Община пирдоп – софийска област 2070 град Пирдоп, площад „Тодор Влайков”Дата23.07.2016
Размер43.95 Kb.

ОБЩИНА ПИРДОП – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2070 град Пирдоп, площад „Тодор Влайков” № 2; тел.: 07 181 / 52 42, факс: 07 181 / 57 01

http://www.pirdop.bg/ е-mail: obshtina.pirdop@gmail.com; obstina@pirdop.bg


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


ОТ ИНЖ.ЦАНКО ЦАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП

КЪМ ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 2012 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящата обяснителна записка и приложенията към нея, Ви представяме основните параметри, залегнали в проекта за бюджет на община Пирдоп за 2012г., съобразени с целите и приоритетите на общината и с антикризисните мерки, при спазване на основните принципи за съставянето на бюджета.

Проектобюджетът на Община Пирдоп за 2012 г. е разработен при спазване на приетите от Министерския съвет основни допускания по отношение на данъчно-осигурителната политика, политиката по доходите и публичните разходи, съобразени с целите и приоритетите на общината.


ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ - Приложение № 2 към проекто-бюджет 2012г.

В прихода е заложена бюджетна прогноза за данъчните приходи, прогноза за постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, както и бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2012г.

Приходите на община Пирдоп за 2012г. са в размер на 6 597 634 лв.


  1. ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Предвидените със ЗДБРБ за 2012 г., размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Пирдоп са, както следва:І.1.Средства за финансиране на делегираните от държавата дейности /предоставят се като обща субсидия/ за община Пирдоп в размер на 2 514 099 лв.

За общинска администрация стандартът се определя на база брой население и брой кметове.

При разработването на бюджета на община Пирдоп, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размери не по-малко от предвидените със ЗДБРБ за 2012г.

І.2.Преходен остатък в държавни дейности в размер на 21 562 лв.


ІI. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

В проекта за бюджет, в частта му за местни приходи, въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите за предходната година и като са взети предвид тенденциите в развитието на икономиката, както и нормативните промени, са заложени като прогноза постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените общински имоти, приходите от продажба на общинско имущество и други.


II.1.СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

Собствени бюджетни приходи 3 694 500 лв.

в това число:

- данъчни приходи 669 000 лв.

- неданъчни приходи 3 025 500 лв.

/Приложение № 1 към проекта на бюджет/

.

II. 2.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИОБЩО: 361 400 лв.

в това число:

- изравнителна субсидия 230 400 лв.,

- зимно поддържане и снегопочистване на пътища 44 900 лв.

- целева субсидия за капиталови разходи 86 100 лв., в т. ч.

61 300 лв. средства за изграждане и ремонт на местни общински пътища.
II. 3.ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 6 073 лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ - Приложение № 2 към проекто-бюджет 2012г.

В разходната част на проекто-бюджет 2012 г.са заложени неразплатените задължения на община Пирдоп към 31.12.2011г. в размер на 1 856 060 лв.,както и установените неизплатени суми на общинските училища в размер на 73 198 лв. и на спортното дружество в размер на 20 819 лв. Общият размер на задълженията от 2011г., включени в проекто – бюджет 2012 г. е 1 950 077 лв.

В проекта е заложено и изплащането на работно облекло за 2011г. по 120 лв.на човек в дейностите ,в които не е изплащано през 2011г.
Разходите на община Пирдоп за 2012г. са в размер на 6 597 634 лв.  1. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИІ.1. Разходи за делегирани държавни дейности – 2 725 461 лв. - разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, /съгласно Приложение №2/

1.1.1. държавни трансфери- 2 535 661 лв.

1.1.2.от местни приходи-189 800 лв.

Разходите от местни приходи са за дофинансиране на общинските училища на делегирани бюджети в размер на 88 000 лв. и на читалищата в Пирдоп и Душанци в размер на 101 000 лв.
ІI. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ІI.1.Разходи за местни дейности – 3 872 173 лв. - разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, /съгласно Приложение №2/
В рамките на общия бюджет:
За капиталови разходи - Приложение № 3 625 323 лв.

За ремонти - Приложение № 4 570 645 лв.


За дейността на на Общинско звено “Гора”: - Приложение № 5 356 800 лв.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В така предложения проекто-бюджет на община Пирдоп за 2012 г.,основната тежест пада на неразплатените задължения от 2011г.Стремежът на настоящото ръководство на общината е през 2012 г. да се изчистят старите задължения ,като в същото време се поддържат текущите дейности който са общинска грижа.Не случайно залагаме на кандидатстване за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината .Ще кандидатстваме за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП:

ИНЖ.ЦАНКО ЦАНОВ


Каталог: attachments
attachments -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
attachments -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
attachments -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
attachments -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
attachments -> 10 ноември демократичното начало тогава и сега
attachments -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
attachments -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
attachments -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
attachments -> Община пирдоп – софийска област 2070 град Пирдоп, площад „Тодор Влайков”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница