Научна автобиография за участие в конкурси за научни степени и академични длъжности Лични данни ИмеДата23.10.2018
Размер119 Kb.
Научна автобиография за участие в конкурси

за научни степени и академични длъжности

Лични данни

Име: Людмил Спасов Петров

Дата на раждане: 05. 08. 1971

Гражданство: българско
Адрес за контакти: кв. «Свобода», бл.38, вх.В, ап.54

Telephone number: 0889 11 47 12

E-mail: o_lyudmil@abv.bg
Образование


Доктор на науките. -
Доктор 29.06.2006, СУ “Св.Климент Охридски”, “Исихастката антропология”

Издадена диплома за образователна и научна степен “доктор” № 31339/02.05.2007 – МС-ВАКСпециализации април-септември 2002, Солун – „Аристотелев университет

март-юли 1999, Регенсбург – OKI


септември 2004 - септември 2005

СУ “Св.Климент Охридски”, Факултет по педагогика – следдипломна специализация за придобиване на професионална квалификация “учител” по философия
Магистър 1998, ФФ – спец. Философия, СУ “Св. Климент Охридски”, „Основни онтологични нагласи на източното и западното християнство“
Бакалавър -
Научни награди и отличия -


Почетни звания: -

Област на научни интереси: философия на религията, философска антропология, византийска философия.
Практическа опитност

Научни позиции: Главен асистент, ИИОЗ–

БАН, 01.07.2010


Асистент, ИФИ-БАН, 03.12.2007

Преподавателски опит: -

Ръководство на докторанти Радосвета Хубанчева-Цветкова, 2018

и магистри:
Експертна и консултантска дейност:

Рецензии писани от мен:
Рецензия на статия – 1 бр. за сп. "Философски алтернативи" 2017
Рецензия на книгата на доц. д-р Веселин Босаков „Ислям и Модерност. Взаимни предизвикателства“. В: сп. „Наука“, кн. 6, 2017г., сс. 75-77; ISSN 0861 336, 2017
Рецензия на статия 1 бр. за сп. "Философски алтернативи" 2016

Рецензия на статия – 4 бр. за сп. „Съвременни предизвикателства във философията 2015


Рецензия на проект – 2 бр. Религия,ценности,ортодоксалност 2015


Редакторство и съставителство: ХУМАНИЗЪМ.НАУКА.РЕЛИГИЯ: Религиозните символи като послание. ISBN: 978-954-509-576-4, Военно издателство 2017
Религиозни светогледи и ценностите на 21 век. ISBN: 978-954-392-412-7, 2016
Хуманизъм.Наука.Религия: Взаимоотношенията Бог-човек-среда. ISBN: 978-954-509-557-3, Военно издателство 2016
Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI век. ISBN: 978-954-392-308-3, Пропелер 2015
Постен Триод. ISBN:978-619-90752-1-0, 2017
Празничен Миней. ISBN:978-619-90752-3-4, 2017
Цветен Триод. ISBN:978-619-90752-2-7, 2017
Октоих. ISBN:978-619-90752-0-3, Джованипринт ЕООД, 2016

Членство в неправителствени организации:

Член на програмен комитет, Заместник ръководител на НИ проект: "Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI век", 2017


Член на редакционна колегия на сп. „Философски алтернативи“, 2016 -
Член на организационен комитет, "Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI век", 2015
Българско философско общество 2015 –

Съюз на учените в България, 2011-Академични дейности


Публикации:

- „Католическата Църква преди и след Втория Ватикански събор“. Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI в., ПРОПЕЛЕР, 2017, стр. 82-117 (студия), ISBN:978-954-392-474-5


- „Учението за обожението в богословието на Тома Аквински и Григорий Палама“. Хуманизъм. Наука. Религия. Религиозните символи като послание, 2017, стр. 78-92 /фор. А4/, (студия), ISBN:978-954-509-576-4
-„Римският примат във вселенската църква“. Религиозни светогледи и ценностите на 21 век, PROPELER, 2016, стр. 40-76 (студия), ISBN:978-954-392-412-7
- „Отношението Бог-човек-свят в оптиката на паламизма“. Хуманизъм. Наука. Религия. Взаимоотношенията Бог–човек–среда, 2016, стр. 78-86 фор. А4, ISBN:978-954-509-557-3
- „Религиозното битие на човека: опит за една онтология на личността“. Традиционни религиозни светогледи и ценностите на ХХI в., 1, ПРОПЕЛЕР, 2015, стр. 63-73, ISBN:978-954-392-342-7
-„Християнската теология в епохата на постмодерна“. Религия, Ценности, Ортодоксалност: Религията и науката в 21 век, PROPELER, 2014, стр. 112-123, ISBN:978-954-392-284-0
- „Християнството в епохата на постмодерна“. Съвременни предизвикателства във философията, 1/2014, Съюз на учените в България, стр. 30-40, ISSN:1314-9202
- „Човекът в традицията на исихазма“. ХУМАНИЗЪМ. НАУКА. РЕЛИГИЯ: Духовните ценности и науката в полза на обществото, 2014, стр. 142-149, ISBN:978-954-509-512-2
- „Богословие на връзката: паламизъм-софиология-имяславие“. Религия, ценности, ортодоксалност – Русия и България в 21 век, PROPELER, 2013, стр. 60-81 (студия), ISBN:978-954-392-216-1
- „Православната църква в постмодерната ситуация: проблеми и перспективи“. Хуманизъм. Наука. Религия. Науката в полза на обществото. Религиозната етика, 2013, стр. 112-119, ISBN:978-954-509-493-4
- „Отражението на паламитското богословие във византийската литургия“. Религия, ценности, ортодоксалност и интеркултурен диалог, PROPELER, 2012, стр. 63-68, ISSN:1313-9703
- „Апофатичната традиция на православието и екзистенциалната философия на М.Хайдегер“. Динамика на световните религии и значение на ортодоксалността, 2011, стр. 56-69, ISSN:1313-9703
- „Християнство и секуларизъм“. Многообразие в единството, 2/2011, Съюз на учените в България, ISSN:1314-0825, 279-284
- «Дискурсът на исихазма и неговата антропологична стратегия» В: Философски изследвания кн.№ 7, БАН – ИФИ, Духовност и философия. Национален и европейски контекст, София, изд. «Св.Иван Рилски», 2009, стр. 246-265 (студия)

ISBN: 978-954-353-097-7


- «Постмодернизъм и православие» В:Религиозни и геостратегически парадигми и бъдещето на Православието в ЕС, София 2009, изд. «Св.Иван Рилски», 2009, стр. 137-154 (студия), ISBN: 978-954-353-101-1
- «Секуларизъм, постсекуларизъм и християнство» В: Философски изследвания кн.№ 8, БАН – ИФИ, София, изд. «Св.Иван Рилски», 2009, 92-99, ISBN: 978-954-353-097-8
- «Ролята на православната църква в постмодерната епоха»- В: Място за бъдеще, година първа, София, СГС «Щастливеца», 2009, стр.192-201, ISBN: 978-954-92486-1-6
- «Нетварната Благодат и контингентността на съществуващото», , В: Световните религии и значението на ортодоксалността, София, изд. «Св.Иван Рилски», 2008, стр. 117-132 - ISBN: 978-954-353-081-6 (студия)

- «Паламизмът в отношението му към Западния екзистенциализъм», В: Философски изследвания кн.№ 6, Философия и съвременност, София, изд. «Св.Иван Рилски», 2008, стр. 226-244, ISBN: 978-954-353-079-3 (студия)


- «Исихазмът и душата на Изтока», В: Балканската културна матрица и европейският проект, изд. Фабер, 2007, 264-281 - ISBN: 978-954-775-761-5
- «Исихазмът между Изтока и Запада», В: Човекът: Единство и Раздвоение (студии и есета), София, изд. Пони, 2007, стр. 75-91 - ISBN: 978-954-9467-17-8

- «Исихастката антропология и кризата на съвременния човек», В: “Философски алтернативи” 3/2006, - списание на ИФИ при БАН, стр. 45-56


- «Човекът между Битието и Нищото». В: Раздвоеният човек (студии и есета), София, изд. Фабер, 2005, стр. 193-208 - ISBN: 954-775-472-6
- «Специфики на паламитското богословие - увод в исихастката антропология». В: Философски алтернативи 4/5 (2004) -списание на ИФИ при БАН, стр. 172-187
- «Нашето православие днес – в родилни болки или в агония», В: сп. «Мирна» - юбилеен сборник, издание на фондация «Покров Богородичен» 2000, стр. 58-61, формат А4

Списък на цитиранията:

В ЧУЖБИНА:
СОБОР-АЛЬМАНАХ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ, ЭЛЕЦ, 2013 г. ISBN: 978-5-94809-654-4.

Цитирано от от дфн.Ст.Пенов в студията му: Диалектика религии и науки и их роль для становление личности и функционирования общества., на с.81,

цитирано: Людмил Петров – “Постмодернизъм и Православие”.
Альманах религиоведения-Собор., Элецкий гос.университет, 2011, ISBN:978-5-94809-468-7. на стр.12, Незыблемость Православия. Ортодоксальность как фундамент цивилизации.

Автор на текста: д.ф н.Ст.Пенов.

цитирано произведение - Нетварната благодат и контингентността на съществуването., с автор Людмил Петров, в: сб. Световните религии изначението на ортодоксалността, С.2008
В “Собор”- альманах религиоведения, Т.7/2009, ISBN: 978-5-94809-386-4, Елецкий государственный университет, стр. 74.

В БЪЛГАРИЯ:
ОТ ПРОФ.ДФН.СТ.ПЕНОВ
Хуманизъм,наука, религия, София 2016

в студията на Дфн.Ст.Пенов.  ТРАДИЦИОННИ РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ  И   ЦЕННОСТИТЕ НА XXI ВЕК ) Бог, Човек и свят; личност, общество и наука в абрахамичните религии: Диалектика на мeждурели­гиозния и интеркултурен диалог между световните монотеистични религии., стр. 64 се цитира: Петров, Л., Отношението Бог-човек-свят в оптиката на паламизма. Хуманизъм. Наука. Религия. Взаимоотношенията Бог–човек–среда, 2016, ISBN:978-954-509-557-3, 78 фор. А4-86 фор. А4


"Диалектическият логос на религията" София 2015, на стр.421, 435; ISBN-978-954-392-308-3. Цитирано произведение: "Човекът между битието и нищото", от "раздвоеният човек, С.2004.
"Религия,ценности,ортодоксалност-Русия и България в 21 в.,/София 2013, ISBN: 978-954-392-216-1. на стр.14. цитирано: Людмил Петров: Отражаение на паламитското богословие във византийската литургия. С.2012.
В сборник от конференция: “Философия и евроинтеграция – култура и духовност”, Съюз на учените в България, София 2011, ст.н.с. д-р Стефан Пенов
В: сборник от международната конференция: «Религиозни и геостратегически парадигми и бъдещето на Православието в ЕС», София 2009, изд. «Св.Иван Рилски», стр. 30. ISBN: 978-954-353-101-1
В Световните религии и значението на ортодоксалността, изд. «Св.Иван Рилски», София 2008, от ст.н.с. д-р Стефан Пенов на стр. 23, ISBN: 978-954-353-081-6
В сп. «Духовна култура» кн. № 5, 2008, доц. д-р Стефан Пенов.

8/ От ПРОФ.ДФН. НОНКА БОГОМИЛОВА

В “Религиозното разнообразие в културата на съвременна европа”, София 2010, стр.206

От ГЛ. АС., Д-Р СЕВДЕЛИНА НИКОЛОВА
В списание на СУБ: Съвременни предизвикателства във философията; кн.1&2, София 2017 г. В статията на гл. ас., д-р Севделина Николова - Религия и ценности през XXI век., стр. 115 Рефериране на: Петров, Л., Римският примат във вселенската църква. Религиозни светогледи и ценностите на 21 век, PROPELER, 2016, ISBN:978-954-392-412-7, 40-76


В: РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ и ЦЕННОСТИТЕ на XXI в., София 2016 г. В статията на гл. ас., д-р Севделина Николова - "За онтологичните основания на споровете за образа в християнското изкуство", на стр.129 се цитира: Петров Л., Религиозното битие на човека: опит за една онтология на личността.. Традиционни религиозни светогледи и ценностите на ХХI в., 1, ПРОПЕЛЕР, 2015, ISBN:978-954-392-342-7., 63-73
От ДОКТ. ЖАНЕТА ХРИСТОВА
Докт. Жанета Христова - студия „Динамика на понятието за секуларизация”; В: „Религия, ценности, ортодоксалност. Русия и България в 21 век.” С., 2013, с. 168-183, ISSN 978-954-392-216-1:
цитат на стр. 171: Петров, Л. – „Секуларизъм, постсекуларизъм и християнство”; във: „Философия и евроинтеграция. Култура и духовност”, Съюз на учените в България, С. 2009 г.; стр. 149

 

цитат на стр. 175-176: Петров, Л. – „Секуларизъм, постсекуларизъм и християнство”; във: „Философия и евроинтеграция. Култура и духовност”, Съюз на учените в България, С. 2009 г.; стр. 150


Докт. Жанета Христова - статия „Законодателство, религия, европейски ценности”; В: „Религия-ценности-ортодоксално мислене и интеркултурен диалог. С., 2012,   ISSN 1313-9703:


цитат на стр. 236: Петров, Л. – „Секуларизъм, постсекуларизъм и християнство”; във: „Философия и евроинтеграция. Култура и духовност”, Съюз на учените в България, С. 2009 г.; стр. 148-152


Рецензии за трудове на лицето:

Доц. д-р Светла Страшимирова за сборник „Човекът: единство и раздвоение” от колектив учени с международно участие, Л.Петров „Исихазмът между Изтока и Запада”, София 2007
Д-р Антоанета Николова за сборник „Раздвоеният човек“ (студии и есета) от колектив учени с международно участие, Л.Петров «Човекът между Битието и Нищото». В: Раздвоеният човек, София 2005, стр. 193-208
УЧАСТИЕ В

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

- Планов научно-изследователски проект към ИФИ/БАН – (юли 2015- юни 2018 г.), Тема: Традиционни религиозни светогледи и ценностите на ХХI век. Индивидуална тема: “Православно-католическият диалог: проблеми и перспективи”


- Планов научно-изследователски проект към ИИОЗ/БАН – (2012-2015), Тема: Религия, ценности, ортодоксално мислене и интеркултурен диалог. Индивидуална тема: Християнското послание след края на метафизиката.
- Кандидатстване с индивидуален научно изследователски проект - East Orthodoxy in the Postmodern condition: problems and perspectives към Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Institute for Human Sciences), Vienna/Austria - 2012
- Планов научно-изследователски проект към ИФИ/БАН – (2008-2011), Тема: Динамика на световните религии и значение на ортодоксалността. Индивидуална тема: Християнството между традицията и постмодерна.
- Участие в колективен научно-изследователски проект по ЕБР, съвместно с Молдовската АН (2008 - 2011) – «Социокултурни проблеми на междудържавното сътрудничество между България и Молдова в новите политико-икономически условия», с научен р-л: ст.н.с. ІІ д-р Валери Личев
- Участие в колективен научно-изследователски проект - Религиозни и геостратегически парадигми. Бъдеще на ортодоксалността в ЕС. (2006-2011) ФНИ - МОН; МОН- НФНИ/OHN-1505, с научен р-л: доц. д-р Ст. Пенов
- Участие в колективен научно-изследователски проект “Балканската матрица – социални архетипи и модерни проекции”, подкрепен от фонд “Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката, 2006-2008, с научен р-л: ст.н.с. ІІ д-р Латьо Латев
- Участие в подготовката на колективен научно-изследователски проект – “Хиперкодирани текстове и конфликтът на интерпретациите”, към фонд “Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката, с научен р-л: ст.н.с. ІІ д-р Валери Личев
УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

А) Международни:
- Участие в научна конференция – „Традиционни религиозни светогледи и ценностите на ХХI век“, с доклад на тема: Римокатолическата църква преди и след Втория Ватикански събор, София 06.07.2017 - 07.07.2017

- Участие в научна конференция - “Религиозни светогледи и ценностите на 21 век”, с доклад на тема: “Проблемът за примата във Вселенската църква”, София-БАН, 14.07.2016


- Участие в международна научна конференция - “Религия, ценности, ортодоксалност – Традиционни религиозни светогледи и ценностите на 21 век”, с доклад на тема: “Онтология на личността”, РКИЦ - София, 2015.
- Участие в международна научна конференция - “Религия, ценности, ортодоксалност –Религията и науката в 21 век”, с доклад на тема: “Религиозното в епохата на постмодерна”, РКИЦ - София, 2014
- Участие в международна научна конференция - “Религия, ценности, ортодоксалност – Русия и България в 21 век”, с доклад на тема: “Паламизъм или богословие на връзката”, РКИЦ - София, 2013.
- Участие в международна научна конференция – “Християнство и философия в епохата на постмодерна”, с доклад на тема: „Християнството в епохата на постмодерна”, София 3-5 септември 2013

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/novini/arhiv/hristiyanstvo_i_filosofiya_v_epohata_na_postmoderna
- Участие в международна научна конференция - “Религия, ценности, ортодоксалност и интеркултурен диалог”, с доклад на тема: “Ортодоксия и/или ортопраксия”, РКИЦ - София, 2012.

- Участие в международна научна конференция – «Динамика на световните религии и значение на ортодоскалността» (29. 06. 2011) - с доклад на тема: “Християнството между традицията и постмодерна”, РКИЦ - София, финансирана от ФНИ – МОН.


- Участие в научна конференция – «Единство в многообразието» (1-2.06.2011) - с доклад на тема: «Християнство и секуларизъм», СУБ и СУ «Св. Климент Охридски»
- Участие в научна конференция с международно участие – «Култура в образованието, образование в културата» (3-4.06.2010) – с доклад на тема: «Културата на постмодерна и новото образование», СУБ и СУ «Св. Климент Охридски»
- Участие в международна научна конференция - "София - Премъдрост Божия" (22.03.2010) – с доклад на тема: „Еклисиологични аспекти на софиологичните спорове”.

- Участие в международна научна конференция – “Религиозни, геостратегически парадигми и бъдещето на православието/ортодоксалността в ЕС” (19.05.2009) - с доклад на тема: “Постмодернизъм и Православие”, РКИЦ - София, финансирана от ФНИ – МОН.


- Участие в международна научна конференция - “Световните религии и значението на ортодоксалността” (18-19.04.2008) - с доклад на тема: “Нетварната Благодат и контингентността на съществуващото”, РКИЦ - София, финансирана от ФНИ – МОН.
- Участие в международна научна конференция: “Православното богословие и европейската метафизика”, с доклад на тема: “Основни онтологични нагласи на източното и западното християнство” - май, 1997, Рилски манастир


Б) В страната:

- Участие в научна конференция – “Хуманизъм – наука – религия. “Религиозното образование и възпитание в конфесионален и институционален дискурс – европейски практики и опит” /4-5 декември 2017/, VII годишна конференция организирана от НСРОБ на тема: „Мисията на християнското семейство при възпитанието на децата“


- Участие в научна конференция – “Хуманизъм – наука – религия. Религиозните символи като послание, гр. Вършец 21-23. 10. 2016, /, с доклад на тема: „Учението за обожението в богословието на Тома Аквински и Григорий Палама“.
- Участие в научна конференция – “Хуманизъм – наука – религия. Взаимоотношенията Бог-човек-среда“ гр. Вършец /16-18. 10. 2015/, с доклад на тема: „Християнство и екология“
- Участие в научна конференция – “Хуманизъм – наука – религия. Духовни ценности и съвременни предизвикателства”, гр. Вършец /29-30 ноември 2013/, с доклад на тема: “Синергийна антропология”.
- Участие в научна конференция – “Хуманизъм – наука – религия. Науката в полза на обществото. Религиозната етика”, гр. Вършец /19-21 октомври 2012/, с доклад на тема: Секуларизъм, постсекуларизъм и християнство

- Участие в национална научна конференция «Съвременни предизвикателства пред науката» 30-31. 05. 2012, с доклад на тема: “Християнското послание след края на метафизиката» , СУБ и СУ «Св. Климент Охридски».


- Участие в национална научна конференция «Многообразие в единството» 02.06. 2011, с доклад на тема: «Православната духовна традиция и културата на постмодернизма» , СУБ и СУ «Св. Климент Охридски».
- участие на кръгла маса посветена на проблеми свързани с “Църквата и гражданското общество в България” (04.06.2009) с доклад на тема: «Ролята на православната църква в постмодерната епоха», организирана от института за философски изследвания при Българска академия на науките съвместно със Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“.
- участие в конференция “Философия и евроинтеграция – култура и духовност” (30.10.2009), организирана от секция “Философски науки” към СУБ, ИФИ-БАН, БОО и НИ група “Религиозно-философски парадигми” с доклад на тема: «Секуларизъм, постсекуларизъм и християнство».

Семинари:
Изнесен доклад на теоретичен семинар към секция: ”РЕЛИГИИ, ВЯРВАНИЯ, СВЕТОГЛЕД” – ИИОЗ, БАН на тема: Проблемът за примата в православно-католическия диалог. Проблеми и перспективи. 08.06.2017
Изнесен доклад на теоретичен семинар към секция: ”РЕЛИГИИ, ВЯРВАНИЯ, СВЕТОГЛЕД” – ИИОЗ, БАН на тема: Учението за обожението у Тома Аквински и Григорий Палама. 13.04.2017
Изнесен доклад на теоретичен семинар към секция: ”РЕЛИГИИ, ВЯРВАНИЯ, СВЕТОГЛЕД” – ИИОЗ, БАН на тема: „Човекът в християнството“, 11.02.2016
Изнесен доклад на теоретичен семинар към секция: ”РЕЛИГИИ, ВЯРВАНИЯ, СВЕТОГЛЕД” – ИИОЗ, БАН на тема: ЛИЧНОСТТА И БЕЗСМЪРТИЕТО СПОРЕД ПРАВОСЛАВНОТО УЧЕНИЕ./НА 16 АПРИЛ 2015 г.
Изнесен доклад на теоретичен семинар към секция: ”РЕЛИГИИ, ВЯРВАНИЯ, ВСЕКИДНЕВЕН ЖИВОТ” – ИИОЗ, БАН на тема: "Проблемът за безсмъртието, безтелесното съществуване и възкресението"- с лектори дфн.Ст.Пенов и д-р Людмил Петров. 24 април 2014
Изнесен доклад на теоретичен семинар към секция: ”РЕЛИГИИ, ВЯРВАНИЯ, ВСЕКИДНЕВЕН ЖИВОТ” – ИИОЗ, БАН на тема: "Християнското послание след края на метафизиката", 19 декември 2013 г.
- участие на теоретичен семинар към секция: «Религии, вярвания, всекидневен живот», ИИОЗ на БАН - (18.05. 2011) с доклад на тема: Християнството между традицията и постмодерна.

Владеене на езици със посочване на степента

Руски – много добре, английски – много добре (oxford certificate of english B2/C1), новогръцки - много добреВ научната си работа ползвам старогръцки, латински и църковно-славянски езици

Компютърни умения
Windows 10, Microsoft Office (MS Word; MS Excel; MS PowerPoint), SPSS, Outlook Express.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница