Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустрйствотостраница1/21
Дата30.09.2017
Размер3.06 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРЙСТВОТО

КЪМ 31.12.2015 г.
Съдържание

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период……………………………………………………………………………………………………..…стр. 3


ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2015г. ……………………………………..…стр. 6
ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките……………………………………………..……..……….....стр. 10
ІV. Преглед на изпълнение на програмите ……………………………………….……………………...стр. 24
1. Програма 2100.01.01…………….………………………………………………….…………………...стр. 24
2. Програма 2100.01.02………………………………………………………………………...………..…стр. 49
3. Програма 2100.02.01.…………………………………………………………………..……………..…стр. 52
4. Програма 2100.02.02………………………………………………………………………….………....стр. 60
5. Програма 2100.03.01………………………………………………………..…………………………...стр. 77
6. Програма 2100.03.02…………………………………………………………………………………….стр. 84
7. Програма 2100.04.01………………………………………………………………………….………....стр. 92
8. Програма 2100.04.02………………………………………………………………………….………....стр. 99
9. Програма 2100.05.00………………………………………………………………………….………..стр. 102


І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:


2100.01.00 „ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА“

Програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

Дирекциите, които изпълняват дейности в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”

Главна дирекция „ Програмиране на регионалното развитие“

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“Програма 2100.01.02 “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”

Дирекциите, които изпълняват дейности в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“2100.02.00 „ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА“

Програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“Програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“


2100.03.00 „ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО“

Програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

Агенция по геодезия, картография и кадастър2100.04.00 ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ПОЛИТИКИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МРРБ

Програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Държавна собственост“

Дирекция „Концесии“

Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“Програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

Дирекцията, която участва в изпълнението на програмата е:

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“Програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Инспекторат

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция „Инспекторат“

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Сигурност“

Дирекция „Информационни и комуникационни системи“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Тел: (02) 9405 517


Политически кабинетИнспекторат
Финансови контрольори
Дирекция „Вътрешен одит“
Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел


Заместник министър
Тел: (02) 9405 528/529


Главен секретар
Тел: (02) 9405 576


 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Тел: (02) 988 17 51


Дирекция "Финансово-стопански дейности”
Тел: (02) 9405 520


Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" Тел: (02) 9405 411

Дирекция "Правна"
Тел: (02) 9405 443


Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно- териториално устройство”
Тел: (02) 9405 506


Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"
Тел: (02) 9405 512


Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Тел: (02) 9405 487


Дирекция "Сигурност"
Тел: (02) 9405 305


Дирекция "Концесии"
Тел.(02) 9405 317


Дирекция "Обществени поръчки"
Тел: (02) 9405 478


Дирекция "Водоснабдяване и канализация"
Тел.(02) 9405 489


Дирекция "Информационни и комуикационни системи"
Тел.(02) 9405 355


Дирекция "Държавна собственост”
Тел: (02) 9405 353


Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“
Тел. (02) 9405 479


Дирекция „Благоустройство и геозащита”
Тел. (02) 9405 514

Дирекция „Технически правила и норми”
Тел. (02) 9405 387

Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия”
Тел. (02) 9405 396


 

Дирекция „Жилищна политика”
Тел.(02) 9405 417


 

Дирекция " Устройство на територията и национална експертиза"
Тел: (02) 9405 301


 


АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА

Агенция "Пътна инфраструктура"
Тел.: (02) 9173 248


Дирекция за национален строителен контрол

Тел.:(02) 9159 137

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Тел.:(02) 818 83 83

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“

Тел.: (02) 4243933


Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, дейността на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

С Постановление № № 388 от 10.12.2014 г. на Министерския съвет, обн. ДВ. бр.102 от 12 декември 2014 г., е приет Устройствения правилник на МРРБ, съгласно който в структурата на министерството, като второстепенни разпоредители с бюджет стават Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).
ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2015 г .
 • Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2015 год. и Постановление № 8 на МС от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Заповед № РД-02-14-145/28.01.2015 г. на министъра на регионалното развитие са утвърдени приходи в размер на 271 095 500 лв.

По Уточнен план към 31.12.2015 г. на МРРБ собствените приходи са в размер на 271 095 500 лв., а са отчетени 284 452 174 лв. или 104,92 % спрямо уточнения план. Изпълнението на приходите към 31.12.2015 г. е както следва:

 • Приходи и доходи от собственост 2 825 679 лв.

 • Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 888 376 лв.

 • Приходи от наеми на имущество и земя 1 937 028 лв.

 • Приходи от лихви по текущи банкови сметки и дивиденти 275 лв.
 • Държавни такси 276 990 137 лв.

Средствата, които се отчитат в тази точка са събраните приходи от:

 • Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 206 359 000 лв. - по чл. 25 от Тарифата на таксике за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация и по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна регистрация от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“;

 • Други такси по тарифата в размер на 49 081 965 лв. реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища;

 • Приходи от други такси по Тарифа за таксите, се събират по чл. 1 - чл. 8 от Тарифата за таксите водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация; по чл. 11 - чл. 17 по Тарифата за таксите се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация; по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя; по чл. 24 по Тарифата за таксите за изготвяне и издаване на удостоверения и други документи.

 • Такси по Тарифа 14 - обслужване на граждани, ведомства и общини с информация за недвижимите имоти от кадастралната карта и кадастралните регистри за извършване на сделки, осигуряване на кадастрална, геодезическа и картографска информация за нуждите на строителството и инвестиционното проектиране, регистрация на правоспособни лица – 15 349 548 лв.;
 • Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 1 554 867 лв.

Средствата са формирани от санкции и неустойки по договори за концесия на морски плажове и наеми на морски плажове. Отчетени са наказателни лихви за забавени плащания по Тарифата за таксите, които се събират от Агенция “Пътна инфраструктура за крайпътни обекти и рекламни съоръжения, а също и внесените суми по наказателни постановления, с които от органите на ДНСК са наложени глоби или имуществени санкции на нарушители на ЗУТ.


 • Други приходи   466 596 лв.

Отчетените средства са формирани основно от реализирани курсови разлики 12 490 лв.; Застрахователни обезщетения за ДМА – 401 544 лв. - получени от застрахователни компании за нанесени вреди на пътни съоръжения; Получени други застрахователни обезщетения – 121 606 лв. за нанесени вреди на еластични предпазни огради; От други неданъчни приходи – 256 275 лв. - приходи от продажба на тръжни документи; от крайпътни насаждения; от вторични суровини и дървен материал; приходи по наказателни постановления; приходи по съдебни дела; приходи от такси по ЗДОИ и др.


 • Внесен ДДС и други данъци върху продажбите /-/ 2 792 249 лв.

 • Внесен ДДС /-/ 2 588 924 лв.

 • Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) /-/ 203 325 лв.

За отчетния период е внесен данък добавена стойност от начислен данък по фактури за концесионни възнаграждения , за наеми на плажове, наеми на ведомствени обекти и за информационни услуги.


 • Приходи от концесии 5 396 616 лв.

Приходите от концесии постъпват по бюджета на МРРБ на основание чл. 81, ал.1 от Закона за концесиите. Съгласно чл. 22 а от Закона за устройство на черноморското крайбрежие приходите от концесионна дейност се разпределят като 50 % от сумата на концесионното плащане се превежда по бюджета на общината, на чиято територия се намира съответния плаж и 10 % се превежда по бюджета на областта, на чиято територия се намира плажа.


 • Постъпления от продажба на нефинансови активи 9 081 лв.
 • Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина 1 447 лв.

През м. Юни 2015 г. по валутната бюджетна сметка на АГКК е постъпила сума в размер на 1 447 лв. от разпределен членски внос от международна организация "ЕВРОГЕОГРАФИКС".
Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета


ПРИХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

Общо приходи:

271 095 500

271 095 500

284 452 174

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

271 095 500

271 095 500

284 452 174

Приходи и доходи от собственост

2 402 300

2 402 300

2 825 679

Държавни такси

262 254 200

262 254 200

276 990 137

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 939 000

2 939 000

1 554 867

Приходи от концесии

4 950 000

4 950 000

5 396 616

Постъпления от продажба на нефинансови активи

 

 

9 081

Други

1 050 000

1 050 000

466 596

Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-2 500 000

-2 500 000

-2 792 249

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

 

1 447

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница