Нейчо маринов къневДата19.07.2018
Размер139.5 Kb.
НЕЙЧО МАРИНОВ КЪНЕВ
Роден на 16.12.1941 г. в Стара Загора. През 1966 г. завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност "История". На 01.08.1966 г. постъпва на работа в Исторически музей - Стара Загора като завеждащ отдел "Капитализъм и работническо революционно движение". От 1968 г. до 1973 г. работи като инспектор към Окръжния държавен архив в Стара Загора. От декември 1973 г. завежда филиал "Бранителите на Стара Загора 1877 г." От 1977 г. е научен сътрудник III ст., а от 1987 г. е научен сътрудник I ст. От 15 юли 1991 г. до 2006 г. завежда отдел "История на България ХV-ХIХ в." .
1967 г.

 1. Под знамето на Октомври . – Ст. Загора, 1967, с. 3-24

 2. Четвърта Димитровска експедиция . – Ст. Загора, 1967, 31 с.


1969 г.

 1. Бележки за Старозагорското въстание на Христо Ст. Шиваров, секретар-деловодител на Старозагорския революционен комитет. - ИДА, 18, С., 1969, с. 179-222.


1970 г.

 1. За някои форми и начини на популяризация на документалните източници. - Архивен преглед, 3-4, С., 1970, с. 14-25.

 2. Новоприети архивни фондове и документи. Архивен фонд "Казанлъшко смесено педагогическо и образцово училище "Свети Кирил и Методий" и архивен фонд "Народно читалище "Братство" в с. Енина, Старозагорско. - ИДА, 20, С., 1970, с. 314.


1972 г.

 1. Из историята на младежкото революционно движение в Старозагорски окръг. – Ст. Загора, 1972, 26 с.


1973 г.

 1. Личното досие на Иван Пенчев Дечев - участник във Великата Октомврийска социалистическа революция и гражданската война. – ИДА, С., 1973, 26, с. 151-167.


1974 г.

 1. Публикации на документи в местния периодичен печат. Материали от национална конференция по издаването на документални извори 26-27 октомври 1973 г. – В: Научни конференции по архивознание, 1, С., 1974, с. 80-83.


1975 г.

 1. Старозагорското въстание 1875 г. – Ст. Загора, 1975 , 25 с.

 2. Койчева, В. и Н. Кънев. Дейци на националноосвободителните борби в Старозагорски окръг, Старозагорското въстание 1875 г., Априлското въстание 1876 г. [биографични бележки]. – Ст. Загора, 1975, 76 с.

 3. Диарбекирските спомени на поп Минчо Кънчев от с. Коларово, Старозагорско. – ИДА, 30, С., 1975 , с. 107-127.

 4. Писмата на К. П. Шипков за Съединението през 1885 г. - ИДА, 30, 1975 , с. 61-76.


1976 г.

 1. Българското народно училище БРЦК. – В: Дни на борба горда, Пловдив, 1976, с. 21-41.

 2. Мемориална сбирка за поп Минчо Кънчев в с. Коларово, Старозагорско. - МПК, 2, 1976, с. 84

 3. Пътеводител по архивните фондове [1874-1948 г.], 1, С., 1976, 165 с.


1977 г.

 1. Кредитни земеделски сдружения в Старозагорско през периода 1871-1875 г. – ИМЮИБ, 1, 1977, с. 103-115.

 2. Нов документ за глада в Стара Загора през 1918 г. - ИМЮИБ, 1, 1977, с. 165-167.

 3. Стара Загора 10/22-19/31 юли 1877 г. – В: Стара Загора - Шипка - Шейново, Ст. Загора, 1977, с. 27-48.


1978 г.

 1. Военно-медицинското обслужване на Старозагорския край през лятото на 1877 г. - Бълг. червен кръст, 2, 1978, с. 1-11.

 2. Кънев, Н. и авт. кол. Освобождението 1877-1878 г. - С., Партиздат, 1978, 205 с.

 3. Революционната младеж от Старозагорско в Септемврийското въстание. – В: Под знамето на класата, Ст. Загора, 1978, с. 33-45.

 4. Научни конференции в Старозагорски окръг за Освободителната война. - Векове, 1978, 3, с. 38-89.


1979 г.

 1. Кънев, Н. и авт. кол. Стара Загора - Шипка - Шейново. – С., 1979, 270 с.

 2. Икономиката на Стара Загора през Възраждането. – В: Стара Загора от Берое до наши дни, Ст. Загора, 1979, с. 30-42.

 3. Предният отряд и българският периодичен печат. - ИМЮИБ, 2, 1979, с. 133-14.

 4. Кънев, Н. и авт. кол. Стара Загора - Шипка - Шейново [пътеводител]. - С., 1979, 70 с.


1980 г.

 1. Атанас Н. Кожухаров (1861-1931г.). - МПК, 1980, 3, с. 40-43.


1981 г.

 1. Ролята на Хаинбоазкия проход в Освободителната война. - ИМЮИБ, 6, 1981, с. 131-141.

 2. Военно-медицинското обслужване към Българското опълчение и Предния отряд. – В: Сб. от научни трудове и материали по история и теория на науката и техниката, 1, С., 1981, с. 277-305.

 3. Захарий Княжески - биоисторически преглед. – В: Първи национален конгрес по история на медицината в България, 1, Шумен, 1981, с. 295-305.


1983 г.

 1. Проучванията върху дейността на Предния отряд в Старозагорско по време на Освободителната война. – В: Старозагорски окръг в историческите изследвания . Стара Загора, 1983, с. 49-58.

Библ. Наше минало № 5

 1. Поп Минчо Кънчев за революционното движение в Старозагорско. - Военно-истор. сб., 5, 1983, с. 120-130.

 2. Исторически корени и предпоставки за възникването и развитието на мемоарната литература за Старозагорското въстание [1875 г.]. – В: Сб. от научни трудове и материали по история и теория на науката и техниката, 2, 1983, с. 298-31.


1985 г.

 1. Участие на населението от Старозагорско в борбата за Съединение. – Ст. Загора, 1985, 21 с.

 2. Съединението през 1885 г. и Старозагорския край. – Ст. Загора, 1985, 14 с.

 3. Кънев, Н. и Н. Станилова. Съединението през 1885 г. в Старозагорския край. Препоръчителна библиография. – Ст. Загора, 1985, 30 с.

 4. Първи военни и граждански болници в Старозагорския край през лятото на 1877 г. – В: Втори национален конгрес по история на медицината, В. Търново, 1985, с. 189-195.

 5. Прояви на фашиския терор в Старозагорско през 1923 г. - ИМЮИБ, 8, 1985, с. 189-195.

 6. Боевой путь Самарского знамени. – В: Сб. научных статей, Куйбышев, 1985, с. 43-54.


1986 г.

 1. Поп Минчо Кънчев. Препоръчителен библиографски указател. – Ст. Загора, 1986, 28 с.


1987 г.

 1. Стара Загора 22-31 юли 1877 г. – В: Стара Загора - Шипка - Шейново, Ст. Загора, 1987, с. 19-34.

 2. Боят за Стара Загора на 31 юли 1877 г. – Ст. Загора, 1987, 11 с.

 3. Старозагорският край в Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. Препоръчителен библиографски указател. - Стара Загора, 1987, 109 с.


1989 г.

 1. Предпоставки за общуване между българи и руси при военно-медицинското обслужване на Предния отряд. [резюмета]. – В: Дунавски симпозиум по история на медицината, Видин - Силистра 18-22 май 1989 г., С., 1989, с. 85.

 2. Съединисткото движение в Старозагорско. – В: [Сто] 100 години от Съединението на Южна със Северна България, Ст. Загора, 1989, с. 55-63.

 3. Диарбекирските спомени на поп Минчо Кънчев извор за революционната история на Старозагорския край. – Поп Минчо Кънчев, Ст. Загора, 1989, с. 29-37.

 4. Някои градоустройствени проблеми на Стара Загора в навечерието на Освободителната война 1877-1878 г.(резюмета). – В: Проблеми на градоустройствения облик на Стара Загора през вековете, Ст. Загора, 1989, с. 9-10.

 5. Старозагорското въстание в Чирпанския край според непубликуваните спомени на Тане Пеев. – В: Пета национална конференция на музеите и отделите "Възраждане" [Юб.сб.], В.Търново, 1989, с. 61-67.


1990 г.

 1. Към историята на Старозагорския клон на БЧК. – В: Трети национален конгрес по история на медицината (резюмета), Сливен, 1990, с. 56-57.

 2. Към историята на Старозагорския клон на БЧК (1885-1935 г.). – В: История и проблеми на Българския червен кръст. Материали от секция на Третия конгрес по история на медицината, Сливен, 1990, 13, с. 59-66.


1991 г.

 1. Към летописа на Бузлуджанските чествувания в памет на Хаджидимитровите четници (1868-1898 г.). - Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа [биографичен и библиографски справочник], С., 1991, с. 7-20.


1992 г.

 1. Поглед върху облика на Стара Загора през ХIХ столетие. - В: Архив на поселищните проучвания, 1992, 2, с. 15-28.

 2. Мавзолей-костница "19-й юлий 1877 г." в Стара Загора. – В: [Осемдесет и пет] 85 години Исторически музей в Стара Загора, Ст. Загора, 1992, с. 119-134.

 3. Предговор. - Освободительная война 1877-1878 гг. и роль Болгарского ополчения, Самара, 1992, с. 5-8.

 4. Особености на бойния театър, свързани със задачите на Предния отряд . – В: Освободительная война 1877-1878 гг. и роль Болгарского ополчения, Самара, 1992, с. 24-28.

 5. Чествуване на Старозагорския бой през 1947 г. - Освободительная война 1877-1878 гг. и роль Болгарского ополчения, Самара, 1992, с. 116-119.


1993 г.

 1. Последните дни на Апостола в Стара Загора и опитът за освобождаването му през 1873 г. – В: По пътя на безсмъртието. От Къкрина до София. Сб. от доклади, посветени на 120-годишнината от гибелта на Апостола, В. Търново, 1993, с. 167-173.

 2. Предисловие. – История на храм-паметника "Света Троица" и мавзолей-костница "19-й юлий 1877 г.", Ст. Загора, 1993, с. 8-14.


1994 г.

 1. Захари Стоянов и Христо Николов Патрев. – В: Казанлък в миналото и днес, 4, Ст. Загора, 1994, с. 135-138.


1995 г.

 1. Учебната книжнина и една старозагорска "разпространителска и издателска къща" от последната четвърт на ХIХ в. – В: Училищната книжнина в България през ХIХ в., Пловдив, 1995, с. 124-128.

 2. Декоративната украса на старобългарските ръкописи и мястото на Енинския апостол сред тях. - Участие (Ст. Загора), 1995, 2, с. 36-43.

 3. Предговор. – В: За свободата [Материали от научната конфер., посветена на 120-годишнината от обесването на Васил Левски], Ст. Загора, 1995, с. 5-7.

 4. Събрания на Старозагорския революционен комитет. – В: За свободата [материали от научната конфер., посветена на 120-годишнината от обесването на Васил Левски], Ст. Загора, 1995, с. 23-31.

 5. Историческата памет за Васил Левски в Стара Загора. – В: За свободата [материали от научната конфер., посветена на 120-годишнината от обесването на Васил Левски], Ст. Загора, 1995, с. 81-86.

 6. Мемориални паметници в Стара Загора, посветени на Руско-турската Освободителна война 1877-1878 г. - ИМЮИБ, 17, 1995, с. 153-164.

 7. Национална научна конференция, посветена на 120-годишнината от Старозагорското въстание 1875 г. - ИПр, 1994-1995, 6, с. 123-126.

 8. Идеята за Съединение в знамената на Чирпанската чета. - В: Съединението на България от 1885 година и национално-освободителната програма на българите. Доклади и съобщения на научна конференция в Пловдив на 5 и 6 септември 1995 г., Пловдив, 1995, с. 177-183.


1996 г.

 1. Организационни връзки между Старозагорския и Пловдивския революционен комитет. - ИМЮИБ, 18, 1996, с. 153-162.

 2. [Хиляда осемстотин седемдесет и първа] 1871 година в развитието и постиженията на Стара Загора. – В: [Сто двадесет и пет] 125 години с името Стара Загора. Материали за историята на Стара Загора, Ст. Загора, 1996, с. 68-76.

 3. Известното и неизвестното за Ботевия съратник и четник Георги Апостолов. – ИПр., 1996, 4, с. 102-109.

 4. Национална научна конференция, посветена на 120-годишнината от Старозагорското въстание 1875 г. – ИПр., 1994-1995, 6, с. 123-126.

 5. Идеята за Съединение в знамената на Чирпанската чета. – В: Съединението на България от 1875 година и национално-освободителната програма на българите. Доклади и съобщения на н. конф. в Пловдив на 5 и 6 септ. 1995 г., Пловдив, 1995, с. 177-183.


1997 г.

 1. Преглед на преписката за Хаджидимитровите четници в архивния фонд на Комитет "Свети Йоан Милостивий" - Стара Загора. - Алманах за историята на Русе, Русе, 1996/1997, с. 294-298.

 2. Известното и по-малко известното за въздействието на възрожденска Стара Загора върху бъдещия Апостол (1855-1858 г.). – В: Васил Левски и неговите сподвижници. Исторически и родови изследвания.( Библ." Родови четения"), С., 1997, с. 88-94.


1998 г.

 1. Старозагорският революционен комитет и вътрешната революционна организация (1872-1875). - Известия, 3, Ловеч, 1998, с. 262-268.

 2. Планът за завземането на Стара Загора през 1875 г. - ИМЮИБ, 19, 1998, с. 121-130.

 3. Идеи Петра Владимировича Алабина и Самарского славянофильского общества воплощенные в форме и духе Самарского знамени. – В: Кирилло-Мефодиевские чтения, Самара, 3, 1998, с. 110-118.

 4. Хаджи Господин Славов – летописецът на просветно-църковните и революционни борби в Стара Загора. – В: Култура, църква, революция през Възраждането, Сливен, 1998, с. 252-256.

 5. Съхранила ли е „придворната канцелария на Апостола” фотопортрета му от Георги Данчов?. – В: Националната революция, делото на Васил Левски и Освобождението на България (Сб. с материали от нац. н. конф.- Карлово юли 1997, посветена на 160 г. от рождението на В. Левски), С., 1998, с. 211-216.

 6. Родоведски и исторически четения в Карлово. – ИПр., С., 1998, 4, с. 165.

 7. Научна конференция в Стара Загора, посветена на 120 г. от Руско турската война 1877-1878 г. – ИПр., С., 1998, 3-4, с. 233-236.

 8. Дейността на комитета "Свети Йоан Милостивий" за създаването на национални паркове-музеи край Стара Загора и на Бузлуджа. – Участие (Ст. Загора) 1998, 1-2, с. 39-41.


1999 г.

 1. Дейността на комитета "Свети Йоан Милостивий" за създаването на национални паркове-музеи край Стара Загора и на Бузлуджа. – В: Хвала Митрополиту Методию, Ст. Загора, 1999, с. 71-75.

 2. Приносът на Митрополит М. Кусев за увековечаване историческият подвиг на обединената чета на Х. Димитър и Стефан Караджа. – В: Хвала Митрополиту Методию, Ст. Загора, 1999, с. 44-49.

 3. Ексхумацията на хаджидимитрови четници, загинали на Бузлуджа. – В: Казанлък в миналото и днес, 5, Ст. Загора, 1999, с. 148-152.

 4. Старозагорският революционен комитет и вътрешната революционна органицзация 1872-1875. – В: Известия, 3, Ловеч, 1999, с. 262-268.

 5. Възникване и развитие на "комитети" в Старозагорско преди Васил Левски. – В: Казанлък в миналото и днес, 5, 1999, с. 130-135.

 6. Освобождението 1877-1878 г. и Александър Александрович Пушкин. – В: Сб. с доклади на юб. конфер. "Пушкинови четения", Ст. Загора, 1999, с. 72-75.

 7. Обществено-политически предпоставки за появата и развитието на класното девическо училище. – В: Съвременно образование и социално-педагогически реалности, Ст. Загора, 1999, с. 18-21.

 8. Кънев, Н. и др. Документален летопис 1849-1999, Ст. Загора, 1999, с. 6-48.

 9. Кънев, Н. и Е. Иванова.– Културно-историческо наследство на Стара Загора [Албум], Ст. Загора, 1999, с. 51-53.

Въвеждаща статия към Възраждане и Етнография в Стара Загора.

 1. Второто освобождение на Стара Загора. – В: Археологически и исторически проучвания в Новоозагорско, С., 1999, с. 240-245.

 2. Нова Загора в разузнавателните и воено-оперативните планове на руското командване през лятото на 1877 г. – В: Археологически и исторически проучвания в Новоозагорско, С., 1999, с. 180-186.


2000 г.

 1. Възрожденска Стара Загора и революционния комитет 1868-1869 г. – В: Българското революционно движение в навечерието на създаването на БРЦК 1869 г., С., 2000, с. 138-143.


2001 г.

 1. От килията към модерното образование и култура. - Везни, С., ХІ, 2001, 8, с. 95-96.

 2. Идеята за екология във вестник "Земеделец" на Димитър Наумов и залесителното дело на Митрополит Методий Кусев. – В: [Сто и шестдесет] 160 г. от рождението на М. М .Кусев, С., 2001, с. 204-209.

 3. Саможертвата на Вазовите "братя Жекови" между възпоменателната прослава и великото в нацианалната история. – В: Иван Вазов - патриархът на българската литература, Ст. Загора, 2001, с. 178-183.

 4. Българската община и масови прояви на възрожденското общество в Стара Загора . –В: Българската община и местното самоуправление - възрожденски традиции, С., 2001, с. 101-105.

 5. Кръгла маса "Източният въпрос и Старозагорското въстание - 1875 г." . - И Пр., VІІ, 2001, 1-2, с. 275-278.

 6. Старозагорските места на Васил Левски. - Кула, (Казанлък), ХІV, 2001, 1, с.92-95.

 7. Геройската смърт на Сава Силов и гражданското общество в Стара Загора. – В: Казанлък в миналото и днес, Пловдив, 2001, 6, с. 124-128.

 8. Опити за възрожденска община в Стара Загора за изграждане на обществено здравеопазване. - Асклепий, С., 2001, с. 29-31.


2002 г.

 1. "Гражданските комитети" и идеята за увековечаване боя за Стара Загора - 1877 т. – В: Научна конф. с междунар. участие "Стара Загора 2002", 6, Ст. Загора, 2002, с. 129-131.

 2. Величка Бончева Койчева на 70 години. – В: Изв.СЗИМ, 1, Ст. Загора, 2002, с. 239-240.

 3. Шести исторически четения – 2000. – В: Изв. СЗИМ, 1, Ст. Загора, 2002, с. 231-232.

 4. Съхранението на фондовете на историческия музей за народното и политическо битие на възрожденска Ст. Загора. – В: Изв.СЗИМ, 1, Ст. Загора, 2002, с. 127-132.

 5. Самарското знаме и неговата емблематика. - Свят Панорама , Ст. Загора, 2002, 5, с. 50-51.

 6. Старозогорското гражданско общество и пренасяне на историческата памет за освобождението през двете столетия. –В: [Четиридесет] 40 г. Съюз на учените Стара Загора, 4, Ст. Загора, 2002, с. 166-171.


2003 г.

 1. Н. Кънев и др. авт. Стара Загора - квартали, площади, паркове, градини и улици. Справочник. - Ст. Загора, 2003, 160 с.

Др. авт.: Е. Георгиева, Н. Ганева, Л. Филипова, С. Димитрова

 1. Старозагорският революционен комитет и БРЦК. – В: БРЦК и

историческата съдба на българския народ, В. Търново, 2003, с. 122-138.

 1. Приносът на възрожденската община за обучението на

старозагорски младежи в чужбина . – В: Българската емиграция през Възраждането, Сливен, 2003, с. 264-269.

 1. Измерения битвы за Стару-Загору в ходе руско-турецкой войны. – В: Кирилло-Мефодиевские чтения (Материалы межд. н. конф. преподавателей истории, языка и культуры словенских народов – в м. июня, 2002). Самара, 2003 , с. 10-11.

 2. Украсата на Самарското знаме - символ на славянското единство и възраждане. – В: Сб. материали научна конференция с межд. участие, 4-2, Общ. Науки, история, етнография, бълг. ез. и литература, Ст. Загора,

2003, с. 193-195.
2004 г.

 1. Аяров, И. и Н. Кънев, Н. Ганева. Възрожденска Акарджа и Стара Загора. – Ст. Загора, 2004, 280 с.

 2. Между две дати, или към историята на читалището във

възрожденска Стара Загора. – В: Проблеми на Възраждането в Югоизточна България, 2, Варна, 2004, с. 184-190.

 1. Знамето на Старозагорските въстаници от 1875 г. - музейна

реликва или предтечча на националния символ?. - Изв. на РИМ В. Търново, 19, В. Търново, 2004, с. 133-140.

 1. Историческата памет за Хаджидимитровата чета в Старозагорско до края на ХІХ в. – В: Научна конференция с международно участие "Стара Загора 2004" , 6, Ст. Загора, 2004, с. 374-377.

 2. Спомен за Борис Христов. - Луканов, Нино. Борис Христов.

Незабравими мигове на едно приятелство, Ст. Загора, 2004, с. 219-221.
2005 г.

 1. [Хиляда осемстотин и шестдесета] 1860 г. и мястото на Стара Загора в отхвърлянето на гръцката патриаршеска власт. – В: Проблеми на Възраждането в Югоизточна България, 3-4, 2005, с. 107-113.

 2. Учебното дело в Стара Загора през погледа на мемоаристите

/втората половина на ХІХ в./. – В: Проблеми на Възраждането в Югоизточна България, 3-4, 2005, с. 330-336.

 1. Българската възрожденска книжнина в библиотеките на

Стара Загора. Своден каталог. - Ст. Загора, 2005, с. 147.

 1. Старозагорското въстание - 1875 г. и проявления на величието на народния дух. – В: Научна конфер. с международно участие "Стара Загора 2005”, 6, Ст. Загора, 2005, с. 483-487.

 2. Една несъстояла се среща между Панайот Хитов, митрополит

Методий Кусев и Димитър Агликин. – В: Панайот Хитов и

Българското националноосвободително движение, Сливен, 2005, с. 269-273.


2006 г.

 1. Българската община и просветно-църковното въздигане на

възрожденска Стара Загора. – В: Местното самоуправление.

История и перспективи, Карлово, 2006, с. 41-44. 1. Дарителство, породено от Самарското знаме. – В:

Българското дарителство - история, съвременност и

перспективи, Карлово, 2006, с. 140-146. 1. Декоративната украса на старобългарските ръкописи и мястото на Енинския апостол сред тях. - Кула, Казанлък, 2006, 1, с. 105-111.

 2. Аяров, И. и Н. Кънев, Н. Ганева. Стара Загора (1878-1945). Просвещение, култура, църковно дело - Ст. Загора, 2006, 277 с.

 3. Доктор Димитър Павлович – новатор в новобългарското образование и медицинско обслужване в Стара Загора (1864-1866). – В: [Сто и седемдесет] 170 г. новобългарско образование. н. конф, Габрово , 2005, 2006, с. 87-90.

 4. Живот, свързан с градивните корени на историческата наука – В: Краеведски четения, 2, Казанлък, 2006, с. 150-155;

5 г. от смъртта на църковния историк и краевед Недю Александров Недев.
2007 г.

 1. Революционният комитет и единението на възрожденското

общество в Стара Загора. - В: Велик и безсмъртен, Пловдив, 2007, с. 32-37.

 1. Сага за апокалипсиса в България и най-вече в Стара Загора през 1877 г. или за книгата на Георги Георгиев Димитров „Страданията на българите...” между спомена на очевидците и свидетелствата на историята. – Димитров, Г. Г. Страданията на българите и Освобождението на България през 1877 – 1878 г.

 2. Прозренията на Апостола за „Всеобщо въстание в Българско” и проявленията им в Старозагорското въстание 1875 г.. – В: Предизивкателства пред науката във връзка с членството на България в ЕС, межд. н. конф. Стара Загора 7-8 юни 2007 г. , 5, Ст.Загора, 2007, с. 133-136.

 3. Декоративната украса на старобългарските ръкописи и мястото

на Енинския апостол сред тях. – В: Слово и вяра. Межд. н. конф., посветена на 90-год. от рождението на проф. Боню Ангелов, В. Търново 2007, с. 399-406.
2008 г.

137. Стара Загора и историческата памет за Руско-турската война 1877-1878 г., съхранена в музея. – [Петдесет] 50 години Национален парк-музей „Шипка”. 130 г. от Руско-турската война 1877-1878 г. и Шипченската епопея. Материали от научни изяви на НПМ „Шипка-Бузлуджа”, посветени на

годишнините, Казанлък, 2008, с. 178-183.

138. Стара Загора в триединното измерение на Българското възраждане до решението за епархия през 1871 г. – В : [Сто и тридесет] 130 год. Старозагорска епархия, Сб. докл. от н. конф. 2-3 окт. 2001 в Стара Загора, Ст. Загора, 2007, с. 24-28.

139. Старозагорското женско дружество пред възраждането, между две дати или за историчното у тях. – Изв. СЗИМ, 2, Ст. Загора, 2007, с. 401-406.

По повод 140 г. от основаването на Женското д-во във Възрожденска Стара Загора

140. Послания на Старозагорските паметници, посветени на Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. – Изв. СЗИМ, 3, СЗ, 2008, с. 327-334.

141. Председателят на Старозагорският реолюционен комитет Кольо Ганчев и приносът му в комитетската дейност. – В: Съратници и сподвижници на Васил Левски. Нац. н. конф., Ловеч, 29-30 май 2007, Ловеч, 2007, с. 192-197.

142. [Хиляда осемстотит седемдесет и пет] 1875-1876 г. прелюдия към разорението на Стара Загора през 1877 г. . – В: Доклади от межд. н. конф., 5-6 юни 2008, 2, Ст. Загора, 2008.

143. Градът през епохата на османското владичество и Възраждането. – Стара Загора – 8000 години. Раждането на Европа, В. Търново, 2008, с. 65-96.
2009 г.

144.Културното битие на възрожденска Стара Загора според книжовното наследство, съхранено в Историческия музей и сродните му институции. – В: Българските музеи в условията на членството на страната в Европейския съюз. Материали от юб. нац. н. конф. по случай 130 г. музейно дело и 95 г. музей в Сливен, Сливен, 2009, 439-448.145.Нестор Марков и неговото „старозагорско време”. – В: Доклади от международна научна конференция, 4-5 юни 2009 г.; Раздел „Обществени науки”, Ст. Загора, 2009.
2010 г.

 1. Основополагащи възгледи на Левски и Ботев и проявления на Старозагорското въстание 1875 г. – Електронно издание на СУБ – Стара Загора, Ст. Загора, 3-4 юни 2010 г., (978-954-9-329-469), 7 с.


2011 г.

 1. „Житие на един българин” – извор за трите стъпала на Освобождението”. – Електронно издание на СУБ – Стара Загора по повод 50- годишнината му, Ст. Загора, 2-3 юни 2011, 7 с.

 2. Походът на Предния отряд през 1877 г. в огледалото на българския периодичен печат. – В: Год. на РИМ – Сливен, 2, Българският периодичен печат през Възраждането, с. 468-475.

 3. Нестор Марков и неговото „Старозагорско знаме”. - Изв. СЗИМ, 4, Личността в историята, , Ст. Загора, 2011, с. 380-383. (ел. книга)


2012 г.

 1. Гълъбово – Радневският район в разузнавателните и оперативните здействия на Предния отряд през лятото на 1877 година. – В: Електронно издание на СУБ – Стара Загора. Секция Обществени науки, Ст. Загора, 2012, с. 8


2013 г.

 1. Гълъбово – Радневският район в разузнавателните и оперативните здействия на Предния отряд през лятото на 1877 година. – В: История и култура на Раднево и радневския край ХV-ХХ в. - Ст. Загора, 2013, с. 36-42.

 2. Кога и защо Христо Ботев обявява Васил Левски за светец? - Електронно издание на СУБ – Стара Загора www.sustz.com, 2013

 3. Нестор Марков и неговото „Старозагорско знаме”. – Хасково, 2013, с. 212-219.

2014 г.

 1. Процесът срещъ Сюлейман паша. – Ст. Загора 2014, 96 с.

 2. Архитект Никола Иванов Лазаров: Превъплъщения на църковния и западноевропейския класицизъм в обликиа на възкръсваща Стара Загора. - Електронно издание на СУБ – Стара Загора www.sustz.com, 2014, с. 108


2015 г.

 1. Съпричастност на националноосвободителната идея в знамената на Старозагорското въстание (1875 г.) и Съединението (1885 г.). – Изв. на Старозагорския исторически музей, 5, Ст. Загора, 2015, с. 87 – 97.

 2. Атанас Илиев – Епоха и творчески постижения. - Изв. на Старозагорския исторически музей, 5, Ст. Загора, 2015, с. 98 – 105.

 3. Идеята за национално освобождение и единение в знамената на Старозагорското въстание (1875 г.) и Съединението (1885 г.). - Електронно издание на СУБ – Стара Загора www.sustz.com, 2015, с. 7.

 4. Аяров, Иван, Нейчо Кънев и Невена Ганева. Читалището – дух и послание. 50 години ансамбъл „Зорница”. – Ст. Загора, 2015, 247 с.Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница