Национални инициативни комитети правомощия на комисиятаДата24.07.2016
Размер118.95 Kb.
#3243
НАЦИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Правомощия на комисията

Чл. 57. (1) Централната избирателна комисия:

……..


9. регистрира, обявява и издава удостоверения на:

……………


б) националните инициативни комитети за участие в изборите за народни представители;

10. заличава регистрацията на национален иницитивен комитет, който не отговаря на изискванията на чл. ……….;

……………..

12. води публични регистри на:…………….

б) националните инициативни комитети при избори за народни представители;

………….

34. определя реда за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на националните инициативни комитети за изигане на независими кандидатски листи….Начин на участие в изборите

Чл. 127. …..

(4) ….. Национални инициативни комитети за издигане на независими кандидати или на независими кандидатски листи в повече от един изборен район може да се създават и участват само в избори за народни представители.Депозит

Чл. 129. …(1) …..Депозитът е:

1. за национални инициативни комитети - 2 500 лв.;

…….

Възстановяване

Чл. 130. Централната избирателна комисия в 7-дневен срок от обявяване на окончателните резултати от изборите с решение възстановява депозита на:

1. …..националните инициативни комитети, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво;

…..

Образуване на инициативен комитет

Чл. 151.

(3) За издигане на независими кандидати или на независими кандидатски листи за народни представители в повече от един изборен район се образува национален инициативен комитет от трима до 7/ от 7 до 21/ избиратели с постоянен адрес на територията на страната.

….

Компетентен орган за регистрация

Чл. 152. ….

(2) Националните инициативни комитети за издигане на независими кандидати или на независими кандидатски листи за народни представители в повече от един изборен район се регистрират в Централната избирателна комисия.

(3) Правилата за инициативния комитет се прилагат и за националния инициативен комитет, освен ако в кодекса е предвидено друго.

Условия за регистрация

Чл. 153. ….

(4) Към заявлението се прилагат:

….

8. списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на националния инициативен комитет за издигане на независими кандидатски листи; всеки избирател може да участва само в един списък; списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и единния граждански номера (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка.(5) За националния инициативен комитет за издигане на независими кандидатски листи се прилагат съответно чл. 135 и 136.

Заличаване регистрация на инициативен комитет

Чл. 155.

(4) За националния инициативен комитет се прилага съответно чл. 137, ал. 4.

Източници на финансиране

Чл. 162.

(3) Национален инициативен комитет, регистрирал кандидати, може да финансира предизборната си кампания със:

1. средства на членовете на инициативния комитет;

2. средства на кандидатите;

3. дарения от физически лица, направени на лицето, определено по чл. 164, ал. 1.Предоставяне на данни за банкова сметкаЧл. 163. (1) Централната избирателна комисия в 5-дневен срок от регистрацията на националните инициативни комитети за участие при избори за народни представители предоставя на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164. При промяна на лицата инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната.Общ размер на финансиранетоЧл. 165.

(1) Общият размер на финансирането на всяка предизборна кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети не може да надхвърля:

1. при избори за народни представители за Народно събрание:

Вариант I

в) .............лв. за национален инициативен комитет издигнал независими кандидатски листи ;г) .............лв. за национален инициативен комитет издигнал независими кандидати.

Вариант II

….

г) .............лв. за национален инициативен комитет издигнал независими кандидатски листи ;д) .............лв. за национален инициативен комитет издигнал независими кандидати;

2. при избори за народни представители за Велико Народно събрание:

г) .............лв. за национален инициативен комитет издигнал независими кандидатски листи ;д) .............лв. за национален инициативен комитет издигнал независими кандидати;

Пропорционална изборна система

Чл. 246. (1) Изборите за народни представители се произвеждат по пропорционална изборна система с регистрирани в многомандатни изборни райони кандидатски листи на:

..

2. национални инициативни комитети.(2) При гласуване за кандидатска листа на национален инициативен комитет, издигнал независима кандидатска листа, може да се отбележи едно предпочитание (преференция) за кандидат в кандидатската листа.Условия за регистрация. Отказ за регистрацияЧл. 258. (1) ….

(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на национален инициативен комитет, издигнал независима кандидатска листа, националният инициативен комитет може не по-късно от 20 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат.

(5) Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на национален инициативен комитет, издигнал независима кандидатска листа, почине, изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите или се откаже, националният инициативен комитет може да предложи друг кандидат по реда на ал. 4.

Правила при регистрацията

Чл. 254.

Вариант I

(1) Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от един национален инициативен комитет, издигнал независима кандидатска листа, най-много в един многомандатен изборен район.

Вариант II

(1) Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от един национален инициативен комитет, издигнал независима кандидатска листа, най-много в два многомандатни изборни района.

……………


Вариант I

…..


Съдържание

Чл. 261. (1) Общата бюлетина съдържа:

2. пълното и/или съкратено наименование на партията или коалицията, посочено в заявлението й за регистрация, или наименованието на инициативния комитет, като абревиатурата за национален инициативен комитет - с „НИК“;

Жребий за определяне на номер в бюлетината

Чл. 262. (1) Поредните номера в бюлетината на националните инициативни комитети се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на националните инициативни комитети …

….


(3) В бюлетината не се изписва номера и не се оставя празен ред за национален инициативен комитет, който не е регистрирал кандидатска листа в съответния изборен район.

(4) Националните инициативни комитети, които не са регистрирали кандидатски листи не участват в жребия и за тях не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината.Произвеждане на гласуването с хартиена бюлетина

Чл. 266. ..

(3) Избирателят гласува, като:

2. ако желае, поставя знак "Х" или знак „V“ в едно от малките квадратчета пред имената на кандидат от избраната от него кандидатска листа на национален инициативен комитет, издигнал независима кандидатска листа, който показва по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат;Произвеждане на гласуването с бюлетина за машинно гласуванеЧл. 268. (1) …

(3) Избирателят отбелязва по еднозначен начин своя вот за кандидатска листа и ако желае, изразява своето предпочитание (преференция) за кандидат от избраната от него кандидатска листа на национален инициативен комитет, издигнал независима кандидатска листа….Протокол на секционната избирателна комисия

Чл. 273.

(3) ….. На втория лист се вписват предпочитанията (преференциите) за кандидатите на националните инициативни комитети, издигнали независими кандидатски листи.Действителен и недействителен глас

Чл. 278. …

(4) Избирателят има право на едно предпочитание (преференция) за кандидат в избраната от него кандидатска листа на национален инициативен комитет, издигнал независима кандидатска листа…..

……
Подреждане на бюлетините

Чл. 279. ………..

(2) Бюлетините се преглеждат една по една за преброяване на предпочитанията (преференциите) за кандидатите на националните инициативни комитети, издигнали независими кандидатски листи.

…………..

Преброяване

Чл. 280. ….

(4) Броят на предпочитанията (преференциите) за кандидат на национален инициативен комитет, издигнал независима кандидатска листа, е равен на общия брой на отбелязванията със знак знак "Х" или знак „V“ и с химикал, пишещ със син цвят, в малките квадратчета срещу името на кандидата в кандидатската листа.Подписване на протокола на секционната избирателна комисия

Чл. 282. ….

След подписването председателят обявява ……, както и броят на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат на национален инициативен комитет, издигнал независима кандидатска листа.

….

Подписване на протокола на районната избирателна комисия

Чл. 293. ..............След подписването на протокола председателят обявява ……., както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат на национален инициативен комитет, издигнал независима кандидатска листа.
……………..

Резултатът на националните инициативни комитети, издигнали листи - на база районна квота или 4% бариера.

Определяне на избраните кандидати според получените валидни предпочитания (преференции) и подреждането в листата

Чл. 298. (1) Определянето на избраните кандидати от всяка кандидатска листа на ..национален инициативен комитет, издигнал независима кандидатска листа, се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 1.Обявяване на резултатите от гласуванетоЧл. 300. (1) Централната избирателна комисия обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите, коалициите и националните инициативни комитети, издигнали независими кандидатски листи не по-късно от 4 дни след изборния ден.

..

Обявяване на избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощията. Незаето мястоЧл. 302. (1) …

(2) В случаите, когато народен представител, избран с кандидатска листа на …. или национален инициативен комитет, издигнал независима кандидатска листа, бъде избран за министър, той се замества от следващия в листата кандидат за времето, през което изпълнява функциите на министър.Право на оспорване

Чл. 305. (1) ..

Право на Националните инициативни комитети да оспорват чрез съответните органи.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница