Отчет 31 март 2014 г. Пояснения към финансовия отчетстраница1/24
Дата24.07.2016
Размер0.99 Mb.
#4912
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

„Варна плод” АД

Консолидиран финансов отчет

31 март 2014 г.


Пояснения към финансовия отчет
 1. Обща информация за Дружеството-майка и дъщерните предприятия в групата (Групата)


Основната дейност на Дружеството-майка „Варна плод” АД се състои в организация и извършване на тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки, цветя; отдаване под наем на складови, търговски, хладилни и административни площи.

Седалището и адресът на управление на Дружеството- майка е гр. Варна, ул.”Академик Курчатов” №1.

Акциите на Дружеството -майка се търгуват на Българската фондова борса.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Управлява се от Съвет на директорите в състав:

1) Андрей Николаев Василев – изпълнителен директор

2) Марин Великов Митев – председател на Съвета на директорите

3) Иво Каменов Георгиев – заместник - председател на Съвета на директорите

4) Тихомир Иванов Митев – член на Съвета

5) Росица Николаева Кирязова – член на Съвета
Средносписъчният брой на служителите във “Варна Плод” АД през 2013г. е 37, в т.ч. 15 жени.

„Варна плод” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Основни акционери във "Варна Плод" АД са "Слънце Стара Загора Трейд" ЕООД, гр. Варна с 38,03% акционерен дял към 31.03.2014г. и “Елпром” АД, гр. Варна с 53,27% акционерен дял към 31.03.2014г.

Крайният собственик е "Химснаб България"Ад, регистрирано в гр. София, кв. Илиенци, ул. Складова база 1 с Булстат 115051489, чиито инструменти на собствения капитал се котират на Българска фондова борса.

Групата към 31.03.2014. включва дружеството - майка "Варна плод"АД и следните дъщерни предприятия:


 • "Ин комерс"ЕООД;

 • "Мистрал ЕМ"ЕООД;

Информация за дружествата, участващи в консолидацията за 2014г.

 • "Ин Комерс"ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул.”Владислав Варненчик” №277;

"Варна плод"АД притежава пряко 100% от капитала на "Ин комерс"ЕООД - 100 дяла с номинал 50 лв. придобити на 14.03.2013г.

 • "Мистрал ЕМ"ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул.”Владислав Варненчик” №277;

 • "Варна плод"АД притежава пряко 100% от капитала на "Мистрал ЕМ"ЕООД - 100 дяла с номинал 50 лв. придобити на 14.03.2013г. 1. Основа за изготвяне на финансовия отчет


Консолидираният финансов отчет на Групата е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС).

Финансовият отчет е изготвен в български лева, което е функционалната валута на Групата. Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.

Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв.) (включително сравнителната информация за 2012 г.), освен ако не е посочено друго.
Консолидирания финансов отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.

Към датата на изготвяне на настоящия консолидиран финансов отчет ръководството е направило преценка на способността на Групата да продължи своята дейност като действащо предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След извършения преглед на дейността на дружеството-майка и неговите дъщерни предприятия Съветът на директорите има разумно очакване, че Групата има адекватни ресурси да продължи своето оперативно съществуване за обозримото бъдеще. 1. Промени в счетоводната политика

  1. Общи положения


Групата прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които имат ефект върху финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2013 г.:

МСФО 7 „Финансови инструменти: оповестяване” – нетиране на финансови активи и финансови пасиви – в сила от 1 януари 2013 г., приет от ЕС на 13 декември 2012 г.

Новите оповестявания са свързани с количествена информация относно признати финансови инструменти, нетирани в отчета за финансово състояние, както и онези финансови инструменти, за които има споразумение за нетиране независимо от това дали те са нетирани. Тъй като Дружеството няма действащи споразумения за нетиране на финансови активи и финансови пасиви, прилагането на измененията няма ефект върху оповестяванията или сумите, признати в отчета за финансовото състояние.МСФО 13 „Оценяване на справедлива стойност” в сила от 1 януари 2013 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г.

МСФО 13 „Оценяване на справедлива стойност” дефинира справедливата стойност като цена, която би била получена при продажба на даден актив или платена при прехвърлянето на задължение при обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценката. Стандартът уточнява, че справедливата стойност се базира на сделка, сключвана на основния пазар за активи или пасива или при липса на такъв – на пазара с най-благоприятни условия. Основният пазар е пазарът с най-голям обем и дейност за съответния актив или пасив. Стандартът се прилага перспективно за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г. Изискванията на МСФО 13 са приложени от Дружеството при определяне на справедливата стойност на инвестиционните си имоти, отчитани по цена на придобиване.МСС 1 „Представяне на финансови отчети” – друг всеобхватен доход – в сила от 1 юли 2012 г., приет от ЕС на 5 юни 2012 г.

Измененията изискват представянето на отделните компоненти на другия всеобхватен доход в две групи, в зависимост от това дали те ще се рекласифицират в печалбата или загубата през следващи периоди. Компоненти, които не се рекласифицират, напр. преоценки на имоти, машини и съоръжения, се представят отделно от компоненти, които ще се рекласифицират, напр. отсрочени печалби и загуби от хеджиране на парични потоци. Дружеството е избрало да представя компонентите на другия всеобхватен доход преди данъци и затова показва съответната сума на данъците за всяка една от групите по отделно. Наименованието на отчета за всеобхватния доход е променено на „отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход“. Измененията следва да се прилагат ретроспективно.МСС 12 „Данъци върху доходи” – отсрочени данъци – в сила от 1 януари 2013 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г.

Стандартът изисква дружествата да оценяват отсрочените данъци, свързани с активи, в зависимост от начина, по който се очаква да бъде възстановена тяхната балансова стойност чрез използване или продажба. Тъй като при инвестиционни имоти, отчитани по справедлива стойност съгласно МСС 40 „Инвестиционни имоти”, е трудно и субективно да се определи каква част от възстановяването ще се извърши чрез последващо използване или продажба, се въвежда изключение от посочения принцип - опровержимото предположение, че балансовата стойност на посочените инвестиционни имоти ще бъде възстановена единствено чрез продажба. В резултат на изменението в стандарта са включени указанията на ПКР 21 „Данъци върху дохода – възстановяване на преоценените неамортизируеми активи” и разяснението е отменено.МСС 19 „Доходи на наети лица” в сила от 1 януари 2013 г., приет от ЕС на 5 юни 2012 г.

Измененията на МСС 19 премахват метода на коридора и изискват представянето на финансовите разходи и приходи на нетна база. Актюерските печалби и загуби са преименувани на преоценки и следва да бъдат признати незабавно в другия всеобхватен доход. Те не се рекласифицират в печалбата или загубата през следващи периоди. Дружеството е приложило измененията ретроспективно съгласно преходните разпоредби и МСС 8 „Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки“. В резултат на това Дружеството е преизчислило финансовите резултати за предходните периоди и отчита общия ефект към 1 януари 2012 г. като корекция в началното салдо на собствения капитал.


Ефектите от прилагането на МСС 19 (ревизиран) върху отчета за финансовото състояние на дружеството-майка към 1 януари 2012 г. и 31 декември 2012 г. са, както следва:
Пенсионни и други задължения към персонала

Отсрочени данъчни пасиви

Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи

Неразпределенa печалбa

Собствен капитал
000 лв.

000 лв.000 лв.Салдо към 1 януари 2012 г.

15

46

-

1 716

13 477

Ефект от МСС 19 (ревизиран)

-

-

1

(1)

-

Салдо към 1 януари 2012 г. (преизчислено)

15

46

1

1 715

13 477Салдо към 31 декември 2012 г.

17

47

-

1768

15 245

Ефект от МСС 19 (ревизиран)за годината

-

-

1

(1)

-

- друг всеобхватен доход/(загуба) за годината

-

-

1
-

Салдо към 31 декември 2012 г. (преизчислено)

17

47

2

1766

15 245

Ефектите от прилагането на МСС 19 (ревизиран) върху отчета за финансовото състояние към 31 декември 2013 г. на дружеството-майка са, както следва:31 декември
2013
000 лв.Намаление на неразпределената печалба

(2)

Увеличение на резерв от преоценка по планове с дефинирани

доходи


2

Увеличение на собствения капитал

-

Ефектите от прилагането на МСС 19 (ревизиран) върху отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватния доход за 2012 г. на дружеството-майка са както следва:За годината

към 31 декември
2012
000 лв.Увеличение на разходите за персонала

(1)

Намаление на печалбата за годината

(1)Друг всеобхватен доход:
Увеличение на печалбата от преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи

1

Увеличение на данъка върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата

-

Увеличение на другия всеобхватен доход

1

Увеличение на общия всеобхватен доход

1


Годишни подобрения 2011 г. в сила от 1 януари 2013 г., приети от ЕС на 27 март 2013 г.

-Измененията на МСФО 1 поясняват, че дадено предприятие може да приложи МСФО 1 повече от един път при определени обстоятелства. Въвежда се право на избор при прилагането на МСС 23 от датата на преминаване или по-ранна дата. Посоченото изменение няма влияние върху финансовия отчет на Дружеството.

-Изменението на МСС 1 пояснява, че отчет за финансовото състояние към началото на предходния период следва да се представи, само в случай че ретроспективните промени имат съществен ефект към тази дата. Предприятия, които представят два сравнителни периода в отчета за финансовото състояние съгласно изискванията на МСС 8, не следва да включват информация за началните салда на предходния период в поясненията. В случай че ръководството представя по собствено желание допълнителна сравнителна информация в отчета за финансовото състояние или отчета за печалбата или загубата, то и поясненията трябва да включват допълнителна информация.

Ретроспективното прилагане на МСС 19 и МСС 1 през 2013 г. няма съществен ефект върху отчета за финансовото състояние на Дружеството към 1 януари 2012 г. Затова Дружеството не е представило отчет за финансовото състояние към 1 януари 2012 г.

-Изменението на МСС 16 пояснява, че резервни части и обслужващо оборудване се класифицират като имоти, машини и съоръжения, а не като материални запаси, когато е приложима дефиницията за имоти, машини и съоръжения и те се използват за повече от една година. Посоченото изменение няма влияние върху финансовия отчет на Дружеството.

-Изменението на МСС 32 пояснява, че отчитането на данък печалба във връзка с разпределение на дивиденти и разходи по сделки със собствениците е в съответствие с МСС 12. Данък върху доходите във връзка с разпределение на дивиденти се признава в печалбата или загубата, докато данък върху доходите във връзка с разходи по сделки със собствениците се признава в собствения капитал. Посоченото изменение няма влияние върху финансовия отчет на Дружеството.

-Изменението на МСС 34 пояснява, че общата сума на активите и пасивите по сегменти се представя в междинния финансов отчет, в случай че тази информация се предоставя регулярно на лицата, отговорни за вземане на оперативни решения, и тя се е променила съществено в сравнение с оповестената информация в последния годишен финансов отчет. Посоченото изменение няма влияние върху финансовия отчет на Дружеството.


  1. Каталог: download -> VPLOD
   download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
   VPLOD -> Отчет 30 юни 2016 г. Пояснения към финансовия отчет
   VPLOD -> Отчет „ Варна плод" ад 31 декември 2016 г. Предмет на дейност Основната дейност на „Варна плод"
   VPLOD -> Отчет пояснения 30 септември 2015 г. Пояснения към финансовия отчет
   VPLOD -> Отчет Варна плод ад 31 декември 2017 г. Пояснения към междинния индивидуален съкратен финансов отчет
   VPLOD -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
   VPLOD -> Доклад за дейността към 31. 12. 2016 година
   VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2010 година
   VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2011 година


   Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница