Наредба №37 от 10. 11. 2008 г за ползването на язовирите държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите държавна собственост по члстраница1/2
Дата18.12.2017
Размер0.55 Mb.
  1   2
НАРЕДБА № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите
Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100 от 21.11.2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. и доп., бр. 18 от 1.03.2011 г., в сила от 1.03.2011 г., бр. 16 от 19.02.2013 г., в сила от 19.02.2013 г.
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) ползването на язовирите - държавна собственост, за любителски риболов и/или за аквакултури;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) условията и редът за определяне на зони за аквакултури в язовири - държавна собственост;
3. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) правилата за извършване на любителски риболов и аквакултури в язовирите - държавна собственост, и правилата за извършване на стопански риболов и аквакултури в Черно море и р. Дунав;
4. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.).
Глава втора

ПОЛЗВАНЕ НА ЯЗОВИРИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В РИБНОСТОПАНСКО

ОТНОШЕНИЕ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА АКВАКУЛТУРИ В ЯЗОВИРИ -

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.)
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) Язовирите - държавна собственост, се ползват за любителски риболов и/или за аквакултури в съответствие с приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) В язовирите - държавна собственост, определени само за любителски риболов, могат да бъдат определяни зони за аквакултури.
(3) В зоните за аквакултури, определени в язовири само за любителски риболов, отглеждането на риба или други водни организми се допуска само в мрежени клетки (садки) и в други плаващи на повърхността на водата и потопяеми съоръжения.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) Язовирите - държавна собственост по приложение № 1 от Закона за водите (ЗВ), се определят като обекти, предназначени за любителски риболов, с изключение на определените за аквакултури.
(5) В язовирите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, аквакултури - дейности, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, не се разрешават, а любителски риболов е разрешен единствено извън санитарно-охранителните зони съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).
(6) Достъпът до язовирите - държавна собственост, е свободен при условията и режима за ползване на съответния воден обект.
Чл. 3. (1) Технологичните зони за експлоатация се определят в съответствие с изискванията на Наредба № 13 от 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (ДВ, бр. 17 от 2004 г.) и на Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
(2) Зоните по ал. 1 се определят върху картов материал от лицето, на което са предоставени за стопанисване хидротехническите съоръжения, и се обозначават с трайни знаци по брега на обекта. В тези зони е забранен достъпът на плавателни съдове и разполагането на плаващи на повърхността на водата, подводни и потопяеми съдове и съоръжения, както и извършване на риболов от брега.
(3) За картов материал по ал. 2 се ползват базата данни от картата на възстановената собственост (КВС) за земеделските и горските територии или карти на съответната басейнова дирекция.
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) Зоните за аквакултури се определят в подходящи водни участъци извън зоните за техническа експлоатация на хидротехническите съоръжения.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) Зоните за аквакултури обхващат до 25 на сто от общата площ на воден обект с основно предназначение за любителски риболов, като се вземат предвид специфичните му особености.
(3) Техническите съоръжения за аквакултури се разполагат в зоната за аквакултури.
(4) Зоната на действие на техническите съоръжения за аквакултури (садки) обхваща зоната, определена в разрешителното за ползване на воден обект, издадено по реда на ЗВ.
(5) Зоната по ал. 4 се обозначава по брега и във водите на обекта с трайни знаци от титуляря на разрешителното за ползване на воден обект, в присъствието на ръководителя на съответното териториално звено на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в едномесечен срок от регистрацията на лицето по чл. 25 ЗРА. Извършеното обозначаване се удостоверява със съставянето на констативен протокол.
Чл. 5. (1) Зоните за аквакултури за всеки отделен воден обект се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) Със заповедта по ал. 1 се определят границите и площите на съответните зони по предложение на ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА, съгласувано с лицето, стопанисващо водностопанските съоръжения, и със съответната басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и съответната регионална инспекция по околната среда и водите.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.).
(4) Зоните по ал. 1 се нанасят върху картов материал съгласно изискванията по чл. 3, ал. 3 от ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА.
(5) Заповедите за определяне на зони за аквакултури се предоставят на МОСВ.
(6) В случаите, когато е подадено заявление по реда на чл. 60 ЗВ за язовир, който не е зониран, ИАРА предоставя съгласувателно становище относно зоната за аквакултури съгласно чл. 60, ал. 4, т. 1, буква "б" ЗВ.
Глава трета

ПРАВИЛАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ, ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.)
Раздел I

Правила за извършване на стопански риболов в Черно море и р. Дунав

(Загл. доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.)
Чл. 6. (1) Стопански риболов в определените за това обекти - държавна собственост, или зони от тях, се извършва след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Стопански риболов в обектите по ал. 1 могат да извършват лица, които притежават разрешително и са придобили право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година. Правото за извършване на риболов дава възможност на титуляря на съответното удостоверение да усвоява ресурс от риба и други водни организми, които са държавна собственост.
(3) Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година в обекти - държавна собственост, се издава от съответното териториално звено на ИАРА, съгласно приложение № 2.
(4) Удостоверението по ал. 3 се издава след получаване на разрешителното и след заплащане на такса, определена с Тарифа за таксите, събирани по ЗРА (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.).
(5) В случаите, когато лице кандидатства за разрешително за стопански риболов с кораб във водите на Черно море и р. Дунав и заяви кораб, за който вече има издадено такова, оправомощеното длъжностно лице издава само удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми. В удостоверението се вписва номерът на издаденото разрешително за стопански риболов.
(6) В случаите по ал. 5 задължително се представя документ, удостоверяващ основанието за ползване на кораба.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г., отм., бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.).
(8) При извършване на стопански риболов в Черно море и р. Дунав се забранява:
1. преграждането на устията и реките, вливащи се в тях;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) риболовът с мрежени риболовни уреди в радиус 300 m от техните устия.
Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г., изм., бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) Специално разрешително за улов на квотиран вид риба се издава на кораб за календарна година по ред и при условия, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
Чл. 7. (1) Лицата, кандидатстващи за получаване на разрешително за стопански риболов, декларират в заявлението риболовните уреди по опис, съдържащ видовете, броя и размерите (дължина, широчина, размер на окото на мрежените уреди).
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г., изм., бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) Инспекторите по рибарство и контрол към териториалните звена на ИАРА маркират с отличителен знак и номер риболовните уреди по ал. 1 на всеки 200 м и в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8.04.2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на Общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112/1 30.04.2011 г.). Номерът на отличителния знак се вписва в разрешителното за стопански риболов и в удостоверението за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, а в случаите на чл. 6, ал. 5 - само в удостоверението.
(3) В случай че отличителният знак бъде повреден или бъде отстранен от риболовния уред, собственикът на уреда заявява това обстоятелство в съответното териториално звено на ИАРА в 7-дневен срок от настъпването му.
(4) В срок до 3 работни дни от заявлението по ал. 3 началникът на съответното териториално звено на ИАРА е длъжен да осигури повторното маркиране на уредите.
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) Риболовни уреди, които не са маркирани по реда на чл. 7, ал. 2, и риболовни уреди, чието използване в определена зона или през определен период е забранено, се съхраняват в неработно положение.
Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г., бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) Стопански риболов на дънни видове (калкан, морска котка и морска лисица) се извършва с дънни мрежи с размер на окото не по-малък от 400 mm.
(2) През периода на забрана за улов на калкан стопански риболов на дунавска скумрия (карагьоз) се извършва само с едностенни мрежи с минимален размер на окото не по-малък от 36 mm.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) През периода на забраната по чл. 32 ЗРА не се разрешава уловът на дънните видове по чл. 9, ал. 1.
Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Стопански риболов на попчета се извършва с мрежени риболовни уреди с размер на окото не по-малък от 22 mm.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Стопански риболов на черноморска бодлива акула се извършва само с парагади.
Чл. 11. (1) Стопански риболов на есетрови риби се извършва с мрежени риболовни уреди с размер на окото не по-малък от 160 mm, с изключение на улова на чига.
(2) Стопански риболов на чига се извършва с мрежени риболовни уреди с размер на окото не по-малък от 60 mm.
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) Стопански риболов в р. Дунав се извършва с мрежи с фани с размер на окото не по-малък от 40 mm и с размер на окото не по-малък от 16 mm за уклейка, 36 mm за костур, морунаш и скобар, 45 mm за бяла мряна, 60 mm за щука и бяла риба, 65 mm за шаран и растителноядни видове риби (толстолоб и амур) и 70 mm за европейски сом.
(2) Стопански риболов на дунавска скумрия (карагьоз) се извършва само с едностенни мрежи с минимален размер на окото не по-малък от 36 mm.
Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.).
Чл. 14. (1) Стопански риболов със специализиран уред - далян, се извършва след получаване на разрешително за стопански риболов, издадено след проведен конкурс по реда на ЗРА, и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.
(2) Местоположението и зоните на действие на специализирания уред за стопански риболов - далян, и неговите основни технически параметри се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) Зоната на действие на специализиран уред далян обхваща акваторията в рамките на 400 m - от крайните точки на съоръжението във всички посоки.
(4) В зоната по ал. 2 могат да бъдат извършвани аквакултури от лицето, придобило права за ползване на обекта и регистрирано по реда на чл. 25 ЗРА и притежаващо разрешително по реда на чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗВ.
Раздел II

Правила за извършване на любителски риболов
Чл. 15. (1) Любителски риболов в определените за това обекти или зони от тях се извършва от лица, притежаващи билет за любителски риболов.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.).
(3) В язовири - държавна собственост, предназначени за аквакултури, когато няма извършена регистрация по реда на чл. 25 ЗРА, любителският риболов е разрешен.
(4) Любителски риболов във водни обекти - държавна собственост, където управлението на рибните ресурси е възложено по реда на чл. 15а, ал. 1, 2 и 3 ЗРА, се извършва от лица, които притежават билет за любителски риболов и членска карта на съответното сдружение по чл. 11 ЗРА.
Чл. 16. (1) Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни да спазват изискванията по чл. 24 ЗРА.
(2) Любителски риболов с харпун във водите на Черно море се извършва без ползване на акваланги или други устройства за продължително пребиваване и дишане под водата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) Забранява се използването на харпун за улов на калкан.
Раздел III

Правила за аквакултури
Чл. 17. (1) Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми в обектите по чл. 3 ЗРА, се регистрират в ИАРА след издаване на съответно разрешително по ЗВ.
(2) Лицата, които имат инвестиционно намерение да извършват аквакултури в плаващи или потопяеми съоръжения във водите на Черно море, предварително съгласуват с Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район местата за изграждане на съоръженията за аквакултури по отношение на границите на районите на съществуващо и перспективно ползване на морските води.
(3) Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми в мрежени клетки (садки) и в други плаващи на повърхността на водата и потопяеми съоръжения във водите на Черно море и в язовирите, се регистрират след положително решение за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, че не е налице необходимост от извършване на процедура по ОВОС, в която се залагат лимити за обема на производството, необходимите площи за рибностопанска дейност и задължения за промяна на мястото на техническите съоръжения през определен период. Когато техническите съоръжения са във водите на Черно море, регистрацията се извършва и след съгласуване с ръководителите на териториалните дирекции на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и с Щаба на Военноморските сили на Република България.
(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) В язовири - държавна собственост, определени само за аквакултури по приложение № 1, развъждането и отглеждането на риба и други водни организми се извършва при спазване изискванията на Наредба № 13 от 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.
Чл. 18. При извършване на аквакултури в плаващи и потопяеми съоръжения във водите на Черно море зоната на действие на съоръженията обхваща акваторията в рамките на 100 m от крайните точки на съоръжението във всички посоки.
Глава четвърта

РЕД ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ЗАРИБЯВАНЕ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.)
Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.).
Чл. 20. (1) Извършено разселване на риба и/или други водни организми в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 ЗРА се удостоверява с протокол за зарибяване по образец съгласно приложение № 3.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) Протоколът се съставя от комисия, чийто състав се определя от ръководителя на териториалното звено на ИАРА, на чиято територия се намира обектът. В комисията задължително се включват: инспектор от териториалното звено на ИАРА, ветеринарен лекар - служител на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), представител на собственика на обекта, представител на ползвателя на обекта в случай че има такива. При разселване на риба и/или други водни организми в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗРА в комисията се включват и представители на регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) и териториалните поделения на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).
(3) Лицата, които ще извършват зарибяване, уведомяват ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА не по-късно от три дни преди датата, определена за зарибяването.
(4) Разселването на риба и/или други водни организми се извършва в присъствието на комисията по ал. 2, а заверяването на протокола се извършва от ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА.
Чл. 21. Разселените количества се описват по вид, възраст, средно единично тегло, количество и общо тегло.
Чл. 22. Към протокола за зарибяване задължително се прилага ветеринарномедицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на зарибителния материал. Когато зарибяването е с есетрови риби, се изисква и генетичен сертификат.
Чл. 23. Протоколът се съставя в 3 екземпляра: един за ползвателя на обекта, един за собственика на обекта и един за ИАРА. На останалите членове на комисията се предоставя копие от протокола.
Чл. 24. В рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗРА или в зоните от тях, както и в язовирите - държавна собственост, след извършено разселване на риба и/или други водни организми риболовът може да бъде забранен по реда на чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗРА.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Трайни знаци" са:
а) по брега на обекта - метални табели с надписи, монтирани на вертикални метални носачи, които в основата си са анкерирани в почвата посредством бетонови блокчета;
б) във водите на обекта - метални или пластмасови шамандури, закотвени за дъното посредством тежести.
2. "Други подходящи места за размножаване" са заливите, разливите, плитчините и местата, определени за създаване на изкуствени гнезда за размножаване, в които рибата и другите водни организми извършват естественото си възпроизводство в обекта.
3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г. , в сила от 19.02.2013 г.) Риболовните уреди са в неработно положение, когато са сухи, сгънати, покрити, поставени в подходяща опаковка и/или в такъв вид са прибрани в багажно (товарно) складово помещение, отделение на сухоземно транспортно средство или кораб. В случай че риболовен уред се състои от няколко части, той е в неработно положение, ако е разглобен и частите му са прибрани поотделно по описания ред.
4. "Други водни организми" са миди, морски охлюви, артемии, дафнии, водорасли, скариди, раци, жаби и други видове - предмет на рибностопанска дейност.
5. "Зарибяване" е съвкупност от дейности за разселване на риба и други водни организми в естествени и изкуствени водни обекти.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
§ 4. Зоните по чл. 3 се определят най-късно до 6 месеца от влизане в сила на наредбата, а зоните по чл. 4 се определят не по-късно от 3 месеца след заявяването на инвестиционно намерение.
§ 5. Лицата, придобили права за извършване на рибностопански дейности до влизане в сила на наредбата, могат да представят становище при определяне границите на зоната за аквакултури, в която се разполагат съоръженията им.
§ 6. Придобитите права за ползване на държавни язовири в рибностопанско отношение до влизане в сила на наредбата се запазват до изтичането им.
§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.
§ 8. Тази наредба отменя Наредба № 24 от 2002 г. (ДВ, бр. 55 от 2002 г.) за условията и реда за определяне на зони за любителски и стопански риболов в държавните язовири и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и рибовъдство в тях.

————————————————————————————————

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от
Закона за рибарството и аквакултурите
(ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.)
.......................................................................
§ 10. Придобитите права за ползване на държавни язовири в рибностопанско отношение до влизане в сила на наредбата се запазват до изтичането им.

Приложение № 1

към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.,

в сила от 1.03.2011 г.,

бр. 16 от 2013 г.,

в сила от 19.02.2013 г.)

Предназначение на държавните язовири в рибностопанско отношениеЯзовир

Площ (дка)


Категоризация


1.

Александър Стамболийски

10860

Любителски риболов

2.

Ахелой

970

Любителски риболов

3.

Батак

22080

Любителски риболов

4.

Беглика

356

Любителски риболов

5.

Бели Лом

3450

Любителски риболов

6.

Белмекен

4531

Любителски риболов

7.

Голям Беглик

4126

Любителски риболов

8.

Горни Дъбник

11800

Любителски риболов

9.

Домлян

1680

Любителски риболов

10.

Доспат

22000

Любителски риболов

11.

Жребчево

25000

Любителски риболов

12.

Ивайловград

15000

Любителски риболов

13.

Калин

350

Любителски риболов

14.

Копринка

11200

Любителски риболов

15.

Кричим

790

Любителски риболов

16.

Кула

1567

Любителски риболов

17.

Кърджали

16070

Любителски риболов

18.

Малко Шарково

3900

Любителски риболов

19.

Огняново

1788

Любителски риболов

20.

Огоста

23600

Любителски риболов

21.

Панчарево

897

Любителски риболов

22.

Порой

4450

Любителски риболов

23.

Пчелина (Лобош)

5380

Любителски риболов

24.

Пясъчник

9920

Любителски риболов

25.

Рабиша

3246

Любителски риболов

26.

Розов кладенец

3640

Любителски риболов

27.

Сопот

5350

Любителски риболов

28.

Студен кладенец

25600

Любителски риболов

29.

Съединение

2510

Любителски риболов

30.

Тополница

5619

Любителски риболов

31.

Тошков чарк

254

Любителски риболов

32.

Цанков камък

3400

Любителски риболов

33.

Чаира

200

Любителски риболов

34.

Широка поляна (Кавал тепе)

4044

Любителски риболов

35.

Мандра

33000

Любителски риболов

36.

40-те извора

489

Любителски риболов

37.

Абрит – I

32

Аквакултури

38.

Абрит – II

110

Аквакултури

39.

Александрово

1300

Аквакултури

40.

Алино

71

Аквакултури

41.

Антимово

1037

Любителски риболов

42.

Багренци

153

Аквакултури

43.

Бакър дере

1101

Аквакултури

44.

Баниска

959

Аквакултури

45.

Барган

65

Аквакултури

46.

Бегуновци

280

Аквакултури

47.

Бели брег

96

Любителски риболов

48.

Бенковски

595

Аквакултури

49.

Берсин

375

Аквакултури

50.

Богатово

310

Аквакултури

51.

Божурица

231

Аквакултури

52.

Бойка

438

Аквакултури

53.

Брягово

963

Любителски риболов

54.

Бял кладенец

1186

Аквакултури

55.

Бяла Рада

140

Аквакултури

56.

Валтата

78

Аквакултури

57.

Васил Левски

40

Аквакултури

58.

Виноградец

95

Аквакултури

59.

Вълчовец

351

Аквакултури

60.

Върбешница

278

Аквакултури

61.

Гарваново

650

Аквакултури

62.

Генерал Киселово

690

Аквакултури

63.

Гледка

205

Аквакултури

64.

Горна Гращица

57

Аквакултури

65.

Даскалово 1

55

Аквакултури

66.

Даскалово 2

66

Аквакултури

67.

Двата чучура

370

Любителски риболов

68.

Девец

40

Аквакултури

69.

Детелина

106

Аквакултури

70.

Дженевра

50

Любителски риболов

71.

Добри дол

300

Аквакултури

72.

Долна Диканя

900

Аквакултури

73.

Долна Митрополия

112

Аквакултури

74.

Долни Дъбник

342

Аквакултури

75.

Долно Ново село

80

Аквакултури

76.

Дондуково

165

Аквакултури

77.

Доситеево

650

Аквакултури

78.

Дренов дол

640

Любителски риболов

79.

Дреновец

758

Аквакултури

80.

Дуванли

145

Аквакултури

81.

Дъбника

1640

Аквакултури

82.

Езерово

680

Аквакултури

83.

Елешница

1184

Любителски риболов

84.

Енево

170

Любителски риболов

85.

Еница

4428

Любителски риболов

86.

Етрополе

63

Аквакултури

87.

Желязковец

228

Аквакултури

88.

Звиница

105

Аквакултури

89.

Звънарци

95

Аквакултури

90.

Златия

340

Аквакултури

91.

Извор

800

Аквакултури

92.

Изворово

370

Аквакултури

93.

Изравнител Басамака

120

Аквакултури

94.

Изравнител Белица

120

Аквакултури

95.

Изравнител Белмекен

29

Любителски риболов

96.

Изравнител Пясъчник

654

Аквакултури

97.

Изравнител Чатма дере

200

Аквакултури

98.

Кайлъка

220

Любителски риболов

99.

Каламица

420

Аквакултури

100.

Каменец

1517

Любителски риболов

101.

Каменна чешма

237

Аквакултури

102.

Караджа дере

67

Любителски риболов

103.

Караисен

989

Аквакултури

104.

Карамфил

125

Аквакултури

105.

Кирилово

859

Аквакултури

106.

Климент

198

Аквакултури

107.

Клисурица

173

Аквакултури

108.

Клокотница

390

Аквакултури

109.

Книжовник

490

Аквакултури

110.

Ковачево

1410

Любителски риболов

111.

Ковачица

426

Аквакултури

112.

Комарево –Храброво

134

Аквакултури

113.

Крамолин

219

Аквакултури

114.

Крапец

1848

Любителски риболов

115.

Красноселци

192

Аквакултури

116.

Криво поле

310

Аквакултури

117.

Кринец

51

Аквакултури

118.

Крушево

1800

Аквакултури

119.

Крушовица

176

Аквакултури

120.

Кълново

260

Аквакултури

121.

Леново

975

Любителски риболов

122.

Липница

112

Аквакултури

123.

Ломци

404

Аквакултури

124.

Лопушница

327

Аквакултури

125.

Мали лаг

173

Аквакултури

126.

Малка Мътница

134

Аквакултури

127.

Малка Смолница

124

Аквакултури

128.

Малчика

113

Любителски риболов

129.

Мандра

220

Любителски риболов

130.

Марков дол

46

Аквакултури

131.

Мечка

580

Аквакултури

132.

Мишковец

79

Аквакултури

133.

Момина сълза

42

Аквакултури

134.

Морун

242

Аквакултури

135.

Мъртва долина 1

63

Аквакултури

136.

Мъртва долина 2

37

Аквакултури

137.

Найденово

75

Аквакултури

138.

Нановица 1

35

Аквакултури

139.

Нановица 2

107

Аквакултури

140.

Негованка

233

Аквакултури

141.

Нови пазар 1

302

Аквакултури

142.

Нови пазар 2

344

Любителски риболов

143.

Овча могила

444

Любителски риболов

144.

Овчарица

6550

Аквакултури

145.

Овчарово

226

Аквакултури

146.

Овчи кладенец

260

Аквакултури

147.

Одринци

863

Любителски риболов

148.

Осломе

158

Аквакултури

149.

Острог

38

Любителски риболов

150.

Ошане

49

Аквакултури

151.

Паисий 2

75

Любителски риболов

152.

Пампорово

216

Любителски риболов

153.

Пелик дере

34

Аквакултури

154.

Петелово

65

Аквакултури

155.

Полетковци

980

Аквакултури

156.

Поляница

505

Аквакултури

157.

Правец

366

Аквакултури

158.

Правище

394

Аквакултури

159.

Пролеша

56

Любителски риболов

160.

Пустия

231

Аквакултури

161.

Пчеларово 1

53

Аквакултури

162.

Пчеларово 2

25

Аквакултури

163.

Ряховски ливади

139

Аквакултури

164.

Света

95

Аквакултури

165.

Седлото

24

Аквакултури

166.

Сивата вода

175

Аквакултури

167.

Синята река

528

Аквакултури

168.

Сираково

200

Аквакултури

169.

Скала – 1

403

Аквакултури

170.

Скала – 2

50

Аквакултури

171.

Скендер дере

150

Аквакултури

172.

Смирненски

462

Аквакултури

173.

Снежина

180

Аквакултури

174.

Стойковци

1130

Любителски риболов

175.

Сушица

459

Аквакултури

176.

Табакова чешма

111

Аквакултури

177.

Телиш

2320

Любителски риболов

178.

Телиш – 2

43

Любителски риболов

179.

Темелково

165

Аквакултури

180.

Тешел

100

Любителски риболов

181.

Токмакли

38

Аквакултури

182.

Тотлебенов вал

80

Любителски риболов

183.

Трапище

38

Аквакултури

184.

Троян

530

Аквакултури

185.

Трояново

550

Аквакултури

186.

Тръбач

86

Аквакултури

187.

Тръстиково

578

Любителски риболов

188.

Филиповци

138

Любителски риболов

189.

Фисека

691

Любителски риболов

190.

Церковски

1180

Аквакултури

191.

Черковна (Дъбрава)

312

Аквакултури

192.

Чернозем

460

Аквакултури

193.

Чирпан

131

Любителски риболов

194.

Шишманов вал

548

Любителски риболов

195.

Шумен

1050

Аквакултури

196.

Ярловци

560

Аквакултури

Язовири с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване, където любителският риболов е разрешен единствено извън санитарно-охранителната зонаЯзовир

Площ (дка)


Категоризация


1.

Асеновец

1100

Любителски риболов

2.

Бебреш

736

Любителски риболов

3.

Бели Искър

850

Любителски риболов

4.

Боровица

482

Забранен за риболов

5.

Дяково

2000

Любителски риболов

6.

Въча

4970

Любителски риболов

7.

Георги Трайков (Цонево)

17300

Любителски риболов

8.

Искър

30000

Любителски риболов

9.

Йовковци

5745

Любителски риболов

10.

Камчия

9601

Забранен за риболов

11.

Карагьол

90

Любителски риболов

12.

Кокаляне

300

Любителски риболов

13.

Студена

1416

Любителски риболов

14.

Тича

18700

Любителски риболов

15.

Тракиец

8250

Любителски риболов

16.

Хр. Смирненски (Янтра)

1054

Забранен за риболов

17.

Ясна поляна

2317

Забранен за риболов

18.

Ястребино

4800

Любителски риболов

Каталог: wp-content -> uploads -> 2009
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> 1. Числото, което се получава от числото 194 973, като се разменят цифрите на десетиците и хилядите, е
2009 -> Програма за развитие на сектор „Рибарство на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "рибарство" (опрср) на република българия, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 2013 Г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница