Правилата, по които потребителя общува с Операционната система на компютъра се нарича а/ Програмен език б/ Интерфейс в/ Медиа информация г/ КомуникацияДата25.06.2017
Размер137.54 Kb.
#24552
ТипПравила
ЗИП ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ИЗХОДНО НИВО 5 КЛАС


 1. Правилата , по които потребителя общува с Операционната система на компютъра се нарича

а/ Програмен език

б/ Интерфейс

в/ Медиа информация

г/ Комуникация 1. Работното поле на ОС Windows се нарича:

а/ Монитор

б/ Екран


в/ Desktop

г/ Микроскоп 1. Графичните редактори са програми, които служат за:

а/ Създаване, обработка, съхраняване и отпечатване на изображения

б/ Създаване, обработка, съхраняване и отпечатване на текст

в/ Създаване, обработка, съхраняване и отпечатване на диаграми

г/ Създаване, обработка, съхраняване и отпечатване на реклами 1. Инструментът Rounded Rectangle изчертава:

а/ Правоъгълник

б/ Правоъгълник със заоблени краища

в/ Квадрат

г/ Многоъгълник 1. Лентата с менюта е разположена:

а/ Най – долу в прозореца и е съставена от цветни кутийки

б/ В лявата част на прозореца и е съставена от икони

в/ В дясната част на прозореца и е съставена от икони

г/ Под заглавието на прозореца и е съставена от думи 1. Операцията копиране :

а/ Създава едно копие на селекцията в работното поле

б/ Създава три копия на селекцията в работното поле

в/ Създава две копия на селекцията в работното поле

г/ Създава едно копие на селекцията в кутията за копия.


7. Устройството за възпроизвеждане на звук е:

а/ Тонколона

б/ Клавиатура

в/ Мишка


г/ Микрофон

8. Програмата за създаване на свой звукозапис е:

а/ Paint

б/ MS Word

в/ MS Excel

г/ Sound Recorder


9. С коя програма се извършва съхраняване на текстов документ, създаден с MS Word doc.

а/ Open


б/ Paste

в/ Save


г/ Cut

10. С коя двойка команди се извършва операцията преместване на маркиран текст

а/ Paste/ Copy

б/ Cut / Paste

в/ Copy / Rename

г/ Open / Save

11. С натискане на кой клавиш се изтрива текст?

а/ Delete

б/ Esc

в/ Alt


г/ Shift

12. Представяне на информация пред публика става

а/ Филм

б/ Диаграмав/ Презентация

г/ Фотографии.

13. Свързани един с друг компютрите образуват

а/ Компютърна връзка

б/ Компютърна мрежа

в/ Компютърна локация

г/ Компютърна анимация

14. GOOGLE e

а/ Търсачка в Интернет

б/ Програма в Операционна система

в/ Драйвър

г/ Интерфейс в Windows XP


15.. WWW e:

а/ Обмен на информацията между компютри

б/ Формула от Excel

в/ Контрол на Операционна система

г/ Електронна поща

ЗИП ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ИЗХОДНО НИВО 6 КЛАС


 1. Байт е:

а/ Мерна единица за дължина

б/ Мерна единица за обем

в/ Мерна единица за обем на данни

г/ Мерна единица за площ 1. Файловата система на OS Windows e

а/ Йерархична

б/ Архаична

в/ Разклонена

г/ Локализирана 1. Един килобайт е равен на:

а/ 950 байта

б/ 980 байта

в/ 1000 байта

г/ 1024 байта
 1. Кое разширение е презентация

а/ bmp

б/ ppt


в/ rar

г/ gif 1. Преместването на файл от едно място на друго се осъществява с двойката клавиши:

а/ Cut / Paste

б/ Copy / Paste

в/ Cut / Rename

г/ Open / Save 1. Преименуване на файл се извършва с:

а/ File / Rename

б/ Open / Paste

в/ File / New

г/ File / Save 1. Един гигабайт е по-голям от един мегабайт:

а/ 1000 пъти

б/ 1024 пъти

в/ 1000000 пъти

г/ 100 пъти
 1. Опитваме се да копираме файл Mars.jpeg в папка, в която има Mars.bmp . Ще позволи ли Операционната система такова копиране?

а/ да

б/ не 1. За да променим типа на област от маркирани клетки:

а/ Щракваме с десен бутон на мишката върху коя да е маркирана клетка Format cellsи по познат начин от Category с двойно щракване избираме предпочитание

б/ В Edit избираме Redo

в/ Във Format cells натискаме Shift

г/ Не може да се променя типът на клетките 1. Вмъкване на художествен надпис в текст се извършва:

а/ Percentage

б/ Word Art

в/ Auto Shapes

г/ Line 1. В MS Power point командата Slide Show е :

а/ създаване на нови слайдове

б/ Изтриване на слайдове

в/ Групиране на слайдове

г/ Автоматично последователно сменяне на слайдове 1. Обмен на данни между различни компютри в Интернет по строго определени правила наречени:

а/ IP- протоколи

б/ Домейни

в/ FTP - протоколи

г/ Клиентски протоколи. 1. Коя Електронната поща е правилно изписана:

а/ www.ivan_4.abv

б/ ivan_4@.bg

в/ www.ivan_4@abv.bg

г/ ivan_4.abv.dir 1. В клетка В4 е въведено = AVERAGE(A1:B3) . Резултатът е:

а/ грешка б/ 4 в/ 2 г/ 3

A

B

1

2

1

2

4

2

3

6

3

4


15 .В клетка В4 е въведено = SUM(A1:A3)+B1 резултатът е:

а/ Грешка

б/ 13


в/ 12

г/ 1


ЗИП ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ИЗХОДНО НИВО 7 КЛАС


 1. Всички части на компютъра са свързани и и обменят данни по между си чрез:

а/ процесора б/ хард диска

в/ LAN – карта г/ комуникационна шина /бъс/ 1. Многоядрените процесори увеличават:

а/ Паметта на компютъра б/ скоростта на компютъра

в/ Капацитета на харддиска в/ не влияят с нищо 1. Компютърният вирус е:

а/ Програма от ОС Windows

б/ Драйвър от приложна програма

в/ Програма-вредител, която може да се възпроизвежда и разпространява от един компютър на друг

г/ Плеър за музика и видео. 1. Обединяването на клетки в EXCEL става като:

а/ Маркираме клетките и натиснем DEL

б/ Маркираме клетките и натиснем Shift

в/ Маркираме клетките и натиснем Average

г/ Маркираме клетките и поставим знак кутията Merge Cells 1. Разпространяване на формули става като:

а/ В първия ред последната клетка се напише формулата, маркира се и се копира в останалите области необходими от същото изчисление

б/ Само в първата клетка се пише формулата и се влачи с мишката

в/ Маркира се областта и се пише формулата върху маркираната част

г/ С бутоните SUM и AVERAGE 1. Редовете се сортират като се спази алгоритъма:

а/ File – Page setup – Landskape

б/ От менюто DATA SORT и избираме по колони и редове

в/ Менюто TABLE-----MergeCells

г/ Маркираме с мишката и SUM


 1. Ако копираме формулата =Sum(A1:A10) от клетка А11 в клетка С15, резултатът ще бъде:

а/ =Sum(A1:A10) б/ =Sum(A15:A24)

в/ =Sum(A1:С10) г/ =Sum(С5:С14) /

 1. Редът за вмъкване на символ в текста е:

а/FILE / NEW б/ ЕDIT / UNDO

в/ Insert /Symbol г/ Table / Split 1. Добавяне на редове над показалеца в таблица става чрез:

а/ Insert / Rows Bellow (Above) б/ Insert / Symbol

в/ Insert / Table г/ Insert / Columns 1. Добавяне на колона до маркираната

а/ Insert / Rows Bellow (Above) б/ Insert / Symbol

в/ Insert / Table г/ Insert / Columns to the left 1. Вмъкване на диаграми в текст:

а/ Insert / Columns to the left

б/ Insert / Rows Bellow (Above)

в/ Insert Diagram

г/ Insert table 1. С помощта на кой клавиш от клавиатурата вожем да маркираме всички елементи на графична схема:

а/ Delete б/ Еnter в/ Shift г/ Back Space

 1. По време на презентация показалеца може да се превърне в пишещ инструмент с клавишната комбинация:

а/ Ctrl +A б/ Ctrl +B в/ Ctrl +P г/ Ctrl +E

 1. Коя мрежа е KAN – локална:

а/ Компютрите са на малки разстояния един от друг – 150 метра и да споделят ресурси чрез мрежов адаптер

б/ Свързани със специални кабели

в/ Свързани със специални програми

г/ Свързани чрез Интернет. 1. Разговор в реално време се извършва:

а/ MS Word

б/ MS Power point

в/ Paint

г/ Skype


ЗИП ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ИЗХОДНО НИВО 8 КЛАС


 1. Принципите на съвременните компютри се формират за първи път от:

а/ Джон Атанасов б/ Фон Нойман в/ Джон Екерт г/ Алън Тюринг

 1. Централният процесор е устройство, което:

а/ Извлича данни- Извлича команди – Изпълнява командите – Записва резултатите

б/ Чете команди – Записва ги в харддиска – Праща ги в RAM

в/ Изчислява чрез двоичната бройна система данните

г/ Разпространява данните чрез Интернет 1. Графичен интерфейс са:

а/ графичните бутони

б/ графичните прозорци

в/ писмените команди

г/ аудиокоманди 1. Как се търсят файлове:

а/ Start / Accesoris б/ Start / Explorrer в/ Start / Off г/ Start / Search

 1. Коя програма е архивираща:

а/ Paint б/ Power point в/ Excel г/ WinRar

 1. С кое от долупосочените устройства се осъществява локална мрежа?

а/ мрежов адаптер б/ адаптер в/ харддиск г/ процесор

 1. Кое от устройствата може да бъде поделено в локална мрежа?

а/ телевизор б/ принтер в/ звънец г/ електронен часовник

 1. Коя е абревиатурата, указваща локална мрежа:

а/ LAN б/ WAN в/ FTP г/ NTP

 1. Съвкупността от правила, които определят начина на комуникация между устройства и дадена мрежа се нарича:

а/ правилник б/ схема в/ сертификат г/ протокол

 1. Понятието мрежова топология значи:

а/ разположението и свързването на елементи от комуникационна система б/ броят компютри в локалната мрежа

в/ свързване на всеки от компютрите към разпределител

г/ директно свързване само на два компютъра


 1. Login e :

а/ Парола

б / Защитна стена

в/ Име за идентификация в компютърна система

г/ Интернет протокол 1. Кое от изброените устройства не е от мрежова топология?

а/ звезда б/ триъгълник в/ квадрат г/ дърво

 1. Може ли да съществува IP – адрес 192 . 186 . 256 . 2 ?

 2. В каква бройна система е компютърния език ?

а/ десетична б/ троична в/ двоична г/ петична

 1. Достъпът до споделени ресурси в Операционна система Windows XP се осъществява чрез програмата:

а/ Internet explorer б/ My Nework Places в/ MS Offis г/ Accesories

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 8 клас

Билет №1


 1. Инсталиране на приложна програма

 2. Стартиране на приложна програма

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 8 клас

Билет №2


 1. Сърфиране в Интернет

 2. Създаване на АБВ поща

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 8 клас

Билет №3 1. Работа в LAN мрежа

 2. Споделяне на принтер

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 7 клас

Билет №1


 1. Създаване на елементарна презентация

 2. Отпечатване на документ от ЕКСЕЛ

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 7 клас

Билет №2


 1. Възпроизвеждане на звук и видео

 2. Разговор в реално време

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 7 клас

Билет №3


 1. Прехвърляне на документ от EXCEL в WORD

 2. Вмъкване на звук и видео

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 6 клас

Билет №1


 1. Отпечатване на текстов документ

 2. Презентация в MS Power Point

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 6 клас

Билет №2


 1. Обработка на изображения в PAINT

 2. Проверка и работа с Електронна пощаПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 6 класБилет №3


 1. Компютърна текстообработка – анимиране на текст

 2. Звукозапис Movie Maker

К Л ЮЧ

За ЗИП нформационни технологии
5

6

7

8

1

Б

В

Г

Б

2

В

А

Б

А

3

А

Г

В

Б

4

Б

Б

В

Г

5

Г

Б

А

Г

6

Г

А

Б

Г

7

А

Б
Б

8

Г

Б

В

А

9

В

А

А

Г

10

Б

Б

Г

А

11

А

Г

В

В

12

В

А

Б

Г

13

Б

В
Б

14

А

Г

А

В

15

А

Б

Г

Б

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЗИП ИКТ

БРОЙ ТОЧКИ

ОЦЕНКА

0 - 3

Слаб 2

4 - 7

Среден 3

8 - 10

Добър 4

11 - 13

Мн.добър 5

14 - 15

Отличен 6

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЗИП ИКТ

БРОЙ ТОЧКИ

ОЦЕНКА

0 - 3

Слаб 2

4 - 7

Среден 3

8 - 10

Добър 4

11 - 13

Мн.добър 5

14 - 15

Отличен 6

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЗИП ИКТ

БРОЙ ТОЧКИ

ОЦЕНКА

0 - 3

Слаб 2

4 - 7

Среден 3

8 - 10

Добър 4

11 - 13

Мн.добър 5

14 - 15

Отличен 6

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница