Предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на дг „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”Дата28.02.2018
Размер449.3 Kb.
#59896
Образец № 1

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”.ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ
Настоящата оферта за участие е подадена от

……………………………………………………………………………………….....................…...

(наименование на участника)
и е подписана от…….....................................…………………………………………………….....

………………………………………………………………...................….………………………...

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на …………………….....................……..……………………………..…………..

(длъжност)УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца” за обособена позиция № ……………………………………………………..

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и изискванията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора, настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Ние приемаме, че изборът на възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи на обжалване по целесъобразност.

Заявяваме, че сме запознати с обекта на поръчката, условията за финансиране, както и всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.


Дата……………… г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________ (име и фамилия)


_____________________ (длъжност на представляващия участника)


Образец № 2

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Официално име на Участника ………………………………………………………..........
2. Юридическа форма ………………….…………………………………….………………..
3. Националност: ........................................................................................................................
4. Фирмата се представлява от ………………………………………….…………………….
5. ЕИК ……………………………………
6. Седалище и адрес на управление:
6.1. Град ………………………………………………………………….……..
6.2. Улица………………………………………………………. № ……….....
6.3. Телефон………………………………; факс………………...…………..
7. Адрес за кореспонденция: .....................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. Лице за контакти:

………………………………………………….………………………………………………..

Длъжност…………………………...………………………………………………………..…

Адрес……………...…………………………………………………………….………………

Телефон……………………………..…………..; факс………………………………………


8. Обслужваща банка:………………………………………………………………………….

BIC………………………………………………………………………………………..……..

IBAN……………………………………………………………………………………….……

титуляр на сметката

…………………………………………………………………………………….……………..

Дата……………… г. …………………………………..

(подпис; печат)

Образец № 3
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Настоящото техническо предложение е подадено от…………………………….. …………………………………………………………………………………………..............

(наименование на участника)


и е подписано от………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….….….........……………………...

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ………………………………………….……..…………………………............…..…………..

(длъжност)


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца” за обособена позиция № …………………………..

Заявявам/е:

1. При подготовката на настоящото предложение съм/сме спазил(и) всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

2. Приемаме доставките на хранителни стоки се извършват в работни дни в периода между 7:30 – 15:30 часа по дадена заявка франко склада на детското заведение, а именно: ДГ „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица, ул. Ангел Кънчев №43. Ще извършваме доставките в срок не повече от 24 часа след подаване на заявката от длъжностно лице от детското заведение.

3. Приемаме начин и срок за плащане - отсрочено, по банков път по сметка, посочена от изпълнителя, в срок до 60 дни от датата на издаване на фактура за извършената доставка.
............. 2017 г. Подпис и печат: .......................................

гр. …..……….. Име и фамилия: …..................................

Длъжност: .................................................

Образец № 4

ДО

ДИРЕКТОР на

ДГ „Ален мак“

Гр. Горна Оряховица

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”

От________________________________________________________________________, (наименование на фирмата участник)
ЕИК__________________________________,

със седалище и адрес на управление

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,

представлявано от ___________________________________________________________

(трите имена, ЕГН и длъжност)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с обект: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца” за обособена по обособена позиция № ……………………...


 1. Предлагаме да доставим хранителните продукти по обособена позиция № 1. Хляб и хлебни изделия на обща цена ……………..…..лв. без включен ДДС или ………………………. Лв. с включен ДДС.

 2. Предлагаме да доставим хранителните продукти по обособена позиция № 2. Мляко и млечни изделия на обща цена ……………..…..лв. без включен ДДС или ………………………. Лв. с включен ДДС.

 3. Предлагаме да доставим хранителните продукти по обособена позиция № 3. Варива, подправки и други на обща цена ……………..…..лв. без включен ДДС или ………………………. Лв. с включен ДДС.

 4. Предлагаме да доставим хранителните продукти по обособена позиция № 4. Месо и месни продукти на обща цена ……………..…..лв. без включен ДДС или ………………………. Лв. с включен ДДС.

 5. Предлагаме да доставим хранителните продукти по обособена позиция № 5. Плодове и зеленчуци на обща цена ……………..…..лв. без включен ДДС или ………………………. Лв. с включен ДДС.

 6. Предлагаме да доставим хранителните продукти по обособена позиция № 6. Консерви на обща цена ……………..…..лв. без включен ДДС или ………………………. Лв. с включен ДДС.

Единичните цени на всека една от номенклатурните единици на обособената позиция е както следва:

Артикул

мярка

прогнозно количество

Единична цена без ДДС

 

1. ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ:

 

 

 

1

Хляб Добруджа 650гр.-утвърден стандарт

кг

2800

 

2

Хляб пълнозърнест

кг

1000

 

3

Брашно тип 500, 1кг

кг

360

 

4

Мая за хляб

кг

30

 

5

Козунак

бр.

250

 

6

Кифла козуначена 140гр.

бр.

350

 

7

Кифла с мармалад 140гр.

бр.

350

 

8

Кифла с локум 140гр.

бр.

300

 

9

Баница правоъгълна 140гр.

бр.

400

 

10

Рогче със сирене 140гр.

бр.

400

 

11

Милинка 140гр.

бр.

400

 

 

2. МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПОДУКТИ:

 

 

 

12

Мляко кисело 2% масл.

кг

1300

 

13

Мляко кисело 3-3.6% масл.

кг

1300

 

14

Прясно мляко 2% масл.

л

1300

 

15

Бяло саламурено сирене от кр.мляко

кг

200

 

16

Кашкавал

кг

80

 

17

Извара

кг

50

 

18

Краве масло

кг

180

 

19

Мляко плодово кисело

кг

70

 

20

Мляко плодово прясно

кг

70

 

 

3. ВАРИВА, ПОДПРАВКИ И ДРУГИ

 

 

 

21

Фасул зрял

кг

90

 

22

Леща

кг

90

 

23

Ориз

кг

130

 

24

Грис

кг

30

 

25

Кус-кус

кг

100

 

26

Маслини

кг

30

 

27

Нишесте

кг

50

 

28

Пшеница за варене

кг

10

 

29

Дафинов лист

кг

2

 

30

Черен пипер

кг

1

 

31

Лимонена киселина

кг

1

 

32

Бакпулвер

кг

1

 

33

Сода бикарбонат

кг

4

 

34

Чубрица

кг

4

 

35

Халва тахан

кг

30

 

36

Червен пипер млян

кг

4

 

37

Бисквити обикновени 0,190

бр.

150

 

38

Макарони

кг

120

 

39

Фиде

кг

40

 

40

Кори за баница

кг

50

 

41

Кадаиф

кг

25

 

42

Оцет винен 0,700

бр.

10

 

43

Слънчогледово олио пл.бут 1 л., браншови стандарт

л

250

 

44

Сол

кг

30

 

45

Захар

кг

380

 

46

Чай билков кутия

бр.

120

 

47

Яйца кокоши, клас А

бр.

4000

 

48

Сок за разреждане

бр.

20

 

49

Ванилия

бр.

400

 

50

Захар пудра

кг

8

 

51

Овесени ядки

кг

40

 

52

Канела

кг

1

 

53

Мюсли

кг

20

 

54

Джоджен

кг

5

 

55

Юфка домашна

кг

10

 

56

Какао

кг

5

 

57

Меденки Меденки

бр.

200

 

58

Спагети

кг

40

 

59

Корнфлейкс

кг

70

 

60

Орехи

кг

10

 

61

Стафиди

кг

5

 

62

Бахар 10гр.

кг

1

 

63

Галета

кг

5

 

64

Кроасан 65гр.

бр.

200

 

 

4. МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ:

 

 

 

65

Месо свинско без кост-замразено

кг

400

 

66

Месо свинско без кост-България

кг

250

 

67

Кайма “Стара планина”

кг

40

 

68

Пилешки бутчета

кг

50

 

69

Пиле-замразено

кг

400

 

70

Наденица прясна

кг

40

 

71

Кренвирши телешки

кг

40

 

72

Салам шпеков

кг

10

 

73

Риба филе

кг

80

 

74

Скумрия-замразена

кг

100

 

75

Пастет

кг

6

 

76

Месо телешко

кг

20

 

 

5. ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ:

 

 

 

777

Картофи

кг

1200

 

778

Праз лук

кг

80

 

779

Моркови

кг

150

 

880

Зеле прясно главесто

кг

500

 

881

Краставици пресни

кг

200

 

882

Салата

бр.

400

 

883

Репички

вр.

100

 

884

Спанак

кг

50

 

885

Лук зелен

вр.

150

 

886

Тиквички

кг

100

 

887

Домати пресни

кг

100

 

888

Пипер пресен зелен,червен

кг

20

 

889

Лук зрял

кг

200

 

990

Ябълки

кг

2000

 

991

Портокали

кг

800

 

992

Мандарини

кг

800

 

993

Лимони

кг

30

 

994

Банани

кг

800

 

995

Дини

кг

700

 

996

Грозде

кг

250

 

997

Пъпеши

кг

300

 

998

Праскови

кг

400

 

999

Череши

кг

200

 

100

Киви

кг

100

 

101

Чесън зрял

кг

10

 

102

Кайсия

кг

300

 

103

Копър

вр.

100

 

104

Картофи пресни

кг

200

 

105

Червено цвекло

кг

10

 

106

Магданоз

вр.

100

 

107

Целина

вр.

100

 

 

6. КОНСЕРВИ

 

 

 

108

Зелен фасул буркан 0,7-клас “Eкстра”

бр.

300

 

109

Гювеч 0,7

бр.

80

 

110

Домати небелено буркан 0,7

бр.

800

 

111

Корнишон буркан 0,7

бр.

80

 

112

Лютеница буркан 0,4 по БДС-бур.0,400

бр.

100

 

113

Грах буркан 0,7

бр.

300

 

114

Зеле кисело 0,680

бр.

80

 

115

Конфитюр други 0,4

бр.

100

 

116

Компот праскови 0,7

бр.

250

 

117

Компот кайсия 0,7

бр.

250

 

118

Натурален сок 100%

л

40

 

119

Нектар-бут.0,5

бр.

400

 

120

Мармалад-бурк.0,4

бр.

200

 

121

Конфитюр-бурк.0,4

бр.

70

 

2.Предложената цена включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.


С подаване на настоящата ценова оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаването на оферти.

................... 2017 г. Подпис и печат: .......................................

гр. …………… Име и фамилия: …..................................

Длъжност: .................................................

Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)


във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”

Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:

а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;

б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;

в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;

г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;

д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т. 1.1: ............................................................................................

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т.1.1: ............................................................................................

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен във връзка с участието ми в обществената поръчка.

4. Съгласно чл. 46 от ППЗОП, задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________Забележка: Настоящата декларация се подписва от лицата по чл. 40 от ППЗОП. Представя се и от всеки член на обединение-участник, както и от подизпълнителите, в случай, ч участникът ще ползва такива

Образец № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП)


във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”

Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваният от мен участник ……………………………….Задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.


а) Няма.

б) Допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение.

в) Има, установени с акт, който не е влязъл в сила.

г) Размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната приключена финансова година.(Ненужното се зачертава.)


Неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 от ЗОП.


а) представляваният от мен участник не е предоставял пазарни консултации и/или не е участвал в подготовката на обществената поръчка.

б) предоставянето на пазарни консултации и/или участието в подготовката на обществената поръчка на представлявания от мен участник не води до неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.(Ненужното се зачертава.)

2. Представляваният от мен участник:

- не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

- не е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.


Известно ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Забележка:

Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.*

Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

Община по седалището на възложителя е Столична община.


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________


Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Образец № 7
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 66, ал.1 от ЗОП

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”

Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Участникът ………………………………………………………........(посочете наименованието на участника), който представлявам:
1. при изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва / ще използва подизпълнители (ненужното се зачерква);
2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ........................................... (изписват се наименованията на дружествата/лицата подизпълнители), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в поръчката;
3. вида на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнителите е, както следва:
подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на първия подизпълнител) ще изпълнява следните дейности: …………………………………………………..
подизпълнител 2 ...................................... (изписва се наименованието на втория подизпълнител) ще изпълнява следните дейности: …………………………………………………..
Попълнете горните данни колкото пъти е необходимо съобразно броя на подизпълнителите, които ще вземат участие.
4. дела на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде общо ........... % от общата стойност на поръчката, в т.ч.:

- участието на подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на първия подизпълнител) ще бъде .............% от общата стойност на поръчката;

- участието на подизпълнител 2 ............................................ (изписва се наименованието на втория подизпълнител) ще бъде ..................% от общата стойност на поръчката.
Попълнете горните данни колкото пъти е необходимо съобразно броя на подизпълнителите, които ще вземат участие.
5. Задължаваме се да отговаряме за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Забележка: Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация. В случай че участник в поръчката е обединение декларацията се попълва от представляващия обединението.

………………2017 г. Декларатор: ………………………………(дата на подписване) (подпис и печат)

Образец № 8

ОБРАЗЕЦ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 101, ал. 9 във връзка с § 2, т. 34 от ДР на ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,(посочва се наименованието на подизпълнителя)

ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ:
1. От името на представляваното от мен дружество:

......................................................................................................................................................(посочете наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .....................................................................................................................................................(наименование на участника в поръчката, на който сте подизпълнител)
при изпълнение на обществена поръчка с предмет“Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”.
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

........................................................................................................................................................................................................................................................(избройте конкретния дял и процент от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)
3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като самостоятелен участник в горепосочената поръчка и да представим самостоятелна оферта.


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________


Образец № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП
Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице (по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с друг самостоятелен участник в настоящата процедура.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________

Образец № 10
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т.8

от

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.Подписаният:…………………………………………………………………………………

/трите имена/

В качеството си на …………………………………………………………………………..

/длъжност/

На участник: …………………………………………………………………………………

В процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”,


ДЕКЛАРИРАМ:


 1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

 2. Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Дата:…………………… ДЕКЛАРАТОР:………………….

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЯ

По декларацията:


 • Дефиниции: Съгласно §1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, посочените в настоящата декларация изрази имат следното значение:

 1. „Дружество” е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

 2. „Юрисдикции с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1 , т.64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 3. „Свързани лица” са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Забележка: Съгласно чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл. 3, т.8 от закона не се прилага в случаите , когато: 1. Акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава-членка на европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективни инвестиране и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

 2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

 3. дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

 4. дружество, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представила информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други услуги и произведения.

Когато е налице някое от горепосочените обстоятелства по чл. 4 от закона, участникът задължително го посочва с настоящата декларация.
** Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в обединението.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Образец № 11

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”


Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

съгласно чл. 39, ал. 3, т.1, б. „в” от ППЗОП
Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,(посочва се наименованието на подизпълнителя)

ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”

Д Е К Л А Р И Р А М:
Представляваното от мен дружество (обединение) като участник в процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка приемам клаузите на приложения към документацията за участие проект на договор.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.г. Декларатор: ­…………………………

(дата на подписване)

Образец № 12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срока на валидността на офертата
Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,(посочва се наименованието на подизпълнителя)

ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................

, във връзка с участието на дружеството (обединението) в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”


Д Е К Л А Р И Р А М:

Срокът на валидността на офертата е 90 дни след крайния срок за подаване на офертите.


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.Дата: ................... г. ДЕКЛАРАТОР: …….................................. (подпис, печат) • *Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница