Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предметДата22.07.2016
Размер63 Kb.
#1259
ТипКонкурс

ОБЩИНА - АСЕНОВГРАД


гр.Асеновград 4230, пл.”Акад.Николай Хайтов” № 9

Телефони: 0331/62050, 0331/20245 e-mail–obstina@assenovgrad.com

Факс 0331/65156 www.assenovgrad.com

Изх. N 14.00.1979

28.05.2011 год
ДО УЧАСТНИЦИТЕ

ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Път с.Мулдава – манастир „Света Петка”.

Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка с предмет“Път с.Мулдава – манастир „Света Петка”.

На основание чл.29 ал.1 от Закона за обществени поръчки, предоставяме на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:Въпрос: В изискванията за доказване на техническите възможности е
необходимо кандидата да разполага с три обекта от П група, III
категория, като за всяка от последните три години -2008, 2009 и 2010
г. има по един изпълнен обект от посочената категория и група.За
тези обекти е необходимо да има референция и Разрешение за
ползване.3а тези обекти коя дата е водеща - датата на сключване на договора, датата на Акт обр. 15 - т. е. Датата на завършване на обекта или датата на Разрешението за ползване.В повечето случаи тези дати са различни?

Отговор:Дата на сключване на договора.
Въпрос: В изискванията за доказване на техническите възможности е
необходимо кандидата да разполага с три обекта от ІІ група, III
категория, като за всяка от последните три години -2008, 2009 и 2010
г, има по един изпълнен обект от посочената категория и група. За
тези обекти е необходимо да има референция и Разрешение за
ползване. В Разрешенията за ползване не е упомената групата ,
категорията на обекта и изпълнителя.3а тези обекти необходимо ли е заедно с Разрешенията за ползване като доказателство да се приложат и Протокол обр. 16 и Протокол обр. 15?

Отговор:3а тези обекти е необходимо като доказателство да се представи и Протокол обр. 16.
Въпрос: В приложената количествена сметка за горепосочения обект в Сметка
№7 позиции 3 и 3.1 са с еднакви количества.Да приемаме ли , че 3 и 3.1 са с количество по 260 м2. Ако е така моля да ни предоставите информация за поз.З - Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, съгласно БДС 11925-80, вкл. всички свързани с това разходи машинно - за какъв вид хоризонтална маркировка става въпрос?

Отговор: В Сметка №7 да се остойности само количеството по т.3.1 . Количеството посочено в т.3 е за пояснение.
Въпрос:В представената ни количествена сметка към документацията за непредвидени СМР са заложени 6,3% от общата стойност на строително-монтажните работи. Задължително ли е включването на непредвидените 6,3% в общата стойност на СМР като крайна цена?

Отговор: Да, задължително е.
Въпрос: В представената ни количествена сметка – Сметка 6 – Съоръжения моля да ни бъде разяснено и по възможност предоставен детайл за:

- Подпорна стена от Габиони – с каква големина са габионите и колко са на брой габионите в една подпорна стена;

- Детайл на еденичната предпазна ограда.

Отговор:Представяме ви детайл на Габиони и Еденична предпазна ограда.


С уважение, /п/

инж. стоян димитров

/Зам. Кмет на Община Асеновград/

ЙИ
===================================================================


ОБЩИНА - АСЕНОВГРАД


гр.Асеновград 4230, пл.”Акад.Николай Хайтов” № 9

Телефони: 0331/62050, 0331/20245 e-mail–obstina@assenovgrad.com

Факс 0331/65156 www.assenovgrad.com

Изх. N 14.00.1863

18.05.2011 год
ДО УЧАСТНИЦИТЕ

ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Път с.Мулдава – манастир „Света Петка”.

Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка с предмет“Път с.Мулдава – манастир „Света Петка”.

На основание чл.29 ал.1 от Закона за обществени поръчки, предоставяме на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:


Въпрос: В точка .14 от 6.1. Указания за подготовка на офертата е посочено, че участникът следва да представи „Анотация. Списък на основните договори, изпълнени през последните три години, съдържаща информация за стойностите, датите, възложителите и предмета на договора, с приложени минимум по един изпълнен договор за строителство на обект от II група, III категория съгласно ЗУТ за всяка от последните три години, с референции за добро изпълнение и разрешение за ползване за тях. Съгласно чл.137, ал.1, т.З от ЗУТ обекти от III категория са „общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа Ш и IV клас и съоръженията към тях". Ще приеме ли Възложителя, ако участникът приложи минимум по един изпълнен договор за строителство през последните три години от по - висока категория, а именно:

II категория /съгл.чл.137, ал.1, т.2 от ЗУТ - „пътища III клас от републиканската пътна мрежа, първостепенна улична мрежа 1 и II клас и съоръженията към тях" и / или

I категория /съгл. чл.137, ал.1,т.1 от ЗУТ - „автомагистрали и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа, железопътни линии, пристанища и летища за обществено ползване, метрополитени и съоръженията към тях" П

Отговор: Приемат се изпълнени обекти през последните три години от по-висока категория от посочената в Документацията за участие.
Въпрос: В т.Ш.2.3. Технически възможности от Обявлението за обществената поръчка е записано, че участникът следва да приложи доказателства за собственост или договори за наем за техническото оборудване, което ще се използва. Ще приеме ли Възложителя като доказателство за собственост представянето на инвентарна книга към 31.12.2010г., заверена от експерт счетоводител?

Отговор: Приема се като доказателство за собственост представянето на инвентарна книга към 31.12.2010г., заверена от експерт счетоводител.
Въпрос: Моля потвърдете, че документи за образование, професионална квалификация и автобиография се представят само за ръководителя на обекта, а наличието на технически персонал и специализирани работници се доказва със Справка от НАП, т.е за тях не се представят документи за образование, професионална квалификация и автобиография.

Отговор: За ръководителя на проекта се представят документи за образование, професионална квалификация и автобиография, а наличието на технически персонал и специализирани работници се доказва със Справка от НАП.
Въпрос: Моля потвърдете, че е допусната техническа грешка в забележката на Декларация - Образец 10 и същата следва да се попълни и представи само от Ръководителя на проекта, тъй като в Указанията за подготовка на офертата няма изискване участникът да посочи началник на обекта.

Отговор:Декларация образец №10 се представя само от Ръководителя на проекта.
Въпрос:. В т.Ш.2.3. Технически възможности от Обявлението за обществената поръчка последен абзац е посочено, че като доказателство за професионалната квалификация на ръководителя на обекта на участника се представя справка с изпълнени обекти. При положение, че минималния опит от 5 години, който се изисква за ръководителя на обекта, е при Участника, то възможно ли е справката с изпълнени обекти да е издадена от Участника?

Отговор: Да.
Въпрос:В т. 111.2.3. Технически възможности от Обявлението, абзац шести, е посочено, че участникът следва да представи „Справка за средния годишен брой на работниците и служителите и наличието на собствени или наети работници и технически персонал за изпълнение на поръчката - минимум 15 работника"'. Моля уточнете за коя година се изисква да се посочи средния годишен брой на работниците и служителите?

Отговор: Справката за средния годишен брой на работници и служители се представя за последните три години-2008г., 2009г., 2010г.;
Въпрос: Моля потвърдете, че под последни три години, Възложителят има предвид 2010г., 2009г. и 2008г.

Отговор:Под последни три години Възложителят има предвид 2010г., 2009г. и 2008г.
Въпрос: В образец № 3, № 6, № 7 за място на подписване на тези документи е посочено гр.Асеновград. Моля потвърдете, че е допустимо да се коригират тези образци като вместо гр.Асеновград се запише действителното място на подписване на тези документи от съответните лица.

Отговор:В образец № 3, № 6, № 7 да се запише действителното място на подписване на тези документи от съответните лица.
Въпрос: Моля уточнете в кой плик следва да се постави проекта на договора и дали същия следва да е подписан и подпечатан на всяка страница или трябва да е само парафиран на всяка страница?

Отговор: Проекто договора следва да се постави в плик № 1 с надпис "Документи за подбор" – парафиран на всяка страница.
Въпрос: Във връзка с изискването, посочено в т.14 от_6.1. Указания за подготовка на офертата. Възложителят ще приеме за достатъчно доказателство представянето на Акт обр.15 и/или Акт обр.16?

Отговор: В Списъка на основните договори изпълнени през последните три години да се отразят обекти от съответната група и категория с издадено Разрешение за ползване.

С уважение,/п/

д-р христо грудев

/Кмет на Община Асеновград/

ИЙ
Каталог: userfiles -> file -> docs2
docs2 -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
docs2 -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
docs2 -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
docs2 -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
docs2 -> За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 09. 05. 2014 Г
docs2 -> За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г. За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 22. 04. 2013 Г
docs2 -> За избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г. (по чл. 54, ал. 4 от Изборния кодекс) област: пловдив община: асеновград
docs2 -> Решение №506/12. 09. 2012г на Общински съвет Асеновград. Изменен и допълнен с Решение №936/22. 05. 2013г на Общински съвет Асеновград
docs2 -> Уведомление за оценка на инвестиционно предложение за съвместимост с


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница