П л а н за управление при кризи в следствие на терористична дейностДата08.09.2017
Размер60.78 Kb.
#29772
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ”СВ. ПАИСИЙ

ХИЛЕНДАРСКИ” гр. СЛИВО ПОЛЕ, бул. “БЪЛГАРИЯ” № 15

общ. СЛИВО ПОЛЕ, област РУСЕНСКА, тел. : 081312287

e-mail: sou_slivopole@abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
П Л А Н

ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ В СЛЕДСТВИЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ
при СУ „Св.Паисий Хилендарски” – гр. Сливо поле,

общ. Сливо поле, обл. Русе

2016/2017 учебна година

`І Цел на плана


1. Основна цел на плана:

1.1. Защита живота и здравето на учениците, учителите, помощен персонал и пребиваващите лица на територията на СУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Сливо поле.

1.2. Опазване на околната среда и имуществото около и в училището.

1.3. Набелязване на превантивни мерки за недопускане, предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици от терористичния акт. Организиране и координиране на дейностите по защитата.


2. Задължителни условия за изпълнение при въвеждане в действие:

2.1. Да не се поставя в опасност живота и здравето на ученици, учители, помощен персонал и пребиваващи лица, взети за заложници при терористичен акт.

2.2. Да не се поставя в опасност живота и здравето на служители, участващи в предотвратяването, ограничаването и прекратяването на терористичния акт.

2.3. Да се запази целостта на сградата и оборудването в нея.ІІ Същност на понятието тероризъм
1. Тероризмът е всяко поведение, при което се използва насилие или заплахи за насилие към постигане на политическа цел.

2. Комплекс от рискове свързани с: държавността, етническото и религиозно противопоставяне, високо ниво на организирана престъпност и корупция, нелегален трафик на оръжие, наркотици хора и други.

3. Терористичните действия са детайлно планирани и се извършват от организации с различен конспиративен ред или конспиративна клетъчна структура.

ІІІ Рискови фактори. Създаване предпоставка за терористична заплаха.
1. Непрекъснато увеличаване на трафика на транзитно преминаващи през областта граждани и такива търсещи убежище.

2. Наличие на краен национализъм, етнически противоречия, социално – икономически проблеми и нерешени въпроси на държавността.

3. Наличие на компактни общности с нисък социален статус и активизиране на публичните дискусии за ролята на религиите, като спечелване на отделни лица или определена кауза.


ІV Последици от терористични актове и действия за училището
1.Емоционално въздействие, подбуждане на страх, силен стрес, паника.

2. Човешки жертви и пострадали /деца/, персонал при използване на взривно устройство, токсични химични вещества, задушливи вещества на бактериална зараза.

3. Материални щети в големи размери.

4. Вероятни пожари, последица от терористична дейност.

5. Повреди по инфраструктурата и съоръженията в сградата.

6. Повреди в комуникационната система.

7. Затрудняване или спиране на учебната дейност.

8. Вземане на заложници като най – тежка обстановка при терористични актове в училището.V Мерки за предотвратяване или намаляване на риска от терористични актове и действия

Превантивни организационни и охранителни мерки.

1. Комплекс от мероприятия, целящи намаляване риска от терористични актове и действия и недопускане извършването на територията на училището.

2. Насърчаване на училищния персонал за поддържане на повишена бдителност към подозрителни действия и докладването им: превозни средства около училището, съмнителни лица в и около училищните сгради, наличие на съмнителни пакети в училище или периметъра. Дежурните учители и възпитатели да сигнализират незабавно на директора или на най- близкото поделение на МВР – РУП град Сливо поле в случай на гореизброените обстоятелства.

3. Извършване на задължителна проверка самоличността на лица посещаващи училището, включително и тези, които търсят достъп до услуги, алармени и комуникационни системи, техническо обслужване и свързаните с тях места /отопление, климатизация, комунални услуги, електричество, вода, телефон. Да не се разрешава достъп на лица, които не могат да бъдат проверени и без потвърдена ангажираност относно пребиваването им в и около училището.

4. Не се приемат неадресирани или съмнителни пакети, пратки писма, като се извършва внимателна проверка на същите, както и на преносителите им.

5. Актуализиране на инструкции и документи, регламентиращи реда и пропускателния режим.

6. Оценка на мерките за сигурност на училищния транспорт.

7. Наличие на напитки и храни, в случай, че се наложи учениците и училищният персонал да бъдат задържани в училище след часовете.

8. Оценка на училищното медицинско осигуряване. Спешни медицински консумативи и оказване на първа помощ.

9. Уточнени са процедурите за аварийна комуникация с родителите.

10. Практически тренировки и обучение на персонала / минимум два пъти в годината/ с цел намаляване на последиците от терористични актове и действия.


Мерки за защита

1. Основни групи

1.1. Взривни устройства или заплаха за използването на такива.

1.2. Средства за физическо или психологическо поразяване на много хора.

1.3. Кибертероризъм – блокиране на достъпа до мрежи или определени сайтове.

1.4. Активен стрелец – въоръжено лице, прилагащо смъртоносна сила спрямо други лица.

2. Действия на ръководството и персонала на учебното заведение при получен сигнал за взривно устройство или друго терористично действие / съгласно приложение №1 /

2.1.Приелият обаждането, следва да зададе въпросите от приложението.

2.2. Да запише точното време и дата на приетото обаждане.

2.3. Да се запише какво точно е произнесено и от кого. Какви заплахи са отправени и какви инструкции са дадени от извършителя.

2.4. Да се опита да запомни, дали лицето говори с акцент, местен диалект, има ли затруднения в говора.

2.5. Приелият обаждането служител, незабавно да уведоми директора и незабавно да сигнализира близкото поделение на МВР – РУП град Сливо поле или на тел. 112 кога, къде и какво ще бъде извършено.

2.6. Служителят да не се опитва да предотврати сам терористичния акт, защото е възможно да стане жертва или да затрудни работата на специалистите.

VІІ Разпореждания от компетентните органи за последващи действия, които трябва да бъдат стриктно изпълнявани от училищния щаб


  1. При заплаха за поставено взривно устройство

1.1. Незабавна евакуация на учениците без да се всява паника сред тях. Не им се обяснява за поставеното взривно устройство. /ЕВАКУАЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА КАТО УЧЕБНА ТРЕНИРОВКА/

1.2. Учениците се извеждат извън територията на учебното заведени./пред читалището в централната част на селото/. Изпълняват се разпорежданията на полицейските органи.

1.3. Проверка от класните ръководители за наличността на децата и брой отсъстващи ученици за деня по уважителни причини с оглед осъществяване на последващи оперативно – издирвателни мероприятия.

1.4. Оказване на медицинска или психологическа помощ при необходимост.2. Действия при задействано взривно устройство

2.1. При пострадали мед. служител и обучените лица отговарящи за здравето на учениците и персонала оказват първа помощ и сигнализират в бърза помощ гр. Сливо поле или на тел. 112.

2.2. Незабавно се извършва евакуация на оцелели и пострадали.

2.3. Предприемат се действия от щаба за намаляване на неблагоприятните последици от терористичното действие.3. При терористичен акт с вземане на заложници

3.1. Ако има възможност служител или ученик извършва оповестяването на тел. 112 или на дежурния тел. В РУП – град Сливо поле.

3.2. Безпрекословно изпълнение разпорежданията на терористите до приключване и решаване на проблема и действия съгласно приложение №2.

3.3. При възможност на учител или ученик се подава допълнителна информация към спасителните екипи и компетентните институции.4. При данни за терористична употреба на химически, биологични агенти и или радиоактивни и ядрени материали.

4.1. При невъзможност за незабавна евакуация се изпълняват мерките предвидени в плановете за защита от химическо или радиоактивно замърсяване.4.2. Незабавно се раздават на децата и персонала индивидуални средства за защита.

5. Действия при активен стрелец – приложение №3

6. Действия в случай, че е забелязан съмнителен изоставен багаж или предмет. Спазват се инструкциите в приложение №4


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница