Отчет Варна плод ад 31 декември 2017 г. Пояснения към междинния индивидуален съкратен финансов отчетДата02.06.2018
Размер170.39 Kb.
#71539

Междинен съкратен финансов отчет


Варна плод АД
31 декември 2017 г.


Пояснения към междинния индивидуален съкратен финансов отчет
 1. Предмет на дейност


Основната дейност на „Варна плод” АД се състои в организация и извършване на тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки, цветя; отдаване под наем на складови, търговски, хладилни и административни площи.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр.Варна, ул.”Академик Курчатов” №1.


Дружеството е с едностепенна система на управление. Управлява се от Съвет на директорите в състав:

1) Андрей Николаев Василев – изпълнителен директор

2) Марин Великов Митев – председател на Съвета на директорите

3) Тихомир Иванов Митев – член на Съвета

4) Росица Николаева Кирязова – член на Съвета
За отчетния период лицата, натоварени с общо управление във “Варна Плод” АД и упражняващи надзор над процеса на финансово отчитане, са както следва:

Одитен комитет в състав:

Зорница Ройдева

Анна Мандраджийска

Росица Кирязова
Средносписъчният брой на служителите във „Варна Плод” АД през четвърто тримесечие на 2017г. е 22, в т.ч. 9 жени.
„Варна плод” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Основни акционери във "Варна Плод" АД са "Слънце Стара Загора Трейд" ЕООД, гр. Варна с 38,03% акционерен дял към 31.12.2017 г. и „Елпром” АД, гр. Варна с 53,27% акционерен дял към 31.12.2017 г.

 1. Основа за изготвяне на междинния съкратен финансов отчет


Този междинен съкратен финансов отчет за период до 31 декември2017 г. е изготвен в съответствие с МСС 34 „Междинно финансово отчитане”. Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети съгласно МСФО и следва да се чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2016 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС).

Междинният съкратен финансов отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв.) (включително сравнителната информация за 2016 г.), освен ако не е посочено друго.

Този междинен съкратен отчет е индивидуален. Дружеството изготвя и междинен съкратен консолидиран финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС). В него инвестициите в дъщерни предприятия са отчетени и оповестени в съответствие с МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети”.

Междинният съкратен финансов отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.


 1. Счетоводна политика и промени през периода

  1. Нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са влезли в сила от 1 януари 2017 г.


Този междинен индивидуален съкратен финансов отчет е изготвен съгласно действащата счетоводна политика на Дружеството и няма влезли в сила нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са задължителни за прилагане за първи път от финансовата година, започваща на 1 януари 2017 г.

Следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, се очаква да влязат в сила за годишния период, започващ на 1 януари 2017 г., след като бъдат одобрени от ЕС, но не се очаква да има съществен ефект от прилагането им върху финансовия резултат и финансовото състояние на Дружеството: • МСС 7 „Отчети за паричните потоци” (изменен) в сила от 1 януари 2017 г., все още не е приет от ЕС

 • МСС 12 „Данъци върху дохода” (изменен) в сила от 1 януари 2017 г., все още не е приет от ЕС

 • Годишни подобрения на МСФО 2014-2016 г. - МСФО 12 “Оповестяване на дялови участия в други предприятия” – Пояснения относно обхвата на стандарта, в сила от 1 януари 2017 г., все още не е приет от ЕС
  1. Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се прилагат от по-ранна дата от Дружеството


Към датата на одобрение на този междинен индивидуален съкратен финансов отчет са публикувани нови стандарти, изменения и разяснения към съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или не са приети от ЕС за финансовата година, започваща на 1 януари 2017 г., и не са били приложени от по-ранна дата от Дружеството. Информация за тези стандарти и изменения, които имат ефект върху финансовия отчет на Дружеството, е представена по-долу.

Ръководството очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети в счетоводната политика на Дружеството през първия период, започващ след датата на влизането им в сила.МСФО 9 „Финансови инструменти” в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС

Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) издаде МСФО 9 „Финансови инструменти“, като завърши своя проект за замяна на МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване”. Новият стандарт въвежда значителни промени в класификацията и оценяването на финансови активи и нов модел на очакваната кредитна загуба за обезценка на финансови активи. МСФО 9 включва и ново ръководство за отчитане на хеджирането. Ръководството на Дружеството е все още в процес на оценка на ефекта на МСФО 9 върху финансовия отчет, но все още не е възможно да предостави количествена информация.МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти” в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС

МСФО 15 заменя МСС 18 „Приходи“, МСС 11 „Договори за строителство“ и свързани с тях разяснения и въвежда нов модел за признаване на приходите на базата на контрол. Новият стандарт променя правилата за определяне дали приходите са признават към даден момент или през даден период от време и води до разширяване и подобряване на оповестяванията относно приходите. МСФО 15 е базирано на основен принцип, който изисква дружеството да признава приход по начин, който отразява прехвърлянето на стоки или предоставянето на услуги на клиентите и в размер, който отразява очакваното възнаграждение, което дружеството ще получи в замяна на тези стоки или услуги. Допуска се по-ранното прилагане на стандарта. Дружествата следва да прилагат стандарта

ретроспективно за всеки представен предходен период или ретроспективно като кумулативният ефект от първоначалното признаване се отразява в текущия период.

МСФО 16 „Лизинги” в сила от 1 януари 2019 г., все още не е приет от ЕС

Този стандарт заменя указанията на МСС 17 и въвежда значителни промени в отчитането на лизинги особено от страна на лизингополучателите.

Съгласно МСС 17 от лизингополучателите се изискваше да направят разграничение между финансов лизинг (признат в баланса) и оперативен лизинг (признат извънбалансово). МСФО 16 изисква лизингополучателите да признават лизингово задължение, отразяващо бъдещите лизингови плащания, и ‘право за ползване на актив’ за почти всички лизингови договори. СМСС е включил право на избор за някои краткосрочни лизинги и лизинги на малоценни активи; това изключение може да бъде приложено само от лизингополучателите.

Счетоводното отчитане от страна на лизингодателите остава почти без промяна.

Съгласно МСФО 16 за договор, който е или съдържа лизинг, се счита договор, който предоставя правото за контрол върху ползването на актива за определен период от време срещу възнаграждение.

МСС 40 “Инвестиционни имоти” (изменен) – Трансфер на инвестиционни имоти в сила от 1 януари 2018 г., все още не е приет от ЕС

Изменението пояснява, че трансфер от и към инвестионни имоти може да се извърши, само ако има промяна в използването на имотите, която се дължи на обстоятелството дали тези имоти започват или спират да отговарят на дефиницията за инвестиционен имот.


  1. Промени в приблизителните оценки


При изготвянето на междинни финансови отчети ръководството прави редица предположения, оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи.

Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително оценените резултати.

При изготвянето на представения междинен индивидуален съкратен финансов отчет значимите преценки на ръководството при прилагането на счетоводните политики на Дружеството и основните източници на несигурност на счетоводните приблизителни оценки не се различават от тези, оповестени в годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2016 г.

  1. Управление на риска относно финансови инструменти


Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са кредитен риск и ликвиден риск.

Междинният индивидуален съкратен финансов отчет не включва цялата информация относно управлението на риска и оповестяванията, изисквани при изготвянето на годишни финансови отчети, и следва да се чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2016г Целите и политиките на Дружеството за управление на капитала, кредитния и ликвидния риск са описани в последния годишен финансов отчет. Не е имало промени в политиката за управление на риска относно финансови инструменти през периода.


 1. Отчитане по сегменти


Ръководството на Дружеството определя един оперативен сегмент, който включва организация и извършване на тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки, цветя; отдаване под наем на складови, търговски, хладилни и административни площи.
 1. Инвестиционни имоти


Инвестиционните имоти на Дружеството включват земи и сгради, които се намират в гр.Варна, Долен чифлик, Вълчи дол, Дългопол, които се държат с цел получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала.

Модел на цената на придобиване

Промените в балансовите стойности, представени в отчета за финансовото състояние, могат да бъдат обобщени, както следва:


000 лв.

Брутна балансова стойност
Салдо към 1 януари 2017 г.

4 682

Новопридобити активи:
- разходи за инвестиционни имоти в процес на изграждане

18

- чрез покупка

64

Отписани активи

(1 081)

Салдо към 31 декември 2017 г.

3 683Амортизация
Салдо към 1 януари 2017 г.

(1 873)

Отписани активи

58

Амортизация

(130)

Салдо към 31 декември 2017 г.

(1 945)

Балансова стойност към 31 декември 2017 г.

1 738000 лв.

Брутна балансова стойност
Салдо към 1 януари 2016 г.

4 540

Новопридобити активи:
- разходи за инвестиционни имоти в процес на изграждане

134

-прехвърляния от ползван от собственика имот

37

Отписани активи

(13)

Прехвърляния към материални запаси

(16)

Салдо към 31 декември 2016 г.

4 682Амортизация
Салдо към 1 януари 2016г.

(1 754)

Отписани активи

11

Амортизация

(130)

Салдо към 31 декември 2016г.

(1 873)

Балансова стойност към 31 декември 2016 г.

2 809

Инвестиционните имоти не са заложени като обезпечение по заеми.


Инвестиционните имоти са отдавани под наем по договори за оперативен лизинг.Лизинговите договори обичайно са безсрочни, предвид което не могат да бъдат определени минималните лизингови постъпления в средносрочен и дългосрочен план.Ръководството очаква запазване нивата на минималните лизингови постъпления през следващи периоди.

Приходите по договори за наем към четвърто тримесечие на 2017 г., възлизащи на 2 585 хил. лв. (за същия период на 2016 г.-2 861 хил. лв.), са включени в отчета за доходите на ред „Приходи от продажби”. Не са признавани условни наеми. Разходите по инвестиционните имоти са в размер на 62 хил. лв. /включващи разходи за ремонт и поддръжка на имотите, местни данъци и такси/

Справедливата стойност на инвестиционните имоти, отчитани по модела на цената на придобиване e към 31 декември 2016 г и възлиза на 10 723 х. лв. и е определена от независим оценител с Рег.№ 100100327 от 14.12.2009 г. и лиценз № 10725 от 06.06.2006 г. на Агенция по приватизация.

 1. Пари и парични еквиваленти


Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи:
31 декември 2017

2016
000 лв.

000 лв.

Парични средства в банки и в брой в:- български лева

3 242

5 215

Пари и парични еквиваленти

3 242

5 215

Дружеството отчита като пари и парични еквиваленти, сума по договор за краткосрочен депозит - със срок 1 месец към 31 декември 2017 г., в размер на 143 хил. лв.


7.Финансови активи, държани за търгуване

Финансовите активи ,обявени за продажби могат да бъдат анализирани, както следва:


31

декември 2017

30 септември 2016
000 лв.

000 лв.


Ценни книжа на публични компании

1 391

-
1 391

-

8.Акционерен капитал

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 52 709 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от общото събрание на акционерите на Дружеството.
 

31 декември

2017

2016

 

000 лв.

000 лв.

Брой издадени и напълно платени акции:

 

 

В началото на годината

52 709

52 709

Общ брой акции, оторизирани на 31 декември

52 709

52 709

Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен, както следва:


31

декември

31 декември


31 декември

31 декември
2017

2017

2016

2016
Брой акции

%

Брой акции

%
Слънце Стара загора трейд ЕООД

20 045

38.03

20 045

38.03

Елпром АД

28 080

53.27

28 080

53.27

Други юридически лица

3 815

7.24

3 815

7.24

Физически лица

769

1.46

769

1.46
52 709

100

52 709

100

9.Резерви


Всички суми са в ‘000 лв.

Законови резерви

Допълни-телни резерви

Преоце-нъчен резерв

Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи

Общо

Салдо към 31 декември 2016 г.

13

20 117

397


14

20 541

Промени съгл. решение на ОСА

-

1 962

-

-

1 962

Салдо към 31 декември 2017 г.

13

22 079

397


14

 1. 503

10.Приходи


Приходите от продажби на Дружеството могат да бъдат анализирани, както следва:

31

декември2017

31

декември 2016
000 лв.

000 лв.


Приходи от наем складове

1227

1319

Приходи от наем магазини

916

920

Приходи от услуги,съпътстващи тържищна дейност

296

254

Приходи от ДМА

60

294

Други приходи

86

74
2 585

2 861

11.Необичайни събития и сделки


През периода 01 януари 2017 г. – 31декември2017 г .извън оповестените в т 7 не са настъпили събития и сделки, засягащи активите, пасивите, собствения капитал, нетния доход или паричните потоци, които са необичайни поради своя характер, размер или честота на проявление.

12.Разходи за данъци върху дохода


Признатите разходи за данък са базирани на най-добрата преценка от страна на ръководството за очакваната годишна ставка за корпоративен данък за 2017 г., приложена за финансовия резултат, реализиран през текущия междинен период към 31 декември 2017 г. (очакваната годишна ставка за периода, приключващ на 31 декември 2016 г., е била 10 %).

13.Доходна акция

Основният доход на акция е изчислен, като за числител е използвана нетната печалба, подлежаща на разпределение между акционерите на Дружеството.Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, както и нетната печалба подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, е представен, както следва:


31 декември 2017

31 декември 2016
000 лв.

000 лв.


Нетна печалба подлежаща на разпределение

1 898

1 968

Среднопретеглен брой акции

52 709

52 709

Основен доход на акция (в лв. за акция)

36.01

37.3414.Сделки със свързани лица


Свързаните лица на Дружеството включват собствениците, дъщерни предприятия, ключов управленски персонал и други описани по-долу:

Наименование на свързаното лице

Описание на типа свързаностЕЛПРОМ АД

акционер

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД ЕООД

акционер

МИСТРАЛ ЕМ ЕООД

дъщерно дружество

ИН КОМЕРС ЕООД

дъщерно дружество

Други свързани лица от групата на мажоритарния акционер


14.1Сделки с ключов управленски персонал


Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на съвета на директорите, изпълнителния директор. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:
31 декември

2017

31 декември 2016
000 лв.

000 лв.

Краткосрочни възнаграждения:

 

 

Заплати, включително бонуси

194

139

Разходи за социални осигуровки

12

11

Общо възнаграждения

206

150

14.2Разчети със свързани лица в края на годината

31 декември 2017

2016
000 лв.

000 лв.

Нетекущи вземания от:- акционери
14 344

Общо нетекущи вземания от свързани лица
14 344


Текущи вземания от:- акционери

15009
-други свързани лица

423

409

Общо текущи вземания от свързани лица

15 432

409

Към 31 декември 2017 г. вземанията от акционерите на Дружеството включват вземания по предоставен заем и лихви към него в общ размер на 15 009 хил. лв. Заемът е обезпечен със запис на заповед. Крайният срок за погасяване на заема е до 31.12.2018 г. и с договорен годишен лихвен процент от 5%.


Вземанията от други свързани лица са формирани от вземания по предоставени заеми и лихви по тях в размер на 423 хил. лв. при договорени при лихвени равнища от 5-7% и краен срок на погасяване до 31.12.2018 г.

15.Събития след края на отчетния период


Заведен е иск от физически лица срещу Варна плод АД с претенции за собственостна 4000 кв.м. земя. На 16 ноември 2017 г получено определение от съда за насрочване на дело. Ръководствто не очаква да възникне изходящ ресурс от Дружеството и счита че делото ще бъде отсъдено в полза на Варна Плод АД.

Няма възникнали други коригиращи или некоригиращи събития към между датата на изготвяне на междинния индивидуален финансов отчет и датата на неговото одобрение за публикуване.


16.Одобрение на междинния съкратен финансов отчет


Междинният съкратен финансов отчет към 31 декември 2017 г. (включително сравнителната информация) е одобрен и приет от Съвета на директорите на 22.01.2018г.

Съставител:_____________ Изпълнителен директор:___________

/Теменужка Страшимирова/ /Андрей Василев/

Дата 22 януари 2018 годинаКаталог: download -> VPLOD
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
VPLOD -> Отчет 31 март 2014 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет 30 юни 2016 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет „ Варна плод" ад 31 декември 2016 г. Предмет на дейност Основната дейност на „Варна плод"
VPLOD -> Отчет пояснения 30 септември 2015 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
VPLOD -> Доклад за дейността към 31. 12. 2016 година
VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2010 година
VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2011 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница