Наредба №37 от 7 ноември 2001 Г. За водене на регистрите на разрешителните за стопански риболов, билетите за любителски риболов и на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организмиДата25.07.2016
Размер75.87 Kb.
#5021
НАРЕДБА № 37 ОТ 7 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ, БИЛЕТИТЕ ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ И НА ЛИЦАТА, КОИТО РАЗВЪЖДАТ И ОТГЛЕЖДАТ РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

Обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят съдържанието и редът за водене на регистрите на:

1. издадените разрешителни за стопански риболов;

2. издадените билети за любителски риболов;

3. лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми.

Чл. 2. (1) Регистрите по чл. 1 се водят от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

(2) Регистрите се водят, като се създава компютърна база данни за всеки от тях.

(3) Вписванията в регистрите се извършват от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на ИАРА за водене на регистрите.

Раздел II.

Водене на регистрите

Чл. 3. (1) При всяка регистрация в съответния регистър се открива партида с уникален идентификационен код - 8-цифрено число, по която се извършват всички последващи вписвания.

(2) Първите две цифри на идентификационния код указват териториалното звено (ТЗ) на ИАРА, където е издаден съответният документ, и се определят съгласно приложението.

(3) Третата цифра на идентификационния код указва обекта, във водите на който ще се извършва рибностопанска дейност, и се определя, както следва:

1. във водите на Черно море - 1;

2. във водите на р. Дунав - 2;

3. във водите на крайморските и крайдунавските езера - 3;

4. във водите на вътрешните водоеми - 4;

5. за любителски риболов - 5.

(4) Останалите 5 цифри на идентификационния код представляват поредния номер на вписване.

Чл. 4. (1) Промени във вписаните обстоятелства се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.

(2) Заличаването на партида се отразява в съответния регистър срещу нейния идентификационен код.

(3) Грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностните лица по чл. 2, ал. 3, като се вписва правилният текст с пояснение "техническа грешка".

Чл. 5. Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение или ползване.

Раздел III.

Съдържание на регистрите

Чл. 6. (1) В регистъра на издадените разрешителни за стопански риболов се вписват следните данни:

1. идентификационен код на партидата;

2. име, ЕГН и адрес на физическото лице или наименование, седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ за юридическото лице, на което е издадено разрешителното;

3. име, ЕГН и адрес на капитана или на друго физическо лице, което фигурира в разрешителното за стопански риболов, в случаите когато извършва риболова от името и за сметка на собственика на риболовния кораб или рибностопанския обект;

4. номер и дата на издаване на свидетелството за правоспособност за извършване на стопански риболов, а за юридическите лица и име на лицето, на което е издадено свидетелството;

5. номер, дата на издаване и срок на действие на разрешителното;

6. номер и дата на издаване на удостоверението за актуално състояние на регистрацията на юридическото лице;

7. органът, който е издал разрешителното;

8. идентификационни данни на риболовния кораб;

9. регистрационен номер и дата на издаване на позволителното за плаване или акта за националност (корабното удостоверение);

10. дата на сключване и срок на действие на договора, удостоверяващ право на ползване или собственост на кораба;

11. данни за риболовните уреди, вписани в разрешителното;

12. водните обекти или зони от тях за стопански риболов;

13. срок за лишаване от право за извършване на стопански риболов, ако на лицето е наложена такава санкция.

(2) В случаите на издадено разрешително за стопански риболов в рибностопански обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) освен данните по ал. 1 се вписват и:

1. датата на издаване и срокът на действие на документа, удостоверяващ правото на собственост или ползване на обекта;

2. площта на обекта или ползваната от него зона, вписана в разрешителното;

3. определените норми за задължително минимално зарибяване на обекта, вписани в разрешителното.

Чл. 7. (1) В регистъра на издадените билети за любителски риболов се вписват следните данни:

1. идентификационен код на партидата;

2. име, ЕГН и адрес на лицето, на което е издаден билетът за любителски риболов;

3. номер и дата на издаване на билета за любителски риболов;

4. органът, който е издал билета за любителски риболов.

(2) В случаите, когато е издаден безплатен билет за любителски риболов на лице под 14-годишна възраст, в регистъра се вписват и:

1. името, ЕГН и адресът на законния представител на лицето;

2. номерът и датата на издаване на документа, удостоверяващ данните по т. 1.

(3) За чужденците, на които са издадени разрешителни за любителски риболов, се вписват следните данни:

1. идентификационен код на партидата;

2. име, номер на паспорт, гражданство и срок на пребиваване на лицето в България;

3. номер, дата на издаване и срок на действие на разрешителното за любителски риболов;

4. органът, който е издал разрешителното.

Чл. 8. Въз основа на издаденото удостоверение за регистрация съгласно чл. 25, ал. 1 ЗРА в регистъра на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, се вписват:

1. идентификационният код на партидата;

2. името, ЕГН и адресът на физическото лице или наименованието, седалището, адресът на управление и кодът по БУЛСТАТ за юридическото лице, което ползва обекта за развъждане и отглеждане на риба и/или други водни организми;

3. датата на издаване и срокът на действие на документа, удостоверяващ правото на собственост или ползване на обекта;

4. номерът и датата на издаване на удостоверението за актуално състояние на регистрацията на юридическото лице;

5. данните за обекта (наименование, местонахождение, номер по кадастралния план и скица на имота);

6. видове риба и/или други водни организми, предмет на развъждане и отглеждане в обекта;

7. техническо описание на обекта - система на обекта (пълносистемен, непълносистемен), вид, тип и параметри на съоръженията, видове и категории басейни и обща водна площ;

8. захранващият водоизточник;

9. технологичната схема на производството и общият производствен капацитет на обекта;

10. датата на промяна на собствеността или на правното основание за ползване на обекта, на въвеждане в действие на нови мощности, на промяна характера на производството, на прекратяване на дейността.

Раздел IV.

Информационно обслужване на регистрите

Чл. 9. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури създава и поддържа в териториалните си звена информационна система за попълване на регистрите по чл. 1.

Чл. 10. Регионалните управления по горите (РУГ) на Националното управление по горите (НУГ) към МЗГ:

1. поддържат информационна система за попълване на регистъра по чл. 1, т. 2;

2. на двуседмичен период изготвят и предоставят в съответното ТЗ на ИАРА на хартиен и електронен носител информация за издадените и презаверените през периода билети за любителски риболов с данните, подлежащи на вписване в регистъра по чл. 1, т. 2.

Чл. 11. Ежеседмично ТЗ на ИАРА изготвят и предоставят в главна дирекция "Рибарство, аквакултури и риболовен надзор" към ИАРА на хартиен или електронен носител информация с подлежащите на вписване в регистрите данни за периода, включително постъпилата от РУГ информация по чл. 12, т. 2.

Чл. 12. Данните от информацията по чл. 11 се вписват в съответните регистри от длъжностните лица по чл. 2, ал. 3 в тридневен срок след постъпването й в главна дирекция "Рибарство, аквакултури и риболовен надзор" към ИАРА.

Чл. 13. Националното управление на горите ежегодно до 31 януари предоставя на ИАРА обобщена справка за издадените и презаверените билети за любителски риболов в страната през предходната година.

Раздел V.

Вписване на промени и заличаване на вписвания в регистрите

Чл. 14. Постъпила в ТЗ на ИАРА информация за промяна по обстоятелствата, вписани в регистрите, се предоставя в главна дирекция "Рибарство, аквакултури и риболовен надзор" към ИАРА по реда на чл. 11.

Чл. 15. В случай на лишаване от право за извършване на стопански риболов по чл. 79 ЗРА в съответната партида се отбелязват началната и крайната дата на срока за лишаване.

Чл. 16. При промяна на собственика или ползвателя на рибностопанския обект съответната партида се заличава от регистъра и се открива нова партида.

Чл. 17. При преустановяване на дейността от лица, развъждащи и отглеждащи риба и/или други водни организми, за повече от една година съответната партида се заличава от регистъра.

Чл. 18. При заличаване на партида данните от нея се прехвърлят в архив.

Раздел VI.

Ползване на регистрите

Чл. 19. Информацията от регистрите се ползва за целите на статистиката от звената на Министерството на земеделието и горите.

Чл. 20. (1) Други държавни органи могат да получават информация от регистрите след разрешение от изпълнителния директор на ИАРА по подадено писмено заявление.

(2) Заявлението по ал. 1 трябва да съдържа описание на исканите данни и целта, за която те ще се използват.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите.Приложение към чл. 3, ал. 2


Таблица

за определяне на първите две

цифри от уникалния идентифи-

кационен код на партидитеБлагоевград

-

01

Бургас

-

02

Варна

-

03

Велико Търново

-

04

Видин

-

05

Враца

-

06

Габрово

-

07

Добрич

-

08

Кюстендил

-

09

Кърджали

-

10

Ловеч

-

11

Монтана

-

12

Пазарджик

-

13

Перник

-

14

Плевен

-

15

Пловдив

-

16

Разград

-

17

Русе

-

18

Силистра

-

19

Сливен

-

20

Смолян

-

21

София

-

22

Стара Загора

-

23

Търговище

-

24

Хасково

-

25

Шумен

-

26

Ямбол

-

27

Каталог: dok
dok -> Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014
dok -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dok -> Асинхронни технологии
dok -> До председателя на национално бюро за правна помощ
dok -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dok -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dok -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
dok -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dok -> Черепът в българската обредност праисторически корени светлозар Попов, Варна


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница