Отчет за периода от 1 януари до 30 септември 2014 година Консолидираният междинен финансов отчет за периода завършващ на 30 септември 2014 г от страница 1 до 54 страница е одобрен и подписан от името на „инфра холдинг ад отстраница1/14
Дата15.10.2018
Размер1.43 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД

КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТЗа периода от 1 януари до 30 септември 2014 година

Консолидираният междинен финансов отчет за периода завършващ на 30 септември 2014 г. от страница 1 до 54 страница е одобрен и подписан от името на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД от:

Прокурист: Съставител:

Татяна Христова

/Явор Хайтов/ /Фисконсултинг ООД/

___________________ __________________


София, 17 октомври 2014 г.


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 6

ІІ. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИЯ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ПРИЛОЖЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ 10

III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ СТАТИИТЕ НА КОНСОЛИДИРАНИЯ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 32

IV. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ 43V.Финансови показатели................................................................................................................54

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯНаименование на Групата: „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД

Съвет на директорите:
Председател и изпълнителен член: Антон Василев Божков
Членове: Благой Любенов Милушев

Татяна Христива Димитрова
Прокурист: Явор Илиев Хайтов
Съставител: „Фисконсултинг” ООД, представлявано от Татяна Христова
Юристи: Иво Константинов Иванчев
Държава на регистрация на Групата: България
Седалище и адрес на регистрация: гр.София, район Витоша, ул. „Майстор Алекси Рилец” № 38
Място на офис или извършване на стопанска дейност: ул. „Майстор Алекси Рилец” № 38
Обслужващи банки:

Първа инвестиционна банка АД

УниКредит Булбанк АД

Общинска банка АД

Интернешанъл Асет Банк АД
Финансовият отчет е консолидиран междинен отчет към 30 септември 2014г. на дружеството-майка ИНФРА ХОЛДИНГ АД и дъщерните му дружества – Артескос 98 АД (с дъщерното му предприятие Артескос АД), Витех Строй ЕООД и Инфра Билдинг ООД с дъщерните му дружества – Инфра Минералс ЕООД, Инфра Актив ЕООД, Инфра Имоти ЕООД, Инфра Рейулейс ЕООД, Инфра Сейф Роудс ЕООД, Инфра Агуа Еко ЕООД и Инфра Роудс ЕООД, Сдружение Инфра ГБС Монтана 2013 и Сдружение Благоустройство Враца. Мегалинк АД и ПСТ Виктория ООД – дъщерно дружество на Инфра Минералс ЕООД са включени в консолидирания междинен финансов отчет за периода до загубата на контрол над дружествата, съответно 25.09.2014г. и 09.07.2014г. Всички дружества от Групата, включени в консолидирания финансов отчет са регистрирани в Р България.
През текущия период е придобит контрол над Сдружение Благоустройство Враца и Сдружение Инфра ГБС Монтана 2013.

В консолидирания финансов отчет не е включен отчета на дъщерното дружество на Инфра Холдинг АД, ЛВЗ-ЕАД –Русе, поради загубен контрол във връзка с открито производство по несъстоятелност с Решение №196 от 06.07.2012г. на Окръжен съд-Русе. С Решение № 108 от 13.06.2013 г. по търг. дело № 335/2011 на Окръжен съд – гр. Русе, на основание чл. 710 във връзка с чл. 711 от Търговския закон /ТЗ/, е обявил в несъстоятелност „Локомотивен и вагонен завод” ЕАД, гр. Русе, ЕИК 121207754.

В консолидирания отчет от 2012г. не се включва и Завод за стоманобетонови конструкции и изделия ЕООД, поради това, че Инфра Холдинг АД е загубил контрол над Завод за стоманобетонови конструкции и изделия ЕООД от 27.01.2012г. и дъщерното му предприятие Конкрийт Слийпър Консорциум Фосло–Германия-България. Към 31.12.2011г. Инфра Холдинг АД е загубил контрола над финансовата и оперативна политика на„Национален изследователски институт по транспорт” – дъщерно дружество на „Мегалинк” ЕАД /дружество от Групата до 25.09.2014г./.
Предмет на дейност и основни дейности на дружествата от Групата:

ИНФРА ХОЛДИНГ АД

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, придобиване, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, придобиване, управление и продажба на облигации, капитален и среден ремонт, производство на резервни части, възли и агрегати за подвижния железопътен състав и специализирана железопътна техника, строителство, ремонт и поддръжка на релси и релсови звена на обръщателни механизми и автомати за трамвайни стрелки, полагане на релсов път, изработка и монтаж на връзки и преходни елементи за ж. п. път, пътни съоръжения, проектиране, научно- изследователска и инженерингова дейност, извършване на всякаква друга производствена или търговска дейност, незабранена от закона.


ИНФРА БИЛДИНГ ЕООД

Ввътрешна и външна търговия, предприемачество, маркетинг, инженерингова дейност, представителство и агентство, консултантски услуги по мениджмънт, право, търговия, счетоводство и финансови въпроси, рекламна дейност и информационно обслужване, придобиване, отчуждаване и разпореждане с движими и недвижими вещи и вещни права, строителство и проектиране и извършване на всякаква друга производствена или търговска дейност, незабранена от закона.


ИНФРА МИНЕРАЛС ЕООД

Добив на инертни материали, експлоатация на кариери и находища на инертни материали, външно и вътрешнотърговска дейност /внос, износ и реекспорт/, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и дейност в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон


ИНФРА АКТИВ ЕООД

Придобиване, управление и разпореждане с движими и недвижими вещи и вещни права, лизингова дейност, транспортна и спедиторска деийност, консултански услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.


ИНФРА ИМОТИ ЕООД

Придобиване и разпореждане, стопанисване, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, посредническа и консултанска дейност и всяка дейнoст незабранена от закона.


ИНФРА РЕЙУЕЛС ЕООД

Ново строителство на железен път, ремонт и поддържане на релсов път, контактни мрежи, доставка стрелки и релси; строителство и поддръжка на жп съоръжения, жп мостове ( в това число стоманени), подлези, надлези, подпорни стени, гари и гарови съоръжения, обръщателни маханизми и автомати; строителство на трамвайни, тролейни линии и метрополитен; научно изследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари, всяка друга дейност незабранена от закона.ИНФРА СЕЙФ РОУДС ЕООД

Проектиране, изграждане и поддържане на светофарни уредби, проектиране, производство и монтаж на пътни знаци и всякакви други средства, осигуряващи организацията и безопасносността на движението; полагане на хоризонтална пътна маркировка строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструкторите около тях; научно изследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари, всяка друга дейност незабранена от закона.


ИНФРА АГУА ЕКО ЕООД

Изграждане и поддържане на газопроводни, водопроводни и канализационни системи и съоръжения; инженеринг и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води; проектиране и строителство на инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци, изграждане на депа за твърди отпадъци, изграждане и поддържане на всички видове сгради и съоръжения към тях, строителство, градски комуникации и инфраструкторите около тях, производство на всички видове инертни материали и изделия от тях, научно изследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари, всяка друга дейност незабранена от закон.


ИНФРА РОУДС ЕООД

Строителство, ремонт, поддържане и зимно поддържане на всички видове пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях; строителство, реконструкция и ремонт на мостове, мостови съоръжения; научно изследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари, всяка друга дейност незабранена от закона.


МЕГАЛИНК ЕАД

Транспортна и спедиторска дейност, консултантска, инженерингова, маркетингова, лизингова и информационна дейност. Дружеството не е осъществявало дейност по занятие през 2013г. и текущия период.


ПСТ Виктория ООД

Вътрешна и външна търговия, предприемачество, маркетинг, инженерингова дейност, представителство и агентство, консултантски услуги по мениджмънт, право, търговия, счетоводство и финансови въпроси, рекламна дейност и информационно обслужване, придобиване, отчуждаване и разпореждане с движими и недвижими вещи и вещни права, дейност, незабранена от закона.


Артескос АД

Основната му дейност е свързана с добив и производство на инертни материали.


Артескос-98 АД

Основната му дейност е свързана с добив и производство на инертни материали.


Витех Строй ЕООД

Строеж на недвижими имоти с цел продажба, търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество, консултантска дейност, както и всяка друга дейност незабранена със закон.


Сдружение Инфра ГБС Монтана 2013

Строително монтажни работи в района на град Монтана


Сдружение Благоустройство Враца

Строително монтажни работи в района на град Враца

Изграждане на детска и спортна площадка в ж.к. Медковец, град Враца.

Изграждане на детска и спортна площадка в ж.к. Дъбника, град Враца.


Дата на финансовия отчет: 30.09.2014 г.
Текущ период: периода започващ на 01.01.2014 г. и завършващ на 30.09.2014 г.
Предходен период: периода започващ на 01.01.2013 г. и завършващ на 30.09.2013 г., а за Консолидирания отчет за финансовото състояние - 31.12.2013г.
Дата на одобрение за публикуване: 17.10.2014г.

Орган одобрил отчета за публикуване: Съвет на директорите, чрез решение вписано в протокол № 14от дата 18.10.2014 г.
Структура на капитала

Основен /записан/ капитал в лева на дружеството-майка

Акционер

30.09.2014 г. 
 

Брой акции

Стойност

Платени

% Дял
Васил Крумов Божков

10 633 290

10 633 290

15 633 290

27%
Урбаника пропъртис ЕАД

12 446 318

12 446 318

11 167 318

21%
Мъркюри инвестмънтс

5 773 642

5 773 642

6 981 442

12%
Вабо 2005 ЕООД

7 686 000

7 786 000

8 466 000

15 %
Стил Инженеринг 2000 АД

3 973 000

3 973 000

3 973 000

7%
Други

17 850 713

17 850 713

10 862 913

18%
Общо:

58 362 963

58 362 963

58 362 963

100%

Регулаторна рамка

Съгласно законовите изисквания консолидирания финансов отчет ще се публикува в Комисията за финансов надзор, Българска фондова Борса – София АД и ще се оповести на Обществеността.


Каталог: uploads -> assets
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
assets -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
assets -> Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и е
assets -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
assets -> Vous avez la possibilité de vous inscrire aux examens du delf et du dalf et du delf juniors sans vous déplacer
assets -> Джерман – софия”ад документ за предлаганите ценни книжа част III от проспекта за първично


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница