Наредба за управление на горските територии собственост на община Минерални бани Глава първа общи положенияДата30.11.2018
Размер137.5 Kb.
НАРЕДБА
за управление на горските територии - собственост на община Минерални бани
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба се създава на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за горите и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.

Чл. 2. Общинските горски територии са основно национално и общинско богатство, което се ползва от особената закрила на държавата, общината и местната общност. Дейностите по залесяване, провеждане на сечи, ползване на дървесина, ползване на недървесни горски продукти, паша в горските територии, опазване и защита на горските територии от болести, вредители, други повреди и пожари са приоритет за община Минерални бани.

Чл. 3. Организацията по управлението на горски територии се осъществява от Кмета на общината.

Чл. 4. Гори и горски територии са площите от землището на общината, отговарящи на условията на чл. 2 от Закона за горите.

Чл. 5. Горските територии на общината изпълняват следните основни функции:

1. защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха;

2. поддържане на биологичното разнообразие на горските екосистеми;

3. осигуряване на социални, образователни, научни, ландшафтни и рекреационни ползи за обществото;

4. защита на природното и културното наследство;

5. производство на дървесни и недървесни горски продукти;

6. регулиране на климата и усвояване на въглерода.

Раздел І

СОБСТВЕНОСТ
Чл. 6. Общинска собственост са горските територии, правото на собственост върху които е възстановено на Общината, както и тези, придобити от нея чрез правна сделка или по други придобивни способи и не представляват държавна или частна собственост на физически или юридически лица.

Чл. 7.(1) Горите и земите от общинските горски територии са общинска собственост.

(2) Публична общинска собственост са горските територии – общинска собственост:

1. предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с отбраната и сигурността на страната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;

2. попадащи в най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточниците на минерални води по Закона за водите;

3. попадащи в защитени територии по смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от Закона за защитените територии;

4. включени в териториите за културно-историческа защита по Закона за културното наследство.

(3). Частна общинска собственост са всички останали горски територии на общината.


Раздел ІІ

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА
Чл. 8. Разпореждането с горските територии, собственост на общината, се извършва в съответствие с разпоредбите на Раздел II на Глава трета от Закона за горите и на Глава четвърта от Закона за общинската собственост.

Чл. 9. Общината може да придобива поземлени имоти в горски територии чрез покупка, замяна, дарение, делба, завещание или чрез други начини, определени в закона.

Чл. 10. За нуждите на горското си стопанство и с цел увеличаване лесистостта на землището Общината може да закупува горски и земеделски територии – собственост на физически лица, на юридически лица и на държавата.

Чл. 11.(1) Закупуването от общината на горски и земеделски територии се извършва въз основа на разпоредбите и при спазване на условията на Закона за общинската собственост, след решение на общинския съвет.

(2) Въз основа на решението на Общинския съвет по ал. 1, Кметът на Общината приема решение за откриване на процедурата, в което се посочват:

1. общините и землищата, в които Общината желае да закупи имоти;

2. методиката за оценка на предложенията, както и критериите за избор на имотите – предмет на сделката;

3. датата, мястото и часът на разглеждане на предложенията;

4. начинът на плащане и евентуални обезпечения;

5. специални изисквания към участниците;

6. други условия.

(3) Решението по ал. 2 се оповестява публично чрез средствата за масово осведомяване, на интернет страницата на Общината или по друг подходящ начин в срок не по-малък от два месеца преди датата на разглеждане на предложенията.

(4) Заинтересованите лица правят писмено предложение до Кмета на Общината, в което съобщават предложението си. В него се посочва предлаганата от продавача цена на имота и се прилагат:

1. документ за собственост;

2. скица на имота;

3. данъчна оценка на имота;

4. извадка от горскостопанския план или програма за съответния имот.

(5) В деня, определен за разглеждане на предложенията, Кметът на Общината назначава комисия, която да разгледа получените предложения и да направи предложение за закупуване на имотите или съответно за отказ за закупуване. За работата на комисията се изготвя протокол.

(6) Въз основа на протокола по ал. 5 Кметът на Общината сключва договори с лицата, определени за продавачи, за закупуване на имотите им.

(7) Договорът по ал. 6 влиза в сила от датата на вписването му в службата по вписванията по местонахождението на Кмета.

Чл. 12.(1) Общината може да продава или заменя горски територии – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, при спазване на разпоредбите на Закона за горите.

(2) Продажба по ал. 1 се извършва:

1. за прекратяване на съсобственост върху горски територии между Общината и други съсобственици;

2. когато е влязъл в сила общ устройствен план с предвидена промяна на предназначението на горската територия за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии;

3. В случаи, извън т. 1 и т. 2 – по реда на ЗОС, след решение на общински съвет от кмета на общината, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. (Създадено с Решение № 151 от 11.04.2016 г.)
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 продажбата се извършва без провеждане на търг, когато другите съсобственици са приели предложението за продажба по реда на Закона за собствеността.

(4) Горски територии, предоставени за нуждите на националната сигурност и отбраната, могат да се продават по предложение или след съгласуване с ръководителя на съответното ведомство, на което са предоставени.

(5) Замяна по ал. 1 може да се извърши само в случай, че тя е:

1. способ за прекратяване на съсобственост върху горски територии между общината и други съсобственици;

2. начин за изпълнение на задължения на Общината, произтичащи от договор с държавата;

3. необходима във връзка със строителството на обекти с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията или на национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост;

4. необходима във връзка със строителството на общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, които са публична общинска собственост;

5. способ за промяна на собствеността върху съществуващи горски автомобилни пътища или части от тях между Общината, държавата и горски сдружения.

(6) В случаите по ал. 5, т. 1 придобиваните от Общината поземлени имоти в следствие на замяната трябва да граничат с горски територии – собственост на Общината.

(7) Не се допуска замяна, когато:

1. върху имотите – собственост на трети лица, са учредени ипотека или други вещни права;

2. разликата в стойността на имотите – предмет на замяна, определени по реда на наредбата и по чл. 86, ал. 2 от Закона за горите, е по-голяма от пет на сто;

3. имотите – предмет на замяна, са отдадени под наем или под аренда;

4. в резултат на замяната се разделят имоти – общинска собственост.

(8) В случаите по ал. 5, т. 2-5 с договора за замяна се определя и срокът за изграждане на обекта или съоръжението, мотивирали решението за замяна. При неспазване на условията по договора Кметът на Общината разваля договора по съдебен ред.

Чл. 13.(1) Включването в общинските горски територии на негодни за земеделско ползване или слабо продуктивни земи се извършва по реда на Закона за опазване на земеделските земи, след решение на Общинския съвет и при условията на чл. 81 от Закона за горите.

(2) Влязлото в сила решение по ал. 1 се изпраща на съответната дирекция по земеделие и гори за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.Чл. 14.(1) Допуска се промяна на предназначението на горски територии – собственост на общината, при условията на Закона за горите за:

1. площадки за изграждане на транспортни съоръжения (пристанища, летища, жп гари, автогари), промишлени предприятия, добив на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, насипища и хвостохранилища, електроцентрали, язовири, пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води и други хидротехнически и електротехнически съоръжения с изключение на стъпките на електропроводните стълбове;

2. трасета на линейни обекти, разположени върху повърхността на терена – пътища и железопътни линии, включително съоръженията към тях, водни канали;

3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии в случаите, когато има приети общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите;

4. създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти, които не са държавна собственост, за които има влязъл в сила подробен устройствен план;

5. обекти с национално значение, обекти, свързани с националната сигурност, с отбраната на страната, с опазването и възпроизводството на околната среда, за изграждането на които има решение на Министерски съвет.

(2) Забранява се промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за срок 20 години след опожаряването им. Забраната не се прилага, когато промяната на предназначението е свързана с:

1. отбраната или сигурността на страната;

2. изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерски съвет;

3. изграждане на обекти по ал.1, т. 1 и 2
Раздел ІІІ

СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
Чл. 15. Стопанисването на горските територии на общината се осъществява в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от Закона за горите и обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите.

Чл. 16. Дейностите залесяване на горски територии; определяне на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия, внос и износ; защитата на горските територии срещу ерозия и порои, както и строежа на укрепителни съоръжения, се организират при условия и по ред, определени с Наредбата на Министерския съвет по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите.

Чл. 17. Сечите в горите на общината се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и програми, при условия и по ред, определени в Наредбата на МЗХ по чл.101, ал. 3 от ЗГ.

Раздел ІV

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И НА НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ
Чл. 20.(1) Ползвания от горските територии на Общината са ползването на дървесина и ползването на недървесни горски продукти.

(2) Ползванията от горските територии на Общината са възмездни.

(3) Размерът на цените за ползвания от горските територии на Общината се определя с решение на Общинския съвет.

Чл. 21.(1) Ползването на дървесина от горските територии на Общината, което представлява добивът на дървесина и/или разпореждането с нея, се осъществява в съответствие на разпоредбите от Глава пета Раздел I от ЗГ, при условия и по ред, определени с Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона.

(2) Ползването на дървесина от горските територии на общината се осъществява по два начина:

1. чрез продажба на стояща дървесина на корен;

2. чрез добив и продажба на добитата дървесина;Чл. 22.(1) Ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план, изготвен от „ОГСБЛ” към Общината по Закона за общинската собственост, одобрен от ОС и в съответствие със Закона за горите.

(2) В случаите, когато Общината е възложила управлението на горските територии – общинска собственост по реда на чл. 181, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за горите, планът по ал. 1 се изготвя от лицето, с което е сключен договорът.

(3) Обемите на ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост, се определят в съответствие с горскостопанския план на Общината.

(4) Годишният план по ал. 1 се изготвя в срок до 1 октомври на предходната година и се публикува на интернет страницата на съответната община.

(5) Процедурите за възлагане на добива и за продажба на дървесина се провеждат при наличие на изготвен годишен план за съответната Община.

(6) Процедурите за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост, се провеждат в съответствие с график, утвърден от Кмета на Общината.Чл. 23.(1) Общината може да сключва с търговци дългосрочни договори за срок до 10 години за:

1. добив на дървесина;

2. продажба на дървесина.

(2) Търговците по ал. 1 следва да отговарят на изискванията на чл. 115, ал. 1, т. 2. от ЗГ.

(3) Ежегодното количество – предмет на договорите по ал. 1, е в размер до една трета от годишното ползване на дървесина от горите на Общината.

(4) Условията и редът за провеждане на процедурата и за сключване на договорите по ал. 1-3 се определят с Наредбата по чл. 95, ал. 1. от ЗГ.Чл. 24.(1) Ползването на недървесни горски продукти от горските територии на Общината, което представлява добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи и мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч, както и разпореждането с тях, се осъществява в съответствие с разпоредбите от Глава пета, Раздел II на ЗГ, при условията и по ред, определени с Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона.

(2) Ползвания на недървесни горски продукти, когато представляват стопанска дейност, се извършват само ако това е предвидено в утвърден горскостопански план и се извършват при условия и ред, указани в писмено позволително, издадено след заплащане по одобрен от Общинския съвет ценоразпис.

(3) Размерът на цените за недървесни горски продукти, добити от гори общинска собственост, се определят с решение на Общинския съвет.


Раздел V

ПАША В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Чл. 25.(1) Пашата на селскостопански животни в горските територии на Общината се извършва в съответствие с разпоредбите от Глава пета, Раздел III на ЗГ, след заплащане на цена за календарната година, определена с решение на Общинския съвет.

(2) Ежегодно, до края на месец февруари, Кметът на Общината издава заповед, в която се посочват горските територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни.Раздел VІ

ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Чл.26.(1) Защитата на горските територии на Общината, която обхваща мерките за превенция и борба с болести, вредители, пожари и други абиотични въздействия, се осъществява по реда на Глава шеста от ЗГ.

Чл. 27.(1) Защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди осигурява създаването и отглеждането на здрави, устойчиви и високопродуктивни гори и включва: оценка на здравословното им състояние, прогноза за разпространение на вредителите, болестите и други повреди в горите, профилактични и карантинни мероприятия и провеждане на борба с вредителите, болестите и други повреди.

(2) Защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди се организира и осъществява от Общината, на която територията е предоставена за управление, за нейна сметка, освен в случаите на масово развитие на болести или каламитети в горските територии, когато защитата се организира и контролира от лесозащитните станции за сметка на държавния бюджет.

(3) Дейностите по защита в общинските горски територии могат да се възлагат на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите или на лесозащитните станции.

Чл. 28.(1) Мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се планират за сметка на държавния бюджет и са задължителни за изпълнение.

(2) Изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се организира и осъществява от Общината, за нейна сметка.

(3) Ежегодно Областният управител със заповед определя пожароопасен сезон в горските територии за областта.

(4) По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на общинските горски територии.

(5) Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

(6) Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в България чрез своите органи инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.

(7) Непосредственото организиране на борбата с горски пожари се извършва от органите по пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на Общината, както и на лицата, извършващи дейности в тях.

(8) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия.
Раздел VІІ

ДОСТЪП ДО ГОРИТЕ НА ОБЩИНАТА

Чл. 29. Достъпът до горите на Общината се осъществява при условията и по реда, определени в Глава седма от ЗГ.

Чл. 30.(1) Достъпът до горските територии е свободен, на собствен риск, при спазване указанията на горската администрация и собственика на горската територия, освен в случаите, предвидени в Закона за горите.

(2) Достъпът до и от горските територии, предоставени за управление на други ведомства във връзка с националната сигурност и отбраната, се определя с акт на ръководителя на съответното ведомство.

(3) Достъпът до горските територии, включени в защитени територии, се извършва при условията и по реда на Закона за горите, освен в случаите, когато със заповедите за обявяване или плановете за управление той не е забранен или ограничен при определени условия.

(4) С разрешение, издадено по Закона за горите, се осигурява достъпът до горски територии, в които се провежда добив на дървесина и за това обстоятелство е поставена обозначителна табела.

(5) Разрешението по ал. 3 се дава в писмена форма от ръководителя на общинска горска структура съгл. чл. 181, ал. 1 от Закона за горите.

Чл. 31. В имотите, намиращи се в горските територии, не може да се извършва ограждане или други действия, които ограничават свободното придвижване на хора, диви животни и води, с изключение на имоти, за които това е предвидено в нормативен или административен акт.

Чл. 32.(1) Кметът на Общината със заповед може временно, за срок до три месеца, да ограничи или да забрани достъпа до определена горска територия:

1. с цел опазването и защитата на горските територии и дивеча;

2. в интерес на здравето и безопасността на гражданите.

(2) Заповедта по ал. 1 се оповестява публично на интернет страницата на Общината и на информационното табло в сградата на Общината.

(3) Въз основа на заповедта по ал. 1 кметството, по чиято инициатива е ограничен достъпът до горската територия, поставя бариери или обозначителни табели.

(4) Достъпът на собственици на горски територии до имотите им може да бъде ограничено само в случаите на ал. 1. т. 2.Чл. 33.(1) Товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга могат да се движат в горските територии и по горските пътища само във връзка с изпълнение на горскостопански, селскостопански и ловностопански дейности.

(2) Обстоятелството, че превозното средство ще се ползва за изпълнение на дейностите по ал. 1, се удостоверява с:

1. документ, издаден от ръководителя на общинска горска структура, съгл. 181, ал. 1 от Закона за горите – когато дейността се извършва от стопанството или е възложена от него;

2. разрешително за лов, валидно за конкретната дата и място на ловуване;

3. документ, издаден без заплащане на такса от Кмета на Общината – в останалите случаи.

(3) Движението на превозните средства по ал. 1, когато не е свързано с изпълнение на горскостопански, селскостопански или ловностопански дейности, е допустимо само когато:

1. е дадено разрешение за това от кмета на общината;

2. е по пътища и трасета, които са специално обозначени за такива цели.

(4) Собствениците или ползвателите на имоти, за чието ползване е необходимо преминаването с товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга по горски пътища, получават разрешение за движение по конкретните пътища от Кмета на Общината.

(5) Документите за достъп на превозните средства по ал. 1 са:

1. със срок на действие до приключване на съответната горскостопанска, селскостопанска и ловностопанска дейност;

2. безсрочни – за собствениците или ползвателите на имоти по ал. 4.

(6) Лицата, които издават документи за достъп по Закона за горите, съхраняват копие от тях в срок до една година от издаването им.

(7) Движението по горските пътища на пътни превозни средства, извън посочените случаи в ал. 1, се извършва при условия и по ред, определени с Наредбата по чл.148, ал. 11от Закона за горите. Управлението на велосипеди, както и ездата в гората са разрешени само по горските пътища и по обозначените за целта трасета.

(8) Собствениците и ползвателите на имоти в горските територии или граничещи с такива не могат да ограничават достъпа до горските пътища, включително чрез ограждане или по друг начин, ограничаващ свободното им ползване.

(9) Условията и редът за движението по горските пътища, за поставяне на пътни знаци и техните образци, както и образците на документите за достъп до горските територии се определят с наредба на Министъра на земеделието и храните и Министъра на вътрешните работи.Чл. 34.(1) Забранява се движението на пътни превозни средства и ездата по обозначените туристически пътеки, освен когато туристическата пътека съвпада с горски път или е част от обозначено трасе.

(2) Обозначаването на нови туристически пътеки и трасета в горските територии се извършва с решение на Общинския съвет.Чл. 35.(1) Организирани обществени или спортни мероприятия в горските територии на общината, както и в територии, които граничат с тях, могат да се провеждат след получаване на разрешение от директора на съответната регионална дирекция по горите.

(2) Искането за издаване на разрешение се подава най-малко 14 дни преди датата на мероприятието, като се посочат мястото на провеждане и очакваният брой участници и се приложи писмено съгласие на Кмета на Общината.

(3) Разрешението се издава в срок до 7 дни преди датата на провеждане на мероприятието и в него могат да бъдат определени допълнителни условия за провеждане на мероприятието, които са задължителни за организатора.

(4) Организаторът на мероприятието по ал. 1 осигурява:

1. пожарната безопасност на провежданото мероприятие;

2. почистването на територията и премахването на поставените преместваеми обекти.Чл. 36. Ограниченията и забраните по тази глава не се прилагат в случаите, когато съответните дейности се извършват в изпълнение на служебните задължения на органи на държавно управление съгласно Закона за горите и на служители, които изпълняват своите функции съгласно специалните норми.

Раздел VІІІ

СТРОИТЕЛСТВО В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО
Чл. 37.(1) Строителството в горските територии на общината без промяна на предназначението се извършва при условията и по реда, определени в Глава осма от ЗГ.

(2) Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията се учредява за изграждане на обекти съгласно чл. 54, ал. 1 от Закона за горите.

(3) Право на строеж се учредява безсрочно или за определен срок от Кмета на Общината след решение на общинския съвет – за поземлени имоти и горски територии – общинска собственост;

(4) Не се разрешава изграждането на заслони за обществено ползване и контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване, когато това не е предвидено в приетите за съответната територия горскостопански планове, програми или планове за управление на защитени територии.Раздел ІХ

КОНТРОЛ

Чл. 38.(1) Изпълнителната агенция по горите и нейните структури осъществяват контрол по прилагането на закона по отношение на всички дейности в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни продукти.

(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по контрол и опазване на горските територии се определят с Наредбата по чл. 148, ал. 11 от Закона за горите.Чл. 39. Общински съвет Минерални бани приема наредба за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване и сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в ОП „Общинско горско стопанство Бряст лес”

Чл. 40.(1) За осъществяване на контролната дейност могат да се изграждат контролни горски пунктове с цел проверки относно законния произход на превозваната дървесина, дивечови и други недървесни продукти.

(2) Водачите на превозни средства, които превозват дървесина, дивечови и други недървесни продукти, са длъжни да спират за проверка при подаден сигнал от горските стражари на общината, както и на контролните горски пунктове.

(3) Условията и редът за откриване и закриване на контролни горски пунктове се определят с Наредбата по чл. 148, ал. 11 от Закона за горите.

Чл. 41. Определените за сеч дървета, когато това се изисква по Наредбата - по чл. 101, ал. 3 от Закона за горите, както и дървесината, преди нейното транспортиране от временен склад, се маркират с контролна горска марка при условия и по ред, определени с Наредбата по чл. 148, ал. 11 от Закона за горите.

Чл. 42. Правото да притежават и да използват контролна горска марка имат лицата, упражняващи лесовъдска практика и вписани в регистъра по чл. 235 от ЗГ.

Чл. 43. Собствениците и ползвателите на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина, са длъжни да водят дневник за постъпилата, преработената и експедираната дървесина, да притежават производствена марка и да маркират с нея експедираната от обекта дървесина.

Чл. 44. Дървесината, добита извън горските територии, преди транспортиране се маркира с марка - собственост на общината, на територията на която е извършен добивът. Маркирането се извършва от длъжностно лице, определено от Кмета на Общината.

Чл. 45. Образците на марките, условията и редът за тяхното придобиване, предоставяне и употреба се определят с Наредбата по чл. 148, ал. 11 от Закона за горите.

Чл. 46. Забранява се преотстъпването на контролните марки и на производствените марки.

Чл. 47.(1) Изпълнителната агенция по горите води единен регистър на контролните горски марки, а регионалната дирекция по горите – на производствените марки.

(2) При кражба или изгубване на контролна горска марка или производствена марка лицето, което я е използвало, е длъжно в срок до 24 часа да уведоми съответния орган по ал. 1.Чл. 48.(1) Дървесината се транспортира от временен склад, придружена с превозен билет.

(2) Превозните билети се издават от лицата, упражняващи лесовъдска практика – за дървесината, добита от собствените им гори, както и от горските територии, за които са упълномощени от собственика.

(3) Дървесината, добита извън горските територии при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, се транспортира, придружена с превозен билет, издаден от длъжностно лице, определено от Кмета на Общината.

Чл. 49. Забранява се покупко-продажбата и други разпоредителни сделки, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и преработването на:

1. дървесина, немаркирана с контролна горска марка, съответно с производствена марка;

2. дървесина, непридружена с превозен билет;

3. дървесина от внос, непридружена с документи, доказващи законния й произход.Раздел Х

ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА
Чл. 50.(1) Опазването на горските територии обхваща действията по предотвратяване и установяване нарушения на разпоредбите на Закона за горите.

(2) В съответствие с разпоредбата на глава осма от Закона за горите, Общината организира опазването на горските си територии, като възлага на служителите на „ОГС БЛ” да опазват общинските горски територии.

(3) Правата и задълженията на лицата по ал. 2 са в съответствие със ЗГ.

(4) Лицата по ал. 2:

1. опазват поверените им горски територии от незаконни ползвания и увреждания;

2. следят за спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти;

3. проверяват всички документи за сеч, паша, лов и други ползвания на горите;

4. следят за спазването на противопожарните правила, а при пожар предприемат действия за неговото ограничаване и потушаване;

5. следят за появата на болести, вредители и други повреди;

6. опазват защитените видове животни и растения и следят за спазването на режимите на защитените територии и защитените зони;

7. сигнализират незабавно органите на Министерството на вътрешните работи при установяване на данни за извършване на престъпления, свързани с дейностите в горите и съдействат за тяхното разкриване;

8. дават предписания при констатиране на пропуски и нарушения;

9. издават разпореждания за спиране и прекратяване на дейности при констатиране на нарушения в горските територии;

10. задържат вещите – предмет на нарушения, както и вещите, които са послужили за тяхното извършване;

11. уведомяват незабавно органите по Закона за устройство на територията за извършване на незаконно строителство в горските територии.

(5) При изпълнение на задълженията си лицата по ал. 1 се легитимират със служебни карти.

(6) Служебните карти и удостоверенията по ал. 3 се издават от съответната регионална дирекция по горите по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната дирекция по горите.

(7) Лицата, изпълняващи функции по опазване на горските територии, имат право да носят и употребяват за служебни цели служебно дълго и късо оръжие за охрана и лично късо нарезно оръжие.

(8) При изпълнение на служебните си задължения служителите, назначени за опазване на горските територии – общинска собственост, носят униформено облекло и отличителни знаци, които не могат да се преотстъпват.

Чл. 51. Лицата по чл. 50, ал. 2 могат да упражняват правомощията по чл. 50, ал. 4 върху съответните територии, за които са им издадени заповеди за опазване на горските територии – общинска собственост, както и правомощия за опазване на горските територии на цялата община.

Чл. 52. Служителите в общинските гори са задължени да оказват съдействие на служителите в Изпълнителната агенция по горите и в нейните структури, както и на горските инспектори при изпълнение на служебните им правомощия, дадени им от чл. 201, ал. 7 от Закона за горите.

Чл. 53. Административно-наказателните разпоредби са съгласно глава осемнадесета от ЗГ.

Раздел ХІ

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА
Чл. 54.(1) За управлението на общинските горски територии на община Минерални бани с решение № 161/05.11.2008 г. на Общински съвет е създадено общинско предприятие с наименование „Общинско горско стопанство Бряст лес”, наричано по-долу за краткост „ОГС БЛ”

(2) „ОГС БЛ” е общинско предприятие по смисъла на чл. 52, алинеи от 1 до 5 от ЗОС.

(3) „ОГС БЛ” е второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

Чл. 55. Организацията и дейността, предметът на дейност и щатното разписание на „ОГС БЛ” се определят с Правилник за организацията на дейността, който се утвърждава от Кмета на Общината след решение на Общинския съвет.

Чл. 56.(1) „ОГС БЛ” има собствена сметка в банката и работи по План-сметка, одобрена от Кмета на Общината след решение на Общинския съвет.

(2) Приходите в План-сметката на „ОГС БЛ” се формират от:

1. разпорежданията с общински горски територии по Раздел II;

2. такси за ползвания от общинските горски територии:

а) за ползване на дървесина;

б) за ползвания на недървесни горски продукти;

3. такси за услуги, извършвани от общинската администрация:

а) за издаване и съгласуване на разрешителни, позволителни, удостоверения, проекти, планове, програми и заверки на извлечения от тях, сертификати, за съгласуване на строителство в горските територии на Oбщината и други писмени документи, предвидени в Закона за горите;

б) за маркиране, проектиране, консултиране, експертизи, измервания, оценяване, таксиране, устройство, инвентаризация, изготвяне на планова и отчетна документация;

4. суми, дължими по договори за предоставяне право на ползвания от горските територии на общината, както и невъзстановими депозити;

5. средства от други собственици на горски територии, предоставени на общината за тяхното опазване;

6. експортни такси за износ на дървесина и на недървесни горски продукти;

7. глоби и обезщетения за нарушения в горските територии на общината;

8. суми от продажби на вещи, отнети в полза на общината, послужили за извършване на нарушенията по т. 7 или тяхната равностойност, ако липсват или са отчуждени, след приспадане на разходите по отнемането, съхранението и продажбата им;

9. средства от продажбата на горски семена, плодове и посадъчен материал, каталози, специализирани печатни произведения и други продукти и стоково-материални ценности, закупени, добити или произведени със средства на Oбщината;

10. дарения, завещания и други;

11. средства от български или чуждестранни държавни и правителствени институции, неправителствени организации и лица с оглед на потребителската, защитната, средообразуващата и рекреационната функция на горите и научноизследователската и приложна дейност в тях;

12. присъдени суми по дела, свързани с горските територии на общината;

13. неустойки по договори за дейности в горските територии на общината;

14. получени средства за обезщетения по застраховки;

15. други приходи, определени със закон и с други нормативни актове;

16. суми от финансови начети;

17. остатъци от предходната година.

(3) Приходите по ал. 2 се превеждат изцяло по сметката на общинския бюджет на общината по ред, определен с Правилника;

(4) Разходната част на План-сметката по ал. 2 включва:

1. издръжка на „ОГС БЛ”;

2. подпомагане на естественото възобновяване на горите;

3. събиране, закупуване, доставка, преработване и съхраняване на горски семена и плодове;

4. производство или закупуване и доставка на посадъчен материал;

5. подготовка на почвата за залесяване;

6. залесяване;

7. отглеждане на подраста и на новосъздадените култури;

8. попълване на горски култури;

9. инвентаризация на горските разсадници и култури;

10. направа и поддържане на огради на горски култури и възобновителни участъци;

11. изграждане на дребни техникоукрепителни съоръжения за борба с ерозията;

12. провеждане на сечи в горите – без материален добив;

13. почистване на сечища и други площи за залесяване;

14. защита на горите на общината по Закона за горите;

15. наблюдения и измервания на вредни емисии и замърсявания, както и провеждането на метеорологични и хидрологични наблюдения;

16. опазване на горските територии на общината по Закона за горите;

17. строителство, поддръжка, ремонт и други присъщи разходи за дълготрайни активи – собственост на Oбщината, предназначени за стопанисване на горските територии на Oбщината;

18. строителство, поддръжка и ремонт на:

а) горски пътища;

б) складове, горски бараки, навеси, заслони, опорни и пунктове за опазване на горите;

в) сгради и съоръжения в горски разсадници;

г) пожаронаблюдателни кули и други противопожарни съоръжения;

19. мероприятия, свързани със стопанисването на горите в защитените територии;

20. изграждане и организиране на горски разсадници, опитни полета, сортоизпитателни участъци, семепроизводствени градини и плантации и маточни колекции;

21. изработване на стопански планове и програми по Закона за горите;

22. научно обслужване и внедрителска дейност;

23. международна дейност по въпроси на горските територии;

24. членски внос за участие на общината в различни организации и сдружения, свързани с горите;

25. печатни и друг вид издания, свързани с горите;

26. пропаганда и реклама, работа с обществеността;

27. чествания на Седмицата на гората;

28. обучения, квалификации и преквалификации, специализации и стипендии, свързани с управлението на горските територии на Общината;

29. съдебни и други такси по дела, касаещи горите;

30. провеждане на процедури за възлагане на дейности в горските територии на Общината;

31. по отнемане, съхраняване и продажба на отнети в полза на Общината вещи, свързани с опазването на горските територии;

32. застраховки и обезщетения;

33.безопасност и охрана на труда;

(5) Разходите по ал. 4 са за сметка на общинския бюджет.

Чл. 57.(1) „ОГС БЛ” се ръководи от директор.

(2) Директорът по ал. 1 се назначава от Кмета на Общината.

(3) За директор на „ОГС БЛ” по ал. 1 се назначава лице, отговарящо на условията по чл. 181, ал. 5, във връзка с чл. 173, ал. 4 и чл. 235 от Закона за горите.

(4) Правата и задълженията на директора по ал. 1 се определят с Правилника за управление на предприятието.


Раздел ХІІ (Създадено с Решение № 972/01.07.2015 г.)
Управление на поземлени имоти в горски територии, чрез отдаването им под наем и аренда (Доп. с Р-ние № 258 от 12.08.2016 г.)
Чл. 58. (1) Поземлени имоти в горски територии – общинска собственост, могат да бъдат предоставени за временно ползване под наем при условие, че не се променят функциите на територията и начинът на трайното й ползване не се възпрепятства осъществяването на други дейности в нея и не се увреждат почвите. (Изм. и доп. с

Р-ние № 258 от 12.08.2016 г.)

(2) Поземлените имоти в горски територии, предоставени под наем, не могат да се пренаемат, както и да се ползват съвместно по договор с трети лица.

(3) Поземлените имоти в горски територии, предоставени под наем се ползват само за дейностите, за които са предоставени. (Създадено с Р-ние № 258 от 12.08.2016 г.)
Чл. 59. (1) Отдаването под наем на поземлени имоти в горски територии – общинска собственост се извършва след провеждането на търг от кмета на общината или от оправомощеното от него лице – директора на Общинското предприятие ОГС „Бряст лес” по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за общинската собственост, след решение на Общински съвет.

(2) Началната цена за провеждане на търга за отдаване под наем на поземлени имоти в горските територии се определя от Общински съвет и не може да бъде по-ниска от определената по реда на Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии. (Изм. и доп. с Р-ние № 258 от 12.08.2016 г.)


(3) Заповедите за откриване на търга, както и за определяне на лицето, спечелило търга, се издават от кмета на общината или от оправомощеното от него лице - директора на предприятието. Въз основа на резултатите от търга се сключва договор за наем.

(4) Срокът за отдаване под наем на поземлените имоти в горски територии - общинска собственост, не може да бъде по-дълъг от 10 години.

(5) При сключване на договор за наем на поземлен имот в горска територия - общинска собственост, за срок, по-дълъг от три години, наемодателят писмено уведомява съответната регионална дирекция по горите.

(6) Изискването по ал. 5 се прилага и в случаите на прекратяване на договора.

(7) Ползването на дървесина не може да бъде предмет на договор за наем на поземлен имот в горска територия - общинска собственост.

(8) Средствата от наеми на поземлени имоти в горски територии постъпват в общината.


Чл. 60. (1) Поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, могат да се отдават под наем от кмета на общината след решение на Общинския съвет, без провеждане на търг:

1. на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - за осъществяване на техните нестопански дейности;

2. когато територията се отдава под наем за срок, по-кратък от една година;

3. за поставяне на преместваеми обекти, необходими за изпълнение на дейностите по сключени дългосрочни договори по чл. 100 и 116 от Закона за горите; (Създадено сР-ние № 258 от 12.08.2016 г.)

4. за поставяне на преместваеми санитарни и складови помещения, необходими за аквакултури и свързаните с тях дейности за обекти, регистрирани в интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните – на лица, които са собственици или имат предоставени права за ползване на обекти и съоръжения за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, регистрирани са по чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите и имат разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за водите – за срока на това разрешително, но не по-дълъг от 10 години; предоставената площ не може да бъде по-голяма от един декар. (Създадено с Р-ние № 258 от 12.08.2016 г.)

(2) Отменено с Р-ние № 258 от 12.08.2016 г.
Чл. 60а. (Създадено с Р-ние № 258 от 12.08.2016 г.)

(1) Когато под наем се отдават имоти в горски територии – общинска собственост, които съгласно горскостопанския план са пасище, ливада или поляна, срокът на договора за наем е не по-малко от 5 години. До участие в търг се допускат кандидати, които отговарят едновременно на следните условия:

1. са собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

2. обектите са регистрирани в интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);

3. обектите са регистрирани на територията на община Минерални бани.

(2) Алинея 1 не се прилага, когато под наем се отдават имоти за спортни дейности или се предоставят площи до един декар.

(3) За свободните площи, останали след отдаването под наем при условията на ал. 1 и 2, се прилага редът по чл. 59 и 60 от настоящата наредба.
Чл. 61. (Създадено с Р-ние № 258 от 12.08.2016 г.)

(1) Поземлените имоти в горските територии – общинска собственост, могат да бъдат предоставени за временно ползване чрез аренда, при условие, че ползването е свързано с промяна на начина за трайно ползване на територията.

(2) Обект на договора за аренда могат да бъдат сгради, машини и други съоръжения, съществуващи в съответния имот и обслужващи дейностите по договора.

(3) Отдаването под аренда на поземлени имоти в горски територии – общинска собственост се извършва след провеждането на търг от кмета на общината или от оправомощеното от него лице – директора на общинското предприятие ОГС „Бряст лес” по реда на закона за общинската собственост и наредбата за общинската собственост, след решение на общински съвет.

(4) Началната цена за провеждане на търг за отдаване под аренда на поземлени имоти в горските територии – общинска собственост, се определя от общински съвет. Тя не може да бъде по-ниска от определената по реда на наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии.

(5) Заповедта за откриване на търга, както и за определяне на лицето, спечелило търга, се издава от кмета на общината или от оправомощеното от него лице – директора на общинското предприятие ОГС „Бряст лес”. Въз основа на резултатите от търга се сключва договор за аренда.

(6) Арендните отношения за горските територии – общинска собственост, се уреждат с договор за аренда, сключен от кмета на общината или от оправомощеното от него лице – директора на общинското предприятие ОГС „Бряст лес”. С договора за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора, а арендаторът – да извърши определено арендно плащане.

(7) Сроковете и начина на плащане се уреждат в договора. За всяка календарна година размерът на арендното плащане за горските територии – общинска собственост, не може да бъде по-малък от определения в наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите от общинския поземлен фонд на общината.

(8) Средствата от арендното плащане постъпват в бюджета на община Минерални бани.

(9) Арендодателят предприема действия за отразяване на промяната на начина на трайно ползване на територията в кадастралната карта, съответно в картата на възстановената собственост, след сключването на договора, съответно след неговото прекратяване.

(10) В едномесечен срок от сключването на договора за аренда на горски територии – общинска собственост, кметът на общината или от оправомощеното от него лице – директорът на общинското предприятие ОГС „Бряст лес”, писмено уведомява съответната регионална дирекция по горите.

(11) Изискването по предходната алинея се прилага и в случаите на прекратяване на договора.

(12) Срокът на договора за аренда на горски територии – общинска собственост не може да бъде по-дълъг от 30 години.
Чл. 62. (Създадено с Р-ние № 258 от 12.08.2016 г.)

(1) Добивите, получени от отдадените под аренда поземлени имоти в горски територии, в резултат на дейността, за която е сключен договорът, са собственост на арендатора.(2) Не може да бъде предмет на договора за аренда ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с изключение на такива, които са създадени в резултат на дейността на арендатора, за която е сключен договорът.
Чл. 63. Текущото поддържане на обекта на договора, включително на жилищните и стопанските постройки, пътищата, канавките, напоителните и отводнителните системи и на другите обслужващи обекта на договора съоръжения и ограждения, е за сметка на арендатора. (Създадено с Р-ние № 258 от 12.08.2016 г.)
Чл. 64. При сключване на договор за аренда на поземлен имот в горска територия – общинска собственост, арендаторът е длъжен да застрахова съществуващите в съответния имот сгради, машини и съоръжения, обслужващи горскостопанските дейности, които са обект на договора. (Създадено с Р-ние № 258 от 12.08.2016 г.)

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящата наредба е приета с Решение № 109/16.02.2012 г., Протокол №7/16.02 2012 г.на Общински съвет на община Минерални бани., допълнена с Решение № 972/01.07.2015г., Протокол №58/01.07.2015 г., допълнена с Решение № 151/11.04.2016 г., Протокол № 9/11.04.2016 г., допълнена и изменена с Решение № 258/12.08.2016 г., Протокол № 16/12.08.2016 г.
2. Наредбата влиза в сила в 7 (седем) дневен срок след приемането й.
3. На нарушителите на тази Наредба се търси отговорност по реда на ЗАНН и по реда на Глава осемнадесета, Раздел втори от Закона за горите. Актовете за констатирани нарушения се съставят от служители на ОП ,,ОГС БЛ”, служители на специализирани звена в община Минерални бани, данъчни и други държавни органи.
4. При промяна на действащото законодателство следва да се извърши и съответна промяна в Наредбата.
Каталог: docs -> naredbi
naredbi -> Отчет за изпълнението на „бюджет 2013” на община джебел
naredbi -> Докладна записка от Бахри Юмер Кмет на община Джебел относно
naredbi -> Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучетата и овладяване на популацията на безстопанстващите кучета
naredbi -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение: „Многофункционална спортна зала упи VI а, кв. 24, с. Минерални бани, община Минерални, област Хасково”
naredbi -> Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Джебел за периода 2007-2013 г
naredbi -> Община джебел, област кърджали
naredbi -> Наредба №10 от 30 март 2007 г за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките
naredbi -> Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти
naredbi -> Решение №205/20. 07. 2009 г. Раздел І общи разпоредби


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница