Образец на пълномощно юридическо лице за регистрация, промяна и прекратяване на регистрация във вбкДата14.01.2018
Размер25.17 Kb.
#46250

Образец на пълномощно юридическо лице за

регистрация, промяна и прекратяване на регистрация във ВБК


Sample text of a power of attorney – legal entity for registration, amendment and termination of a registration in the Virtual Banking branch


П Ъ Л Н О М О Щ Н О


P O W E R O F A T T O R N E Y


Подписаният _______________________________________________________________________________________, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане _____________________________, място на раждане: _____________________________, _____________________________, притежаващ документ за самоличност № ______________________, изд. на _____________________ г. от _____________________________, валиден до _____________________г., с адрес ____________________________________________________________________________________________, в качеството си на управител/изпълнителен директор управител/изпълнителен директор/председател и представляващ _______________________________________________, юридическо лице, регистрирано съгласно законодателството на _______________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ/рег. № ____________________, седалище и адрес на управление ______________________________________________________________________________,


The undersigned ___________________________________________________________________________________, Personal No/ date of birth _____________________________________, place of birth: __________________, holder of document for personal identification No ______________________________,

issued on _________________________ by _____________________________valid until _________________________,address ____________________________________________________________________________________________, in the capacity of a manager/executive director /chairperson and representative of ________________________________________________________________, a legal entity duly incorporated and existing in accordance with the laws of _______________________________, UIC/BULSTAT/ reg. No __________________________________, seat and registered address ______________________________________________________________________________
У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М


D O H E R E B Y A U T H O R I Z E


__________________________________________________________________, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане _____________________________, място на раждане: _____________________________, притежаващ документ за самоличност № ______________________, изд. на _____________________ г. от _____________________________, валиден до _____________________г., с адрес ______________________________________________________________________________


____________________________________________________________, Personal No/date of birth ____________________________, place of birth _______________ holder of document for personal identification No _____________________, issued on _________________ by ___________________________, valid until _____________________, address _____________________________________________________________________________________________________________________,


да ме представлява пред „Първа инвестиционна банка” АД със следните права, които да упражнява за сметка на юридическото лице, което представлявам, а именно:


to represent me before First Investment Bank AD with full power and authority to act on behalf of the legal entity I represent with reference to the following transactions:

Да извърши регистрация на юридическото лице във Виртуален банков клон на „Първа инвестиционна банка” АД, като за целта подпише Искане за потвърждаване на регистрация и Договор, да заявява, декларира данни и подписва всякакви документи по образец на банката, като определя условията, сметките, включително с правото да посочи в искането упълномощените от мен лица, като оправомощени ползватели, определи лимитите, до които всяко от лицата ще има право да извършва разпоредителни действия със сметките на юридическото лице, включително да определя потребителско име за достъп до Виртуален банков клон, да определя и регистрира средствата за достъп, както и да извършва промяна във всяко от заявените обстоятелствата или прекрати регистрацията.


To complete a registration of the legal entity in the Virtual Banking Branch of First Investment Bank AD by signing a Request for confirmation of registration and a Contract; to submit and to declare data and to sign any and all documents prepared under Bank’s template by determining the conditions, and the accounts; to specify in the request persons authorized by me as authorized users, and to set the limits within which each of the persons may operate the bank accounts of the legal entity ; to specify a username for access to the Virtual Banking branch, and to choose and register the means of access; to introduce changes in registered details, and to terminate the registration.Настоящото пълномощно се състави и подписа на български и английски език. В случай на противоречие между българския и английския текст, българският ще се ползва с предимство.

This Power of Attorney was drawn up and signed in Bulgarian and English. In the event of any ambiguity of interpretation thereof, and for all official purposes, the provisions set forth herein in Bulgarian shall prevail.

Това пълномощно не се ограничава със срок.


This power of attorney shall not be limited by term.


УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/GRANTOR:_________________________
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница