П р о е к т з а с т а ч н о с п о р а з у м е н и еДата02.01.2018
Размер77.89 Kb.

П Р О Е К Т

З А

С Т А Ч Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
Днес, ....................2011 г. по покана на Изпълнителния директор на “Холдинг БДЖ” ЕАД с писмо изх. № ..............2011 г. се проведе среща между ръководствата на “Холдинг БДЖ” ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД“, “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД от една страна и ръководствата на синдикалните организации - страна по КТД и стачните комитети в “Холдинг БДЖ” ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД“, “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, във връзка с възникнал колективен трудов спор по предявени искания по чл. 3 от ЗУКТС , внесени с писма с изх. № № 78, 79 и 80 /18.10.2010 г. (вх. № № 34-00-624,625 и 626/18.10.2010 г.), като страните:
Холдинг БДЖ” ЕАД, представлявано от Изпълнителния директор инж.Пенчо Попов

БДЖ – Товарни превози” ЕООД“, представлявано от Управителите инж.Георги Друмев и Александър Митрев

БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, представлявано от Управителите инж. Георги Иванов и Георги Панчев, в качеството им на Работодател,


И

КНСБ:СЖБ, представлявано от инж.Петър Бунев

СТСБ, представлявано от Екатерина Йорданова
КТ “Подкрепа”:НЖС “Подкрепа”, представлявано от инж.Божидар Тасев

ФТР “Подкрепа”, представлявано от Розен Зарков
в качеството им на представители на работниците и служителите,

и стачните комитети:Холдинг БДЖ” ЕАД

БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

БДЖ - Товарни превози” ЕООД


Владимир Генадиев Колев Бойко Николов Тудаков Любомир Радев Милков Валери Петров Димитров Сашо Цветанов Алексов

Ангел Стоименов Игнатов

Дечко Любенов Гърков

Кристиан Константинов Константинов

Георги Димитров Георгиев
Гочо Тилев Гочев

Венцислав Василев Стоилов Лиляна Стоянова Занева

Иван Костадинов Стоянов

на основание общите стачни искания и проведените преговори в периода 25.10.2010 г. – 11.02.2011 г., водени от желанието за постигането на разбирателство и взаимоизгодни решения по възникналия колективен трудов спор, водени от разбирането за обществената значимост на ефективните стачни действия и техния ефект върху предоставянето на социалния ангажимент на БДЖ по транспортното обслужване на населението и в търсене на диалог за преодоляване на последствията от тези действия и за двете страни,СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


 1. Работодателят поема задължението и гарантира изплащането пълния размер на трудовите възнаграждения на работниците и служителите в договорените срокове.

 2. Работодателят поема задължението до края на 2011 г. да изплаща дължимата за 2009 г. социална сума за ползване на повече от половината от полагащия се платен годишен отпуск на работниците и служителите, съгласно КТД 2009, в размер на 100лв., като разход по престой и почивка в почивните бази на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

 3. Работодателят поема задължението да извършва оптимизацията на персонала в “Холдинг БДЖ” ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД“, “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД като:

  1. Изпълнява Плана за оптимизация на персонала в следния вид:

Дейност/Персонал

Брой

работници/

служители


Мерки


План 2011Колетна дейност


200

Пренасочване на персонала към дружество за съвместна дейност

Охранителна дейност


150


Пренасочване на персонала към дружество за съвместна дейност

Пенсионери


250


Закриване на длъжности, пренасочване и съвместяване на функции

Персонал по почистване


325

Пренасочване към външна фирма за почистване


Естествено

текучество;

Програма за доброволно напускане

350


16% годишно: закриване на длъжности и функции, съвместяване, прекратяване на трудовото правоотношение срещу договорено обезщетение

Надщатен персонал

190

Пренасочване, преквалификация


Общо за 2011:


1000*

* Оптимизирането на персонала с 1000д. ще бъде извършено от общо 1465бр. в различните категории и дейности за оптимизация, при успешна реализация на проектите за създаване на съвместни дружества


План 2012


1000

*Прогноза за дейностите и вида персонал за оптимизация може да се направи към септември 2011 и да се проведе обсъждане в края на 2011г.


План 2013


400

Обсъждане структурата на персонала за оптимизиране ще се извърши в края на 2012г.


План 2014


400

Обсъждане структурата на персонала за оптимизиране ще се извърши в края на 2013г.

3.2. Прилага следните мерки за ефективно управление процеса на оптимизацията:

 • Закриване, съвместяване или преразпределяне на длъжности и функции при освобождаване на длъжности поради пенсиониране и естествено текучество;

 • Пренасочване на вътрешни ресурси на свободни длъжности в дружествата;

 • Преквалификация и пренасочване на вътрешни ресурси в дружествата;

 • Рестрикция и контрол на външните назначения в дружествата от Холдинга;

 • Пренасочване на персонал от структурни звена към други дейности: охранителна дейност, почистване и др.;

 • Изнасяне на дейности към дружества за съвместна дейност: колетна дейност, почистване, охранителна дейност;

 • Прекратяване на трудовите правоотношения срещу договорено обезщетение;

 • Предсрочно пенсиониране срещу договорено обезщетение (до 1 година преди придобиване на право за пенсиониране): между 6 и 9 месечни БТВ;

 • Пренасочване към външни работодатели чрез съвместни програми с Агенция по заетостта, консултантски компании и директен контакт с организации, наемащи нови служители.

3.3. Разработва и прилага следните Програми за социална адаптация при оптимизация на персонала: • Програма за професионална адаптация, която включва обучение и преквалификация на работници и служители за вътрешно пренасочване, съвмествяне на друга длъжност или функции, преназначаване, пренасочване към външен работодател, изцяло за сметка на Работодателя.

 • Програма за доброволно напускане, която предвижда прекратяване на трудовото правоотношение с работника или служителя срещу социален пакет, включващ обезщетение, предвидено по КТ и КТД, надграждащо обучение, квалификация, преквалификация, пренасочване към външен работодател.

 • Програма за пренасочване, вкрючваща пренасочване на работници и служители /индивидуално и структурни звена по дейност/ към външен работодател, включително създаване на автобиография, психологическа и професионална кариерна консултация, търсене на нов работодател според профила, преквалификация и обучение, където това е необходимо, независимо от нивото на квалификация.


4. Работодателят поема ангажимент да положи всички усилия по осигуряване финансирането на предоставяната транспортна услуга на населението, като изиска изплащане на субсидията по Договора за обществена услуга между дружество „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и Българската държава в пълния й размер от 170млн.лв.

5. С предоставения на „Холдинг БДЖ” ЕАД държавно гарантиран заем от 140млн.лв., представляващ мостово финансиране, предхождащо заема от Световна банка, Българското правителство поема ангажимент за финансово стабилизиране и оздравяване на Холдинга, като с тези средства се извърши увеличаване на капитала на Дружеството.
Настоящият проект за стачно споразумение влиза в сила след одобрение от Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД и Министъра на транспорта, съобщенията и информационните технологии.

Страните изразяват удовлетворение от изготвения Проект за споразумение и декларират, че той отговаря на интересите им и е постигнато в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на всяка от тях.

Споразумението е изготвено в два еднакви екземпляра, по един за всяка страна и подлежи на съвместно оповестяване пред работниците и служителите и пред обществеността.
ДОГОВАРЯЩИ СТРАНИ:
СИНДИКАТИ: РАБОТОДАТЕЛИ:

СЖБ:
...........................................................

ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД:
..................................................................

(инж. П. Бунев)

(инж. П. Попов)

СТСБ:

БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД:


.……..……………...................................


..................................................................(инж. С.Алексов)

(инж. Георги Друмев)

СЛПБ:……………………................................................................................................ (Александър Митрев)

(Й. Манов)
НЖС “ПОДКРЕПА”:БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ”ЕООД:

.……..…………….....................................................................................................(инж. Б. Тасев)

(инж. Георги Иванов)

ФТР “ПОДКРЕПА”:
……………………....................................................................................................

(Георги Панчев)(Р. Зарков)

СТАЧНИ КОМИТЕТИ:


ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД

БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

Владимир Колев .....................................


Бойко Тудаков .........................................
Любомир Милков ...................................
Валери Димитров ...................................
Сашо Алексов ..........................................

Гочо Гочев ..................................................

Венцислав Стоилов ...................................
Лиляна Занева ...........................................

Иван Стоянов .............................................


БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООДАнгел Игнатов ........................................


Дечко Гърков ..........................................
Кристиан Константинов ................................
Георги Георгиев .............................................

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница