.7, т.2.7. – Виж отговор на Въпрос 1;

По т.1.8, т.2.8. – Виж отговор на Въпрос 1;

По т.1.9., т.2.11. – Виж отговор на Въпрос 1; Инсталиране и тестване на отделните групи позиции.

По т.1.10, т.2.10. – LCD екрани: 46”

По т.2.1. – Виж отговор на Въпрос 1. Компютърната система трябва да включва мишка, клавиатура и монитор минимум 19”. Препоръчителни изисквания на Възложителя по отношение на софтуера са: windows 7ProEng 64-bit или еквивалент.

По т.3.2. – Прожекционен екран: Минимални размери 2,00 х 2,00м.;

По т.3.4. – Виж отговор на Въпрос 1.

По т.3.5. – Виж отговор на Въпрос 1.

По т.3.7. – Виж отговор на Въпрос 1.

По т.т.4.1. – Компютри с лицензиран софтуер: Виж отговор на Въпрос 1. Препоръчителни изисквания на Възложителя по отношение на софтуера са: windows 7ProEng 64-bit или еквивален

По т.т. 4.4. Мултифункционално устройство, принтер, копир, скенер: Лазерен, цветен.

По т.4.5. Фото – принтер: Лазерен;

По т. 5.3. Комутатор (switch): Виж отговор на Въпрос 1.

По т. 5.4. ODF – Оптичен разпределител, single mode. Виж отговор на Въпрос 1.

По т.5.5. Мултиплексор: Виж отговор на Въпрос 1.

По т.5.6. Медиа конвертор: Виж отговор на Въпрос 1. техническите параметри да се съобразят с изграждания оптичен вход.ВЪПРОС 2: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка и монтаж на техника за видеонаблюдение, сигнално охранителна техника, пожароизвестителна техника и уреди за наблюдение на Черно море за обекти: Културен център “Морско Казино” и Сцена на открито “Охлюва”.

Т.1.1. и т.5.1. Система за видеонаблюдение и софтуер: Моля посочете технически параметри за изготвяне на системата.ОТГОВОР: Посочените в Приложение Б2 за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 технически параметри на оборудването по позиции са минимални изисквания на Възложителя, с които участниците в процедурата за обществена поръчка следва да се съобразят при подготовката на офертите. Отделните елементи на видовете оборудване следва да се разглеждат като единна система, съобразена с функционалното предназначение и обема на сградите на Културен център “Морско Казино” и Сцена на открито “Охлюва”. От участниците в обществената поръчка се очаква да предложат цялостни решения за отделните групи позиции, както следва:

 1. Видеонаблюдение за Културен център “Морско Казино”;

 2. СОТ за Културен център “Морско Казино”;

 3. Уреди за наблюдение на Черно море;

 4. Пожароизвестителна техника за Културен център “Морско Казино”;

 5. Видеонаблюдение за Сцена на открито “Охлюва”;

 6. СОТ за Сцена на открито “Охлюва”;

Конкретните технически параметри на оборудването по отделните позиции трябва да гарантират съвместимост на отделните елементи в цялостното решение. Съгласно т.2.6. от Раздел 4 “Условия за участие” от Указанията към участниците в обществената поръчка, участникът следва да представи попълнено Приложение № 1 към техническото предложение, в което изчерпателно да опише техническите параметри на предлаганото оборудване.

По т.1.1. и т.5.1. Система за видеонаблюдение и софтуер: Технически параметри за изготвяне на системата трябва да бъдат съобразени с останалите позиции от групи 1. Видеонаблюдение за Културен център “Морско Казино” и 5. Видеонаблюдение за Сцена на открито “Охлюва”.


ВЪПРОС 3: В техническите спецификации по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка и монтаж на техника за видеонаблюдение, сигнално –охранителна техника, пожароизвестителна техника и уреди за наблюдение на Черно море за обекти: Културен център “Морско Казино” и сцена на открито “Охлюва”, в раздел “Параметри на оборудването” сте посочили конкретни модели на технически средства.

Дори в т. 5.2. сте посочили конкретна търговска марка – VIDO, а биноклите и далекогледите с изискуемите технически параметри са спрени от производство.

Предвид изложеното, моля да уточните, дали е допустимо участник да предложи друг модел технически средства, различен от посочения в техническата спецификация и от друг производител, но с аналогични или по-добри технически параметри, дали ще приемете такава оферта като съответстваща на изискванията на Възложителя. При условие, че отговорът е положителен, моля посочете каквиса точно минималните технически параметри, на които следва да отговарят тези “други” технически средства.
ОТГОВОР:

Посочените в Приложение Б2 за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 технически параметри на оборудването по позиции са минимални изисквания на Възложителя, с които участниците в процедурата за обществена поръчка следва да се съобразят при подготовката на офертите. При изготвяне на офертата, участникът би могъл да оферира и аналогични или по-високи от посочените параметри за всяка от позициите в приложение Б2.

Във връзка с гореизложеното даваме следните разяснения, свързани с минималните изисквания на Възложителя по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:

- Отделните елементи на видовете оборудване следва да се разглеждат като единна система, съобразена с функционалното предназначение и обема на сградите на Културен център “Морско Казино” и Сцена на открито “Охлюва”. От участниците в обществената поръчка се очаква да предложат цялостни решения за отделните групи позиции, както следва: 1. Видеонаблюдение за Културен център “Морско Казино”;

 2. СОТ за Културен център “Морско Казино”;

 3. Уреди за наблюдение на Черно море;

 4. Пожароизвестителна техника за Културен център “Морско Казино”;

 5. Видеонаблюдение за Сцена на открито “Охлюва”;

 6. СОТ за Сцена на открито “Охлюва”;

Конкретните технически параметри на оборудването по отделните позиции трябва да гарантират съвместимост на отделните елементи в цялостното решение. Съгласно т.2.6. от Раздел 4 “Условия за участие” от Указанията към участниците в обществената поръчка, участникът следва да представи попълнено Приложение № 1 към техническото предложение, в което изчерпателно да опише техническите параметри на предлаганото оборудване.

- Минималните изисквания на Възложите ля по отношение на 3. Уреди за наблюдение на Черно море са както следва:

Т.3.1. Бинокли – поле на наблюдение при 1000м. минимум 100м.

Т.3.2. Телескоп – апертура минимум 90 мм., триножник

Т. 3.3. Далекоглед – увеличение минимум 20 -60х 80, статив.
ВЪПРОС 4:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка и монтаж на техника за видеонаблюдение, сигнално –охранителна техника, пожароизвестителна техника и уреди за наблюдение на Черно море за обекти: Културен център “Морско Казино” и сцена на открито “Охлюва”:

Т.3.2. Телескоп: Трябва ли да бъде монтиран на статив, тъй като в параметрите на оборудването не е даден и по този начин няма как да се ползва нормално.

Т.3.3. Далекоглед: Трябва ли да бъде монтиран на статив, тъй като в параметри на оборудването не е даден.


ОТГОВОР:

Т.3.2. Телескоп – Виж отговор на Въпрос № 3Т.3.3. Далекоглед – Виж отговор на Въпрос № 3
Забележка: Настоящите отговори на запитвания и разяснения са неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница