Предложение за изпълнение на поръчкатаДата22.07.2016
Размер40.68 Kb.
Приложение №10

ДО

СОУПНЕ „Фридрих Шилер”Град Русе

ул. „Измаил” №2предложение за изпълнение на поръчката

Долуподписаният .............................................................................................................................................................../трите имена по лична карта, екв. за чужд гражданин/

с постоянен адрес: гр..........................................ул................................................. №…...ет…........

лична карта № ………………......., изд. на ……………......г. от МВР - гр……………….............

в качеството си на .............................................................................................................................

на ……………………………...........................................................................................................

/име на участника – юридическо лице/

със седалище …........................................ и адрес на управление: гр. ......................................, ул. ”………...........................................…….” №……, с ЕИК по БУЛСТАТ …………..................

Тел.: ..................................... факс: ......................................

e-mail: ……………………...................................................
Банка – клон адрес

BIC на Банката

IBAN Разплащателна:

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

Предлагаме Срок на реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените закуски към момента на доставка и/или след извършването й - .......... (словом:...............................) часа.
Предлагаме да доставяме закуски в СОУПНЕ „Фридрих Шилер”, град Русе, съгласно Меню-спецификация с предвидените закуски, представено от Възложителя.
Доставките на приготвената храна ще се извършват два пъти всеки учебен ден - в 09:00 часа, за учащите първа смяна и в 15:00 за учащите втора смяна, с транспорт на Изпълнителя.
Всяка партида храни ще се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната, и документ за качество и безопасност.
При транспортирането на храните ще се спазват изискванията на глава трета, раздел IV на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.).

Декларираме, че доставяните закуски ще отговарят на изискванията за качество и калорийна стойност, утвърдени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците и Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. и Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.

Декларираме, че доставяната храна ще се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните, като дейността по предоставянето на тази храна чрез разнос (кетаринг) е вписана като разрешена дейност.
До сключването на договор тази оферта, заедно с писменото приемане от Ваша страна и известието за определяне на изпълнител, ще формират обвързващото споразумение между двете страни.
Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения.
Прилагаме:

Меню-спецификация на закуските – без цени
  1. Седмица 1:

Закуска

Грамаж

Кроасан с шоколад

120 гр

Милинка

130 гр

Кроасан с кашкавал

120 гр

Козуначен охлюв

130 гр

Плод

150 гр


2. Седмица 2:Закуска

Грамаж

Кроасан с мед и орехи

120 гр

Геврек

130 гр

Кроасан с кренвирш

120 гр

Рогче със сирене

130 гр

Плод

150 гр

3. Седмица 3:Закуска

Грамаж

Кроасан с шунка

120 гр

Сиренарка

130 гр

Маруся с кренвирш

130 гр

Закрита Пица

130 гр

Плод

150 гр

4. Седмица 4:Закуска

Грамаж

Кроасан със сирене

120 гр

Кроасан с ябълка

120 гр

Баничка

120 гр

Кроасан с локум

120 гр

Плод

150 грПриложение: ТД (Технологична документация) на предлаганите закуски.

Дата:.......................................... Подпис, печат:...........................


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница