Пълномощно юридическо лице активно банкиране п ъ л н о м о щ н оДата28.02.2018
Размер23.16 Kb.
#60002
пълномощно юридическо лице - активно банкиране

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният _______________________________________________________________________________________, ЕГН _____________________________, притежаващ документ за самоличност № ______________________, изд. на _____________________ г. от _____________________________, валиден до _____________________г., с адрес ____________________________________________________________________________________________, в качеството си на управител/изпълнителен директор и представляващ дружество ______________________________________________________________________________________, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК __________________________________/Дружеството/,


У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М
__________________________________________________________________, ЕГН____________________________, притежаващ документ за самоличност № ______________________, изд. на _____________________ г. от _____________________________, валиден до _____________________г., с адрес __________________________

_________________________________________________________,  

Да ме представлява пред „Първа инвестиционна банка” АД, като упражнява следните права от мое име и за сметка на дружеството, което представлявам, чрез системите за дистанционно банкиране, включително но не само чрез електронното банкиране на „Първа инвестиционна банка” АД „Моята Fibank“, за което дружеството има регистрация и при конкретните условия за ползване на услугата, а именно:

1. Да открива банкови сметки без ограничение на вида и валутата на сметката и да се разпорежда неограничено със средствата по всички открити на името на дружеството, което представлявам банкови сметки в „Първа инвестиционна банка” АД, като внася и тегли неограничено суми в брой, да извършва всякакви преводи включително за част или за цялата наличност по съответната сметка, като включително и при необходимост да ги закрие. Да заявява и извършва покупко-продажба на валута, подписва искания и съгласия за директен дебит, както и да потвърждава заявки за сторниране на платежни нареждания.

2. Да сключва договори за срочен депозит, при условия по преценка на пълномощника и да внася пари на депозит. Да се разпорежда неограничено с внесените на депозит суми, включително да тегли такива суми преди датата на падежа на депозита.

3. Да подава, подписва искания и сключва договори за всички услуги предлагани чрез „Моята Fibank“,, включително, но не само искане за регистрация за Масови преводи, както и да заявява промяна на сметки и други параметри в услуга Масови преводи, като подписва необходимите документи за съответната промяна. Да декларира данни и обстоятелства касаещи дружеството, което представлявам, в т.ч. да декларира от мое име в предвидените от закона случаи произхода на паричните средства, предмет на операцията или сделката, всички свързани с това данни и обстоятелства, както и всяка допълнителна информация, изискана от банката, като валидно ме задължава с подписа си, включително да получава информация от банката, в това число и по електронен път за наличността по сметките, открити на името на дружеството и друга справочна информация свързана с тях.


Това пълномощно не се ограничава със срок.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ___________________________________


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница