Отчет 31 март 2008 г. Междинен БалансДата22.07.2016
Размер255.62 Kb.
#477ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

Междинен финансов отчет

31 март 2008 г.

Междинен Баланс


Пояснение

31 март

2008

31 декември

2007

000 лв

000 лвАктиви
Tекущи активи
Пари и парични еквиваленти

3

104

20

Финансови активи, държани за търгуване

4

67

18

Общо активи
171

38

Пасиви
Tекущи пасиви
Задължения към свързани лица
1

-

Общо пасиви
1

-

Нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове

5

170

3831 март 2008

31 декември 2007лв.

лв.

Нетна стойност на активите на един дял

7

0,8864

0,9664

Изготвил: __________________

/Нели Апостолова/

Изпълнителен директор:____________________


Дата: 23 април 2008 г.


/ Стела Василева /
Изпълнителен директор:____________________


/Марин Стоев/
Междинен отчет за доходите


Пояснение

31 март

2008

31 март

2007
000 лв

000 лв

Загуби от инвестиции, нетно
(12)

-


Разходи възнаграждение на управляващо дружество
(1)

-Промяна в нетните активи, принадлежащи на инвеститорите
(13)


-Изготвил: __________________

/Нели Апостолова/

Изпълнителен директор:____________________


Дата: 23 април 2008 г.


/ Стела Василева /
Изпълнителен директор:____________________/Марин Стоев/


Междинен отчет за паричните потоци


Пояснение

31 март

2008

31 март

2007
000 лв

000 лв
Паричен поток от инвестиционна дейност

Постъпления от продажба на инвестиции
31

-
Плащания по придобиване на инвестиции
(94)

-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
(63)

-Паричен поток от финансова дейност

Постъпления от емитиране на дялове
147

-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
147

-Нетно изменение на пари и парични еквиваленти
84

-
Пари и парични еквиваленти към 31 декември 2007
20


-
Пари и парични еквиваленти към 31 март 2008 г.

3

104

-Изготвил: __________________

/Нели Апостолова/

Изпълнителен директор:____________________

Дата: 23 април 2008 г.


/ Стела Василева /
Изпълнителен директор:____________________/Марин Стоев/
Междинен отчет за измененията в нетните активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове


Пояснение000 лв


Салдо към 31 декември 2007 г.
38
Емитирани дялове по нетна стойност на активите на един дял

8

146
Промяна в нетните активи, принадлежащи на инвеститорите
(13)
Салдо към 31 март 2008 г.
171

Изготвил: __________________

/Нели Апостолова/


Изпълнителен директор:____________________

Дата: 23 април 2008 г.


/ Стела Василева /
Изпълнителен директор:____________________/Марин Стоев/


Пояснения към междинния финансов отчет


1.Обща информация

ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд (Фондът) е договорен фонд по смисъла на чл.164а от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).


Фондът е със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул.” Цар Симеон I”, № 31. Адресът за кореспонденция е гр. Варна 9000, ул. ” Пушкин ”№ 24.
Договорният фонд Реал Финанс Високодоходен Фонд е организиран и управляван от управляващо дружество “Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, ул. “Цар Симеон I” № 31, електронен адрес: office@rfasset.eu, електронна страница в Интернет: www.rfasset.eu.
Договорният фонд не е юридическо лице. Фондът представлява имущество, обособено с цел набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска, от управляващо дружество и колективно инвестиране на паричните средства в ценни книжа. При осъществяване на действия по управление на Договорния фонд Управляващото дружество действа от свое име, като посочва, че действа за сметка на Договорния фонд. Дейностите, включени в предмета на дейност на Управляващото дружество и имащи отношение към организирането и управлението на Договорния фонд са както следва:

 • управление на инвестициите;

 • администриране на дяловете, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите на фонда, искания на информация от инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;

 • маркетингови услуги.

Посочените дейности се осъществяват посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват при предварително зададени ограничения и от лица, упълномощени от управителния орган на Управляващото дружество, съответно указани в Проспекта и Правилата на Договорния фонд.


На 3 октомври 2007 г. с Решение N 1251 – ДФ:

 • Фондът е учреден с вписването му в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за комисия по финансов надзор (ЗКФН);

 • Фондът е вписан като емитент на дялове в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН;

 • е потвърден проспектът за публично предлагане на дялове на Фонда.

Стойността на дяловете е с номинал 1 лев. Публичното предлагане на дяловете започна на 31 октомври 2007 г. и се осъществява чрез, регистрирани в Комисията по финансов надзор (КФН), лица по чл.16, ал. 3, т.3, Наредба №26.


Всички активи, придобити от Фонда, са обща собственост на инвестиралите в него лица. Печалбите и загубите на Фонда се поемат от инвеститорите, съразмерно на техния дял в имуществото му. Вноските в имуществото на Договорния фонд могат да бъдат само в пари.
Емитираните дялове дават право на съответна част от имуществото на Фонда, включително при ликвидация, право на обратно изкупуване, както и други права, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Правилата на Фонда.

2.Основа за изготвяне на междинния финансов отчет


Този съкратен междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 34 Междинни финансови отчети. Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети и следва да се чете заедно с годишните финансови отчети на Договорния фонд към 31 декември 2007 г.


Междинните финансови отчети са изготвени в хиляди лева и това е и функционалната валута на Договорния фонд

Основните счетоводни политики на Договорния фонд съответстват на тези, изложени в годишните финансови отчети към 31 декември 2007 г.
3.Пари и парични еквиваленти
31 март 2008

31 декември2007
000 лв

000 лв


Разплащателна сметка в банка депозитар, деноминирана в лева

104

20
104

204.Финансови активи, държани за търгуване
31 март 2008

31 декември 2007
000 лв

000 лв


Инвестиции в акции

65

16

Инвестиции в облигации

2

2
67

18

4.1.Инвестиции в акции
31 март 2008

31 декември 2007

Емитент на акциите

Емисия

Брой акции

Справедлива стойнст

Брой акции

Справедлива стойност


000 лв
000 лвАлбена Инвест Холдинг АД

BG1100046983

30

-

30

1

Адванс Терафонд АДСИЦ

BG1100025052

1 500

3

500

1

Алкомет АД

BG11ALSUAT14

50

1

50

1

Елхим-Искра АД

BG11ELPABT16

150

1

150

1

Зърнени Храни България АД

BG1100109070

1250

3

250

1

Индустриален Капитал Холдинг АД

BG1100010989


400

3

100

1


Индустриален Холдинг България АД

BG1100019980


500

4

100

1


Каолин АД

BG1100039012

500

7

25

-

Оловно цинков комплекс АД

BG11OLKAAT10

-

-

10

1

Оргахим АД

BG11ORRUAT13

-

-

1

1

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД

BG1100106050


50

-

50

-


Северкооп Гъмза АД

BG1100026985

46

-

46

-

Синергон Холдинг АД

BG1100033981

75

1

75

1

Софарма АД

BG11SOSOBT18

800

5

125

1

Стара Планина Холдинг АД

BG1100005971

800

5

100

1

Фазерлес АД

BG11FASIAT18

7

1

3

1

Фонд за Недвижими Имоти България АДСИЦ

BG1100001053


-

-

418

1


Химимпорт АД

BG1100046066

1000

9

40

1

Централна Кооперативна

Банка АД


Неохим АД

BG1100014973

BG11NEDIAT11

600


20

4

1


100


-

1

-Проучване и добив на нефт и газ АД

BG1100019022


500

4

--

Мостстрой АД

BG11MOSOBT14

20

2

-

-

Eврохолд България АД

BG1100114062

800

4

-

-

Петрол АД

BG11PESOBT13

1000

4

-

-

Трейс Груп Холд АД

BG1100049078

25

3

-

-


65
16

4.2.Инвестиции в облигации
31 март 2008

31 декември 2007

Емитент на облигациите

Емисия

Брой облигации

Справедлива стойнст

Брой облигации

Справедлива стойност


000 лв
000 лвАутобохемия АД

BG2100013056

2

2

2

2


2
2
Емитент на облигациите

Емисия

Номи-

нална стойност

Справед-лива стойност

Падеж

Лихвен процент000 лв

000 лв

Аутобохемия АД

BG2100013056

1

1

14 юли 2010

8.80%


5.Нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове
31 март 2008

31 декември 2007
000 лв

000 лв


Дялове в обращение по номинална стойност

192

39

Емисионни резерви

(8)

-

Натрупана загуба

(13)

(1)
171

386.Брой дялове в обращение
Брой

дялове

Номинална

стойност на 1 дял


Към 31 декември 2007 г.

38 806

1

Емитирани дялове

153 173

1

Към 31 март 2008 г.

191 979

1


7.Нетна стойност на активите на един дял

Нетната стойност на активите на един дял към 31 март 2008 г. е 0,8864 лв. и е изчислена за целите на настоящия междинен финансов отчет и спазване на принципите на МСФО. Стойността на нетните активи на фонда към 31 март 2008 г. е 170 168.78 лева. Нетната стойност на активите е изчислена съгласно правилата на Фонда и нормативните изисквания


Нетната стойност на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден, не по-късно от 17:20 ч. съгласно условията на Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите, действащото законодателство и Проспекта за публично предлагане на дяловете на Фонда.


8.Емитирани дялове по нетна стойност на активите на един дял

31 март 2008

31 декември 2007
000 лв

000 лв


Емитирани дялове

153

39

Отбиви, свързани с дялове

(7)

(1)
146

389.Свързани лица

Фондът е свързано лице с УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД.9.1.Сделки през годината

Възнаграждението за Управляващото дружество към 31 март 2008 г. е 1 хил. лв.


9.2.Салда в края на тримесечието

2008
000 лвУправляващо дружество

1

Задължението към Управляващото дружество представлява начислената за месец март 2008, но не платена към края на годината такса за управление. Таксата за управление се начислява ежедневно съгласно Правилата на Фонда и се превежда в началото на следващия месец.


10.Условни активи, условни пасиви и поети задължения

Към Фонда не са отправяни правни искове през годината и Фондът няма поети задължения.
11.Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Инвестицията в дялове на Договорния Фонд не е банков депозит и не е Активирана съгласно Закона за Активиране влоговете в банките. Независимо от това, че водеща инвестиционна цел на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд е нарастване на стойността на инвестицията в дялове, няма пълна сигурност, че инвестирайки в дялове на Фонда, инвеститорите няма да изгубят пари.


Рискът в дейността по управлението на портфейла на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд е свързан с възможността фактическите постъпления от дадена инвестиция да не съответстват на очакваните. Спецификата при управлението на портфейли на договорни фондове извежда необходимостта от прилагането на адекватни системи за навременното идентифициране и управление на различните видове риск, като от особено значение са процедурите за управление на рисковете, механизмите за поддържането им в приемливи граници, оптимална ликвидност, диверсификация на портфейла.
Управлението на риска в ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд, се извършва от УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД и се подчинява на принципа на централизираността и е структурирано според нивата на компетенции както следва:

 • Съвет на директорите - определя допустимите нива на риск в рамките на възприетата стратегия за развитие;

 • Изпълнителни директори - контролират процеса на одобрение и прилагане на адекватни политики и процедури в рамките на приетата стратегия за управление на риска.

Съществен риск на този етап от развитието на Фонда е наличието на институционални инвеститори, притежаващи значителен дял от дяловете в обращение на Фонда, чието групово изтегляне от Фонда би могло да доведе до ликвидни проблеми. За намаляването на този риск (евентуална заплаха от забавяне на изплащането на задължението по обратно изкупените дялове), както бе посочено по-горе, Управляващото дружество ще предприеме мерки за по-активното привличане на нови инвеститори във Фонда.


Основен риск за дейността на Фонда е понижаване на пазарните цени на притежаваните финансови инструменти, които към 31 март 2008 г. са 42.09 % от активите на Фонда. Подобно развитие би довело до отчитане на преоценъчни загуби и съответното намаляване на нетната стойност на активите.
Другия основен риск, на който е изложен Фондът, е лихвения риск. Предвижданията на УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД е, че в краткосрочен и средносрочен план няма да бъде извършено намаление на лихвените равнища.
Инвеститорите във Фонда са изложени на минимален валутен риск, поради факта, че всички активи, притежавани от Фонда, са деноминирани в лева. Валутен риск би настъпил при промяна на съотношението лев към евро, за което Управляващото дружество няма информация.
Според вижданията на УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД, Фондът е редуцирал кредитния риск (риск от невъзможност на издателя на ценни книжа да изпълни своите парични задължения) до минималното чрез извършвания кредитен анализ, диверсификацията на инвестициите, наблюденията на събитията и тенденциите в икономическите и политическите условия. Въпреки това няма сигурност, че тези действия ще предотвратят загуби, възникнали от кредитен риск.
От началото на дейността си Фондът не е сключвал хеджиращи сделки.
Най-значимите финансови рискове, на които е изложен Фондът, са изброени по-долу.

11.1. Валутен риск

Сделките на Фонда се осъществяват в български лева. Към датата на приемане на отчета България продължава да има фиксиран курс към еврото, което премахва в значителна степен валутния риск. Такъв риск би възникнал при промяна на нормативно определения курс 1 евро към 1.95583 лв., за което Управляващото дружество не разполага с информация.


15.2. Лихвен риск
Фондът не използва кредитно финансиране за дейността си, поради което пасивите на Фонда не са изложени на лихвен риск.

Финансовите активи, притежавани от Фонда, могат да се определят в две категории за целите на анализа на лихвения риск: • Притежавани облигации

Притежаваните облигации са от един емитент с фиксиран лихвен процент от 8.80%, което осигурява постоянен доход, който не е чувствителен от промяна на лихвените равнища в страната.

 • Парични инструменти

С цел поддържане на висока ликвидност (виж ликвиден риск) 60.74 % от активите на Фонда са в парични инструменти (пари по разплащателна сметка).15.3. Кредитен риск
Излагането на Фонда на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати към датата на Баланса, както е посочено по-долу:
31 март 2008

31 декември 2007
000 лв

000 лв


Групи финансови активи (балансови стойности)Финансови активи, държани за търгуване

67

18

Пари и парични еквиваленти

104

20
171

38

Фонда редовно следи за неизпълнение на задълженията на свои контрагенти, установени индивидуално и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Политика на Фонда е да извършва транзакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг.


Ръководството на Управляващото дружество счита, че всички гореспоменати финансови активи, които не са обезценявани през представения отчетен период, са финансови активи с висока кредитна оценка, включително и тези, които са с настъпил падеж.
Кредитният риск относно парични средства се счита за несъществен, тъй като контрагентите са с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.
Досегашните наблюдения върху емитентите не показват сигнали за влошаване на тяхното икономическо състояние и свързаната с това невъзможност за плащане, частично или изцяло, на техните облигационни задължения. Лихвените плащания по емисията, притежавана през отчетния период от Фонда, са получени в срок и изцяло.
Фондът няма обезпечения, държани като гаранция за финансовите си активи.

  1. Ликвиден риск


УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД следва задълженията, произтичащи от Наредба №25 на Комисията по финансов надзор и по специално изискванията на чл. 51 за минималните ликвидни средства, с които Фондът трябва постоянно да разполага.
Върху ликвидността на Фонда се извършва ежедневно наблюдение. Управляващото дружество счита използването на друга база – седмична, месечна или друга, за нефункционално предвид възможността за предявяване на дялове за обратно изкупуване всеки работен ден, след като бъде достигната нетна стойност на активите над 500 хил. лв.
При констатиране на ликвидни проблеми е изградена процедура по уведомяване на заинтересованите лица /лицето, отговорно за управлението на риска, инвестиционния консултант, Съвета на директорите/.
През отчетния период ликвидните средства са били над 10 % от нетната стойност на активите, което е показателно, че през периода Фондът не е бил изложен на съществено намаляване на ликвидните му средства.
Очакванията на УД Реал Финанс Асетс Мениджмънт АД са за повишение на интереса към дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд и набиране на свободни парични средства чрез емитиране на дялове.
От започване на дейността на Фонда не е отчетен недостиг на ликвидни средства или затруднения при покриване на задълженията му.
През отчетния период Фондът не е ползвал външни източници за осигуряване на ликвидни средства, като е изпълнявал своите текущи задължения в срок.
Към 31 март 2008 г. задълженията на Фонда са текущи и възлизат на 1 хил. лв., представляващи задължения към Управляващото дружество и банката-депозитар за указваните от тях услуги. И двете задължения са краткосрочни като са погасени изцяло в началото на април 2008 г.


 1. Политика и процедури за управление на нетната стойност на активите принадлежащи на инвеститорите

Целите на Управляващото дружество по отношение на управлението на нетната стойност на активите, принадлежащи на инвеститорите, са: • Постигане на доходност, съразмерна с поемането на минимален риск за инвеститорите;

 • Поддържане на висока ликвидност с цел навременното погасяване на задължения към инвеститори, които биха възникнали при предявяване на дялове за обратно изкупуване;

 • Адекватно съотношение между вложените парични средства в ценни книжа и паричните инструменти.

Управлението на нетната стойност на активите принадлежащи на инвеститорите – използването и за генериране на доход се извършва от инвестиционния консултант на Управляващото дружество в съответствие с нормативната уредба, Проспекта и Правилата на Фонда, под наблюдението на отдел “Вътрешен контрол” и активното взаимодействие с отдел “Счетоводство” съгласно правилата за вътрешната структура и вътрешния контрол на УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД.

17. Събития след датата на Баланса

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на съставяне на Баланса и датата на одобрението на отчета от Съвета на директорите – 23 април 2008 г.

Каталог: userfiles -> file
file -> Седмичен информационен бюлетин
file -> Седмичен информационен бюлетин
file -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
file -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
file -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
file -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
file -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
file -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница