Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойностстраница1/24
Дата21.06.2018
Размер2.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Издаден от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 76 от 15.09.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз – 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 101 от 15.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 3 от 12.01.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 16 от 20.02.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 39 от 15.04.2008 г.


Предмет


Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Данъчно задължено лице


Чл. 2. Данъчно задължено лице при внос на стоки е всяко физическо или юридическо лице.

Предоставяне на стоки или извършване на услуга


Чл. 3. (1) Доставка на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на страната в състава на едно лице, установено на територията на страната, е вътрешен оборот и не е доставка.

(2) Алинея 1 се прилага и за доставка на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на страната в състава на едно лице, установено извън територията на страната.

(3) За доставките на стоки или услуги между лице, установено на територията на държава членка и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, се прилагат общите правила на закона, регламентиращи режима на доставките.

(4) Алинея 3 се прилага и за доставки на стоки или услуги между клонове или структурни звена, установени на територията на страната, и клонове или структурни звена в състава на същото лице, установени на територията на друга държава членка.

(5) Доставката на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на друга държава членка, в състава на едно лице, установено на територията на страната, не се отчита, документира и декларира по реда на закона.

(6) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2007 г.) Алинеи 3 и 4 не се прилагат, когато доставките на услуги се извършват с цел покриване на разходи по себестойност. В тези случаи е налице вътрешен оборот и не е налице доставка.

(7) (Нова, ДВ, бр. 39 от 2008 г.) Дейността, извършвана от организациите за колективно управление по чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права, по администриране и обслужване на управлението на отстъпените им авторски права, не е доставка на услуга към авторите или носителите на тези права.

Глава втора

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИ И НА ВЪТРЕОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ

Раздел I

Място на изпълнение на доставки

Място на изпълнение при доставка на стока


Чл. 4. В случаите на доставки на стоки, които се превозват от трети страни или територии до място на територията на страната, мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната, ако доставчикът на стоките е и вносител.

Място на изпълнение при доставка на услуга


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 16 от 2007 г.) За целите на определянето на мястото на изпълнение при доставка на услуга по смисъла на закона, понятията "постоянен адрес" или "обичайно пребиваване" означават мястото, вписано като такова в паспорт или лична карта, а при липса на такива - в други документи за самоличност.

(2) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2007 г.) Мястото на изпълнение на транспортни, спедиторски, куриерски или пощенски услуги (различни от услугите по чл. 49 от закона) се определя по реда на чл. 21, ал. 2, т. 2 от закона, когато услугите са оказвани във връзка с международен транспорт между:

1. трета страна/територия и трета страна/територия, или

2. трета страна/територия и друга държава членка, или

3. друга държава членка и трета страна/територия.За целите на определянето на мястото на изпълнение при доставка на услуга по смисъла на закона, понятията „постоянен адрес“ или „обичайно пребиваване“ означават мястото, вписано като такова в паспорт или лична карта, а при липса на такива – в други документи за самоличност.

Място на изпълнение на доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността


Чл. 6. (1) Мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки между две държави членки е на територията на държавата членка, в която транспортът на стоките започва.

(2) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал. 1 е лице, регистрирано за целите ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който ми е указана услугата.

(3) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Когато спедитор действа при условията на спедиционен ноговор и оказва спедиторска услуга във връзка с доставка на услуги по транспорт на стоки между държави членки, мястото на изпълнение на доставката на спедиторска услуга е на територията на държавата членка, издала идентификационен номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.

(4) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал. 3 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката на спедиторската услуга е територията на държавата членка, издала идентификационен номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.

(5) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г., доп., бр. 3 от 2007 г.) Спедиторска услуга по ал. 3 и 4 е услуга по организиране, осъществяване или обслужване на транспорт на стоки между държавите членки, което включва предоставянето на транспортна услуга като основна доставка и предоставянето на съпътстващи доставки във връзка с тази транспортна услуга като транспортна обработка, обработка на документи, кладиране и застраховане. Когато основната доставка на транспортна услуга е свързана с транспорт на стоки между две места на територията на страната, спедиторът следва да разполага с документи, удостоверяващи, че транспортът на стоките на територията на страната е пряко свързан с транспорта на стоките между държави членки.

(6) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите на ал. 3-5 разпоредбата на чл. 127 от закона не се прилага.

(7) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Мястото на изпелнение при доставка на куриерски или пощенски услуги (различни от услугите по чл. 49 от закона) във връзка с транспорт между две държави членки е на територията на държавата членка, в която транспортът започва.

(8) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал. 7 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана куриерска или пощенска услуга.

(9) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) За целите на документирането, декларирането и отразяването в отчетните регистри доставките по предходните алинеи се приравняват на доставки на услуги по транспорт на стоки по чл. 22 от закона.

Място на изпълнение при доставка на услуга, съпътстваща доставката на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността


Чл. 7. (1) Мястото на изпълнение на доставка на услуга, свързана с транспортна обработка на стоки, съпътстваща доставката по чл. 6, е на територията на държавата членка, в която фактически се извършва транспортната обработка.

(2) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал. 1 е лице, регистрирано за целите на ДДС в дърава членка, различна от тази, в която фактически е извършена транспортната обработка, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.

(3) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от агент, брокер и друг посредник, действащи от името и за сметка на друго лице, във връзка с доставката на услуга по чл. 6, е на територията на държавата членка, в която транспортът на стоките започва.

(4) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Независимо от ал. 3, когато получател по доставката по ал. 2 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката е теритрията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.(5) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, във връзка с предоставянето на услуга по транспортна обработка на стоки по ал. 1, е мястото, където фактически е извършена транспортната обработка на стоките.

(6) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал. 5 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която фактически е извършена транспортната обработка, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.

(7) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) За целите на документирането, декларирането и отразяването в отчетните регистри доставките по предходните алинеи се приравняват на доставки на услуги по чл. 23 от закона.

Място на изпълнение при доставка на услуга по оценка и работа върху движими вещи с получател, установен на територията на друга държава членка


Чл. 8. (1) (Доп., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) Мястото на изпълнение на доставка на услуга по оценка, експертиза и работа върху движими вещи е мястото, където фактически се извършва услугата.

(2) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) Когато получател по доставката по ал. 1 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от държавата членка, където фактически е извършена услугата, и стоките са напуснали територията на държавата членка, където фактически е извършена услугата, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.

(3) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) В случаите, когато услуга по оценка, експертиза или работа по движими вещи е фактически извършена на територията на страната, доставчикът следва да разполага с документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2.

(4) (Доп., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) За удостоверяване на обстоятелствата по чл. 24, ал. 3, т. 2 от закона когато услугата е извършена на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. фактура за доставката;

2. документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната извън територията й, като:

а) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени извън територията на страната – в случаите, когато транспортът е за сметка на доставчика или на получателя, но е извършен от трето лице, или

б) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени извън територията на страната – когато транспортът е извършен от доставчика, или

в) писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са напуснали територията на страната – когато транспортът е извършен от получателя.(5) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) Ако доставчикът на услугата не се снабди с документите по ал. 4 до изтичане на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие за доставката, и услугата фактически е извършена на територията на страната, се счита, че доставката е с място на изпълнение на територията на страната и данъкът за нея става изискуем на последния ден от данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие на доставката.

(6) Данъкът по ал. 5 се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(7) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) Протоколът по ал. 6 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие за доставката.

(8) Когато впоследствие доставчикът се снабди с документите по ал. 4, той коригира резултата от прилагането на ал. 5 и 6 чрез анулиране на протокола по ал. 6. За анулирането не се издава нов протокол.

(9) Анулирането по ал. 8 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.

(10) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) За целите на документирането, декларирането и отразяването в отчетните регистри доставките по ал. 1 се приравняват на доставки на услуги по чл. 24 от закона.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница