Обяснителен меморандумДата10.05.2017
Размер259.03 Kb.
ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

В точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1 се предвижда възможност за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията („ЕФПГ“) чрез механизъм за гъвкавост в рамките на годишния таван от 500 милиона EUR над съответните функции от финансовата рамка.

Приложимите правила за финансовото участие от страна на ЕФПГ са установени в Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията2.

На 4 юли 2012 г. Финландия подаде заявление EGF/2012/006 FI/Nokia Salo за финансово участие от страна на ЕФПГ след съкращения в Nokia plc (Salo) във Финландия.

След внимателно разглеждане на заявлението Комисията заключи в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, че условията за финансово участие съгласно посочения регламент са изпълнени.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО И АНАЛИЗ

Основни данни:
Референтен номер по ЕФПГ

EGF/2012/006

Държава членка

Finland

Член 2

буква a)

Основно предприятие

Nokia plc (Salo)

Доставчици и производители надолу по веригата

0

Референтен период

1.3.2012 г. — 1.7.2012 г.

Начална дата на персонализираните услуги

29.2.2012

Дата на подаване на заявлението

4.7.2012 г.

Съкращения по време на референтния период

1000

Съкращения преди и след референтния период

0

Общо съкращения, които отговарят на изискванията за оказване на помощ

1000

Съкратени работници, за които се очаква да вземат участие в мерките

1000

Разходи за персонализираните услуги (в евро)

10 273 000

Разходи за изпълнение на действията по ЕФПГ3 (в евро)

419 000

Разходи за изпълнение на действията по ЕФПГ (в %)

3,92

Общ бюджет (в евро)

10 692 000

Участие на ЕФПГ (50 %) (в евро)

5 346 000

1. Заявлението бе подадено до Комисията на 4 юли 2012 г. и към него бе представена допълнителна информация до 21 август 2012 г.

2. Заявлението отговаря на условията за отпускане на средства от ЕФПГ, предвидени в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и е подадено в рамките на срока от 10 седмици, посочен в член 5 от същия регламент.Връзка между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия, възникнали вследствие на глобализацията

3. За да докаже връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, Финландия изтъква, че настоящите затруднения на Nokia, Nokia Siemens Networks, на почти всички подизпълнители и на засегнатите региони са започнали през февруари 2011 г. Тогава Nokia оповести значителна промяна в стратегията на дружеството и започна широкообхватно сътрудничество с Microsoft, за да може да използва Microsoft Windows Phone като основна операционна система за смартфон с намерението да запази собствената си операционна система Symbian като софтуерна платформа за телефоните с по-ниски цени до края на 2016 г. Междувременно търсенето на телефони с операционната система Symbian е спаднало значително, поради което ще бъдат преустановени дейностите по разработване и поддръжка на системата Symbian.

4. Намеренията бяха предприятието Nokia Salo да продължи дейността си, като същевременно щатът на дружеството бъде съкратен с 12 % в обектите му по целия свят. Това доведе до закриване на предприятието в Клуж, Румъния (през септември 2011 г.), във връзка с което е подадено отделно заявление до ЕФПГ4. Nokia Siemens Networks освен това оповести значителни съкращения (през ноември 2011 г.). На 22 март 2012 г. бяха оповестени съкращения в Nokia Salo, като от тях са засегнати 1000 от общо 1700 работници и служители. Вече са планирани по-нататъшни съкращения, като във връзка с новата вълна от тях се очаква да последва ново заявление от Финландия.

5. Основната причина за съкращенията е преместването на дейностите от този сектор в трети държави извън Европа. Сглобяването на мобилни телефони, което преди това се е извършвало в Сало и Клуж, е било преместено в Азия (Китай, Южна Корея, Индия и Виетнам, където се изгражда ново предприятие на Nokia). Изработването на съставни части и производствата, възлагани на подизпълнители, вече бяха преместени извън Европа. Тенденцията при производството беше последвана и при проектирането и развойната дейност, които също вече са преместени или са в процес на преместване.

6. Планът на Nokia е да премести сглобяването на апаратите в своите предприятия в Азия, където извършват дейност повечето от доставчиците на части. С преместването на дейностите по сглобяване в Азия се цели по-бързото навлизане на апаратите на пазара. Като извършва своята дейност в близост до подизпълнителите, Nokia ще бъде в състояние по-бързо да пуска нововъведения на пазара и да подобри конкурентоспособността си. Понастоящем Nokia губи позициите си на своите най-важни пазари в Китай и Индия, където няколко дружества за производство на евтини телефони увеличават пазарните си дялове.

7. По време на своя разцвет секторът на електрониката и електротехниката е осигурявал работни места на над 60 000 души във Финландия, но до края на 2012 г. този брой ще е намалял на 50 000. Същевременно броят на работниците и служителите в намиращи се в трети държави дъщерни дружества на дружествата от този сектор е нараснал, което е ясно доказателство за преместването на дейностите най-вече в Азия.

Работници и служители във Финландия

Работници и служители в дъщерни дружества в чужбина

8. До настоящия момент са подадени няколко заявления до ЕФПГ, като всички са свързани с глобализацията на търговията5.Доказване на броя на съкращенията и съответствие с критериите по член 2, буква а)

9. Финландия подаде настоящото заявление на основание критериите за намеса по член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, съгласно които е необходимо да са извършени най-малко 500 съкращения за период от четири месеца в предприятие в държава членка, включително съкратените работници и служители на негови доставчици и производители надолу по веригата.

10. В заявлението се посочват 1000 съкращения в Nokia plc (Salo) през четиримесечния референтен период от 1 март 2012 г. до 1 юли 2012 г. Очакват се още съкращения в Nokia и при подизпълнителите; за които ще бъде подадено отделно заявление. Съкращенията са изчислени в съответствие с член 2, втора алинея, първо тире от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Обяснение за непредвидимия характер на съкращенията

11. Органите във Финландия изтъкват, че съкращенията в предприятието в Сало са били непредвидени, тъй като тази възможност е била изрично изключена, когато през февруари 2011 г. Nokia оповести значителни съкращения във Финландия. По това време очакванията бяха предприятието в Сало да поеме производството на смартфони, ползващи платформата Windows Phone.

12. В края на ноември 2011 г., когато оповести закриването на предприятието в Клуж (Румъния), Nokia обяви, че обмисля нова роля за предприятието в Сало и че през 2012 г. могат да бъдат очаквани някои съкращения. На 22 март 2012 г. беше оповестено намаляване на броя на работниците и служителите в предприятието в Сало с 1000 души, което следваше да бъде извършено до края на юни. Това беше непредвидено обстоятелство след направените само преди година уверения и поради факта, че това е първото производствено предприятие на Nokia с развойна дейност, както и мястото, където Nokia обичайно започва процеса на сглобяване и усвояване на техниките за сглобяване на нови и значими модели телефони. Освен това във Финландия вече бяха извършени мащабни съкращения на щата и не се очакваха по-нататъшни съкращения в такъв мащаб.

Определяне на предприятията, извършващи съкращенията, и на работниците и служителите в целевата група за получаване на помощ

13. Заявлението се отнася до 1000 съкращения, всички от които са извършени в Nokia plc (Salo). Всички 1000 работници и служители попадат в целевата група на изложените по-долу мерки.

14. Разбивката на работниците и служителите в целевата група е, както следва:


Категория

Брой

Процент

Мъже

365

36,5

Жени

635

63,5

Граждани на ЕС

944

94,4

Граждани на държави извън ЕС

56

5,6

На възраст 15 — 24 години

28

2,8

На възраст 25 — 54 години

803

80,3

На възраст 55 — 64 години

169

16,9

На възраст над 64 години

0

0,0

15. Сред работниците и служителите 20 са с трайни здравословни проблеми или увреждания.

16. Разбивката по професионални категории е, както следва:Категория

Брой

Процент

Законодатели, висши служители и ръководители

15

1,5

Специалисти

14

1,4

Техници и приложни специалисти

64

6,4

Административни служители

49

4,9

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

104

10,4

Машинни оператори и монтажници

713

71,3

Професии, неизискващи специална квалификация

41

4,1

17. В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 Финландия потвърди, че на различните етапи от изпълнението на действията по ЕФПГ и по-специално по отношение на достъпа до тях се прилага и ще продължи да се прилага политика на равенство между мъжете и жените и недопускане на дискриминация.

Описание на засегнатата територия и на съответните органи и заинтересовани страни

18. Регион Сало е част от Югозападна Финландия — една от провинциите с най-интензивна износна дейност в страната (над 60 % от нейната промишлената продукция е за износ). През 90-те години производителността в региона е била много висока поради стремителния растеж на Nokia, която по това време стана водещият производител на мобилни телефони в света. След като позициите на Nokia отслабнаха и с настъпването на световната финансова и икономическа криза, положението със заетостта и производството в Сало се влоши и този регион пострада по-сериозно от други региони във Финландия.

19. От края на 90-те години икономическата структура в Сало е изключително специализирана, като през 2008 г. на информационния и далекосъобщителния сектор се падат над 50 % от добавената стойност. Отслабването на Nokia първоначално се отрази неблагоприятно на доставчиците поради намаляване на обема на работа в секторите на електронните части, пластмасовите детайли и други помощни сектори. Едва през втория етап от този процес Nokia намали собственото си производство, а накрая — и собствената си работна ръка.

20. Сало се намира на крайбрежието в Югозападна Финландия, на около 50 km от административния център на провинцията Турку и на 100 km от Хелзинки. Повечето от работниците и служителите живеят в близост, но някои от тях пътуват от Турку до работните си места, а други, макар и малко на брой, пътуват от Хелзинки.

21. Основните заинтересовани страни са Центърът за икономическо развитие, транспорт и околна среда на Югозападна Финландия, Службата по заетостта и икономиката на регион Сало град Salo; и град Сомеро.

22. Учредена беше широко представителна работна група във връзка с реорганизацията на дейностите в Nokia Salo. Различни подгрупи се занимават с редица въпроси, сред които услуги, благоденствие, образование, нови работни места извън Nokia и предприемачество. Създадена беше местна група за сътрудничество специално за подпомагане на служители на ръководни постове. Друга група, наречена „Инвестирайте в Сало“, се стреми да осигури успешен подбор на наличната работна ръка в съответствие с потребностите на заинтересованите предприятия.Очаквано въздействие от съкращенията за заетостта на местно, регионално или национално равнище

23. Преди началото на рецесията през 2008 г. делът на безработицата в регион Сало е бил около 6 %. До края на 2009 г. той е нараснал двойно, достигайки 12 %, и оттогава отбелязва тенденция към леко покачване. Поради настоящите съкращения и очакваната втора вълна от тях е налице риск делът на безработицата да достигне приблизително 15—17 % до края на 2012 г.

24. Положението в Сало значително се отличава от положението на други места във Финландия, в които Nokia е намалила дейността си. Повечето от работниците и служителите в Nokia Salo дълги години са извършвали дейности по сглобяване и сродни на тях дейности, докато други звена във Финландия са се занимавали основно с изследователска и проектантска дейност. Поради това от настоящите и бъдещите съкращения в Nokia Salo са засегнати предимно нискоквалифицирани работници. Като се има предвид образователният ценз на работниците и служителите, от които около 40 % имат само основно образование, а 39 % са завършили средно образование, в резултат на тези съкращения значително ще нарасне делът на безработните жители на Сало, които са с ниско образование. Професионалната квалификация на тези работници в повечето случаи е в други сектори и не е свързана с дейности в областта на технологията или техниката. Тя е придобита отдавна, а тъй като не са придобили никакъв опит в посочените области, работниците и служителите не могат да усъвършенстват квалификацията си.

25. Финансовото положение на град Сало е незадоволително и съкращенията в Nokia ще се отразят върху данъчните приходи на общината. Вероятно общината в качеството си на работодател ще съкрати някои свои служители и няма да бъде в състояние да помогне на съкратените от Nokia работници и служители, като предложи работни места на някои от тях.Съгласуван пакет персонализирани услуги, които трябва да бъдат финансирани, и разбивка на очакваните разходи, включително допълняемост с дейности, финансирани от структурните фондове

26. Мерките по отношение на работниците и служителите в Nokia Salo имат за цел да им помогнат да намерят нова работа, да започнат собствена стопанска дейност или да започнат обучение и/или образоване. Те включват следното: • Съвети за търсене на работа: след сесиите по персонално ориентиране, организирани за всички работници и служители, които предстои да бъдат съкратени (като тези сесии не са включени в заявлението по ЕФПГ), в обектите на Nokia започна по-задълбочено предоставяне на съвети, докато работниците и служителите продължаваха да работят в предприятието през срока на предизвестието за прекратяване на трудовото им правоотношение. Този процес продължава с индивидуално и групово предоставяне на съвети, организиране и участие в трудови борси, информация относно местния пазар на труда и обявените работни места, подобряване на уменията за търсене на работа, по-специално на лицата с дългогодишен стаж. Съветите за намиране на работа се предоставят в продължение на 5 — 20 дни в зависимост от нуждите на работниците и служителите. Очаква се около 600 работници и служители да поискат да се възползват от тези задълбочени консултации, като цената е 450 EUR за всеки работник и служител. Останалите 400 работници и служители няма да имат нужда от допълнителни съвети, след като са преминали началните сесии по персонално ориентиране.

 • Обучение и преквалификация: Тук основните области са две: подготовка за пазара на труда на лица, които все още нямат планове за бъдещото си професионално развитие, и професионална преквалификация за тези, които вече са наясно със своите цели, но нямат необходимата квалификация. Обучението за подготовка за пазара на труда е логично продължение на предшестващото го предоставяне на съвети за намирането на работа. Очаква се около 170 работници и служители да приемат това предложение на цена 2 700 EUR за всеки от тях. Професионалната преквалификация може да бъде продължение на предишна квалификация и опит или да подпомогне търсещия работа да избере нова професионална ориентация. При определени условия е възможно да бъде завършено висше образование. На съкратените от Nokia Salo работници и служители се предлага широка гама курсове. Очаква се около 550 работници и служители да приемат това предложение, като цената е 6880 EUR за всеки от тях.

 • Насочване към предприемачество и услуги за нови предприемачи: за тази цел органите във Финландия ще използват дейностите на Protomo в Yrityssalo — изцяло притежаван от град Сало център за развитие — в който ще се предлагат стопански услуги, в това число помощ за започването на стопанска дейност. Protomo е среда за свободно новаторство, която предоставя възможност на участниците да развиват идеите си в модели, да работят в екипи по пилотни проекти, да разработват нови продукти и услуги и да учредяват нови предприятия с нови работни места. Protomo обединява нови идеи и новаторски личности. При изпълнението на този проект по линия на ЕФПГ трима души (в Сало и Турку) ще бъдат назначени на пълно работно време в наети помещения, за да предоставят услугите на Protomo на работници и служители от целевата група. Цената за предоставянето на тази услуга на приблизително 240 работници и служители ще бъде 450 000 EUR.

Концепцията на Protomo представлява услуга за успешен подбор, предлагана на нови предприемачи. Базата данни на Protomo съдържа набор от обещаващи идеи, предлагани от отделни лица или от предприятия в региона. На следващ етап назначени от Protomo наставници подпомагат малки групи съкратени работници и служители да превърнат тези идеи в ново предприятие, което би могло да произвежда стоките или да предлага услугите, за които има търсене, или да обединят усилия с автора на идеята и да работят по нея в рамките на съществуващо предприятие. Екипът на Protomo предоставя оборудване и съвети за групова работа и оценява осъществимостта на предложението, като при нужда осигурява необходимите експерти. Цената за осигуряването на експерти и достъп до оборудване е приблизително 360 000 EUR за 240-те участници. Protomo работи с групи от 4 до 6 души, като възнамерява да създаде 60 такива групи, а очакванията са, че повече от половината от тези групи биха могли да прераснат в жизнеспособни нови предприятия.

На потенциалните нови предприемачи се оказва помощ посредством съвети, подходящо обучение, консултации и помощ, като освен това се предоставят безвъзмездни средства за започването на стопанска дейност. Тези безвъзмездни средства ще осигурят издръжката на бъдещия предприемач през първите месеци от съществуването на новото предприятие. Предвижда се цената на необходимото обучение да бъде 240 000 EUR за 240 работници и служители. Освен това за желаещите да започнат предприемаческа дейност Protomo ще може да осигури външни експерти със специални познания; предвижда се цената на тези услуги да бъде 120 000 EUR за засегнатите 240 работници и служители. • Подпомагане за започване на самостоятелна стопанска дейност: става въпрос за безвъзмездни средства за започване на стопанска дейност, които осигуряват доход на желаещия да започне предприемаческа дейност за срок до 18 месеца от започването ѝ. Основният размер на помощта е 31,36 EUR дневно. Към него се прибавя добавка с променлив размер, която не може да надвишава 60 % от основния размер на помощта. Очаква се около 60 души да отговарят на условията за получаване на тази помощ, като средният размер на сумата, която ще им бъде изплатена през срока на изпълнение, ще възлезе на 6000 EUR. През този етап Protomo ще продължи да подпомага получателите на помощта.

 • Помощи за мобилност: покриват се както пътните разходи, така и разходите по преместване. Възможно е търсещите работа да не могат да намерят нова работа в непосредствена близост и да им се налага да пътуват, за да се явяват на събеседвания за назначаване на работа, или да се преместят в друго населено място, за да заемат свободни работни места. Пътните разходи се изчисляват въз основа на пропътуваното разстояние, като при необходимост се възстановяват и разходите за настаняване. Разходите по преместване се възстановяват до 700 EUR.

 • Услуги по наемане на работа, предлагани в звеното за услуги: Работниците от Nokia Salo разполагат със звено за услуги, което ги обслужва през етапа на изпълнение. Създадено първоначално като вътрешно звено в обектите на Nokia, звеното за услуги има за цел от самото начало да предоставя на засегнатите работници и служители много по-персонализирани и задълбочени съвети и услуги, отколкото обичайно би могла да предостави публичната служба по заетостта. Специално внимание се отделя на това да се гарантира, че нито един работник или служител няма да изпадне в положение на дълготрайна безработица. След значителните първоначални усилия на звеното за услуги то продължава да е на разположение, за да ориентира работниците и служителите на етапа на персонализираните мерки. Очаква се разходите по поддържане на звеното за услуги, което ще бъде на разположение на всички 1000 работници и служители от целевата група, да възлязат на 900 000 EUR.

 • Плащане на субсидии: те могат да бъдат предоставени на работодатели, които искат да назначат работници и служители от целевата група, съзнавайки в пълна степен недостатъчния опит или професионални умения на лицето, което ще бъде назначено, но които искат да осигурят възможната подкрепа и необходимото обучение на работното място, когато тези работници и служители започнат нова и непозната за тях работа. Срокът се определя в съответствие с потребностите на работника и служителя, като се очаква размерът да бъде средно по 7500 EUR за работник или служител, който се възползва от тази схема.

 • Схема за придобиване на данни в рамките на дружеството: тази схема предоставя възможност службите по заетостта и икономическото развитие, центровете за икономическо развитие и Министерството на труда и икономиката да провеждат събеседвания по телефона с дружествата и да събират актуална информация относно потребностите на предприятията от персонал. Тази информация дава възможност на службите правилно да насочват работниците и служителите и да им помагат да изберат курсове за обучение. Събеседванията се провеждат централизирано, а сортираните резултати се оповестяват на заинтересованите лица. Разходите по предоставяне на тази услуга се оценяват на 120 000 EUR.

 • Кариерно ориентиране и набелязване на професионалните умения и опит професионалните умения и образованието на лицата, които дълго време са извършвали дейности по сглобяване в Nokia, се различават значително и могат да бъдат подложени на оценка посредством набелязването на професионалните умения и опит. С оглед на персоналното ориентиране и създаването на планове за обучение е от решаващо значение да се знае какво е изходното положение на всеки работник или служител. Набелязването на професионалните умения и опит допълва информацията относно потребностите от персонал на предприятията, получавана посредством доклади и статистически данни въз основа на телефонни събеседвания. По правило професионалните умения и опит се придобиват в институции за професионално обучение като услуга по договор. Очаква се от тази възможност да се възползват до 450 работници и служители, като цената за всеки от тях е 500 EUR.

 • Оценки на трудоспособността: Някои от съкратените лица имат ограничена трудоспособност, която трябва да бъде разгледана преди договарянето на нови планове и мерки за подпомагане във връзка с устройването на работа. За целите на оценките на трудоспособността службата по заетостта и икономическото развитие може да насочи търсещите работа към извършването на необходимите медицински прегледи. Очаква се разходите за тях да възлязат средно на около 2500 EUR на човек.

27. Посочените в заявлението разходи за изпълнение на действията по ЕФПГ в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 покриват дейности за подготовка и управление (създаването на необходимите системи, пътни разходи и преводи), комуникации (на местно, регионално и национално равнище), сертифициране и наблюдение. Комуникациите на национално равнище бяха предприети още когато за първи се обмисля подаването на заявление до ЕФПГ, както и по-късно при подаването му до Комисията. Съкратените от Nokia лица ще бъдат уведомени, че предоставяните им услуги са съфинансирани от ЕФПГ. Ще бъдат изтъкнати най-добрите практики по изпълнение, като се обърне особено внимание на лицата, които са се възползвали от тях и са намерили нова работа.

28. Персонализираните услуги, представени от органите във Финландия, представляват активни мерки на пазара на труда и попадат в обхвата на правомерните действия по член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Органите във Финландия изчисляват общия размер на разходите на 10 692 000 EUR, като разходите за персонализирани услуги възлизат на 10 273 000 EUR, а разходите за изпълнение на действията по ЕФПГ — на 419 000 EUR (3,92 % от общата сума). Общият размер на поисканото финансово участие от ЕФПГ възлиза на 5 346 000 EUR (50 % от общия размер на разходите).Действия

Очакван брой работници и служители в целевата група

Очаквани разходи на работник/служител в целевата група
(в евро)

Общо разходи (ЕФПГ и национално съфинансиране) (в евро)

Персонализирани услуги (член 3, първи параграф от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Съвети за търсене на работа

600

450

270 000

(Професионално) обучение и преквалификация

550

6 880

3 784 000

(Подготвително) обучение и преквалификация

170

2 700

459 000

Насърчаване на предприемачеството (операции на Protomo)

240

1 875

450 000

Насърчаване на предприемачеството (доставка на услуги на Protomo)

240

1 500

360 000

Насърчаване на предприемачеството (обучение от Protomo)

240

1 000

240 000

Насърчаване на предприемачеството (доставка на услуги)

240

500

120 000

Подпомагане за започване на самостоятелна стопанска дейност

60

6 000

360 000

Помощи за мобилност

300

200

60 000

Услуги по наемане на работа в звеното за услуги

1 000

900

900 000

Плащане на субсидии

360

7 500

2 700 000

Система за придобиване на данни в рамките на дружеството

1 000

120

120 000

Кариерно ориентиране и набелязване на професионалните умения

450

500

225 000

Оценки на трудоспособността

90

2 500

225 000

Междинна сума за персонализираните услуги
10 273 000

Разходи за изпълнение на действията по ЕФПГ (член 3, трети параграф от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

Подготвителни дейности
72 000

Управление
152 000

Информационни и популяризационни дейности
183 000

Дейности за контрол
12 000

Междинна сума на разходите за изпълнение на действията по ЕФПГ
419 000

Очаквани общи разходи
10 692 000

Участие на ЕФПГ (50 % от общия размер на разходите)
5 346 000

29. Финландия потвърждава, че описаните по-горе мерки се допълват с действия, финансирани от структурните фондове, и че са взети мерки, за да се гарантира предотвратяването на двойно финансиране. В Югозападна Финландия извършва дейност координационна група за справяне с внезапни структурни промени, като сред нейните правомощия е договарянето на разделението на отговорността между ЕСФ и ЕФПГ. На групата, която ще ръководи изпълнението на този проект, е възложено управлението, ръководството и определянето на стратегически насоки и цели на дейността. От друга страна, групата по проекта отговаря за предприемането на мерки в регион Сало, както и за наблюдението и оценката на практическия напредък на структурната промяна въз основа на стратегическите цели, установени от групата, която ще ръководи изпълнението на проекта. Заинтересованите лица на регионално равнище, в това число социалните партньори и съвместните общински органи по образованието, са широко представени в работните групи.

Дата/дати, на която/които е започнало или предстои да започне предоставянето на персонализирани услуги на засегнатите работници и служители

30. Финландия е започнала да предоставя на засегнатите работници и служители персонализираните услуги, включени в съгласувания пакет, който се предлага за съфинансиране от страна на ЕФПГ, на 29 февруари 2012 г. Следователно тази дата е началото на периода за допустимост на разходите, за които може да бъде отпусната помощ от страна на ЕФПГ.Процедури за консултации със социалните партньори

31. Социалните партньори от самото начало са участвали и продължават да участват в процеса. За допълнителна информация вж. 29 по-горе.

32. Органите във Финландия потвърдиха, че са спазени изискванията, установени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения.

Информация за задължителни действия по силата на националното законодателство или колективни споразумения

33. По отношение на критериите, установени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, в своето заявление органите във Финландия: • потвърждават, че финансовото участие от ЕФПГ не замества мерки, които са задължение на дружествата по силата на националното законодателство или колективни споразумения;

 • доказват, че дейностите осигуряват подкрепа на отделни работници и не се използват за преструктуриране на дружества или отрасли;

 • потвърждават, че за посочените по-горе правомерни действия не получават помощ от други финансови инструменти на ЕС.

Системи за управление и контрол

34. Финландия уведоми Комисията, че финансовото участие ще бъде управлявано от Министерството на труда и икономиката, което управлява и средствата по линия на ЕСФ. Същото министерство изпълнява и функцията на сертифициращ оран. Налице е строго разделение на правомощията и на свързаните с докладването отношения между изпълняващите тези две функции отдели. Функциите по управление са възложени на отдела по заетостта и предприемачеството, а функциите по сертифициране се поемат от отдела по човешките ресурси и администрацията. Министерството е подготвило наръчник, в който са подробно уредени приложимите процедури.Финансиране

35. Въз основа на подаденото от Финландия заявление предложеното участие от страна на ЕФПГ в съгласувания пакет персонализирани услуги (включително разходи за изпълнение на действията по ЕФПГ) възлиза на 5 346 000 EUR, което представлява 50 % от общия размер на разходите. Предложената от Комисията сума, която да бъде отпусната от фонда, се основава на предоставената от Финландия информация.

36. Като отчита максималния възможен размер на финансово участие от ЕФПГ в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, както и рамките за преразпределяне на бюджетните кредити, Комисията предлага да се мобилизират средства от ЕФПГ за цялата горепосочена сума, които да се предоставят по функция 1а от финансовата рамка.

37. Предлаганият размер на финансовото участие ще позволи над 25 % от максималната годишна сума, предвидена за ЕФПГ, да остане на разположение за разпределение през последните четири месеца на годината в съответствие с изискванията на член 12, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

38. С представянето на настоящото предложение за мобилизиране на средства по линия на ЕФПГ Комисията започва опростена тристранна процедура съгласно изискванията по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. с оглед да се осигури съгласието на двата клона на бюджетния орган относно необходимостта от използване на ЕФПГ и относно размера на исканата сума. Комисията приканва клона на бюджетния орган, който пръв постигне съгласие на подходящо политическо равнище по проекта на предложението за мобилизиране на средства, да информира другия клон и Комисията за своите намерения. В случай на несъгласие от страна на някой от двата клона на бюджетния орган ще бъде свикана официална тристранна среща.

39. Отделно от това Комисията представя искане за прехвърляне на средства, за да бъдат вписани в бюджета за 2012 г. специални бюджетни кредити за поети задължения съгласно изискването по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.Източник на бюджетните кредити за плащания

40. След приемането от двата клона на бюджетния орган на подадените до момента предложения за мобилизиране на средства от ЕФПГ внесената първоначално сума на бюджетните кредити за плащания в бюджетен ред 04 0501 през 2012 г. ще бъде усвоена изцяло, поради което няма да са налице достатъчно средства за отпускане на необходимата сума по настоящото заявление. Ще бъде поискано увеличение на бюджетните кредити за плащания в бюджетния ред за ЕФПГ чрез прехвърляне на средства, ако бъде установен източник на налични бюджетни кредити, или чрез поправка на бюджета. За осигуряване на сумата от 5 346 000 EUR, необходима за настоящото заявление, ще се използват бюджетни кредити от този бюджетен ред.

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, подадено от Финландия)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление6, и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията7, и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия8,

като имат предвид, че:

(1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да се подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2) Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на средства от ЕФПГ в рамките на годишен таван от 500 милиона EUR.

(3) На 4 юли 2012 г. Финландия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в предприятието Nokia plc (Salo) и представи допълнителна информация до 21 август 2012 г. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансовото участие, установени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Поради това Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 5 346 000 EUR.

(4) С оглед на гореизложеното следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Финландия,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за осигуряване на сумата от 5 346 000 под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

1ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

2ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

3В съответствие с член 3, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

4EGF/2011/014 RO/Nokia.

5За редовна актуализирана информация, вж.: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4558&langId=en.

6ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

7ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

8ОВ C […], […] г., стр. […].

BG  BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница