Отчет към 31 декември 2005 консолидиран балансстраница1/5
Дата25.07.2016
Размер407.66 Kb.
  1   2   3   4   5

ДРУЖБА СТИЛ АД


Консолидиран

финансов отчет към 31 декември 2005


консолидиран БАЛАНС31 декември 2005

Бележка

31 декември

2005

(хил. лв.)
АКТИВИ


Нетекущи активи


Имоти, машини съоръжения, оборудване

1

5835
Нематериални активи

1

22
Инвестиции в дъщерни и други предприятия

1

1
Отсрочен данъчен актив

2

32
Общо нетекущи активи
5890
Текущи активи


Търговски и други вземания

3

4999
Стоково-материални запаси

4

1803
Пари и парични еквиваленти

5

26
Общо текущи активи
6828
Общо АКТИВИ
12718
КАПИТАЛ И ПАСИВИ


Капитал и резерви


Регистриран капитал

6

244
Резерви

7

5584
Преоценъчен резерв

8

3629
Натрупана печалба /(загуба)

9

(650)
Общо капитал и резерви
8807
Нетекущи пасиви


Задължения по лизингови договори

10

129
Общо нетекущи пасиви
129
Текущи пасиви


Търговски и други задължения

11

1475
Краткосрочни заеми

12

1969
Текуща част от нетекущи задължения

12

338
Общо текущи пасиви
3782
Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ
12718


Дата: 15-06-2006 г. Съставител: Изп. Директор:

/ М. Вълчева/ /К. Кечовски/Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница