Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти


Допълнителни разпоредби КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИстраница3/107
Дата22.07.2016
Размер9.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   107

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)
§ 4. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2009/164/ЕС на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения ІІ и ІІІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти (обн., ОВ, L 344 от 23. 12. 2009 г.), Директива 2010/3/ЕС на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения ІІІ и VI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти (обн., ОВ, L 29 от 2. 02. 2010 г.) и Директива 2010/4/ЕС на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложение ІІІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти (обн., ОВ, L 36 от 9. 02. 2010 г.).
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)
§ 5. (1) Разпоредбите на § 3, т. 1, буква "в" по отношение на т. 208 (с изключение на колона 6) и 209, и т. 2 влизат в сила от 1 декември 2010 г.

(2) От 1 ноември 2011 г. се забранява пускането на пазара на козметични продукти, които не отговарят на изискванията на § 3, т. 1, буква "в" по отношение на т. 208, колона 6.

(3) От 1 ноември 2012 г. се забранява предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по ал. 2.

§ 6. (1) От 15 февруари 2011 г. се забранява пускането на пазара на козметични продукти, които не отговарят на изискванията на § 2 и § 3, т. 1, букви "а", "б" и "в" по отношение на т. 206.

(2) От 15 август 2011 г. се забранява предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по ал. 1.

§ 7. Разпоредбите на § 1 и § 3, т. 1, буква "в" по отношение на т. 207 и буква "г" влизат в сила от 1 март 2011 г.
Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2011 Г.)
§ 11. С тази наредба се:

1. осигурява прилагането на чл. 15, пар. 1 и 2 от Регламент (EО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (обн., OB, L 342, 22.12.2009 г.);

2. въвеждат изискванията на Директива 2011/59/ЕС на Комисията за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на приложения ІІ и ІІІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти (обн., ОВ, L 125 от 14.05.2011 г.).
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2011 Г.)
§ 12. Разпоредбите на § 7 и 8 влизат в сила от 3 януари 2012 г.
Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2012 Г.)
§ 3. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2011/84/ЕС на Съвета за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти с цел адаптиране на приложение ІІІ към нея към техническия напредък (обн., ОВ, L 283 от 29. 10. 2011 г.) и Директива за изпълнение 2012/21/ЕС на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения ІІ и ІІІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета във връзка с козметичните продукти (обн., ОВ, L 208 от 3. 08. 2012 г.).
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2012 Г.)
§ 4. Разпоредбата на § 2, т. 1, буква "а" влиза в сила от деня на обнародване на наредбата в "Държавен вестник".

§ 5. Разпоредбите на § 1 и § 2, т. 1, букви "б", "в" и "г" и т. 2 влизат в сила от 1 септември 2013 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2008 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ПРОДУКТИ И СТОКИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2013 Г.)
§ 12. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2
Списък на категориите козметични продукти
1. Кремове, емулсии, лосиони, гелове и масла за кожата (ръце, лице, крака и т.н.).

2. Маски за лице (с изключение на продуктите за химичен пилинг).

3. Оцветени основи (течности, пасти, пудри).

4. Пудри за гримиране, пудри за след баня, хигиенни пудри и т.н.

5. Тоалетни сапуни, сапуни - дезодоранти и т.н.

6. Парфюми, тоалетни води и одеколони.

7. Продукти за баня и душ (соли, пяна, масла, гелове и др.).

8. Депилатоари.

9. Дезодоранти и противопотни продукти.

10. Продукти за поддържане на косата:

- за боядисване и изрусяване;

- за къдрене, изправяне и фиксиране;

- за поддържане на трайни прически;

- за почистване (лосиони, пудри, шампоани);

- кондициониращи продукти (лосиони, кремове, масла);

- за фризиране (лосиони, лакове, брилянтин).

11. Продукти за бръснене (кремове, пени, лосиони и т.н.).

12. Продукти за гримиране и почистване на грима от лицето и очите.

13. Продукти, предназначени за приложение върху устните.

14. Продукти за поддържане на зъбите и устната кухина.

15. Продукти за поддържане на ноктите и лакиране.

16. Продукти за външна интимна хигиена.

17. Продукти за слънчеви бани.

18. Продукти за придобиване на загар без слънчево въздействие.

19. Продукти за избелване на кожата.

20. Продукти против бръчки.

Приложение № 2 към чл. 2, т. 2
Списък на химическите вещества, съдържащи се в продуктите, изключени от обсега на наредбата
Стронций и неговите съединения, с изключение на стронциев лактат, стронциев нитрат и стронциев поликарбоксилат от приложение № 6, стронциев сулфид, стронциев хлорид, стронциев ацетат, стронциев хидроксид, стронциев прекис, посочени в приложение № 7, част 1, и стронциеви лакове, пигменти и соли на багрилата, посочени с означение (2) в приложение № 3.

Приложение № 3 към чл. 4
(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г.)
Списък на багрилата, разрешени за употреба в козметични продукти (1)
Област на приложение:

Колона 1: Багрила, разрешени за всички козметични продукти.

Колона 2: Багрила, разрешени за всички козметични продукти, с изключение на предназначените за прилагане в областта на очите, по-специално грим за очи и средства за почистване на грим около очите.

Колона 3: Багрила, разрешени за приложение в козметични продукти, които не са предназначени за контакт с лигавиците.

Колона 4: Багрила, разрешени само за козметични продукти за краткотраен контакт с кожата.Номер на

Цвят

Област на приложение

Други ограничения и изисквания (2)

цветния

 

 

 

индекс или

 

 

 

наименование

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

1

2

 

 

3

 

4

10006

Зелен

 

 

 

Х

 

10020

Зелен

 

 

Х

 

 

10316 (3)

Жълт

 

Х

 

 

 

11680

Жълт

 

 

Х

 

 

11710

Жълт

 

 

Х

 

 

11725

Оранжев

 

 

 

Х

 

11920

Оранжев

Х

 

 

 

 

12010

Червен

 

 

Х

 

 

12085 (3)

Червен

Х

 

 

 

3% максимална концентрация в крайния продукт

12120

Червен

 

 

 

Х

 

12370

Червен

 

 

 

Х

 

12420

Червен

 

 

 

Х

 

12480

Кафяв

 

 

 

Х

 

12490

Червен

Х

 

 

 

 

12700

Жълт

 

 

 

Х

 

13015

Жълт

Х

 

 

 

Е 105

14270

Оранжев

Х

 

 

 

Е 103

14700

Червен

Х

 

 

 

 

14720

Червен

Х

 

 

 

Е 122

14815

Червен

Х

 

 

 

Е 125

15510 (3)

Оранжев

 

Х

 

 

 

15525

Червен

Х

 

 

 

 

15580

Червен

Х

 

 

 

 

15620

Червен

 

 

 

Х

 

15630 (3)

Червен

Х

 

 

 

3% максимална концентрация в крайния продукт

15800

Червен

 

 

Х

 

 

15850 (3)

Червен

Х

 

 

 

 

15865 (3)

Червен

Х

 

 

 

 

15880

Червен

Х

 

 

 

 

15980

Оранжев

Х

 

 

 

Е 111

15985 (3)

Жълт

Х

 

 

 

Е 110

16035

Червен

Х

 

 

 

 

16185

Червен

Х

 

 

 

Е 123

16230

Оранжев

 

 

Х

 

 

16255 (3)

Червен

Х

 

 

 

Е 124

16290

Червен

Х

 

 

 

Е 126

17200 (3)

Червен

Х

 

 

 

 

18050

Червен

 

 

Х

 

 

18130

Червен

 

 

 

Х

 

18690

Жълт

 

 

 

Х

 

18736

Червен

 

 

 

Х

 

18820

Жълт

 

 

 

Х

 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова
2011 -> Десети общински преглед на художествената самодейност – пордим`2011


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   107
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница